Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI Dr. Osman Avşar KURGUN Dr. Ayhan GÖKDENİZ Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI Dr. Osman Avşar KURGUN Dr. Ayhan GÖKDENİZ Dr"— Sunum transkripti:

1 TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI Dr. Osman Avşar KURGUN Dr. Ayhan GÖKDENİZ Dr
TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI Dr. Osman Avşar KURGUN Dr. Ayhan GÖKDENİZ Dr. Murat Selİm SELVİ Dr. Gonca KILIç dr. Elbeyi pelİt Öğr. Gör. Hüseyİn altInel hüseyİn yILDIRIM Detay Yayıncılık

2 6. BÖLÜM: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İLE İLGİLİ TURİZM MEVZUATI
1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU Türkiye'de seyahat işletmeciliği ve hizmetlerine ilişkin çeşitli yasal düzenlemelere olan gereksinim, özellikle 1970'li yıllarda acentaların, seyahat hizmetlerindeki rolünün etkinleşmesine paralel olarak işletme sayısının artmasıyla, kendini açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler 1972 yılında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) kurulmasıyla yasal bir çatı ve kimliğe kavuşmaya olanak sağlamıştır.

3 SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ TANIMLAR
Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu, Tur: Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticari faaliyeti, Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi, ifade eder. (Madde 1)

4 SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
Gruplandırma: Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar; (A) Grubu seyahat acentaları - 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler. (B) Grubu seyahat acentaları - uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar. (C) Grubu seyahat acentaları - yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler. Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur gerçekleştiremezler. (A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Bakanlıkça tespit edilen vasıflara uygunluğu aranır. (Madde 3)

5 SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur başına kırk beş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırk beş kişiyi aşan araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye'nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek. Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak. Sunulan tüm hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgiler ile paket tur programının hangi sigorta şirketi tarafından sigortalandığını gösteren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek. Diğer seyahat acentaları ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek. Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az on gün önce Bakanlığa bildirmek. Müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre asgari 5 bin TL azami 30 bin TL arasında Bakanlıkça belirlenecek teminatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halinde, otuz gün içerisinde tamamlamak.

6 SİGORTA Zorunlu sigorta: Seyahat acentaları, Türkiye'de satılan paket turlarda: Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir. Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentalan ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlığa bildirilir. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir. Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye; Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler. (Madde 12)

7 SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Haber verme: Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler. (Madde 17) Reklam ve tanıtma: Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamazlar. (Madde 19) Yazışma: Seyahat acentalan, Bakanlıkça gönderilen genelge ve diğer çeşit­li konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini Bakanlığa bildirirler *Seyahat acentalan yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar. (Madde 20). Mesleki sır: Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel hususları gizli tutarlar. Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır. (Madde 21)

8 SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; seyahat acentalarına ilişkin seyahat acentalarının ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali, turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Madde 1)

9 SEYAHAT ACENTALIĞI HİZMETLERİ, GRUPLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar, Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar, Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar, Transfer yapar, Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî imceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, Satar, Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.

10 Diğer Faaliyetleri; Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilir, Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir, Seyahat acentaları işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kart­postal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilir, Ticari amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir. (Madde 5)

11 Seyahat acentaları grupları
Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılır; A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar. C Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar. Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar. A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz. (Madde 7)

12 SEYAHAT ACENTALARININ BAŞVURU VE KURULUŞ İŞLEMLERİ
1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. 2) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB'a yazılı olarak bildirilir. (Madde 8)

13 Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri
Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB'a başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

14 Başvuru dilekçesi, Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı, Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamemi, Ek-l'de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname, Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2'de yer alan T.C.Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı, Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, Seyahat acentasının 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik Numarası'nın yer aldığı beyanı, 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı. (Madde 9)

15 TEMİNATA İLİŞKİN HUSUSLAR
Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre 30 uncu maddede belirtilen miktarda teminatı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi hâlinde, otuz gün içinde tamamlamak zorundadır. Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlığa verilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. Teminatlara ilişkin olarak, Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uygulanır. Seyahat acentasının başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun görülmediği durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir. (Madde 29)

16 Teminatın miktarı Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir. A grubu seyahat acentası için 7 bin TL, B grubu seyahat acentası için 6 bin TL, C grubu seyahat acentası için 5 bin TL. Her bir şube için birinci fıkrada belirtilen miktarların % 25'i alınır.

17 SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN VE PERSONELİNİN NİTELİKLERİ
Seyahat acentası sahibinin nitelikleri 18 yaşını bitirmiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliği­ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerle­rini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, Ticari itibar bakımından yeterli olmak, Seyahat acentası personelinin nitelikleri: Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak, Enformasyon memurluğu yabana dil başarı belgesi sahibi olmak, Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak. C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.

18 SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Niteliklerin sürekliliği: Seyahat acentası, belge almaya esas niteliklerini sürekli korumak zorundadır. Seyahat acentasının, şubeleri de dâhil olmak üzere belgedeki adresinde veya adres değişikliği talebinde bulunması halinde yeni adresinde faaliyet göstermediğinin Bakanlık veya TÜRSAB'ca tespiti, belge almaya esas niteliklerini kaybettiğini gösterir.(Md. 36) Seyahat acentası işletme belgesinin asılması: Seyahat acentası işletme belgesinin, acentanın merkez ve şubesinde herkesin görebileceği bir yerde, belgesiz faaliyetleri önlemek ve turistlerin aydınlatılmasını ve denetim kolaylığını sağlamak amacıyla, asılı bulundurulması zorunludur. Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişikliğine ilişkin talebi sonuçlandırılmadan yeni adresinde seyahat acentacılığı faaliyeti gösteremez. (Mad.37) Seyahat acentası plaketi ve asılması: Seyahat acentası merkez ve şubesinin dışından görülebilir yerine, belgesiz faaliyetleri önlemek, turistlerin aydınlatılması ve denetim kolaylığı sağlamak amacıyla TÜRSAB tarafından düzenlenen seyahat acentasının unvanı, işletme belgesi numarası ve TÜRSAB üyesi olduğuna ilişkin kaydı havi soğuk damgalı seyahat acentası plaketi asılmak zorundadır. (Madde 38) İstenilen bilgi ve belgelerin ibrazı: Bu Yönetmelikte sayılan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin, istendiğinde denetimi yapanlara gösterilmesi zorunludur. (Mad. 39)

19 Paket tur ve turlarda bulundurulması gereken belgeler
Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti, Paket tur veya tura katılan müşterilerin listesi, TÜRSAB araç plakası, Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti, Başlangıç noktasının da belirtildiği paket tur veya tur programı, Paket tur zorunlu sigorta poliçe sertifikası sureti. (Madde 40)

20 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU
Bu Kanunun amacı; turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun; turist rehberliği mesleğine kabule, meslek içi eğitime ve mesleğin ic­rasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteliğini yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderleri ile bütçelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, meslek kuruluşlarıyla iş birliğine ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (Madde 1)

21 Tanımlar Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini, Eylemli turist rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini, Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberini, Ruhsatname: Mesleğe kabul koşullarını taşıyan turist rehberlerine Bakanlık tarafından verilen belgeyi, Turist rehberi: Bu Kanun hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi, Turist rehberliği hizmeti: Seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini, ifade eder. (Madde 2)

22 TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞE KABUL
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18yaşını doldurmuş olmak. Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak. Birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayı ile belirlenen yabancı dillerden birinde, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında yapacağı veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum veya kuruluşlarına yaptıracağı yabancı dil sınavında başarılı olmak veya yönetmelikle belirlenen yabana dil yeterlik belgelerinden birine sahip olmak. Birlikler tarafından Bakanlığın gözetim ve denetimi altında düzenlenen uygulama gezisini tamamlamak ve gezi sonunda yapılan sınavda başarılı olmak. Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak. Adli ceza almış olmamak.

23 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam: Bu Yönetmeliğin amacı, turist rehberliği mesleğinin icrasına, meslek kuruluşlarının işleyişine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; turist rehberliği mesleğine kabule, meslek içi eğitime ve mesleğin icrasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteliğini yitirme durumu ve usullerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, meslek kuruluşlarıyla işbirliğine ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (Madde 1)

24 Mesleğin İcrası Ruhsatname: Bakanlık tarafından ülkesel ve bölgesel rehberlere verilmek üzere, mesleğe kabul şartlarını taşıyan adaylara ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ülkesel veya bölgesel rehberliği, yabancı dil/dilleri, öğrenim durumunu, ruhsatnamenin düzenlenme tarihini içerecek şekilde fotoğraflı olarak düzenlenir, soğuk damga ile damgalanır ve ilgiliye verilir. (Mad.24) Ruhsatname alma zorunluluğu: Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sıfatın» kazanırlar ve çalışma kartı alabilirler. Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği yapılamaz. Çalışma kartı alma zorunluluğu: Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, müracaatları halinde kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberi olup, mesleği fiilen icra edebilir. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez.

25 Meslek etik ilkeleri: Turist rehberleri, mesleğin icrasında;
Kültür, tarih ve turizm bilincine sahip olmak, Yasal kurallara ve hizmet standartlarına uygun davranmak, Dürüst, tarafsız, insan ve toplum değerlerine saygılı ve nezaketli olmak, Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak, Görev ve yetkilerini haksız çıkar sağlamak amacıyla kullanmamak, Tarihi, kültürel, doğal varlıkları ve çevreyi korumak, Görev ve yetkisi dışında veya gerçek dışı beyanda bulunmamak, kişilere ve gruplara karşı her türlü ayrımcılıktan kaçınmak, Mesleğin güven ve saygınlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan özenle sakınmak, zorundadır. (Madde 29)


"TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI Dr. Osman Avşar KURGUN Dr. Ayhan GÖKDENİZ Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları