Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP."— Sunum transkripti:

1 KALP

2 Kalp (cor-cardia): Kan dolaşımını
Ritmik kontraksiyonları ile kanı arterlere pompalayarak Vücudun tüm bölümlerine dağılmasını sağlayan

3 Kalp (cor-cardia): Sıkılmış bir yumruktan biraz daha büyük olan kalp, kendiliğinden, birlikte uyum içinde, vücudun tüm bölümlerine kanı göndermeyi sürdürerek çalışan çift kas pompasıdır. Kalbin sağ tarafı, VCS ve VCI aracılığıyla oksijenden fakir (venöz) kanı alır ve oksijenizasyon için truncus pulmonalis üzerinden akciğerlere pompalar. Kalbin sol tarafı ise oksijenden zengin (arteriyel) kanı Vv. pulmonales aracılığı ile akciğerlerden alır ve tüm vücuda dağılması için aorta pompalar.

4 Kalp Kas yapısında İçi boş koni şeklinde Odacıklardan oluşmuş
Atrium dextrum-sinistrum ventriculus dexter-sinister

5 Pericardium Zar Torba içinde

6 Dolaşım :: Kanın kalpten çıkarak vücuda dağılması ve sonunda tekrar kalbe dönmesi İki kısım: Circulus arteriosus (arteriel dolaşım) Circulus vasculosus (venöz dolaşım)

7 Dolaşım :: Küçük dolaşım ( akciğer dolaşımı ) Büyük dolaşım
( sistemik dolaşım )

8 Küçük dolaşım ( akciğer dolaşımı ):
Sağ ventrikül Truncus pulmonalis Akciğerler(oksijenlenmiş kan) Vv.pulmonales Sol atrium

9 Büyük dolaşım ( sistemik dolaşım ):
Sol ventrikül Aorta Vücudun bütün organları V.cava superior ve inferior Sağ atrium

10 DOLAŞIM V C İ – V C S ile kirli kan

11 Kalp siklusu (kalp döngüsü)
Kalp siklusu kalbin tüm hareketini tanımlar ve kalp vurusunun başından diğer bir kalp vurusunun başına kadar devam eden bir süreyi (periyodu) kapsar. Bir siklus diyastol (ventriküler doluş) ve sistolden (ventriküler boşalım) oluşur.

12 Kalp siklusu (kalp döngüsü)
Diyastolun başlaması anında aort ve pulmoner kapakların kapanışı

13 Kalp siklusu (kalp döngüsü)
Diyastolun erken fazı sırasında atriyoventriküler kapakların açılması

14 Kalp siklusu (kalp döngüsü)
Diyastolun final fazı sırasında atriyal kontraksiyon

15 Kalp siklusu (kalp döngüsü)
Sistol başlamasının hemen sonrasında atriyoventriküler kapakların kapanması

16 Kalp siklusu (kalp döngüsü)
Sistol sırasında aort ve pulmoner kapakların açılması

17 Kalp Büyüklüğü: Yaklaşık her şahsın kendi yumruğu büyüklüğünde
Erişkinde: Ağırlığı: Erkeklerde gr Kadınlarda gr

18 Kalp yeri Göğüs boşluğunda Mediastinum medius'da
İki akciğerin ön-alt kısımları arasında Diafragmanın üzerinde

19 Kalp Komşulukları: Lateral: Mediastinal plevra (akciğerler)
N.phrenicus

20 Kalp Komşulukları: Superior: İnferior: Büyük damarlar
Sol plevra (akciğer ) İnferior: Diafragma

21 Kalp Komşulukları: Anterior: Sternum Cartilago costalis Thymus
Kısmen Plevra (akciğer)

22 Kalp Komşulukları: Posterior: Oesephagus N.vagus V.azygos V.hemiazygos
Ductus thoracicus Aorta thoracica vertebralar

23 KALBİN (COR) ANATOMİSİ
Kalp ve perikard kesesi oblik konumda, medial planda yaklaşık üçte biri sağda, üçte ikisi solda yer alır. Apex cordis ile üç kenarlı, üç yüzlü bir piramit: apeksi yere ve ön tarafa doğru, tabanı apeksin tersine tümüyle arkada; üç yüzü: facies diaphragmatica inferior facies sternocostalis ve facies pulmonalis (solda) yer alan şekli oluşturur. Basis cordis; Kalbin toraks içinde uzanan arka kısmıdır.

24 KALBİN (COR) ANATOMİSİ
Kalbin tabanına Basis cordis Basis cordis'te kalbe giren çıkan oluşumlar (damarlar) bulunur Arkada T6-T10 un corpus vertebrae ile komşu. Kalbin ön sol tarafa doğru yönelmiş tepesine Apex cordis Apex cordis’i ventriculus sinister yapar

25 Kalbin dış yüzü Apex cordis Kalbin tepe kısmı
Ön-sol farafa doğru yönelir Ventriculus sinister'e ait Sol akciğer ve pleura ile örtülü

26 Apex cordis Ventriculus sinister'in inferolateral bölümü tarafından oluşturulur. Erişkinlerde sol 5. interkostal aralığın arkasında, medial plandan genellikle 9 cm (yaklaşık olarak kişinin elinin genişliğinde) solda yer alır. Kalbin maksimal pulsasyonunun (apikal vuru) oluşturduğu yerdir.

27 Kalbin dış yüzü Basis cordis: Kalbin taban kısmı
Arkaya, sağa ve yukarı bakar Yatar durumda: T5.-T8., Ayakta T6.-T9. hizasında Oluşturanlar: atrium sinistrum'un tümü atrium dextrum'un küçük bir bölümü Sağ kenarı: atrium dextrum Sol kenarı: atrium sinistrum

28 Kalbin yüzleri 1-Facies sternocostalis (facies anterior)
Kalbin sternum , m.transversus thoracis ve costa'larla komşu olan öndeki yüzüne önemli ölçüde ventri-culus dexter tarafından oluşturulur. 2-Facies diyaphragmatica (facies inferior) Kalbin diyaphragma ile komşu olan arka alttaki yüzüne. Büyük ölçüde ventriculus sinister, kısmen sağ ventrikül tarafından oluşturu­lur, 3-Facies pulmonalis dextra Kalbin akciğerlerle komşu olan yandaki yüzlerinden sağdakine soldakine 4-Facies pulmonalis sinistra

29 Kalbin dış yüzü Kalbin 4 kenarları vardır.
Margo dexter hafif konveks, atrium dextrum tarafından oluşturulur, VCS ile VCI arasında uzanır. Margo sinister ;neredeyse horizontal, büyük ölçüde ventriculus sinister, kısmen auricula sinistra tarafmdan oluşturulur. Margo inferior;neredeyse horizontal, büyük ölçüde ventriculus dexter, kısmen ventriculus sinister tarafından oluşturulur

30 Margo superior Üst kenar, ön tarafta sağ ve sol atriumlar ile auricula'lar tarafından oluşturulur. Aorta ascendens ve truncus pulmonalis üst kenardan çıkar ve VCS bu kenarın sağ tarafından kalbe ulaşır. Aorta ve truncus pulmonalis arkasında VCS'un önünde, kalp üst kenarı sinüs transversus pericardii'nin alt sınırını oluşturur

31 Kalbin dış yüzü Sulcus coronarius: Dış yüzde Atrium – ventrikül sınırı
Taç'a benzer İçinde kalbi besleyen damarların ana bölümleri ile sinus coronarius bulunur

32 Kalp duvarları 3tabakalı İçten dışa: Endocardium Myocardium
Pericardium

33 Kalp duvarının yapısı:
Endocardium: Boşluklarının iç yüzleri Kapakçıkları M . papillaris Chorda tendinea M .pectinati Trabecula carnea'ları örter İnce, düz ve parlak endotelium ve subendotelial bağ dodusudur.

34 Kalp duvarının yapısı:
Endocardium: İç tabaka: Tek katlı endotel hücreleri Dış tabaka: Kalp kasına yapışık Kollagen lifler Sistolde dalgalı, diastolde düz Elastik lifler: Diastolde genişleyen kalbin, tekrar eski durumuna dönmesine yardım eder Düz kas lifleri

35 Kalp duvarının yapısı:
Myocardium: Yapısı çizgili kaslara benzer Otonom çalışır ( düz kas gibi ) Birbiri içine girmiş kas lifi bantlarından oluşur Kas lifleri birbirine bağ dokusu ile bağlanarak huzmeleri, huzmeler de tabakaları oluşturur Lifler kalp iskeletine tutunur

36 Kalp duvarının yapısı:
Myocardium: Atriumları saran lifler Ventrikülleri saran lifler İletim sistemine ait lifler ( fasciculus atrioventricularis ) Sağ ve sol atriumları saran kas lifleri birbirleriyle devam etmez Ventrikülleri oluşturan kas lifleri birbirinin devamı

37 Kalp duvarının yapısı:
Pericardium: Kalbin dış yüzünü örter Torba şeklinde Fibroseröz bir zar Bu zar ile kalp arasında, kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az miktarda kayganlaştırıcı sıvı bulunur

38 Kalbin iskeleti: Kalbin fibröz iskeleti yoğun kollajenin oluşturduğu, kapakları çevreleyen dört fibröz halka, halkaları birbirine bağlayan trigonum fibrosum dextrum-sinistrum, septum interatriale ve septum interventriculare pars membranacea ile oluşan karmaşık çerçevedir. Atrium ile ventrikül kaslarını birbirinden ayırır Kas lifleri için hem başlangıç, hem de sonlanma yeri

39 Kalbin iskeleti: Anulus fibrosus dexter
Valva tricuspidalis ( ostium atroventriculare dextrum ) çevresinde Anulus fibrosus sinister Valva mitralis ( ostium atroventriculare sinistrum ) çevresinde Valva trunci pulmonalis çevresinde Valva aortae ( Ostium aorticum ) çevresinde

40 Kalbin iskeleti: Trigonum fibrosum dextrum: ostium atrioventriculare dextrum, ostium atrioventriculare sinistrum ostium aorticum arasında Trigonum fibrosum sinistrum: ostium aorticum ile ostium atrioventriculare sinistrum( mitral) arasında

41 Kalbin fibröz iskeleti
• Kan hacminin artıp, kan basıncı ile kapakların gerilmesinde kanın pompalanmasına kadar AV ve semiluner ka­pakların açıklıklarının (orifis) patent kalmasını sağlar Kapakların yaprakçıklar için tutunma ortamı sağlar. Myocardium için origo ve insertio ortamı sağlar. Kalbin fibröz iskeleti

42 Kalbin bölmeleri Bölmeler: Septum interatriale
Septum interventriculare Septum atrioventriculare

43 VSD : Ventriculer septal defect (ventricüller arası septumda açıklık)

44 Kalbin boşlukları Atrium sinistrum Atrium dextrum Ventriculus sinister
Ventriculus dexter

45 Atrium dextrum: Kalbin sağ-üst tarafında. Küp şeklinde
Duvar kalınlığı 2,5-3 mm kadar Arka-üst bölümüne v.cava superior Arka-alt bölümüne v.cava inferior açılır Atrium duvarının düzgün ve pürtüklü bölümleri dışarı­dan sulcus terminalis veya terminal oluk adı verilen vertikal bir oluk ile içeriden ise crista termina­lis verilen dikey bir tümsek ile ayrılmışlardır

46 Atrium dextrum: Komşulukları: Önde: Arka-solda: Arka-sağda:
sağ akciğerin mediastinal yüzü ön kısmı ( pleura ve pericardium aracılığı ile ) Arka-solda: sol atrium Arka-sağda: v. pulmonalis dextra'lar İçte (medial): aorta ascendens truncus pulmonalis

47 Atrium dextrum: Auricula dextra:
Küçük çıkıntı.Ön-üst bölümde,Sola doğru uzanır.Ön kenarı çentikli Aorta ascendens'in sağ tarafını örter Kulak şeklindeki auricu­la dextra koni biçiminde bir muskuler kese olup, atrium dextrum'a eklenen bir odacık gibi uzanır ve atrium dextrum aorta ascendens'in üstüne yaslandığında atriumun kapasitesini arttır. İç yüzünde musculi(mm.) pectinati bulunur

48 Atrium dextrum: Açılan damarlar: V. cava superior V. cava inferior
Açılan delik: ostium venae cavae superioris V. cava inferior Açılan delik: ostium venae cavae inferioris Sinus coronarius (venöz kanın %60) Açılan delik: ostium sinus coronarius

49 Atrium sinistrum: Atrium dextrum'dan daha küçük Duvarı yaklaşık 3 mm
Kalbin tabanının büyük kısmı Ön-sol kısmı truncus pulmonalis ve aorta'nın arkasında Arka kısmı pericardium'daki sinus obliquus'un ön duvarını oluşturur Küp şekline benzer

50 Atrium sinistrum: Auricula sinistra:
Üst sol köşesinden ön tarafa doğru uzanır Truncus pulmonalis'in sol tarafında Auricula dextra'dan daha uzun daha dar daha kavisli kenarı daha çentikli

51 Ventriculus dexter: Atrium dextrum ile apex cordis arasında
Ön-üst yüzü konveks Kalbin facies sternocostalis'inin büyük bölümünü oluşturur, facies diaphragmatica'nm küçük bir bölümünü ve margo inferior'un hemen tümünü oluşturur. Üst kısmından giderek incelir, conus arteriosus oluştur.

52 Ventriculus dexter: Komşulukları: Ön yüz: Alt yüz: Sol ( arka ) duvar:
Pericardium aracılığı ile göğüs ön duvarı Sol -üstte sol plevra ve sol akciğer ön kenarı Alt yüz: Diafragma centrum tendineum'u Sol ( arka ) duvar: Septum interventriculare

53 Ventriculus dexter: Valva atrioventricularis dextra [valva tricuspidalis]: Cuspis anterior en büyük deliğin ön kenarına tutunur Cuspis septalis septum tarafında Cuspis posterior

54 Valva atrioventricularis dextra [valva tricuspidalis]:
Kapak yaprakçıklarının sabit uçları, orifisi çevreleyen annuli fibrosi'ye tutunur. Chordae tendineae, tıpkı paraşütün ipleri gibi serbest uçlara ve anterior, posterior ve septal yaprakçıkların ventriküler yüzlerine tutunur. Kordların komşuluk yapan iki yaprakçığın birbirleriy­le temas eden taraflarına tutunması, yaprakçıkların birbirlerinden ayrılmasına engel olduğu gibi, ventriküler kontraksiyon (sistol) sırasında chordae tendineae uygulanan gerilim sonucu yaprakçıkların ters dönmelerine engel olur.

55 Ventriculus dexter: Ventriculus dexter'in iç yüzü:
Duvarları trabeculae carneae'nin bulunması nedeniyle düz değil Atriumlardaki mm.pectinati’nin karşılığı

56 Ventriculus dexter: Trabeculae carneae: Tipleri:
Birinci tip: tüm uzunluğunca ventrikül duvarına yapışık olan basit çıkıntılar İkinci tip: iki ucu ventrikül duvarına yapışık Üçüncü tip: sadece bir uçlarıyla ventrikül duvarına yapışır (m.papillaris )

57 Ventriculus dexter: M. papillaris: Bir ucu ventrikül duvarına yapışır
Diğer ucu ventrikül boşluğunda serbest: chorda tendinea'ların birer uçları tutunur Chorda tendinea'ların diğer uçları cuspislere yapışır Sağ ventrikülde: m. papillaris anterior m. papillaris posterior m. papillaris septalis

58 Ventriculus dexter: M. papillaris anterior ; sağ ventrikülün ön duvarından başlar. Chordae tendineae cuspis anterior ve cuspis posterior'a yapışır. M. papillaris posterior, chordae tendineae cuspis posterior ve cuspis septalis'e yapışır. M. papillaris septalis,, chordae tendineae cuspis anteri­or ve cuspis septalis'e yapışır

59 Ventriculus dexter: Valva trunci pulmonalis:
Valvula semilunaris anterior Valvula semilunaris dextra Valvula semilunaris sinistra

60 Valva trunci pulmonalis:
conus arteriosus'un tepesinde sol 3. kıkırdak kosta hizasmdadır. Üstten bakıldığında valva trunci pulmonalis yaprakçıklarınm her biri semiluner (yarımay şeklinde) (valvula semilunaris anterior-dextra- sinistra) konkavdır ve kapakçıklar arter içine yansır.

61 Ventriculus sinister:
Ventriculus dexter'den daha uzun ve daha konik Transvers kesitlerde oval veya daire şeklinde Duvarı yaklaşık 8-12 mm ( sağdan yaklaşık 3 kat daha kalın ) Apex cordis'i, facies pulmona-lis'in yüzünün neredeyse tamamını ve facies diaphragmatica'nın çoğunluğunu bu boşluk oluşturur

62 Ventriculus sinister:
Komşulukları: Kalbin facies sternocostalis'in bir bölümü ile sol tarafını oluşturur Sol akciğerin facies mediastinalis'i ile arasında: Pleura mediastinalis Pericardium Sol n.phrenicus Facies diaphragmatica (inferior)'nın büyük bölümünü oluşturur Ön - sağ duvarını septum interventriculare oluşturur

63 Ventriculus sinister:
Valva atrioventricularis sinistra [valva mitralis]: Kapakçıklar: Cuspis anterior daha büyük ostium aorticum'a yakın Cuspis posterior Anulus fibrosus sinister'den başlar Chorda tendinea'lar sağdan daha kalın, kuvvetli fakat daha az sayıda

64 Mitral kapak Kapağa mitral isminin verilmesinin nedeni, kapağın piskopos tacı "miter"e benzemesindendir. Mitral kapak sternum arkasında 4. interkostal kıkırdak hiza­sında yer alır. Herbir yaprakçık birden fazla papiller kastan chordae tendinae alır. Bu mm. papillares ve chordae tendineae, mitral kapağı destekleyerek, sol ventrikül kontraksiyonları sırasında yaprakçıklann basınca da­yanmasını sağlar.

65 Ventriculus sinister:
M.papillaris: İki adet m. papillaris anterior m. papillaris posterior Sağdakilerden daha kalın Her birinde çıkan chorda tendinea'lar her iki kapakçığa da tutunur

66 Ventriculus sinister:
Valva aortae: Kapakçıkları: valvula semilunaris dextra valvula semilunaris sinistra valvula semilunaris posterior

67 Kalp kapakları Triküspit kapak:
Sağ atrium ve sağ ventrikül arasında bulunur. Pulmoner kapak: Sağ ventrikül ile pulmoner arter (akciğer arteri) arasında bulunur. Mitral kapak: Sol ventrikül ve sol atrium arasında bulunur. Aort kapağı: Sol ventrikül ile aort arasında bulunur.

68

69 KALBİN PROJEKSİYONU YERİ
Kalbin göğüste bulunduğu yere kalbin projeksiyonu denir. Buna göre dört nokta belirleriz. Rölatif ( izafi ) matite sahası: 1. nokta: Sağ 3. kıkırdak kaburga üst kenarında, linea mediana anterior’dan 2 cm uzaklıktaki nokta 2. nokta: Sağ 6. kıkırdak kaburgada, linea mediana anterior’dan 2 cm uzaklıktaki nokta 3. nokta: Sol 5. interkostal aralıkta (kalbin tepesine uyar),linea mediana anterior’dan 7-9 cm uzaktaki nokta 4. nokta: Sol 2. kıkırdak kaburga alt kenarında, linea mediana anterior’dan 3 cm uzaklıktaki nokta

70 1.nokta 4.nokta 2.nokta 3.nokta

71 Kalbin thorax ön duvarındaki izdüşümü
Dinleme noktaları: Valva aortae: 2. ic aralık - sternum'un sağ kenarı Valva trunci pulmonalis: 2. ic aralık - sternum sol kenarı Valva tricusbidalis: 5. ic aralık - sternum'un sağ kenarı Valva mitralis: 5. ic aralıkta, orta hattın 7-9 cm solunda ( yani kalbin tepesinde )

72 Kalbin Arterleri A.coronaria dextra ( Pars ascendens aortae,
sulcus coronarius içinde ) A.coronaria sinistra ( Pars ascendens aortae )

73 A. coronaria dextra (ACD)
Aorta ascendens'in sağ aor­tik sinüsünden çıkar ve sulcus coronarius ya seyreder. Sağ koroner arter başlangıcından he­men sonra ramus nodi sinuatrialis verir. Kalbin sağ kenarını kanlandıran apekse doğru yönelimli ramus marginalis dexter verir. Bu dalı verdikten sonra, sola doğru döner ve kalbi arka yüzünde sulcus coronarius'da ilerler. Dört boşluğun duvarlarının ve septalann birleşim yeri olan "crux"ta , ACD nodus atrioventricularis'i besleyen ramus no­di atrioventricularis'i verir. sulcus atrioventricularis posterior'da apex cordis'e doğru seyreden geniş ramus interventricularis posterior'u verir.

74 A.coronaria sinistra ( Pars ascendens aortae)
İnsanların %40 ında ramus nodi sinuatrialis, Ramus interventricularis anterior, Ramus circumflexus,

75

76

77 Klinik bilgi Bu damarlar tıkandığı zaman (miyokart infarktüsü veya kalp krizi) kanlandırdıkları kalp bölgelerinde harabiyet ve buna bağlı kasılma bozuklukları oluşur. Ateroskleroz (Koroner arter hastalığı) dediğimiz hastalıkta bu damarlarda plak dediğimiz yapılar oluşur Bunlar zamanla ilerleyip darlık ve tıkanıklıklara yol açarak kalp kasının beslenmesinin bozulmasına ve dolayısıyla ciddi problemlere neden olabilirler.

78 Kalbin venleri Büyük kısmı sinus coronarius aracılığı ile sağ atriuma açılır Az bir kısmı doğrudan kalp boşluklarına açılır

79 Kalbin venleri Sinus coronarius: Geniş bir ven
Sulcus coronarius'un arka kısmında Ostium sinus coronarius aracılığı ile sağ atriuma açılır Kalp venöz kanının yaklaşık %60’ını drene eder

80 Kalbin venleri V. coronaria sinistra:
V. interventriculares anterior'un devamı Sulcus coronarius'un sol yarısında uzanır Sinus coronarius'un sol ucu ile birleşir Aldığı dallar: vv. atriales sinistrae v. marginalis sinistra

81 Kalbin venleri V. coronaria dextra (v. cordis parva):
Sulcus coronarius'un sağ yarısında uzanır Sinus coronarius'un sağ ucuna açılır Aldığı dallar: vv. atriales dextrae sağ ventrikülün arka yüzünden ince dallar v. marginalis dextra ( bazen doğrudan sinus coronarius'un sağ ucuna veya sağ atrium'a )

82 Kalbin venleri V. interventricularis anterior (v.cordis magna):
Kalbin tepe kısmından başlar Sulcus interventricularis anterior'da yukarı çıkar Sulcus coronarius'un sol yarısındaki v. coronaria sinistra ile birleşir V.coronaria sinistra olarak devam eder

83 Kalbin venleri V. interventriculares posterior (v. cordis media):
Sulcus interventricularis posterior'da Kalbin tepesinden başlar Sinus coronarius'un sağ ucu yakınına açılır Her iki ventrikülün arka yüzünden ince dallar alır

84 Kalbin uyarı-ileti sistemi (systema conducens cordis)
kalp kası hücreleri ile uyarıyı başlatan ve tüm kalbe hızla ileten özelleşmiş ileti liflerinden oluşur. Nodal doku kalp atımını başlatır ve dört kalp boşluğunun kontraksiyonlarmı koordine eder. Nodus sinuatrialis (SA Nodus atrioventricularis (AV) fasciculus atrioventri­cularis

85 Kalbin kasılarak kendisine gelen kanı pompa gibi davranarak fırlatması elektrik akımları sayesinde kasılması ile olur.

86 Kalbin ileti sitemi (Systema conducens cordis)
Kalp kasında uyarıların başlatıldığı ve iletildiği özel bir sistem vardır Kalbin uyarı ve ileti sistemi Kalp kası hücrelerinin özelleşmesi ile oluşan bu yapılar ; 1) Sinoatrial dügüm(kalbin doğal pili-pacemaker) 2) Atrioventriküler dügüm 3) His demeti (Atrioventriculer demet) 4) Purkinje sistemi (lifleri) Ventricul içinde yayılan lifler

87 KALBİN İLETİM SİSTEMİ   Bir kalp atımı, kalbin sağ atrium’un üst taraflarında bulunan Sinoatrial düğüm (özelleşmiş bir hücre demetin)’ün Elektriksel bir uyarı çıkarması ile başlar Yaklaşık 70 impulsla/dk kalbin ritmini sağlar Uyarı kalbin her iki atrium boyunca ve aşağıya doğru yayılır Artiumlar kasılarak içlerindeki kanı ventricullere gönderirler Atrioventriküler (AV) düğüm Uyarı atrium ile ventricul arasında bulunan başka bir özel bölgeye gelir

88 KALBİN İLETİM SİSTEMİ S A düğüm plexus cardiacus yolu ile otonomik sinir sisteminin her iki bölümünden de uyarı alır. SA düğümün ürettiği uyarıların (impuls) hızı, sinir sisteminden gelen uyarılarla (stimülasyon) değişebilir. Sempatik uyarı kalp hızını arttırır. Parasempatik uyan kalp hızını azaltır.

89 KALBİN İLETİM SİSTEMİ Elektrik iletisi
Atrioventriküler düğümde kısa bir süre bekletilir Böylelikle Atrium ve Ventricul aynı anda kasılmaz İmpluslar fasciculus atrioventricularis (his demeti) ile ventriküllere iletilir Crus dextrum Crus sinistrum dalların verir Özelleşmiş kalp kası hücreleri gelen impluslar epicardium’un hemen altından seyredip En sonunda Prunkinje lifleri adı altında Ventriküllerin her tarafına dağılır

90 Kalbin iletim sistemi Oluşturanlar: Nodus sinu-atrialis
Nodus atrioventricularis Fasciculus atrioventricularis Crus sinistrum Crus dextrum Rami subendocardiales Purkinje lifleri

91 Kalbin sinirleri Kalp otonom sistemden innerve olur
Gelen sinirler afferent ve efferent lif içerir Efferent: motor nöronlardır. uyarılara verilen cevapları perifere götürür. Afferent :duyu nöronlarıdır. yani uyarıları merkezi sinir sistemine götürür. S afferentler kalpten ağrı duyusunu taşır PS afferentler genellikle bazı reflekslerle ilgili

92 Kalbin sinirleri Sempatik uyarı, medulla spinalis'in üst 5 veya 6 torasik segmentinin cornu laterale'sinde yer alan sinir hücreleri ile birlikte presinaptik liflerden ve truncus sympathicus'ların boyun ve üst torasik paravertebral ganglionlarında yer alan sinir hücreleri ile birlikte postsinaptik sempatik liflerdendir Parasimpatikleri: n. vagus'un dalları

93 Kalbin sinirleri Simpatik sistem etkileri: Kalbin atışı hızlanır
kanı pompalama gücü artar koroner damarlar genişler kalp kasına daha fazla kan, dolayısıyla oksijen gelmesi sağlanır

94 Kalbin sinirleri Parasimpatik sistem etkileri: Kalbin atışı yavaşlar
Kanı pompalama gücü azalır Koroner damarlar daralır Nervus vagusun presinaptik lif­leri ile sağlanır. Postsinaptik parasempatik lifler, SA ve AV düğüm ile koroner arterlerde sonlanır. Postsinaptik liflerin sinir hücreleri, intrinsik ganglionlar olarak ilgili oluşumla­rın etrafında yapılanır.

95 Kalbin sinirleri Plexus cardiacus: S ve PS liflerden oluşur
Bifurcatio trachea'nın önünde Arcus aortae'nin arkasında Truncus pulmonalis'in çatalının yukarısında

96 Büyük Damarlar Çıkan damarlar (arterler): Gelen damarlar (venler):
Truncus pulmonalis Aorta Gelen damarlar (venler): V. cava superior V. cava inferior Vv.pulmonales

97 Büyük Damarlar Truncus pulmonalis: Venöz kan taşır
Sağ ventrikülden akciğerlere gider Uç dalları: a.pulmonalis dextra a.pulmonalis sinistra kadar olan

98 Büyük Damarlar Aorta: Sol ventrikülden başlar
Başlangıç yerine bulbus aortae denir Sol sinus‘dan a.coronaria sinistra Sağ sinus'dan a.coronaria dextra başlar

99 Büyük Damarlar Aorta: Bölümleri: Aorta ascendens: Arcus aortae:
Kavis yapar Bifurcatio trunci pulmonalis‘in üstünden geçer Çıkan damarlar baş-boyun ve üst ekstremiteleri besler Aorta descendens: Aorta thoracica denir

100 Büyük Damarlar Kalbe gelen damarlar (venler): Hepsi atrium'lara açılır
Sağ atrium: v.cava superior ve v.cava inferior açılır Büyük dolaşımın venöz kanı gelir v.cava superior: baş-boyun ve üst ekstremiteler v.cava inferior: abdomen, pelvis ve alt ekstremiteler Sol atrium: Sağ ve sol birer çift v.pulmonalis Akciğerlerden arteriel kan gelir

101 Pericardium Kalbe giren ve çıkan damarların kalbe yakın bölümlerini ve kalbi içine alan torba şeklindeki örtüye pericardium   YERİ: Pericardium corpus sterni’nin arkasında 2 - 6 kıkırdak kaburgaların arasında T omurların önünde

102 Pericardium Komşulukları: Ön: Arka: Corpus sterni
kıkırdak costa arka yüzü Akciğer ön kenarları Arka: Oesephagus Aorta thoracica N.vagus dexter

103 Pericardium Komşulukları: Yanlarda: Altta: N.phrenicus
A.pericardiacophrenica Radix pulmonis Pleura mediastinalis Altta: Diaphragma

104 Pericardium İki tabakalı serofibröz bir torba: Pericardium fibrosum:
Dışta Fibröz Pericardium serosum: İçte Seröz Dış yaprak kalbe giren ve çıkan damarların kalbe girdikleri yerlerde bu damarlara tutunarak kalbi bir torba gibi sarar. ****Sadece v.cava inferiora tutunmaz

105 Cavitas pericardialis:
İki seröz tabaka arasında Liquor pericardii denilen bir sıvı bulunur Kaygan: kalbin çalışması esnasında sürtünmeyi azaltır

106 Pericardium'un Arterleri:
a.pericardiacophrenica (a.thoracica interna) a.musculophrenica (a.thoracica interna) aa.bronchiales aa.oesophageales a. phrenica superior Coroner arterler ( → lamina visceralis )

107 Pericardium'un Venleri:
v.azygos v.pericardiacophrenica v.thoracica interna

108 Pericardium'un sinirleri:
Pericardium fibrosum: N.phrenicus Pericardium serosum: Otonom sinir sistemi PS lifler: N.vagus S lifler: Truncus sympathicus

109 parasentez Pericard’dan sıvı alınması:
Sol 5. Ve 6. İntercostal aralıklardan sternum kenarından girilerek pericard sıvısı alınır

110 İnsan ancak anladığı şeyleri duyar
İnsan ancak anladığı şeyleri duyar. İnsanları anlamak için kalp atışlarını duymalısınız..


"KALP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları