Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ."— Sunum transkripti:

1 TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ N ALTINEL HÜSEY İ N YILDIRIM DETAY YAYıNCıLıK

2 2. BÖLÜM: TUR İ ZMDE ÖRGÜTLENMEYE YÖNEL İ K HUKUKSAL DÜZENLEMELER Turizm sektöründe gerek ulusal gerekse uluslararası faaliyet gösteren birçok örgüt bulunmaktadır. Söz konusu örgütler turizm endüstrisini çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve gelişimin sa ğ lanması için çalışmaktadırlar. 2

3 1. Ulusal Turizm Örgütleri Ulusal turizm örgütleri arasında en önemli iki tanesi Turizm Bakanlı ğ ı ve TÜRSAB'tır. Bunun yanında otelcilik, yiyecek-içecek, taşımacılık ve di ğ er birçok alanda faaliyet gösteren örgütler bulunmaktadır.  Aşçılar Federasyonu  Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birli ğ i (AKPAD)  Mengen Aşçılık ve Turizm Derne ğ i  Başkent Aşçılar ve Turizm Birli ğ i Derne ğ i  Profesyonel Aşçılar Derne ğ i (PAD)  Güney Marmara Aşçılar Derne ğ i  İ zmir Aşçılar Derne ğ i  Manavgat Aşçılar Derne ğ i (MAD)  İ stanbul Aşçılar Derne ğ i  Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derne ğ i  Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İ kram Ekipmanları Sanayicileri ve İ şadamları Derne ğ i (TUS İ D) 3

4 1. Ulusal Turizm Örgütleri  Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı  Marina Yatırımcıları Derne ğ i (MARYAD)  Mutfak Profesyonelleri Derne ğ i (MPD)  Profesyonel Otel Yöneticileri Derne ğ i (POYD)  Turistik Otelciler, İ şletmeciler ve Yatırımcılar Birli ğ i (TUROB)  Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV)  Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derne ğ i (TUYED)  Turizm Taşımacıları Derne ğ i (TD)  Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)  Türkiye Çevre E ğ itim Vakfı  Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 4

5 1. Ulusal Turizm Örgütleri  Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)  Anadolu Turizm İ şletmecileri Derne ğ i (AT İ D)  Akdeniz Turistik Otelciler ve İ şletmeciler Birli ğ i (AKTOB)  Alanya Turizm İ şletmeciler Derne ğ i (ALT İ D)  Bodrum Otelciler ve İ şletmeciler Derne ğ i (BODER)  Çukurova Turistik Otelciler Birli ğ i (ÇUKTOB)  Ege Turistik İ şletmeciler Derne ğ i (ET İ K)  Güney Ege Turistik Otelciler ve İ şletmeciler Derne ğ i (GETOB)  Güney Marmara Otelciler ve İ şletmeciler Derne ğ i (GÜMTOB)  Kapadokya Otelciler ve İ şletmeciler Derne ğ i (KAPTID)  Kuşadası (Miler ve İ şletmeciler Birli ğ i (KODER)  Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derne ğ i (TURES) 5

6 1. Ulusal Turizm Örgütleri  Türkiye Özel Sektör Havacılık İ şletmeleri Derne ğ i  Türkiye Seyahat Acentaları Birli ğ i (TÜRSAB)  Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)  Türkiye Turist Rehberleri Birli ğ i  Türkiye Turizm Yatırımcıları Derne ğ i (TURYAD) 6

7 1. Ulusal Turizm Örgütleri Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı; 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel de ğ erleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, de ğ erlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sa ğ layacak şekilde de ğ erlendirmektir. Kanun aynı zamanda turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirli ğ inde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirli ğ i yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektedir. 7

8 Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ının Görevleri;  Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik de ğ erleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, de ğ erlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlü ğ ün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak  Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirli ğ inde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirli ğ i yapmak,  Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,  Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını de ğ erlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,  Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,  Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerekti ğ inde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,  Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,  Kanunlarla verilen di ğ er görevleri yapmak. 8

9 Türkiye Seyahat Acentaları Birli ğ i (TÜRSAB) 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlü ğ e giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birli ğ i Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birli ğ idir. TÜRSAB'ın temel amacı, seyahat acentacılı ğ ı mesle ğ inin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Turizm sektöründe yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB'ın temel amaçları arasında yer almaktadır. 9

10 2. Uluslararası Turizm Örgütleri Küresel çapta turizmin çeşitli alanlarındaki düzenlemelerin yapılmasına yönelik olarak faaliyet göstermektedirler. Genel olarak turizmin gelece ğ i, stratejiler ve politikalardan, havayolu ulaşımına, rehberli ğ e, konaklamaya ve e ğ itime uzanan birçok alanda uluslararası nitelikte turizm örgütü bulunmaktadır. 10

11 Dünya Turizm Örgütü (The World Tourism Organization-UNWTO)  1925 yılında Resmi Turist Trafik Birlikleri Uluslararası Kongresi'nde (International Congress of Offical Tourist Traffic Association) alınan kararla kurulmuştur.  Turizm sektörünün gelişiminin izlenmesi, kontrol edilmesi, turist hareketlili ğ i, turizm politikaları ve turizmin etkileri gibi konularda düzenlemeler yapılabilmesi için hükümetler arası etkin bir araç olarak tasarlanmıştır.  156 üye ülke, yedi bölge ve özel sektör, e ğ itim kuruluşları, turizm birlikleri ve yerel turizm otoritelerinden oluşan 400 ba ğ lı üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 11

12 Uluslararası Hava Ulaşım Birli ğ i (International Air Transport Association-IATA)  IATA 1945 yılında Havana - Küba'da kurulmuştur.  Birlik dünyadaki tüm tüketicilere havayolları hizmetlerinde güvenlik ve ekonomiklik konusunda fayda sa ğ lamak için gerçekleştirilen ilk harekettir.  Günümüzde 250 üye ve 115 ülke tarafından temsil edilmektedir.  Birlik uluslararası hava trafi ğ inin düzenlenmesi, havalimanları, mürettebat, bagajlar, güvenlik ve sa ğ lıkla ilgili standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir. 12

13  Konsey dünya çapında turizm ve seyahat endüstrisinin her alanından özel sektör katılımcıları ile oluşturulmuştur.  Konseyin temel amacı dünyanın en büyük refah ve istihdam yaratan sektör olan seyahat ve turizm konularının tüm ekonomik etkileri hakkında farkındalı ğ ın yükseltilmesidir. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (The World Travel & Tourism Council - WTTC) 13

14 Uluslararası Seyahat acentaleri Birli ğ i (The United Federation of Travel Agents Association - UFTAA)  Seyahat acentaleri ve tur operatörleri arasındaki diyalog ve işbirli ğ inin güçlendirilmesi için hizmet ederken di ğ er taraftan birçok uluslararası birli ğ e danışmanlık sunmaktadır  Birlik tur operatörleri, seyahat ve turizm acentaleri ile ilgili konularda temsilcilik görevini üstlenmek, sorunların ele alınmasını sa ğ lamak ve gelişim yaratmak amaçlarını taşımaktadır.  Birli ğ e Türkiye'den TÜRSAB üyedir. 14

15 Avrupa Seyahat Komisyonu (European Travel Commission- ETC): Komisyon halkla ilişkiler, tüketici reklamları ve ticari promosyondan oluşan üç temel faaliyet sürdürmektedir. Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birli ğ i (International Congress and Conventions Associations-ICCA): Amacı hızla genişlemekte olan uluslararası toplantı pazarının de ğ erlendirilerek bu pazardaki operasyonları güncel bilgilerle etkin biçimde gerçekleştirmektir. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarları Birli ğ i (International Tourism Trade Fairs Association - ITTFA): Seyahat endüstrisinde fuarların en güçlü satış ve pazarlama aracı oldu ğ u düşüncesinden hareketle seyahat fuarları faaliyetlerini en üst düzey profesyonellik ve etkinlikle düzenlemeyi amaçlamaktadır. 15

16 Dünya Turist Rehberleri Birli ğ i (The World Federation of Tourist Guide Associations - WFTGA): Tüm dünyadaki turist rehberleri birlikleri, birlik olmayan yerlerdeki bireysel turist rehberleri, turist rehberleri için hizmet veren e ğ itim kurumları, toplantı ve ziyaretçi bürolarından oluşmaktadır. Birli ğ in temel amacı turist rehberlerinin bölgenin büyükelçisi olarak tanıtılması ve bu şekilde algılanmasının sa ğ lanmasıdır. Federasyona Türkiye’den Turist Rehberleri Birli ğ i (TUREB) üyedir. Avrupa Turist Rehberleri Birli ğ i Federasyonu (European Federation of Tourist Guide Association - FEG): turist rehberlerinin e ğ itimi ve sınıflandırılmasında standartları belirlemek ve uygulanmasını sa ğ lamaktır. 16

17 Avrupa Otelcilik Okulları Birli ğ i (Europen Hotel Diploma- EURHODIP): Turizm e ğ itiminde Avrupa'ya ilişkin özelliklerin e ğ itim programları içerisine eklenmesi amacını taşımaktadır. Birlik turizm ö ğ retmenlerine seminerler vermek, turizme ilişkin özel gün­dem taşıyan konularla ilişkili toplantılar düzenlemek, ö ğ renim yöntemlerini geliştirmek ve bunları paylaşmak gibi faaliyetler yürütmektedir. Amerikan Otel ve Motel Birli ğ i (American Hotel & Lodging Association - AH&LA): Konaklama endüstrisinde yer alan otel işletmeleri, ö ğ renciler, üniversite temsilcileri ve tedarikçilerden oluşan çok geniş bir katılımcı kitlesini temsil etmektedir. Birlik üyelerine imaj yönetimi, halkla ilişkiler, e ğ itim, araştırma ve pozitif çalışma ikliminin yaratılması konularında destek sa ğ lamaktadır. 17

18 Dünya Turizm E ğ itimi Birli ğ i (The World Association for Hospitality and Tourism Education and Training- AMFORTH): Amacı, turizm endüstrine odaklanan ve endüstrinin de ğ işen gereksinimlerini dünya çapında karşılayabilen bir turizm e ğ itimini tanımlamak, geliştirmek, tutundurmak ve süreklili ğ ini sa ğ lamaktır. Uluslararası Oteller ve Restoranlar Birli ğ i (The International Hotel & Restaurant Association - IH&RA): Tüm dünyada otel ve restoran yönetimi ve mutfak sanatları konularında e ğ itim kurumlarını destekleme amacını taşımaktadır. Tüm dünyadaki turizm e ğ itimi ile ilgili olarak bilgi, fikir, araştırma, ürün ve hizmet de ğ işiminin sa ğ lamasına yönelik olarak çalışmaya başlamıştır. Küresel turizm e ğ itimi, araştırmaları ve hizmetlerinde sürekli gelişimi sa ğ lamak amacı ile programlar üretmektedir. 18

19 Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (International Bureau of Social Tourism - BITS): BITS her toplumun, turizme yönelik önlemlerini alarak turistik etkinliklere katılmayı kolaylaştırmayı, düşük gelirli kesimlerin turizm etkinliklerinden yararlanmalarını ve turizm olaylarının toplumla bütünleşmesini amaçlar. Büroya resmi turizm kuruluşu olarak Türkiye 1977 yılından bu yana onur üyesidir. Uluslararası Turizm Birli ğ i (International Touring Alliance- A İ T): kar amacı gütmeden yayla turizmi, deniz sporları, kampçılık, karavancılık, bisikletçilik, otomobilcilik dahil tüm turistik alanlarda üyelerinin çıkarlarını korumak, yabancı ülkelerde yolculuk yapan üyelerinin yararına olmak şartı ile karşılıklı yardım ve hizmet ilişkisi kurmak, tavsiyelerde bulunmak ve bilgi akışı sa ğ lamaktır. Birlikte Türkiye'yi Turing ve Otomobil Kurumu temsil etmektedir. 19

20 Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı 20 Durum Analizi:  2007-2012 döneminde ülkemizde yabancı ziyaretçi sayısı yıllık ortalama %8,2 oranında artarak 31,8 milyon kişiye, revize edilen istatistiklere göre turizm geliri yıllık ortalama %7,9 oranında artarak 29,4 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, 2012 yılında dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 6’ncı, gelirlerde ise 12’nci sırada yer almıştır.  Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı’ndan belgeli yatak kapasitesi, 2012 yılında 716 bine, belediye belgeli yatak sayısı ise 505 bine yükselmiştir. Yatak sayısı açısından Dokuzuncu Kalkınma Planında hedeflenen 950 bin belgeli yatak sayısı aşılmış ve 2012 yılında 1,2 milyon yatak kapasitesine ulaşılmıştır.  Türkiye’de turizm a ğ ırlıklı olarak kitle turizmine dayanmaktadır. 2007-2012 döneminde ziyaretçi başına harcama ortalama 784 dolar seviyesinde seyretmiştir.

21 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı 21  Sektörde tanıtım ve pazarlamanın iyileştirilmesi, tanıtımın finansmanına özel sektörün daha fazla katılımı önemini korumaktadır. Ayrıca, mesleki belgelendirme sistemiyle ilgili başlatılan çalışmaların sektörün tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ihtiyacı bulunmaktadır.  Sürdürülebilir turizmin özendirilmesi amacıyla, 2008 yılında çevreye duyarlı konaklama tesislerinin standartları belirlenmiş ve belgeleme çalışmalarına başlanmıştır. Turizm merkezlerinde artan yapılaşma, altyapı eksikli ğ i ve çevre sorunlarının giderilmesi, yatırımların turizm odaklı gelişme planlarına uyumunun sa ğ lanması önem arz etmektedir.

22 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı 22  Dünyadaki e ğ ilimler, bireylerin e ğ itim ve refah düzeyindeki yükselmenin artarak devam edece ğ ini ve turizmde deneyimli gezgin grubunun büyüyece ğ ini göstermektedir.  Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artmaya devam edecek, konfor ve macera motifleri a ğ ırlıklı hale gelecektir. Bu kapsamda, turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem taşımaktadır.  Türkiye’nin mevcut tarih, do ğ a ve kültür varlı ğ ını; sa ğ lık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi ve kültür turizmiyle bütünleştirerek turizm sektörünü geliştirme potansiyeli bulunmaktadır.  Plan döneminde özellikle sa ğ lıklı yaşama yönelik kaplıca, SPA ve benzeri imkânlar ile sa ğ lık altyapısının de ğ erlendirilerek, sa ğ lık turizminin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

23 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı 23 Amaç ve Hedefler:  Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi,  Daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi,  Turizm de ğ er zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır.  Sektörde, do ğ al ve kültürel de ğ erlerin koruma- kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

24 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı 24 Politikalar:  Sa ğ lık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesi sa ğ lanacak ve alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecektir.  Turizm türleri bütüncül bir şekilde ele alınarak “Varış Noktası Yönetimi” kapsamında yeni projeler hayata geçirilecektir.  Pazardaki ve müşteri profilindeki gelişmeler sürekli izlenerek dış tanıtım faaliyetleri etkinleştirilecektir.  Turizm hareketlerinin yo ğ unlaştı ğ ı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.  Turizm sektöründe işgücü kalitesi artırılarak, nitelikli turizm personeliyle turiste daha yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem verilecektir.  Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı kapsamında sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek, turizmin sosyokültürel ve çevresel olumsuzlukları azaltılacaktır.


"TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları