Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Sözümüzü Tutarız SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Av. Dr. M. Çağrı Bağatur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Sözümüzü Tutarız SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Av. Dr. M. Çağrı Bağatur."— Sunum transkripti:

1 * Sözümüzü Tutarız SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Av. Dr. M. Çağrı Bağatur

2 2 SUNUMUN AMACI

3 SUNUMUN AMACI Temel Bilgileri Vermek Soruna Dönüşmeden Çözüm Getirmek

4 2 Bilgi Eksikliğinin Zararları

5 Satılan Malın Parasını Alamamak Üste Para Bile Vermek Zorunda Kalmak Müşteriyi Finanse Etmiş Olmak Vade Farkı,faiz Ve Benzeri Taleplerde Bulunamamak Enerjiyi Boşa Harcamak Satışların Olumsuz Etkilenmesi Ticari İşletmeyi Kapatmak Bilgi Eksikliğinin Zararları

6 2 Ticari Alım Satım

7 Gönüllüdür. Karşılıklı Yükümler İçerir. Mal İle Para Değişilir. Ticari Alım Satım Sözleşmesi

8 2 Uyuşmazlıkların Çözümünde Sıra

9 Ticari Alım Satım Sözleşmesi 1.Yasalardaki emredici hükümler Borçlar Yasası m.19 ve m.20 2.Sözleşme 3.Yasalardaki düzenleyici hükümler Borçlar Yasası m.182 4.Ticari örf ve adet İstanbul Ticaret Odası Kararları 5.Genel eğilimler

10 2 Alım Satımda Sözleşme

11  Kural 1: Borçlar Yasası  Kural 2: Sözleşme özgürlüğü  Kural 3: Yazılı olmasına gerek yoktur  Kural 4: Uyuşmazlıkta sözleşme yazılı olmadıkça kanıt sayılmaz  Borçlar Yasası’na göre satış peşindir (m.182) Veresiyeyi ileri süren kanıtlamak zorundadır.

12 2 Fatura Sözleşmenin Yerini Tutar mı?

13 Fatura sözleşmenin yerini tutmaz ! Fatura tek başına alım satımın kanıtı olamaz !

14 2 Faturanın Kanıt Olması

15  Faturaya itiraz edilmemiş olmalıdır. Sözleşme  Fatura karşı tarafa ulaştırılmış olmalıdır. Noter İadeli taahhütlü mektup Telgraf  Fatura yazılı mal irsaliye ile teslim edilmiş olmalıdır. Müşteri veya yasal temsilcisine imzalatılmış olmalı

16 2 Faturanın İçeriği

17 Faturanın Kanıt Olması  Faturanın niteliğine aykırı düşmemeli  Yapılan iş veya satılan mala ilişkin  Konu ve kayıtlarla sınırlı olmalı Kapalı fatura (İTO ticari örf ve teamül)

18 2 Teyit Mektubu

19  Temel noktaları teyit ve tekit etmek için  Karşılıklı gönderilen yazı  Elden, noterden, telgraf veya iadeli taahhütlü postayla  Sekiz gün içinde bir itirazda bulunulmamalı  İçerik birbirini doğrulamalı

20 2 Tacirin Alacağını Kanıtlaması

21  Yasaların öngördüğü biçimde tutulmuş olmalı  Mutlak açılış – kapanış onayları yapılmış olmalı  Defter ve kayıtlar birbirini teyit etmeli  Diğer tacirin defterlerinde tersi yer almamalı  Defterler lehine kanıt olacak tacir, yemin etmeyi kabul etmeli  Sözleşme yoksa alacaklı kendi ticari defter ve kayıtlarına dayanabilir.

22 2 Satıcının Borçları

23  Teslim Borcu  Bilgi Verme Borcu  Koruma Borcu

24 2 Malın Teslimi

25 Nasıl yapılacak?  Satıcının kendisi veya temsilcisi  Hemen teslim  Akdin kurulduğu yerde  Oraya kadar yapılacak tüm giderler

26 Malın Teslimi Kime ?  Yasal Temsilcisi veya Onun Belirlediği Kişi Gerçek Kişide Kendisi Tüzel Kişide Yetkilisi Yetki Belgesi İmza Sirküleri

27 Malın Teslimi Satıcının Yan Borçları  Basiretli Davranma Borcu  Malı Saklama Ve Koruma Borcu  Malı Gönderme Borcu  Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu

28 Malın Teslimi Malda Ayıp  Ayıba karşı koruma borcu  Satıcının mülkiyeti geçirme borcu  Yasal ayıp  Ayıp bildirimi

29 Malın Teslimi Malda Ayıp  Ayıba Karşı Koruma Borcu  Satıcının Mülkiyeti Geçirme Borcu  Yasal Ayıp  Ayıp Bildirimi

30 2 Alıcının Borçları

31  Mal Bedelini Ödeme  Malı Teslim Alma

32 2 Vade Farkı

33 Vade Farkı Nedir?  Faiz ödeme borcu dışında ek külfet  Hukuki niteliği : Temerrüt faizi Vade Farkı İstemenin Koşulları  Sözleşme  Vade farkı uygulaması

34 Vade Farkı  Tek başına fatura kesilmiş olması vade farkı isteme hakkı vermez  Yargıtay faturaya yazılan vade farkı koşullarını kabul etmemektedir

35 Vade Farkı  Tek başına fatura kesilmiş olması vade farkı isteme hakkı vermez  Yargıtay faturaya yazılan vade farkı koşullarını kabul etmemektedir

36 2 Cari Hesap Sözleşmesi

37 Yazılı biçiminde yapılmadıkça geçerli değildir. Cari Hesap Nedir?  Zimmet  Matlup  Bakiye (TTY m.87)

38 Cari Hesap Sözleşmesi Koşulları  Yazılı biçim  Tacir olmasına gerek yok  Alacak ve borç doğuran karşılıklı ilişki  Takası kabil olmalı

39 Cari Hesap Sözleşmesi Faiz  Bakiye  3 aydan aşağı olmamak üzere  Komisyon Sona Erme  Kararlaştırılan müddetin sona ermesi  Fesih ihbarı  İflas  Bakiyenin haczi ve haczin kaldırılmaması  Ölüm ve hacir

40 2 İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI, İŞVERENİN RÜCU HAKKI

41 İşçinin İşverene Verdiği Zarardan Dolayı İşverenin Rücu Hakkı  Borçlar kanunun 321. Maddesi işçinin üstlendiği işi özenle yapmak zorunda olduğunu belirledikten sonra, işçinin bilerek savsaması ve dikkatsizlik ile işverene verdiği zarardan sorumlu olacağını düzenlemiştir.

42 İşçinin İşverene Verdiği Zarardan Dolayı İşverenin Rücu Hakkı  Böyle bir durum iş sözleşmesinin geçerli nedenle veya kasıt varsa haklı nedenle feshine de yol açabilir. (İş.K.m.18,19,25).

43 İşçinin İşverene Verdiği Zarardan Dolayı İşverenin Rücu Hakkı  İşçi, iş görme borcunu kötü ifa ederse, bu onun özen borcuna aykırı davrandığı anlamına gelir. İşçinin bu davranışı BK. m. 321/2 anlamında kendi kastından, savsamasından veya dikkatsizliğinden kaynaklanıyorsa, işverene karşı verdiği zarardan dolayı sorumlu olur. Verdiği zararın giderilmesi için BK. 96 vd. gereği tazminat ödemek zorunda kalır.

44 2 BORÇLUNUN SORUMLULUĞU

45  Madde 96 – Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu,kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.

46 2 YAPMA VEYA YAPMAMA BORÇLARINDA

47  Madde 97 – Yapma borcu borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü zarar ve kayıp dava hakkı saklıdır. Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür. Alacaklı, ayrıca borca aykırı durumun ortadan kaldırılmasını veya bu konuda masrafı borçluya ait olmak üzere kendisinin yetkili kılınmasını isteyebilir

48 2 ALT İŞVERENLİK

49  Alt işveren işyerlerinde maliyetlerin düşürülmesi ve işin uzmanına yaptırılması ve benzeri amaçlarla ortaya çıkmaktadır  Asıl işveren- alt işveren ilişkisi bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki olarak tanımlanmıştır.

50 2 ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

51  Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş yasasından, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı hükme bağlanarak müteselsil bir sorumluluk olarak benimsenmiştir.

52 SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI: 1. İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı bir iş ( yemekhane, güvenlik temizlik vs) olmalı veya 2.Asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren (bilgisayar ve sair özelliklerle makinelerin kontrolü, elektrik tesisatının döşenmesi) işler olmalıdır nitekim maddenin devamında asıl işin bölünerek alt işverenlere verilemeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır.

53 SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI: 3.Bu iş için görevlendirilen işçiler sadece bu işyerinde alınmış olan işte çalıştırılmalıdır. 4.Yerine getirilmeyen yükümlülüğü veya ödenmeyen hak, iş yasasından, iş sözleşmesinden yahut alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmalıdır. Bu hüküm uyarınca yerine getirilmeyen yükümlülüğün veya ödenmeyen hakkın bu 3 kaynakla ilgisi bulunmuyor ise asıl işverenin bir sorumluluğu doğmayacaktır. 5.Yine belirli bir işin bir bölümünde veya asıl işe yardımcı işler iş almak kavramından hareketle, bir işin tamamının başka işverene yaptırılması (uygulamada bu tür iş vermeye anahtar teslim işi denilmektedir) halinde yine asıl işveren-alt işveren ilişkisi doğmamaktadır.

54 TEŞEKKÜR EDERİZ...


"* Sözümüzü Tutarız SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Av. Dr. M. Çağrı Bağatur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları