Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN

2 Farklı kültürden iki kişi karşılaşınca?  Biribirine gönderdikleri sözsüz mesajlar / beden dili kıyaslanır, yorumlanır,  Örne ğ in: Selamlaşma ritüelleri -Tokalaşma? Öpüşme? Eli kalbin üzerine götürme?  İ nanç, De ğ er ve Yargı ögeleri kıyaslanır, yorumlanır,  Önyargı, Basmakalıp (streotip) ve Etnikmerkezci davranışlar öne çıkar Kenan BAŞARAN

3 ‘Algı’sal Dünya  Do ğ ayı nasıl algılarsınız?  Kadın – Erkek ilişkisini, rollerini nasıl algılarsınız ?  Zamanı, Zaman Kullanımını nasıl algılarsınız ?  Arkadaşlı ğ ı nasıl algılarsınız?  Etrafımızdaki dünyayı tüm bu filitrelerden süzerek gördüklerimizle algılarız Kenan BAŞARAN

4 ALGI: Ne görüyorsunuz? Kenan BAŞARAN

5 Ne görüyorsunuz? Kenan BAŞARAN

6  HEP İ M İ Z B İ R ‘ALGI DÜNYASI’NDA YAŞIYORUZ !  KÜLTÜREL İ NANÇ – DE Ğ ER – YARGI ve DAVRANIŞ KALIPLARIMIZ  B İ ZE ETRAFIMIZDAK İ DÜNYAYI NASIL ALGILAMAMIZ GEREKT İĞİ N İ GÖSTEREN EN ÖNEML İ ÖGELERD İ R. Kenan BAŞARAN

7  KÜLTÜREL ÖZELL İ KLER İ M İ Z B İ ZE B İ R İ Ş İ N NASIL ‘DO Ğ RU’ YAPILACA Ğ INI D İ KTE EDER, ANCAK;  B İ R KÜLTÜRDE B İ R İ Ş İ N YAPILIŞ ŞEKL İ ‘DO Ğ RU’ KABUL ED İ LSE DE, B İ R BAŞKA KÜLTÜRDE ‘DO Ğ RU ‘ OLMAYAB İ L İ R.  B İ R İ NSAN HAYATININ SONUNA KADAR DO Ğ DU Ğ U ÜLKEDE AYNI KÜLTÜRDE YAŞARSA B İ R SORUNLA KARŞILAŞMAYAB İ L İ R Kenan BAŞARAN

8 KÜLTÜRLERARASI İ ŞB İ RL İĞİ  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZDEN FARKLI B İ R KÜLTÜRDEN GELEN B İ R İ İ LE İ LET İ Ş İ ME G İ RD İĞİ M İ Z ZAMAN ORTAK B İ R ‘DO Ğ RU’ MUZ OLMAYAB İ L İ R ve BU B İ R PROBLEM YARATAB İ L İ R.  BU DURUMDA KARŞIMIZDAK İ K İ Ş İ Y İ YARGILAMAK VE ‘DO Ğ RU’ YU BULMAK İ Ç İ N KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ NE GEREKS İ N İ M DUYARIZ:  (FARKLI BAKIŞ AÇISI İ LE BAKMA BECER İ S İ ) Kenan BAŞARAN

9

10  JAPON HALKI ‘CHOPSTICK’ İ LE  H İ NTL İ – PAK İ STANLI ‘EL İ ’ İ LE  FRANSIZ METAL ‘ÇATAL-KAŞIK’ İ LE YER;  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  MÜSLÜMANIN ‘TEK’ TANRISI,  BUD İ ST’ İ N’ÇOK’ TANRISI VARKEN,  H İ NTL İ N İ N ‘H İ Ç’ TANRISI YOKTUR.  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  SUUD İ ARAB İ STAN’DA VE AFGAN İ STAN’DA KADINLAR PEÇE TAKAR, KKTC’DE TAKMAZ  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR? Kenan BAŞARAN

11

12 ETN İ KMERKEZC İ L İ K YUNANCA ‘ETHNOS’ (HALK) VE İ NG İ L İ ZCE ‘CENTER (MERKEZ) SÖZCÜKLER İ N İ N B İ LEŞ İ M İ D İ R.  ETNOSENTR İ ZM TER İ M İ W İ LL İ AM G. SUMNER TARAFINDAN İ NSANLARIN KEND İ GRUPLARI İ LE D İĞ ERLER İ N İ ÖTEK İ LEŞT İ RMELER İ ÜZER İ NE YAYINLANMIŞTIR. SUMNER, BU TER İ M İ DAHA ÇOK GURUR, K İ B İ R, B İ R GRUBUN İ NANÇLARININ D İĞ ERLER İ N İ NK İ NE ÜSTÜN GÖRME OLARAK KULLANMIŞTIR  B İ R AŞ İ RETE, KAB İ LEYE, BOYA VE BENZER İ ETN İ K GRUBA BA Ğ LILIK İ LE TAR İ F ED İ LEN, B İ R K İ MSEN İ N KEND İ KÜLTÜRÜNÜ TEMEL OLARAK ALMASI VE D İĞ ER KÜLTÜRLER İ KEND İ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DE Ğ ERLEND İ RMES İ İ LE TAR İ F ED İ LEN İ LKEL DUYGULAR  GENEL ANLAMDA ‘TUNNEL V İ S İ ON’ OLARAK ALGILANIR.  KISITLI B İ LG İ LER İ M İ ZLE BAŞKALARI HAKKINDA EKS İ K VE YANLIŞ ÖNGÖRÜLERDE BULUNMAKTIR  ETN İ KMERKEZL İ K İ Ş İ LER KEND İ ÜLKE VE TOPLUMLARININ D İĞ ER ÜLKE VE TOPLUMLARA MODEL OLMASI GEREKT İĞİ NE İ NANIRLAR. Kenan BAŞARAN

13 ETN İ KMERKEZC İ L İ K  FARKLI KÜLTÜRLER İ, KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN YAPISAL ÖZELL İ KLER İ İ LE KIYASLAYIP YARGILAMAK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜ D İĞ ER KÜLTÜRLERDEN ÜSTÜN GÖRMEK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN ‘HERŞEY İ N MERKEZ İ NDE’ OLDU Ğ UNA İ NANMAK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN ‘DE Ğ ER – İ NANÇ –DAVRANIŞ KALIPLARI’ G İ B İ YAPISAL ÖZELL İ KLER İ N İ N ‘MÜKEMMEL’ OLDU Ğ UNA VE BU ÖZELL İ KLER İ N D İĞ ER KÜLTÜRLER TARAFINDAN ADAPTE ED İ LMES İ GEREKT İĞİ NE İ NANMAK Kenan BAŞARAN

14  ETNOSENTR İ K B İ REYLER D İĞ ER SOSYAL TOPLULUKLARI KEND İ SAH İ P OLDU Ğ U BEL İ RL İ ETN İ K GRUP VEYA KÜLTÜRE GÖRE ÖZELL İ KLE D İ L, YAŞAYIŞ, ADET VE D İ NE GÖRE DE Ğ ERLEND İ RMES İ D İ R.  BU ETN İ K AYRIMLAR VE ALT AYRIŞTIRMALAR HER B İ R ETN İ KL İĞİ N KEND İ BENZERS İ Z KÜLTÜREL K İ ML İĞİ N İ N TANIMLANMASINA H İ ZMET EDER.  ETNOSENTR İ K GÖRÜŞLER UÇ NOKTALARDA ÇATIŞMALARA NEDEN OLAB İ L İ R.  S İ YAS İ BA Ğ DAŞMAZLIKLAR, SAVAŞ, TERÖR İ ZM VE HATTA SOYKIRIMLARLA SONUÇLANAB İ L İ R. [  YUGOSLAVYA ETN İ K BÖLÜNMEYE U Ğ RAMIŞ VE İ Ç SAVAŞTA YÜZB İ NLERCE İ NSAN HAYATINI KAYBETM İ ŞT İ R. Kenan BAŞARAN

15 HEP İ M İ Z ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z. PEK İ SORUN NED İ R?  ETN İ KMERKEZC İ L İ K BAŞKALARINI YANLIŞ ANLAMAMIZA VE İ LET İ Ş İ M PROBLEMLER İ NE NEDEN OLUR.  B İ ZLER OLAYLARA KEND İ PENCEREM İ ZDEN BAKARIZ, BAŞKALARININ NASIL DAVRANMASI GEREKT İĞİ NE, KEND İ İ NANÇ VE NORMLARIMIZA GÖRE KARAR VER İ R İ Z. ANCAK BU UTANILACAK B İ R DURUM DE Ğİ LD İ R: HEP İ M İ Z ‘B İ R DERECE’ ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z Kenan BAŞARAN

16 ETN İ KMERKEZC İ L İ K DİLDİL  HAR İ TA  YEMEKLER  ATASÖZÜ  SÖYLENCE- FIKRA – H İ KAYE Kenan BAŞARAN

17  I’m White and You’re Not. (Proverb of White American)  All roads lead to Rome. (Proverb of Romans)  En iyi Türk, ölü Türk.(Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin kullandı ğ ı atasözü)  Mamma li Turchi (Anneci ğ im, Türkler geliyor!). (Proverb of İ talians)  May God protect us from the devil and the Turks. (Proverb of Kurdish)  A ğ açtan maşa, Kürt’ten paşa olmaz. (Türklerin kullandı ğ ı atasözü)  There is no language like the Irish for soothing and quieting. (Proverb of Irish)  “When they come together two Jews establish a company, two Turks form a State”. This proverb from China.  “You are Arabian it's enough to make you proud”. This is from Jordan. Kenan BAŞARAN

18  AKSANLI KONUŞMA:  ‘Standard Dil’ den farklı şekilde konuşanlara ‘Aksanlı’ konuşuyor denilir. (Farklı – garip – tuhaf )  ALKOL TÜKET İ M YAŞI:  Amerika’da alkol kullanma yaşı 21 di ğ er birçok ülkede 18. Amerikalılar mevcut durumu de ğ iştirmeyi aklından bile geçirmezler.  ‘SOL’ TRAF İ K:  Etnosentrik Amerikalılar araçları yolun sa ğ ından sürmenin do ğ ru davranış  Yolun solunu kullanmanın yanlış oldu ğ una inanırlar. Etnosentrizm’e Örnekler Kenan BAŞARAN

19  ETNOSENTR İ K GÖRÜŞLER B İ Z İ STEREOT İ P DÜŞUNMEYE ZORLAR  STEREOT İ P: B İ R GURUBA KALIPLAŞMIŞ BELL İ DAVRANIŞ KALIPLARINI YÜKLEY İ P TÜM GURUP ÜYELER İ N İ N AYNI KARAKTER İ ST İ K ÖZELL İ KLERE SAH İ P OLDUKLARINA İ NANMAKTIR  BU GENELLEMELER POS İ T İ Y YADA NEGAT İ F OLAB İ L İ R Kenan BAŞARAN

20 ETNOSENTR İ K STEREOT İ P  AMERIKALILAR OBEZD İ R  ZENG İ N İ NSANLARIN BURNU HAVADADIR, HEPS İ ÖZEL KULUP ÜYES İ D İ R  JAPONLAR ZEK İ VE ÇALIŞKANDIR  İ NG İ L İ ZLER ÇAYI ÇOK SEVER, D İ ŞLER İ KÖTÜDÜR  KADINLAR DUYGUSALDIR VE KÖTÜ ARABA SÜRERLER  ERKEKLER KADINLARDAN DAHA AKILLI VE KUVVETL İ D İ R Kenan BAŞARAN

21

22

23 Sterotip Nedir? Kenan BAŞARAN

24 STEREOTİP - BASMAKALIP  Genellikle yabancılarla olan karşılaşmalarda, anlamadı ğ ımızı çevremizdekilere sorarız.  “Do ğ ru mu, yanlış mı?” diye sorgulamadan bu bilgilere dayanarak durumu anlamlandırırız.  Bu yolla sosyalleşme süreci boyunca di ğ er kültürler, uluslar ve ülkeler hakkında, di ğ erlerinden ayırt edici oldu ğ u varsayılan temel nitelikleriyle ilgili düşünceler edinilir.  Bu düşünceler etkileşim süreçlerinde ortaya konur  ve yayılarak sorgulanmayan kalıp düşünce haline gelir.  Kalıp düşünceler, ilgili oldukları ulus, kültür ya da grup hakkında zihnimizde oluşan resimden başka bir şey de ğ ildir. Kenan BAŞARAN

25 STEREOTİP - BASMAKALIP  Kalıp düşüncelere sosyal bilimlerde stereotip denir. “Stereotipler, insanları birtakım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlardır.  Belli özelliklerin belli bir guruba ait insanlarda mevcut sanılmasını ifade eder.  Bu özelliklerin her zaman gerçe ğ e ve olumlu kanıtlara dayanmaksızın sadece mevcut bulunması gerekti ğ i kanısına dayanır.  Bir başka ifade ile kafamızdaki düşünceleri sadeleştiren birtakım zihinsel ameliyelerdir. Basmakalıp fikirlerdir” (Tezcan, 2013: 8). Kenan BAŞARAN

26 STEREOTİP - BASMAKALIP  B İ R SOSYAL KATEGOR İ İ Ç İ NDEK İ İ NSANLAR HAKKINDA OLUŞTURULAN İ NANÇ KALIPLARIDIR  ALGI, BELLE Ğİ VE YARGILAMAYI ETK İ LEYEN B İ R BAKIŞ ÇERÇEVES İ SUNAR  ÇEVREDEK İ UYARANLAR ARASINDAN SEÇ İ M YAPMAYI VE GENELLEMEY İ SA Ğ LAR Kenan BAŞARAN

27 STEREOTİP - BASMAKALIP  Z İ HN İ M İ ZDEK İ KALIBA UYMAYAN UYARANLARI GÖZARDI ETMEM İ ZE NEDEN OLUR  D İĞ ERLER İ NDEN BEKLENT İ LER İ M İ Z İ BEL İ RLER, BU NEDENLE ONLARIN BEL İ RL İ TARZLARDA DAVRANMASINI SA Ğ LAR  STRESL İ DURUMLARDA DAHA FAZLA AKT İ VE OLUR  ZAMAN İ Ç İ NDE DE Ğİ ŞMEKLE B İ RL İ KTE, DE Ğİ Ş İ ME KARŞI D İ RENÇL İ D İ R Kenan BAŞARAN

28 STEREOT İ P - STEREOTYPING  A generalization about a group of people in which identical characteristics are assigned to virtually all the members of the group, regardless of actual variation among the members (Aaronson et. al, 1997)  Stereotypes represent cognitive component of prejudice Kenan BAŞARAN

29 KADIN STEROTiPLERI Kenan BAŞARAN

30 KADINLAR MUTFAK’A AiTTiR Kenan BAŞARAN

31 ERKEKLER MAÇ İZLER TV KARŞISINDA UYKUYA DALAR Kenan BAŞARAN

32 KADINLAR ÇOCUK DOĞURMALIDIRLAR Kenan BAŞARAN

33 ERKEKLER YEMEK YAPMAYI ÇAMAŞIR YIKAMAYI BECEREMEZLER Kenan BAŞARAN

34 ÇİM BİÇME, ÇÖP ATMA VE TAMİRAT İŞLERİ ERKEKLERİN GÖREVİ Kenan BAŞARAN

35 ERKEK GÜÇLÜDÜR, SPORDA DAHA İYİDİR, KAVGAYI SEVER Kenan BAŞARAN

36 ÜLKELERE KARŞI OLAN TUTUMLARIMIZA GÖRE  DOST ÜLKELER  DOST OLAMAYAN ÜLKELER  BU SINIFLAMALAR OLUMLU YADA OLUMSUZ OLAB İ L İ R Kenan BAŞARAN

37

38

39 Stereotip haritaları: Darkafalıların harika dünyası  KÜRESELLEŞME BIR YANDAN INSANLARIN DAHA ÖNCE HIÇ GÖRÜLMEMIŞ BIR DÜZEYDE DI Ğ ER KÜLTÜRLERLE KARŞILAŞMASINI SA Ğ LARKEN,  BU KARŞILAŞMA SONUCUNDA BIRBIRLERINI SEVECEKLERININ GARANTISINI VEREMIYOR.  ULUSLARIN BIRBIRI HAKKINDA SAHIP OLDU Ğ U DÜŞÜNCELERIN PEK DE DE Ğ IŞMEDI Ğ INI,  KAFALARDA YAPIŞTIRILMIŞ ETIKETLERIN KOLAY KOLAY SÖKÜLMEYECE Ğ INI  ALPHADESIGNERS’IN HAZIRLADI Ğ I “BA Ğ NAZLIK HARITASI” MUHTEŞEM BIR ŞEKILDE SURATLARA ÇARPIYOR Kenan BAŞARAN

40 Stereotip haritaları: Darkafalıların harika dünyası  AMERIKALILAR TÜRKIYE’YE “ŞÜKRAN GÜNÜ YEME Ğ I” OLARAK BAKARKEN,  TÜRKLER FRANSIZLARI “ İ KIYÜZLÜ KROSANLAR” OLARAK KABUL EDIYOR,  ARAP BAHARINDA TÜRKIYE’YE HAKEM ROLÜ VERILIRKEN,  RUSLAR İ TALYA’YI ALIŞVERIŞ MERKEZI OLARAK GÖRÜYOR.  BERLUSCOLI’NIN HAYAT GÖRÜŞÜ ISE EN AZINDAN TUTARLI.  BU “O KADAR ACIKLI KI E Ğ LENCELI” HARITALAR, ALPHADESIGNERS INTERNET SITESINDE HEM TEK TEK,ALPHADESIGNERS  HEM DE BIR BÜTÜN HALINDE TAKVIM OLARAK SATILIYOR.  SITELERINDE POSTERLERE DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BAKMAK DA MÜMKÜN Kenan BAŞARAN

41 Amerikalıların gözünde Avrupa Kenan BAŞARAN

42

43 Amerikalıların gözünde Asya Kenan BAŞARAN

44 Almanların gözünde Avrupa Kenan BAŞARAN

45 Berlusconi’nin Avrupası Kenan BAŞARAN

46 Fransızların Avrupası Kenan BAŞARAN

47 Türklerin Avrupası Kenan BAŞARAN

48 Rusların Avrupası Kenan BAŞARAN

49 Yunanlıların Avrupası Kenan BAŞARAN

50 İ ngilizlerin Avrupası Kenan BAŞARAN

51 İ spanyolların Avrupası Kenan BAŞARAN

52 ARAP BAHARI Kenan BAŞARAN

53 ÖN YARGI :  Ön yargılar, bireyin zihninde mevcut olan kalıp düşüncelerle deneyime dayalı duygusal tutumların etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.  Başka deyişle:  bir birey,herhangi bir grup ya da kültürün üyesiyle, o grup ya da kültürle ilgili zihnindeki kalıp düşüncelerden hareket ederek etkileşimde bulunur...  Etkileşim sürecinde ortaya çıkan durumun yarattı ğ ı duygusal tepki tutumlarını belirler ve  karşı tarafla ilgili bir yargıda bulunur.  Bu yargı daha sonra aynı grup ya da kültürün başka üyeleriyle karşılaşdı ğ ında ön yargı olarak etkileşime katılır. Kenan BAŞARAN

54 ÖN YARGI :  Kalıp düşünceler ön yargıların oluşumunda önemli rol oynarlar.  Bu nedenle sınanmamış bilgilerden ibaret olan stereotipleri hareket noktası olarak kabul eden ön yargıların da “do ğ ru” olma olasılı ğ ı çok zayıftır.  Ön yargılar, kalıp düşüncelerden farklı olarak, bireyler, gruplar, ilişkiler ve nesnelerle ilgili de ğ erlendirici yargılardır (Kartar›, 2006: 216).  Ön yargı, de ğ erlendirmeyle ilgili fikri, kanıyı ve tutumu içeren geniş kapsamlı bir kavramd›r. Kenan BAŞARAN

55 ÖNYARGI / KALIPYARGI  ÖNYARGI NED İ R?  ÖN YARGI BIR TUTUMDUR.  DI Ğ ER TUTUMLAR GIBI 3 BILEŞENI VARDIR:  İ NANÇLAR, DUYGULAR VE DAVRANIŞSAL E Ğ ILIMLER.  ÖNYARGIYA DAYALI TUTUMLAR GENELLIKLE HOŞNUTSUZLUK, KORKU, KIN VEYA NEFRET GIBI KATI DUYGULARLA YÜKLÜDÜR. Kenan BAŞARAN

56 ÖNYARGI -PREJUDICE  ÖNYARGI, B İ R GRUBA VEYA K İ Ş İ YE YÖNEL İ K OLAN AD İ L OLMAYAN, HOŞGÖRÜSÜZ, OLUMSUZ DUYGU VE İ NANÇLARIMIZDIR.  DENEY İ MDEN ÖNCE, ÖNCÜL B İ R YARGI OLARAK, KANAATLER İ ETK İ LEYEN B İ R HAREKET NOKTASIDIR  B İ L İ NÇL İ VE KASITLI, B İ L İ NÇL İ ANCAK KASITSIZ YA DA B İ L İ NÇDIŞI VE KASITSIZ OLAB İ L İ R Kenan BAŞARAN

57 ÖNYARGI NASIL OLUŞUR  KATEGOR İ ZE ETME E Ğİ L İ M İ M İ Z:  YAŞADI Ğ IMIZ ÇEVREY İ KATEGOR İ ZE ETME E Ğİ L İ M İ M İ Z, HAYATIMIZI BAS İ TLEŞT İ RMEKTED İ R.  YAŞADI Ğ IMIZ ÇEVREDEK İ İ NSANLAR DA DÂH İ L OLMAK ÜZERE HER ŞEY İ GRUPLAR, SINIFLANDIRIR VE BU ŞEK İ LDE ANLAMAYA ÇALIŞIRIZ.  ANCAK:  SINIFLANDIRMA VE KATEGOR İ ZE ETMEK, HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRMAKLA B İ RL İ KTE ÖNYARGILARIMIZIN DA OLUŞMASINA NEDEN OLMAKTADIR.  İ NSANLARI GRUPLAMAK, ONLARA B İ RTAKIM ÖZELL İ KLER YÜKLEMEK, ONLARI OBJEKT İ F OLARAK DE Ğ ERLEND İ RMEM İ ZE ENGEL OLMAKTADIR. Kenan BAŞARAN

58 ÖNYARGININ KAYNAKLARI  ENGELLENME VE SALDIRGANLIK KURAMINA GÖRE,ÖNYARGILAR SOSYAL STATÜSÜ DÜŞÜK OLAN GRUPLARIN YAŞADI Ğ I ENGELLEMELERDEN KAYNAKLANIR.  BU KIŞILER ÖFKE VE DÜŞMANLIK DUYGULARINI BAŞKALARINA HATTA KENDILERINDEN DAHA DÜŞÜK STATÜDE KIŞILERE KARŞI ÖNYARGILI TUTUMLAR ŞEKLINDE GÖSTERIRLER.  BIR BAŞKA KURAMA GÖRE ISE, ÖNYARGININ TEMEL KAYNA Ğ I BAZI KIŞILIK ÖZELLIKLERIDIR.  BA Ğ NAZ YA DA YETKECI YANI KÖRÜ KÖRÜNE, TARTIŞMADAN SORGULAMADAN GELENEK VE KURALLARA UYMAYI YE Ğ LEYEN  BUNLARA UYMAYANLARA DA DÜŞMANLIK BESLEYEN AŞIRI TUTUCU KIŞILER DE ÖNYARGI DAHA BASKINDIR. Kenan BAŞARAN

59  ÖNYARGI ONLARIN YAŞAMA KUŞKUCU VE GÜVENSIZ YAKLAŞIMLARININ BIR IFADESIDIR.  ÖNYARGININ IÇERIKLERI DE Ğ IŞIK OLABILIR.  ÖRNE Ğ IN CINSIYETE ILIŞKIN ÖNYARGILAR DAHA ÇOK IŞ, GÜÇ VE DUYGUSAL BOYUTTAKI SÖZCÜKLERI IÇERIRKEN  KAYSERILI VEYA YAHUDI ÖNYARGISI  TICARI ZEKAYA ILIŞKIN SÖZCÜKLERDEN,  ENTELEKTÜEL ÖNYARGISI DA  BIR TAKIM ILGI, MERAK VE FAALIYETLERI ÇA Ğ RIŞTIRAN SÖZCÜKLERDEN OLUŞABILIR.  “KADINLAR SOSYAL ZEKALARI YÜKSEK ÇABUK HEYECANLANAN, EV IŞI YAPAN INSANLARDIR”  “KAYSERILILER TICARI ALANDA BAŞARILIDIRLAR”  “ENTELLEKTÜELLER BIR ÇOK ALANA ILGI DUYAN MARJINAL TIPLERDIR.” Kenan BAŞARAN

60  ÖNYARGILARA ILIŞKIN ALT KATEGORILER DE BULUNUR.  KADIN KATEGORISININ ALTINDA  EV KADINI –ANNE-IŞ KADINI-SEKRETER GIBI ALT KATEGORILER SÖZ KONUSUDUR.  ŞEFKATLI,ZAYIF, EDILGEN ÖZELLIKLERDEN OLUŞAN KADIN ÖN YARGISINA SAHIP BIRI,  BIR GRUP KADININ EVINI BARKINI BIRAKIP BAŞKA BIR YERE SAVAŞMAYA GITTI Ğ INI DUYARSA  “AMAZON “ALT KATEGORISINI GELIŞTIRIR. (AMAZON=SAVAŞÇI KADIN) Kenan BAŞARAN

61 ÖNYARGILARI NASIL AZALTAB İ L İ R İ Z?  İ NSANLAR KENDILERINE BENZEYEN KIŞILERDEN HOŞLANMA E Ğ ILIMINDEDIRLER BUNA DAYANARAK KENDILERININ REDDETTIKLERI GRUPLARA NE KADAR BENZEDIKLERI HATIRLATILARAK ÖNYARGI AZALTILABILIR.  GRUPLAR ARASI GERILIMI AZALTMAK IÇIN GRUPLAR BIR ARAYA GETIRILMELIDIR.  BIREYLER DI Ğ ER GRUP ÜYELERIYLE BIREBIR ILIŞKI KURMALIDIRLAR.  GRUPLAR YARIŞMAK IÇIN DE Ğ IL IŞBIRLI Ğ I IÇIN BIR ARAYA GELMELIDIR.  SOSYAL NORMLAR TEMAS KURMAYI ÖZENDIRMELIDIR. Kenan BAŞARAN

62 STEREOTYPE ÖNYARGI AYRIMCILIK

63 “ İ nsanlardaki önyargıyı parçalamak benim atomu parçalamamdan çok daha zor". Einstein Kenan BAŞARAN

64 Gruplar arası çatışma ÖNYARGI KALIPYARGI AYRIMCILIK Bir grubun üyelerine karşı genelleşmiş bir tutum Diğerlerine karşı ait oldukları grup nedeniyle yöneltilen davranışlar Bir grubun üyeleri hakkında genelleşmiş bir inanç Kenan BAŞARAN

65 AFFECT (Feelings) BEHAVIOR (Actions you would take) DAVRANIŞ (Ayrımcılık) DUYGU (Önyargı) DÜŞÜNCE (Kalıpyargı) Kenan BAŞARAN

66 VisitBritain tarafından otel ve incoming acentelerine gönderilen Fawlty Towers’ tavsiyeleri:  İ ngiltere’nin tanıtımı ve turizminin online mecrada pazarlaması için kurulan VisitBritain’in turizmcilere gönderdi ğ i ve ‘Fawlty Towers’ (1975 – 79 yılları arasında İ ngiltere’de yayınlanan ve otelci bir ailenin müşterilerle olan maceralarını anlatan dizi) olarak adlandırılan tavsiyeler sektörde tartışma yarattı.  Her ülke insanını kendi içinde sterotip’leştirdi ğ i ve kalıplara soktu ğ u hatta hakaret etti ğ i gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olan “tavsiyeler” bakın ne tür yargılar içeriyor: Kenan BAŞARAN

67 “tavsiyeler”  *Hindistanlılar cana yakındır ama çok kısa süre içinde fikirlerini de ğ iştirebilirler  *Belçikalılarla politika konuşmayın  *Japonlara “Hayır” demek için “hayır” dışında farklı sözcükler bulun  *Kanadalılara “Amerikalı” diye hitap edip onlara hakaret etmeyin  *Alman ve Avusturyalı turistler bir konuda şikayet etti ğ inde hemen onların dertleriyle ilgilenin. Aksi takdirde kabalaşabilirler. Kenan BAŞARAN

68  *Fransızlarla çok fazla göz göze gelmekten ve onlara gülümsemekten sakının  *Uzun boylu Ruslara alçak tavanlı oda vermeyin  *Dört bacaklı yata ğ ı hayalet ile ilişkilendirmek gibi batıl inançları olan Hong Konglu turistleri bu tip yataklarda yatırmayın  *Avustralyalıların Poms’larla ( İ ngiliz göçmen) ilgili esprilerine sakın sinirlenmeyin  *Avustralyalıların 30 saatlik bir yolculukla geldiklerini ve uykusuz kaldıkları için töleranssız olabileceklerini unutmayın.  turizmguncel.com 08/01/2014 Kenan BAŞARAN

69

70


"KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları