Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güne ş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Do.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güne ş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Do."— Sunum transkripti:

1

2

3 Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güne ş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Do ğ ada sürekli var olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelli ğ i ise yenilenebilir olmaları ve do ğ aya zarar vermemeleridir.

4 Güne ş enerjisi' güne ş ı ş ı ğ ından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güne ş in yaydı ğ ı ve dünyamıza da ula ş an enerji, güne ş in çekirde ğ inde yer alan füzyon süreci ile açı ğ a çıkan ı ş ıma enerjisidir, güne ş teki hidrojen gazının helyuma dönü ş mesi ş eklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dı ş ında güne ş ı ş ınımının ş iddeti, a ş a ğ ı yukarı sabit ve 1370 W/m² de ğ erindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 de ğ erleri arasında de ğ i ş im gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlı ğ ın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güne ş enerjisinden yararlanma konusundaki çalı ş malar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmı ş, güne ş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından dü ş me göstermi ş, güne ş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kayna ğ ı olarak kendini kabul ettirmi ş tir. Dünyada yararlanılan en eski enerji kayna ğ ı güne ş enerjisidir.

5

6  Güne ş enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kayna ğ ıdır.  * Güne ş enerjisi ile çalı ş an sistemler kolaylıkla ta ş ınıp kurulabilir.  * Çevreyi kirletici atıkları olmayan, çevre dostu, gerekti ğ inde enerji ihtiyacına ba ğ lı  olarak kolayca de ğ i ş tirilebilen sistemlerdir.  * Güne ş enerjisinin, yakıt sorununun olmaması, i ş letme kolaylı ğ ı, mekanik  yıpranma olmaması, modüler (degi ş ebilir) olması, uzun yıllar sorunsuz olarak  çalısması gibi üstünlükleri vardır.  *Solar Paneller, dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlüdür.  * Elektrik ş ebeke hattı bulunmayan ya da ş ebeke hattının götürülmesinin pahalı  oldu ğ u kırsal yörelerde güne ş pillerinin kullanımı daha ekonomik olabilmektedir.  * Her ev, kendi enerjisini çatısına kurdugu güne ş pilleri ile kar ş ılayabilir.

7  Alternatif enerji kaynakları içersinde en az hidrojen enerjisi kadar faydalı olabilecek bir enerji kayna ğ ı da rüzgârdır. Temiz, bol, yenilenebilir olmasının yanı sıra hemen hemen tüm dünya genelinde faydalanma imkânı olan bir kaynaktır. Rüzgâr tarlasında in ş a edilen ve rüzgâr türbini adı verilen çok büyük pervaneli, yüksek kuleler aracılı ğ ıyla rüzgâr gücü, elektrik enerjisine dönü ş türülür. Rüzgâr türbinleri, uçan rüzgâr türbini, yüzen rüzgâr türbini gibi hem yerde hem de havada olabilir. Ayrıca rüzgâr tarlaları denizde, karada, ve sahilde yapılabilir. Az sayıda, büyük enerji üretim merkezleri kurmak yerine, ülke geneline küçük üniteler halinde yayılmı ş rüzgâr türbinleri kurmak çok daha avantajlıdır. Rüzgâr tarlası kurulacak bölgelerin rüzgâr atlası birkaç yıllık çalı ş ma sonucu çıkartılır ve ona göre türbinler kurulur. Bu atlasta bir bölgedeki rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü gibi bilgiler bulunur.

8

9  Kararlı güvenilir ve sürekli bir kaynaktır.  Dı ş a ba ğ lı de ğ ildir.  Geli ş en teknoloji ile birlikte enerji birim maliyetlerini dü ş ürmektedir.

10  Jeotermal enerji, yeryüzünün kabu ğ unda bulunan ısıdır. Bu enerjiden, yer yüzeyine çıkan sıcak sular aracılı ğ ıyla yararlanılır. En eski ça ğ lardan bu yana kullanılan kaplıcalar jeotermal enerjinin ilk kullanım alanlarıdır. Jeotermal enerjiden, kayna ğ ın sıcaklı ğ ına ba ğ lı olarak ısıtma uygulamalarında kullanılabilir ya da elektrik üretiminde yararlanılır. Elektrik enerjisi üretimi amaçlı santrallar 20. yüzyılın ba ş larından itibaren kurulmaya ba ş lanmı ş tır. Ama yeterince tanınmadı ğ ı için Dünya genel enerji üretimininden yanlızca %0.05 lik bir pay alır.  Jeotermal enerji; kayna ğ ın, dünya enerji tüketimine kıyasla çok büyük olması nedeniyle ve kullanılan sıcak suyun reenjeksiyon ile tekrar yer altına verilmesi ko ş uluyla yenilenebilir enerjiler arasında sayılır.

11

12  Çevre dostudur.  Do ğ al kaynaklar kullanılır.  Dı ş a ba ğ lı de ğ ildir.

13  Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kayna ğ ı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Fakat dünyada tek ba ş ına bulunmadı ğ ından önce üretilmesi gerekir. Halihazırda çok pahalı olan bu üretim, su ve do ğ algaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayrı ş tırılmasıyla yapılır. Bu ş ekilde elde edilen hidrojen pillerine yakıt hücresi adı verilmektedir. Ş u anda bazı otomobiller hem benzin, hem de hidrojenin kullanıldı ğ ı hibrid (melez) yakıt yöntemiyle çalı ş maktadır.  Hidrojenin, 20 yıl içersinde çok daha aktif olarak kullanılması planlanmaktadır

14

15  Gelgit barajları do ğ aya zararlı de ğ ildir. Bunun yanında, kullanımı kolay de ğ ildir ve haliçte, önemli ölçüde gelgit olayı gereksinimi vardır. Bu nedenle kullanımı yaygın de ğ ildir. Ço ğ u ülke, gelgit barajı yerine hidroelektrik barajını tercih etmektedir. İ ngiltere'de ki Severn Nehri halicinde olmak üzere, birkaç gelgit barajı yapılması planlanmaktadır. ABD, İ ngiltere, Fransa ve Almanya Gelgit enerjisi üzerine çalı ş malar yürütmektedir. Dünyadaki en büyük gelgit barajına Fransa sahiptir: Rance Nehri halicinde bulunan gelgit barajı 1966'da in ş a edildi. Bu baraj, 750 metre uzunlu ğ undadır ve 240 MW güç üretir.

16

17  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının en son ke ş fedilmi ş, en masrafsız ve en çevre dostu enerji kayna ğ ıdır Dalgalar güçlü ve sınırsız bir do ğ al yenilenebilir enerji kayna ğ ıdır. Bu enerji, dalganın yüzeyinden yada yüzey altındaki dalgaların basıncından elde edilmektedir. Dalgalanma bilindi ğ i gibi rüzgarın su yüzeyinde yaptı ğ ı salınım hareketidir. Dalga enerjisi makineleri de bu hareketten ve bu hareket sonucu olu ş an basıncı kullanarak enerji üretirler.

18

19  Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektri ğ e dönü ş türürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akı ş veya dü ş ü ş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji ta ş ımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan dü ş ürüldü ğ ünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere do ğ ru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sa ğ lar. Türbinler jeneratörlere ba ğ lıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönü ş türürler.

20


"Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güne ş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Do." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları