Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
ALİ BATGA SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ FİYAT TARİFELERİ KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ REVİZYONU KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ REVİZYONU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

3 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ FİYAT TARİFELERİ 1-2003/33 Sayılı «Hastanelerde Aile Planlaması Hizmetlerinin Yürütülmesi» konulu Genelge ile, Tüp ligasyonu, vazektomi, rahim tahliyesi ve RİA uygulaması vb. işlemler için fiyat belirlenmiştir. /30 Sayılı «Fiyat Tarifesi» konulu Genelge ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve eki fiyat tarifeleri Bakanlığımız fiyat tarifesi olarak uygun görülmüştür. /31 Sayılı «Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi» konulu Genelge ile, sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarına ilişkin istisnalar ve faturalandırmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

4 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ FİYAT TARİFELERİ 4- «Diş İmplantlarının Faturalandırılması ve Tahsiline İlişkin» duyuru ile ( tarih ve sayı), ücretli hastalara uygulanan diş implant bedellerinin ne şekilde faturalandırılacağı açıklanmıştır. /22 Sayılı «Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi» konulu Genelge ile, Bakanlığımıza Bağlı Hastaneler ve Üniversite Hastanelerine adli tıpa yönelik işlemler için gönderilen kimselerin muayene, tetkik, kontrol ve tedavilerinin ücretlendirilmesine yönelik esaslar açıklanmıştır. 6- «Ücretli Hastalara Uygulanacak “Fiyat Tarifesi» konulu duyuru ( tarih ve 9612 sayı) ile, ayaktan ve yatan hastalara SUT hükümlerinin aynen uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

5 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ FİYAT TARİFELERİ 7- «Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinin Fiyat Tarifesi» ile ( tarih ve 1980 sayılı Makam Oluru), Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönergesi kapsamındaki kişilere uygulanmak üzere fiyatlar belirlenmiştir. 8-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerine uygulanmak üzere fiyat tarifesi belirlenmiştir. Katsayı olarak 1,30 belirlenmiştir.

6 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ FİYAT TARİFELERİ 9- «Silah Ruhsatı Rapor Ücreti» konulu duyuru ( tarih ve 6064 sayı) ile yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 250,00 TL olarak belirlenmiştir. 10- «Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Cerrahi İşlemler Fiyat Listesi» ile, Sağlık Uygulama Tebliği ve eki fiyat listelerinde yer almayan ya da yer almasına rağmen belirli endikasyonlar dışında SGK tarafından karşılanmayan işlemlerin ücretlendirilmesi sağlanmıştır.

7 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ FİYAT TARİFELERİ 11- Özel sağlık sigortalıları, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kişiler (Banka sandıkları vb.) ile bunların hak sahiplerine uygulanmak üzere fiyat tarifesi belirlenmiştir. Katsayı olarak 1,12 belirlenmiştir.

8 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Amaç: Bakanlığımız tarafından yayımlanan birden çok fiyat tarifesinin bulunması kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılarak uygulamada birliğin sağlanması amacıyla, tarih ve 366 Sayılı Bakanlık Makam Oluruna istinaden Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi yayımlanmıştır. Dayanak: Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3/c bendi ile 663 sayılı KHK’nin 8/ç bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

9 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları, Kamu üniversite hastanelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Kapsam; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan kişileri kapsamaktadır.

10 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Kamu Sağlık Hizmetleri Satış tarifesi ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda tarih ve 1243 Sayılı Makam Onayına istinaden revize edilmiştir.

11 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
1- Kamu Üniversite Hastaneleri tarafından düzenlenen engelli raporlarından ücret alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 3- Sağlık kurulu raporu başvurularının herhangi bir nedenle yarım kalması halinde ücretlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. 3- İkinci ve Üçüncü basamak Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından düzenlenen evlilik raporlarından ücret alınması gerektiği düzenlenmiştir. tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında istisna tutulan kişilere verilecek sağlık kurulu raporlarına esas işlemlerin faturalama kuralları açıklanmıştır. 5- Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve sağlık raporlarına ilişkin Genelgede (2014/29 Sayılı) yer alan hükümler doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

12 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
6- Hastanın aynı sağlık kurumuna ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına diğer ayaktan başvurularında; hastalardan tekrar muayene işlem bedeli alınmaz. Sadece hastaya uygulanan işlem bedelleri tahsil edilecektir. 7- Hastaya Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2 Listesinde yer alan işlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, bu muayene başvurusundan sonra aynı sağlık kurumunda randevu verilmek suretiyle ileri bir tarihte yapılması durumunda, hastadan muayene işlem bedeli alınmaz sadece yapılan işlem bedeli tahsil edilir. 8- Hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL ve ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavinin sonraki günlerde aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, hastadan tekrar muayene işlemi bedeli alınmayacaktır.

13 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
9- Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti sunucuları tarafından aynı seansta birden fazla işlem yapılması durumunda (aynı kesi-ayrı kesi) ücretlendirmenin nasıl yapılacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. 10- Hastanın aynı sağlık kurumunda aynı uzmanlık dalına ayaktan başvurusu sonrasında aynı gün "yatarak tedavi" kapsamında, Paket Fiyat Listesinde yer alan bir işlem yapılması halinde (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Referans Laboratuvarı (Refik Saydam Hıfzıssıhha) Paneli, Moleküler Tetkikler, Sitogenetik Tetkikler ve Moleküler Mikrobiyoloji başlığındaki tetkikler hariç) ayaktan yapılan işlemler faturalandırılamaz. 11- Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılır. 12- Hizmet başı ödeme yönteminde 24 saatten kısa süreli yatışlarda yatak bedeli, gündüz yatak bedeli üzerinden faturalandırılır.

14 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
13- Paket fiyat listesindeki; laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler kendi ücretleri esas alınarak faturalandırılır. 14- Birden fazla kesi ve birden fazla işlemin yapıldığı durumlarda ücretlendirmenin nasıl yapılacağına dair esaslar belirlenmiştir. 15- Hizmetin iptal olması veya varım kalması durumunda; o zamana kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, hizmet başı ödeme yöntemi ile %10 indirimli olarak ücretlendirilir. Bu durumdaki işlemlerde hastaya kullanılmayan malzemeler için ücret talep edilmeyecektir.

15 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
16- Hasta taburcu (taburcu işleminin 15 günlük süreden önce gerçekleşmesi halinde belirtilen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonra, aynı sağlık kurumundaki aynı uzmanlık dalında; 10 gün içerisinde yapılan muayeneleri ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikleri tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca ücretlendirilmeyecektir. 17- Yoğun bakımda yatan hastalara uygulanan girişimsel işlemler hizmet başı tedavi fiyat listesinde yer alan fiyatlar üzerinden fatura edilir. Bu işlemlerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ayrıca fatura edilir. 18- Yoğun bakımda yatan hastalara uygulanan girişimsel işlemler hizmet başı tedavi fiyat listesinde yer almıyorsa paket fiyat listesinde yer alan fiyatın %50 ‘si ücretlendirilir. Bu işlemlerde kullanılan paket fiyata dâhil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçlar ayrıca faturalandırılır.

16 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
19- Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları en az 60 dakika olarak uygulanır. Ancak tıbbi nedenlerle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasının belirtilen süreden daha önce sona ermesi halinde, işlem bedelinin %50’si faturalandırılır. 20- IVF tedavisi, Paket Fiyat Listesinde belirtilen bedel esas alınarak ücretlendirilir. Bu ücrete; IVF tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon takibi, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, işlem öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri, kullanılan her türlü sarf malzemesi ile embriyo transferi dahildir. 21- Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezlerinde uygulanan 9 yeni işlem fiyat tarifesine eklenmiştir. (Gonad dokusu dondurma, Semen (sperm) dondurulması, Yumurta hücresi (oosit) dondurulması, Ovaryum çözülmesi vb.)

17 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
22- İlaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “KDV Dâhil Perakende Satış Fiyatı” üzerinden ücretlendirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 23- Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait tamir ve bakım-onarım masrafları ile yedek parça, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzeme bedelleri hastalara fatura edilemez. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri hastalara fatura edilir.

18 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
24- KKTC vatandaşı olup GSS kapsamından yararlanmayan kişilere Türk Vatandaşları gibi Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır. 25- Er ve erbaşlara verilen tedavi giderlerinin faturalandırılmasında Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. 26- Tedavi giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karşılanan kişilere (Milletvekillerinin, Yasama Organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, ölenlerin dul ve yetimleri) verilen tedavi giderlerinin faturalandırılmasında Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

19 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
27- Klinik araştırma ve projelerde yer alan sağlık hizmetlerin fiyatlandırılmasında; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ile Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan bedellerin 3 (üç) katına kadar olacak şekilde, Klinik Araştırma Bütçe İnceleme Komisyonunca belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 28- "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında üniversite ile ortak kullanım protokolü bulunan sağlık tesislerinde uygulanacak fiyatlar, belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

20 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
29- “Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge” kapsamında verilen hizmetlerin ücretlendirilmesinde Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 30- Klinik araştırma ve projeler dışında kalan ve ilgili sağlık tesisinde çalışan personel tarafından yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için yapmış oldukları çalışmalarda gerekli olan işlemler, kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçların fiyatlandırılmasında Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları esas alınacaktır. 31- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce seyahat sağlığı hizmeti vermeye yetkilendirilmiş merkezler tarafından uygulanan işlemler fiyat tarifesine eklenmiştir. (Muayene, Aşı Uygulaması ve Oral İlaç Uygulaması)

21 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
32- Radyoloji görüntülerine ait kopya CD ücreti tarifeye eklenmiştir. 33- Psiko-teknik değerlendirme raporu 350 TL bedel ile fiyat tarifesine eklenmiştir. 34- “TPN hazırlanması” ve “TPN Uygulanması” işlemleri iki ayrı başlık altında fiyat tarifesine eklenmiştir. 35- Fiyat tarifesinin ilk yayımlanmış olduğu tarihinden tarihine kadar Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler fiyat tarifesine yansıtılmıştır.

22 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
36- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği revizyonları neticesinde Sağlık Uygulama Tebliği eki fiyat listelerine eklenen ancak, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve eklerinde yer almayan işlemler; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularında Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan işlem bedelinin 2 katı, Üniversite hastanelerinde ise Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan işlem bedelinin 2 katı ile 3 katı arasında belirlenecek ücret üzerinden faturalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

23 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları