Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Bilgi Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Bilgi Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Kalite Bilgi Teknolojileri
Kaliteyi yakalamak, müşteri isteklerini karşılamak ve rekabet edebilmek için, şirketler yoğunluklu olarak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Toplam kaliteyi sağlamak amaçsa bilgi teknolojileri işletmeyi bu amaca taşıyan en önemli araçlar olacaktır. Bilgiyi toplamaya, işlemeye, saklamaya ve dağıtmaya imkan veren bilgi teknolojileri, teknoloji yönetiminin en önemli araçlarındandır. Zira yönetmek, ancak bilgi ile mümkün olabilir. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin izlenmesi, geleceğe ilişkin teknoloji stratejilerinin tespit edilebilmesi ve teknolojinin en iyi şekilde yönetilmesi için ülkelerin ya da firmaların güçlü enformasyon altyapısına sahip olmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Teknolojik bakımından gelişmiş ülkelere ve firmalara bakıldığında bunların aynı zamanda en gelişmiş bilgi teknolojilerini kullanan ülkeler ve firmalar oldukları görülür.

2 Kalite Bilgi Teknolojileri
Günümüz rekabet ortamında, endüstriyel firmaların başarısı üretim sistemlerinin etkinliğine bağlıdır. Yoğun rekabet ortamında üretim yapan işletmeler için tek çıkar yol, üretim sistemlerini, organizasyonlarını ve yönetim bilgi sistemlerini bilgi teknolojileriyle yeniden yapılandırmaktır. TKY anlayışı çerçevesinde strateji, organizasyona dışsal çevreyi değerlendirme, teknolojiyi etkin kullanma ve geleceği öngörmeyi mümkün kılmaktadır.

3 Bilgi Teknolojileri TKY’yi Nasıl Etkiler
İleri teknolojiler kullanan ve TKY uygulayan işletmelerin stratejilerini etkileyen gelişmeleri şöyle sıralamak mümkündür. • Dünya çapında ve uluslararası pazarda rekabet eden işletme sayısının hızla artması, • Teknolojik ilerleme hızının artması, • Yabancı üreticilerin sundukları ürünlerin maliyet ve kalite avantajına sahip olması, • Uluslararası sosyo-ekonomik koşullarda meydana gelen dalgalanmalar, • Hizmet sektörünün büyümesi, • Talep artışları karşısında üretim kaynaklarının giderek azalması.

4 Örgütlerin Bilgi Teknolojileri İhtiyacı
Bilgi örgütü olarak da adlandırılan bu işletmeler, öğrenen ve sürekli olarak gelişme içerisinde olan ve bunun için çaba harcayan örgütlerdir. Hızlı gelişmelere uyum sağlamak, dinamik bir örgütsel yapıyı gerektirmektedir. Bilgi örgütlerinin, yeni teknolojilerle iç içe olmaları gerektiği ve bunun için aşağıdaki düzenlemelere ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. • Mevcut durum ve teknolojilerin belirlenmesi, • Geleceğe yönelik etkin bir örgüt planı yapmak, • Yüksek ve ileri düzeydeki projelere yoğunlaşmak, • Yeni teknolojilere yoğunlaşmak, • Ağ teknolojisini kullanmak, • Bilgi çalışanlarının hazır hale getirilmesi ve sayılarının çoğaltılması, • Yeni örgüt modelini tüm örgüte yaymak, • İletişim sistemi kurmak.

5 Bilgi Teknolojilerinin Faydaları
İleri imalat Teknolojilerinin işletmelerde kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşmasıyla birlikte, çalışanların eğitim seviyelerinde de bir yükselme gözlenmektedir. Bu durum TKY uygulamalarının başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İşletmede takım ruhunun oluşturulmasında, istatistiksel tekniklerin kullanılmasında, müşteri odaklı kültürün yerleşmesinde eğitim seviyesinin etkisi çok büyük olmaktadır. İleri imalat Teknolojilerini kullanan işletmeler, TKY felsefelerini başarılı bir şekilde uygulayarak, işletmede kullanılan teknolojiden azami derecede istifade edebilmektedirler. TKY felsefesinin ana ilkelerinden biri olan sürekli gelişme olgusunun oluşturulacak kalite anlayışındaki ve sisteminin başarısında önemli bir etkiye sahiptir.

6 Bilgi Teknolojilerinin Faydaları
İleri imalat Teknolojilerinin kullanımının TKY uygulamalarına etkileri şu şekilde özetlenebilir: • İleri imalat Teknolojilerini kullanan işletmeler, diğer işletmelere oranla piyasada etkinlikleri yönünden daha avantajlı olacaklardır. • Çalışanların, TKY’nin “tam katılım” ilkesi doğrultusunda yapılan takım çalışmaları aracılığıyla aralarındaki iletişim yoğunlaşacak, bölümler arasındaki bilgi alışverişi hızlanacak, işletmede bilgi merkezli bir yönetim anlayışı benimsenecektir. • İleri imalat Teknolojilerini kullanacak çalışanların eğitim seviyesindeki yükseklik, işletmede oluşturulması amaçlanan “TKY Kültürü”nün yerleşmesini de kolaylaştıracaktır.

7 Bilgi Teknolojilerinin Faydaları
• İşletmede oluşturulacak bilişim altyapısı aracılığıyla bilgi iletilmesinde hız kazanılarak zamandan tasarruf sağlanacak, böylece yöneticilerin diğer yönetim faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışması mümkün olabilecektir. • TKY uygulamasında, üst yönetimin sorumluluğu ve başarılı olmasında oynadığı etkin rol dikkate alındığında, kullanılan İleri imalat Teknolojileri aracılığıyla üst yönetim gerekli bilgilere istenen zamanda erişme ve değerlendirme fırsatı sunacaktır. • TKY uygulamasında, işletme yöneticileri, “müşteri odaklılık” yaklaşımı çerçevesinde, müşterinin istek ve ihtiyaçlarındaki değişiklikleri ürüne yansıtabilme, pazarda meydana gelen gelişmeleri kendi işletmesine uyarlayabilme yeteneğini ileti imalat teknolojileri aracılığıyla kazanabilir.

8 TKY’DE KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Ürün tasarımına ilişkin teknolojiler; - Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design - CAD), - Bilgisayar Destekli Mühendislik (Computer Aided Engineering CAE), - Bilgisayar Destekli Süreç Planlama (Computer Aided Prosess Planning- CAPP)

9 TKY’DE KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler: - Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirement Planning (MRP)) - Üretim Kaynak Planlaması (Manufacturing Resource Planning (MRPII)) - Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning (ERP)) - İstatistik Süreç Kontrolü (Statistical Process Control - SPC), - Optimize Üretim Teknolojisi (Optimized Production Technology (OPT))

10 TKY’DE KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Uygulamaya İlişkin Teknoiojiler; - Sayısal Kontrol (Numerical Control (NC) - Robotlar (Robotics) - Esnek İmalat Sistemleri (Flexible Manufacturing Systems (FMS) - Otomatik Depolama ve Kaldırma Sistemleri ( ASRS) - Üst Düzey (Overarching) Teknolojiler; - Tam Zamanında Üretim (Just in Time - JIT) - Bilgisayar Bütünleşik Üretim (Computer Integrated Manufacturing (CIM)

11 Ürün tasarımına ilişkin teknolojiler
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD): Bilgisayar Destekli Tasarım, imalatının yapılması düşünülen bir parçanın veya bir konstrüksiyonunun ortaya çıkarılmasında yardımcı olmak için bilgisayar sistemlerinin kullanılmasıdır. Daha basit olarak da imalatı düşünülen parçanın ilk olarak bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır. Bilgisayar Destekli Tasarım sayesinde tasarımcılar ve mühendisler tasarımlarını elektronik ortamlarda gerçekleştirebilirler. Bu sayede yaptıkları tasarımlar üzerinde çok daha hızlı şekilde değişiklikler yapabilmekte ve istedikleri zaman yazıcıdan bu elektronik bilgileri kâğıda dökebilmektedirler. Tamamladıkları parçaları montaj edebilmekte ve böylece yaptıkları tasarımın bütün halinde düzgün çalışıp çalışamayacağını rahatlıkla kontrol edebilmektedirler. Bilgisayar destekli tasarım için AutoCAD, Mechanical Desktop, SolidWorks, inventor, Catia vb. gibi yazılımlar kullanılmaktadır.

12 Ürün tasarımına ilişkin teknolojiler
Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) Bilgisayar Destekli Tasarım, test ve değerlendirmeyi içerecek şekilde genişletilirse Bilgisayar Destekli Mühendislik - CAE (Computer Aided Engineering) haline dönüşür.

13 Ürün tasarımına ilişkin teknolojiler CAE’ye devam
Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) başlıca aşağıdaki faydaları sağlar; Tasarım konseptinin ve imalat süreçlerinin doğrulanması Tasarım aşamasının ilerlemiş safhalarında daha az modifikasyona gereksinim duyulması Üründe ağırlık ve maliyet açısından tasarruf sağlanması Simülasyon ile tasarımın görselleştirilmesi Gerçek ortamlarda (ör: ısıl, elektromanyetik ve akışkanlı ortamlarda) ürünün işleyişinin öngörülmesi Fiziksel prototip ve test yapımı ihtiyacının en az indirgenmesi Tasarım döngü sürelerinin kısalması Tasarım maliyetlerinin azaltılması gibi konular yer almaktadır. 

14 Ürün tasarımına ilişkin teknolojiler
Bilgisayar Destekli Süreç Planlama (CAPP) Bilgisayar Destekli Süreç Planlama işletmelerde imalat kalitesinin yükseltilmesi ve imalat giderlerinin düşürülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Süreç planlama, bir parça veya grubun ekonomik imalat metotlarının sistematik bir biçimde belirlenmesi sürecidir. Bir operasyon planında, tipik olarak, o parça veya grubun imali için gerekli süreçlerin tanım ve sıralamaları, gerekli malzeme, makina, alet ve aparat bilgileri, standart hazırlık ve süreç süreleri bilgileri yer alır. Görüldüğü gibi süreç planlama ait olduğu parça veya grubun tasarım bilgileri kullanılarak imalata ilişkin bazı bilgilerin türetildiği bir aşamadır; diğer bir deyişle tasarım ile imalat arasında bir ara aşamadır.

15 Ürün tasarımına ilişkin teknolojiler Bilgisayar Destekli Süreç Planlama (CAPP)
Yukarıdaki işlemleri elle yapmanın bir kısım sorunları vardır. Bu sebeple süreç planlamasının bilgisayarlar vasıtası ile yapılmasını bir zorunluluk haline gelmektedir. Yukarıda bahsi geçen işlemlerin bilgisayar kullanılarak yapılmasına Bilgisayar Destekli Süreç Planlama (Computer Aided Prosess Planning CAPP) adı verilmektedir. CAD kullanılarak hazırlanan bir parça tasarımından hareketle operasyon planının ve bu operasyon planından hareketle parça programının hazırlanarak tezgah hafızalarına yerleştirilmesinin insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilmesidir. Böylece, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CAM ( Bilgisayar Destekli İmalat ) işlevleri, yani iki ayrı otomasyon adası birleştirilmiş olacaktır.

16 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler
Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) 1960′lı yıllarda bilgisayarların işletmelerde yaygınlaşmasıyla birlikte ilk MRP (Material Requirements Planning-Malzeme İhtiyaç Planlaması) yazılımları kullanılmaya başlandı. MRP, 1970’li yılların başından itibaren yaygın olarak kullanılan büyük ölçekli bir üretim yönetimi sistemi olup ilk olarak Kuzey Avrupa’da ortaya çıkmış, Bu sistem ilk zamanlarda oldukça basitti ve sadece ürün ağaçlarını ve stokları kapsıyordu.        MRP sistemi 1980′li yıllarda üretim işletmelerinin üretimle ilgili bütün faaliyetlerini (satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, muhasebe, stok yönetimi…) kapsamaya başladı. Bu sistem ilerledikçe MRP II (Manufacturing Resources Planning-İmalat Kaynakları Planlaması) adını aldı.

17 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
(1) Neye ihtiyaç duyuluyor? (2) Ne kadara ihtiyaç duyuluyor? (3) Ne zaman ihtiyaç duyuluyor? (4) Sipariş ne zaman verilmeli? Sorularını yanıtlayan bir planlama aracıdır. MRP’nin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir: - MRP esas olarak ürünü baz alır. - MRP hesaplarında gelecek zamanı dikkate alır. - MRP, verilen kapasite ve malzeme kısıtlarına göre, ana üretim planının aksamaması için öncelik sırası yapabilir. - MRP üretim kontrolünü, satın alma siparişlerini veya üretim iş emirlerini sürekli kontrol ederek gerçekleştirir.

18 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler
1990′lı yıllara geldiğimizde ise artık bu sistemler sadece üretim sektörünü değil aynı zamanda hizmet veren sektörleri de kapsamaya başladı. Yönetim sisteminin kapsadığı sektörlerin artmasıyla doğru orantılı olarak faaliyet birimleri de arttı (servis, bakım, insan kaynakları…). Bu geniş ölçekli ve daha kapsamlı sistemlere ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) adı verildi ′li yılların başlarında ise mevcut ERP sistemlerine işletmenin ihtiyaçlarını ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı kavramlar eklendi. Bu kavramlar; CRM (Customer Relationship Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi), SCM (Supply Chain Management- Tedarik Zincir Yönetimi) ve İşletme Zekası (BI) gibi kavramlardı. Bu kavramlarla daha da genişleyen ERP sistemleri ERP II adını alarak yeni konsepte geçiş başladı.

19 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
ERP sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının, tüm süreçlerinin entegre bir biçimde yönetmeye imkan sağlayan sistemlerdir. Daha genel bir tanım verecek olursak; İşletmenin, tüm departmanları arasında bütünleşik bir olay yumağı kurarak, veri – bilgi girişleri ve çıkışları (Input/Output) sağlayarak, geniş kapsamlı müdahalelerin yapılabileceği yazılım paketleridir. Günümüzde işletmelerin büyümeleri, çok tesisli hale gelmeleri, farklı ülkelerde fabrika sahibi olmaları onları uluslararası standartta çalışmaya, rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamaya zorlamaktadır. ERP en temel anlamıyla, kurumun departmanlarını tek bir veri tabanında toplayıp tüm çalışanların müşterek veri paylaşımına izin veren bilgisayar sistemidir. İşte bu noktada işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resources Planning – ERP) kullanımına ihtiyaç doğmuştur.

20 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Bir ERP sistemi, içerisinde birden çok modülü barındırır. Bu modüller; Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), İmalat Kaynak Planlaması (MRPII), Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), Tedarik Zincir Yönetimi (SCM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM), Ön Muhasebe, Genel Muhasebe vb… şeklindedir. Bu modülleri kısaca tanımlayacak olursak: MRP (Material Requirements Planning-Malzeme İhtiyaç Planlaması): Envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve verimliliği artırmak, alıcıya yapılan hizmeti artırmak amacıyla ve doğru ürünü minimum maliyet ve sürede, belirlenen limit değerlerinde temin etmek için geliştirilen yönetim sistemidir.          

21 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
MRP2 (Manufacturing Resources Planning-İmalat Kaynakları Planlaması): Bir üretim işletmesinin tüm kaynaklarının etkin ve verimli olarak planlanması yöntemidir. Yani, Stok-Personel ve Makina üçlüsünün imalat noktasında, istenilen düzeyde planlanması, takip edilmesi ve yönetilmesini kapsamaktadır. DRP (Distribution Resources Planning-Dağıtım Kaynakları Planlaması): Dağıtım Merkezlerinin ihtiyaçlarının belirlenerek merkeze bildirilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, dağıtım kaynaklarının verimli ve en etkili şekilde kullanılabilmesi için planlamanın ve kontrollerin tam olarak yapılmasıdır.  CRM (Customer Relationship Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi): Müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenerek, hızla ve isteklere tam cevap verebilme kabiliyetini kullanarak, ilişkilerin en üst seviyede ve etkin biçimde yönetilmesini ifade eder. 

22 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
TQM (Total Quality Management-Toplam Kalite Yönetimi): Hizmet veya ürünü arz ve talep eden arasındaki beklentilerin yerine getirilmesini amaç olarak edinen, çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmasıyla tüm süreçlerin devamlı olarak iyileştirilmesini hedef alan yönetim felsefesidir.  SCM (Supply Chain Management-Tedarik Zincir Yönetimi): Müşteriye; doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru yerde, tüm tedarik zinciri boyunca en düşük maliyetle ulaştırılmasını sağlayan, para ve malzeme ile ilişkilerinin düzenlendiği yönetimdir.  HRM (Human Resources Management-İnsan Kaynakları Yönetimi): İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, işe motivasyonlarının sağlanması, eğitimi ve branşı ile gelişiminin sağlanması ve değerlendirilmesi işlemidir.

23 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler İstatistik Süreç Kontrol (SPC)
Mamulün yaşam döngüsünün başından sonuna kadar kalite yönünden takip edilmesi amacıyla kullanılan SPC; satıcılardan gelen parçalardan müşteriye gönderilen mallara kadar kontrol eder ve belirlenen toleransları aşanları red eder. Üretim süreci içindeki kritik faktörler hakkındaki bilgiyi biriktiren veri- yoğun bir prosedür olan SPC, eğer herhangi bir ölçüm değeri kabul edilebilir sınırların dışına düşerse süreci durdurmak için bir sinyal gönderir. SPC günümüzde işletmelerde yoğun bir biçimde kullanılan kontrol tekniklerinden biridir. Bilgisayarlar İstatistik Süreç Kontrolünde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü bu işlemler çok yoğun veri toplama, değerlendirme ve sınama içerir ve bu işlemler ancak bilgisayarlar yardımıyla yapılabilir.

24 Planlama ve kontrole ilişkin teknolojiler Optimize Üretim Teknolojisi(OPT)
Optimize Üretim Teknolojisi (Optimized Production Technology (OPT)) Daha çok bir atölye kontrol sistemi olan OPT, bir işletmedeki tüm iş merkezleri için öncelik ve kapasite kısıtlarını göz önüne alarak optimuma yakın iş çizelgelerini hazırlar. Bu sistemde amaç kritik tezgahların kullanımını maksimize ederek üretim miktarını artırmak, buna karşılık süreç içi envanter düzeyleri ile tezgah hazırlık zamanlarını en aza indirmektir. OPT’de her bir operasyonun önem derecesi, avantajlı ürün karışımları, uygun tarihler, gerekli emniyet stoklan ve makine kısıtlan değerlendirilmektedir.

25 Uygulamaya İlişkin Teknoiojiler; Sayısal Kontrol (Numerical Control (NC)
Sayısal kontrol, programlanabilir mekanik araçların geniş bir açılımını kapsamaktadır.‖ Eğer bu programlanabilir mekanik Araçların programlanması bilgisayar yardımıyla yapılıyorsa Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (Computer Numerical Control - CNC) adını alır. Sayısal kontrollü makinelerde, makinelerin üretime hazırlanması ile ürü-ne biçim verme işlemine ilişkin komutlar sayısal olarak kodlanmış kâğıt bantlara yapılırken, bilgisayarla sayısal olarak kontrol edilen makinelerde bu işlem bilgisayarlar ve bilgisayar programları marifetiyle yapılır. Bu makinelerin hassas yapılan, ürün kalitesini ve verimliliği arttırmaktadır.

26 Sayısal Kontrol (Numerical Control (NC)
CNC makinelerin kullanılmasının faydaları şu şekilde sayabilir: - Ayarlama zamanları çok kısadır. - Ayarlama, ölçü kontrolü, manüel hareket ve çeşitli nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkar. - İnsan faktörünü fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkün olur. - Kalifiye insan ihtiyacı yoktur. - Operasyonlar yüksek bir hassasiyete sahiptir. - Çalışma tempoları her zaman yüksek ve aynıdır. - Her türlü sarfiyat asgariye indirilmiştir. - Üretimde operatörlerden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkar. - Kalıp, mastar, şablon gibi pahalı elemanlar kullanılmadığından sistem daha ucuzdur. - Depolama için daha az yere ihtiyaç duyulur. - Parça imalatına geçiş daha süratlidir. - Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölüm-lerinde yapılacak tadilatla sen olarak gerçekleştirilir.

27 Uygulamaya İlişkin Teknoiojiler; ROBOTLAR
Üretim sistemi içerisinde iş gören maliyetlerinin yükselmesi ve iş görenlerin çalıştırılmasında karşılaşılan bazı sorunlar endüstride robot kullanımını özendirmiştir. Robotlarla üretim sistemi; iş gücü tasarrufu, verimlilik artışı ve finansal kolaylık sağlayan, mamul ve üretim hattı tasarımını robotların yardımcı olduğu, bakım planlamasında ve üretim hattında robotların birer operatör gibi kullanıldığı, üretim sürecinin esnekleştiği, üretimin daha seri, daha verimli ve daha az tehlikeli olduğu üretim sistemidir. Robotlar yaygın olarak Esnek İmalat Sistemlerinde kullanılmaktadır. Özellikle boyama, kaynak ve iş parçasını makinelere verme gibi alanlarda çok kullanılmaktadır. Robotlar insanların yapabilecekleri işleri yapabiliyorlarsa; verimlilik, işletme masrafları, yeni bir işe intibak etme esnekliği, tehlikeli ortamlarda çalışabilme özellikleri robotun kullanımının haklı gerekçeleri olarak değerlendirilmelidir.

28 Uygulamaya İlişkin Teknoiojiler; Esnek Üretim Sistemleri (Flexible Manufacturing Systems - FMS)
Esnek Üretim Sistemleri yan bağımsız iş istasyonları ile otomatik hale dönüştürülmüş hammaddeleri üretime geçirme sistemlerinin birleştirilme-si sonucunda oluşan ve bilgisayarlarca sayısal olarak kontrol edilebilen üretim gruplarıdır. Esnek bir üretim sistemi, bir grup üretim aletinden, üzerinde çalışılan parçaları makineden makineye taşıyan bir bant sisteminden oluşur. Bunların tümü bilgisayarlarca kontrol edilmektedir. Bu sistemler özellikle çok çeşitli ürünün üretildiği, imalata hazırlık zamanlarının, beklemelerin önemli boyutlara ulaştığı endüstrilerde, geleneksel aralıklı üretimi, az çeşidin imal edildiği hareketli montaj hatlarındaki akış tipi üretime yaklaştıran bir üretim hızı sağlamaktadır.

29 Uygulamaya İlişkin Teknoiojiler; Esnek Üretim Sistemleri (Flexible Manufacturing Systems - FMS)
Esnek imalat sistemlerinin sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir - Çevrim süresinde azalma, - Üretim planlamada esneklik, - İş zamanlaması, - Malzeme taşımada azalma, - Yer ihtiyacında azalma, - Birim sermaye başına düşen geri dönüş yüzdesinde artış, - Proses içi stoklarda azalma, - Takım ve aparat maliyetlerinde azalma, - Enerji harcamasında tasarruf, - Tezgâh kullanılabilirliğinde azalma, - İşçilik maliyetlerinde azalma, - Kalitede iyileşme, işleme hassasiyeti, - İş tatmininde yükselme, - İş güvenliğinde artış,

30 Uygulamaya İlişkin Teknoiojiler; Tam Zamanında Üretim Sistemi (Just in Time - JIT)
Tam zamanında üretim sistem, Endüstri Mühendisliğinin kurucusu olarak kabul edilen Taylor‘dan bu yana keşfedilmiş olan en önemli olaylardan birisi olarak kabul edilir. En genel şekilde; üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını sağlayan ve sıfır envanter hedef alan bir malzeme yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. JIT herhangi bir bilgisayar yazılımı gerektirmez ve tamamen görseldir. Uygulanabilmesi için öncelikle üretim planının statik olması gerekir. Ana üretim çizelgelerinde ufak düzeltmeleri kabul edebilir ve her parça ve/veya alt montaj için günlük çizelgelerinin de yaklaşık olarak aynı olması gereklidir. Kısacası Tam Zamanında Üretim; parti büyüklüğünü azaltmayı, hazırlık sürelerini minimize etmeyi, düzgün ve sürekli bir üretim akışı sağlamayı ve kendi felsefesini satıcıları da kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan bir yönetim ve kalite kavramdır.


"Kalite Bilgi Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları