Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ."— Sunum transkripti:

1 TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ N ALTINEL HÜSEY İ N YILDIRIM DETAY YAYıNCıLıK

2 6. BÖLÜM: TUR İ ZM İ ŞLETMEC İ L İĞİ İ LE İ LG İ L İ TUR İ ZM MEVZUATI 2 1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI B İ RL İĞİ KANUNU Türkiye'de seyahat işletmecili ğ i ve hizmetlerine ilişkin çeşitli yasal düzenlemelere olan gereksinim, özellikle 1970'li yıllarda acentaların, seyahat hizmetlerindeki rolünün etkinleşmesine paralel olarak işletme sayısının artmasıyla, kendini açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler 1972 yılında Türkiye Seyahat Acentaları Birli ğ i'nin (TÜRSAB) kurulmasıyla yasal bir çatı ve kimli ğ e kavuşmaya olanak sa ğ lamıştır.

3 SEYAHAT ACENTALARI İ LE İ LG İ L İ TANIMLAR 3 Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve e ğ lence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturdu ğ u ürünü kendi veya di ğ er seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu, Tur: Türkiye'nin tarihi, do ğ al, kültürel, turistik de ğ erlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil oldu ğ u tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticari faaliyeti, Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi, ifade eder. (Madde 1)

4 SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İ ŞLEY İ Ş İ 4 Gruplandırma: Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar;  (A) Grubu seyahat acentaları - 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalı ğ ı hizmetlerini görürler.  (B) Grubu seyahat acentaları - uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.  (C) Grubu seyahat acentaları - yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.  (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan di ğ er seyahat acentalı ğ ı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.  Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur gerçekleştiremezler.  (A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Bakanlıkça tespit edilen vasıflara uygunlu ğ u aranır. (Madde 3)

5 SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ 5  Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur başına kırk beş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırk beş kişiyi aşan araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye'nin tarihi, do ğ ası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteli ğ inde bilgi vermemek.  Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak.  Sunulan tüm hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgiler ile paket tur programının hangi sigorta şirketi tarafından sigortalandı ğ ını gösteren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek.  Di ğ er seyahat acentaları ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek.  Şubeleri de dahil olmak üzere adres de ğ işikliklerini de ğ işiklik yapılmadan en az on gün önce Bakanlı ğ a bildirmek.  Müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalı ğ ı işlemlerinden do ğ acak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılı ğ ı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre asgari 5 bin TL azami 30 bin TL arasında Bakanlıkça belirlenecek teminatı, 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen de ğ erler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halinde, otuz gün içerisinde tamamlamak.

6 S İ GORTA 6 Zorunlu sigorta: Seyahat acentaları, Türkiye'de satılan paket turlarda:  Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumlulu ğ u en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını do ğ rudan do ğ ruya sigorta şirketinden talep edebilir.  Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örne ğ ini Bakanlı ğ a göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentalan ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlı ğ a bildirilir.  İ lgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlı ğ ı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir.  Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye; Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, Her türlü kazadan do ğ an zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebilece ğ ini bildirmekle yükümlüdürler. (Madde 12)

7 SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ 7 Haber verme: Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen de ğ işiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlı ğ a yazı ile bildirirler. (Madde 17) Reklam ve tanıtma: Seyahat acentaları gerçe ğ e aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamazlar. (Madde 19) Yazışma: Seyahat acentalan, Bakanlıkça gönderilen genelge ve di ğ er çeşit­li konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini Bakanlı ğ a bildirirler *Seyahat acentalan yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar. (Madde 20). Mesleki sır: Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel hususları gizli tutarlar. Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır. (Madde 21)

8 SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMEL İĞİ 8 Amaç:Bu Yönetmeli ğ in amacı; seyahat acentalarına ilişkin seyahat acentalarının ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteli ğ indeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali, turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Madde 1)

9 SEYAHAT ACENTALI Ğ I H İ ZMETLER İ, GRUPLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI 9  Münferit veya gruplar için bir programa ba ğ lı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar,  Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar,  Seyahat acentalarının üretti ğ i hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar,  Transfer yapar,  Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, e ğ lence sa ğ layan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sa ğ lık, e ğ itim, kültürel, bilimsel ve meslekî imceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sa ğ lamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, Satar,  Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.

10 10 Di ğ er Faaliyetleri;  Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturdu ğ u ürünleri satabilir,  Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdi ğ i konular hakkında turistin tabi oldu ğ u döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir,  Seyahat acentaları işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kart­postal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyaca ğ ı enformasyon malzemelerini satabilir,  Ticari amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir. (Madde 5)

11 Seyahat acentaları grupları 11 Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılır; A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalı ğ ı hizmetlerini yapar. B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar. C Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar.  Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.  A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için verece ğ i görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz. (Madde 7)

12 SEYAHAT ACENTALARININ BAŞVURU VE KURULUŞ İ ŞLEMLER İ 12 Başvuru: 1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlı ğ a başvurur. 2) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB'a yazılı olarak bildirilir. (Madde 8)

13 Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri 13 Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldü ğ ünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşa ğ ıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB'a başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunlu ğ u kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

14 14  Başvuru dilekçesi,  Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalı ğ ı faaliyetinin de yer aldı ğ ı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldı ğ ı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildi ğ i beyanı,  Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildi ğ i Ticaret Sicil Tasdiknamemi,  Ek-l'de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,  Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, di ğ er şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2'de yer alan T.C.Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,  Tüzel kişili ğ i temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,  Seyahat acentasının 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik Numarası'nın yer aldı ğ ı beyanı,  29 uncu maddede belirtilen de ğ erler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı. (Madde 9)

15 TEM İ NATA İ L İ ŞK İ N HUSUSLAR 15  Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalı ğ ı işlemlerinden do ğ acak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılı ğ ı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre 30 uncu maddede belirtilen miktarda teminatı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen de ğ erler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi hâlinde, otuz gün içinde tamamlamak zorundadır.  Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlı ğ a verilir.  Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır.  Teminatlara ilişkin olarak, Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uygulanır.  Seyahat acentasının başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun görülmedi ğ i durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir. (Madde 29)

16 Teminatın miktarı 16  Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşa ğ ıda belirtilmiştir.  A grubu seyahat acentası için 7 bin TL,  B grubu seyahat acentası için 6 bin TL,  C grubu seyahat acentası için 5 bin TL.  Her bir şube için birinci fıkrada belirtilen miktarların % 25'i alınır.

17 SEYAHAT ACENTASI SAH İ B İ N İ N VE PERSONEL İ N İ N N İ TEL İ KLER İ 17 Seyahat acentası sahibinin nitelikleri  18 yaşını bitirmiş olmak,  TürkCeza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenli ğ i­ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlı ğ ı de ğ erle­rini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılı ğ ı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,  Ticari itibar bakımından yeterli olmak, Seyahat acentası personelinin nitelikleri:  Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans e ğ itimini tamamlamış olmak,  Enformasyon memurlu ğ u yabana dil başarı belgesi sahibi olmak,  Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak.  C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurlu ğ u başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.

18 SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ 18 Niteliklerin süreklili ğ i: Seyahat acentası, belge almaya esas niteliklerini sürekli korumak zorundadır. Seyahat acentasının, şubeleri de dâhil olmak üzere belgedeki adresinde veya adres de ğ işikli ğ i talebinde bulunması halinde yeni adresinde faaliyet göstermedi ğ inin Bakanlık veya TÜRSAB'ca tespiti, belge almaya esas niteliklerini kaybetti ğ ini gösterir.(Md. 36) Seyahat acentası işletme belgesinin asılması: Seyahat acentası işletme belgesinin, acentanın merkez ve şubesinde herkesin görebilece ğ i bir yerde, belgesiz faaliyetleri önlemek ve turistlerin aydınlatılmasını ve denetim kolaylı ğ ını sa ğ lamak amacıyla, asılı bulundurulması zorunludur. Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres de ğ işikli ğ ine ilişkin talebi sonuçlandırılmadan yeni adresinde seyahat acentacılı ğ ı faaliyeti gösteremez. (Mad.37) Seyahat acentası plaketi ve asılması: Seyahat acentası merkez ve şubesinin dışından görülebilir yerine, belgesiz faaliyetleri önlemek, turistlerin aydınlatılması ve denetim kolaylı ğ ı sa ğ lamak amacıyla TÜRSAB tarafından düzenlenen seyahat acentasının unvanı, işletme belgesi numarası ve TÜRSAB üyesi oldu ğ una ilişkin kaydı havi so ğ uk damgalı seyahat acentası plaketi asılmak zorundadır. (Madde 38) İ stenilen bilgi ve belgelerin ibrazı: Bu Yönetmelikte sayılan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin, istendi ğ inde denetimi yapanlara gösterilmesi zorunludur. (Mad. 39)

19 Paket tur ve turlarda bulundurulması gereken belgeler 19  Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,  Paket tur veya tura katılan müşterilerin listesi,  TÜRSAB araç plakası,  Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti,  Başlangıç noktasının da belirtildi ğ i paket tur veya tur programı,  Paket tur zorunlu sigorta poliçe sertifikası sureti. (Madde 40)

20 TUR İ ST REHBERL İĞİ MESLEK KANUNU 20 Bu Kanunun amacı; turist rehberli ğ i mesle ğ ine kabule, mesle ğ in icrasına ve turist rehberli ğ i meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun; turist rehberli ğ i mesle ğ ine kabule, meslek içi e ğ itime ve mesle ğ in ic­rasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteli ğ ini yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderleri ile bütçelerine, Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ının mesle ğ e ilişkin görev ve yetkilerine, meslek kuruluşlarıyla iş birli ğ ine ve turist rehberli ğ i meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (Madde 1)

21 Tanımlar 21 Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesle ğ i fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini, Eylemli turist rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberli ğ i hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini, Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberini, Ruhsatname: Mesle ğ e kabul koşullarını taşıyan turist rehberlerine Bakanlık tarafından verilen belgeyi, Turist rehberi: Bu Kanun hükümleri uyarınca mesle ğ e kabul edilerek turist rehberli ğ i hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi, Turist rehberli ğ i hizmeti: Seyahat acentalı ğ ı faaliyeti niteli ğ inde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, do ğ a, sosyal veya benzeri de ğ erleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları do ğ rultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladı ğ ı ve tüketiciye satıldı ğ ı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini, ifade eder. (Madde 2)

22 TUR İ ST REHBERL İĞİ MESLE Ğ E KABUL 22  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  18yaşını doldurmuş olmak.  Üniversitelerin turist rehberli ğ i bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberli ğ i bölümü dışındaki di ğ er bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birli ğ inin ortak önerileri ve Bakanlı ğ ın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerekti ğ i hâllerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlı ğ ın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberli ğ i sertifika programını başarıyla tamamlamak.  Birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birli ğ inin ortak önerileri ve Bakanlı ğ ın onayı ile belirlenen yabancı dillerden birinde, Bakanlı ğ ın gözetim ve denetimi altında yapaca ğ ı veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum veya kuruluşlarına yaptıraca ğ ı yabancı dil sınavında başarılı olmak veya yönetmelikle belirlenen yabana dil yeterlik belgelerinden birine sahip olmak.  Birlikler tarafından Bakanlı ğ ın gözetim ve denetimi altında düzenlenen uygulama gezisini tamamlamak ve gezi sonunda yapılan sınavda başarılı olmak.  Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.  Adli ceza almış olmamak.

23 TUR İ ST REHBERL İĞİ MESLEK YÖNETMEL İĞİ 23 Amaç ve kapsam: Bu Yönetmeli ğ in amacı, turist rehberli ğ i mesle ğ inin icrasına, meslek kuruluşlarının işleyişine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirli ğ ine ve meslek kuruluşlarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; turist rehberli ğ i mesle ğ ine kabule, meslek içi e ğ itime ve mesle ğ in icrasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteli ğ ini yitirme durumu ve usullerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderlerine, Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ının mesle ğ e ilişkin görev ve yetkilerine, meslek kuruluşlarıyla işbirli ğ ine ve turist rehberli ğ i meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (Madde 1)

24 Mesle ğ in İ crası 24 Ruhsatname: Bakanlık tarafından ülkesel ve bölgesel rehberlere verilmek üzere, mesle ğ e kabul şartlarını taşıyan adaylara ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, do ğ um yeri, do ğ um tarihi, ülkesel veya bölgesel rehberli ğ i, yabancı dil/dilleri, ö ğ renim durumunu, ruhsatnamenin düzenlenme tarihini içerecek şekilde foto ğ raflı olarak düzenlenir, so ğ uk damga ile damgalanır ve ilgiliye verilir. (Mad.24) Ruhsatname alma zorunlulu ğ u: 1) Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sıfatın» kazanırlar ve çalışma kartı alabilirler. 2) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberli ğ i yapılamaz. Çalışma kartı alma zorunlulu ğ u: 1. Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, müracaatları halinde kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberi olup, mesle ğ i fiilen icra edebilir. 2. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez.

25 Meslek etik ilkeleri: 25  Turist rehberleri, mesle ğ in icrasında;  Kültür, tarih ve turizm bilincine sahip olmak,  Yasal kurallara ve hizmet standartlarına uygun davranmak,  Dürüst, tarafsız, insan ve toplum de ğ erlerine saygılı ve nezaketli olmak,  Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak,  Görev ve yetkilerini haksız çıkar sa ğ lamak amacıyla kullanmamak,  Tarihi, kültürel, do ğ al varlıkları ve çevreyi korumak,  Görev ve yetkisi dışında veya gerçek dışı beyanda bulunmamak, kişilere ve gruplara karşı her türlü ayrımcılıktan kaçınmak,  Mesle ğ in güven ve saygınlı ğ ını zedeleyici tutum ve davranışlardan özenle sakınmak, zorundadır. (Madde 29)


"TUR İ ZM HUKUKU VE MEVZUATI DR. OSMAN AVŞAR KURGUN DR. AYHAN GÖKDEN İ Z DR. MURAT SEL İ M SELV İ DR. GONCA KILIÇ DR. ELBEYI PEL İ T Ö Ğ R. GÖR. HÜSEY İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları