Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mevzuatta yapılan önemi değişiklikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mevzuatta yapılan önemi değişiklikler"— Sunum transkripti:

1 Mevzuatta yapılan önemi değişiklikler
YMM Mustafa DÜNDAR

2 KONULAR 1- e- TEBLİĞ, 2- Sermaye Artışında İndirim Uygulaması,
3- e- defter

3 X

4

5 456 seri no’lu VUK GT RG: 27.8.2015 DAYANAK VUK M.107/A;
“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. 456 seri no’lu VUK GT RG:

6 1- Madde 125; idarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

7 ?

8 E- TEBLİGAT KAPSAMINA GİRMEYENLER
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.

9 E- TEBLİGAT KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLER
a) Kurumlar vergisi mükellefleri b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

10 ADRES ALINMASI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi; tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

11 ADRES ALINMASI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi; Söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir. Getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra ( ) mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

12 (GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
ADRES ALINMASI (GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten ( ) sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

13 ADRES ALINMASI (TALEPTE BULUNANLAR) Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller YUKARIDA açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların, YUKARIDA açıklandığı şekilde internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.

14 ŞİFRE EDİNME Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

15 Zamanaşımlı Tebliğlerin (6) gün önce yapılması gerekmektedir.
TEBLİĞ TARİHİ VUK’un 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Zamanaşımlı Tebliğlerin (6) gün önce yapılması gerekmektedir.

16 Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler GİB tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.

17 Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

18

19 Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

20 ÖLÜM TARİHİ ???

21 SORUMLULUKLAR a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle, c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, ç) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla, d) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle, yükümlüdür.

22 Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, VUK’UN Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

23 İhtiyarilik VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

24 Re’sen terk ettirilen mükellefler,
DEĞERLENDİRME Anayasal açından düzenleme hukuki tartışmaya açıktır. VUK’daki tebliğ usullerinde idareye insiyatif tanınmaktadır.. Re’sen terk ettirilen mükellefler, Mücbir sebepler !!! İdarenin tek taraflı tebliğin yapıldığını ispatlama hakkı tanınmaktadır.

25 Gaiplik kararı verilinceye kadar gaibe e-tebliğ yapılabilir mi?
DEĞERLENDİRME Gaiplik kararı verilinceye kadar gaibe e-tebliğ yapılabilir mi? VUK kapsamına giren yerel vergilerde yerel idareler de e-tebliği uygulayabilir mi? Yurt dışında bulunan ya da memleketi terk edenler hakkında e-tebliğ yapılabilir mi?

26 Askerde ya da tutuklu olanlara e-tebliğ???
DEĞERLENDİRME Askerde ya da tutuklu olanlara e-tebliğ??? Organsız kalan şirketlerde e-tebliğ?? Aynı işlem HEM E- TEBLİĞ HEM DE DİĞER USULLERDE TEBLİĞ EDİLİRSE HANGİ TEBLİĞ TARİHİ ESAS ALINACAKTIR?

27 SONUÇ

28 SERMAYE ARTŞINDA İNDİRİM (SERMAYE ŞİRKETLERİ KVK M.10/I)
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı”dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin,kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır

29 Yürürlük; 1 Temmuz 2015

30 2015/7910 Sayılı BKK ile Yetki Kullanılmıştır..
BKK ‘NA YETKİ TANINMIŞTIR: 2015/7910 Sayılı BKK ile Yetki Kullanılmıştır.. (RG:30 Haziran 2015)

31 1-Payları borsada işlem gören şirketlerde, oransal artırım yapılmıştır.
2-Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır

32 KAPSAM DIŞI KALAN ŞİRKETLER VE ARTIŞLAR;
3- Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için %0 olarak uygulanacaktır. 4- Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. (Örneğin Holdingler)

33 KAPSAM DIŞI KALAN ŞİRKETLER VE ARTIŞLAR;
5- Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır . 6- Arsa ve arazi yatırımı yapan (???) sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

34 KAPSAM DIŞI KALAN ŞİRKETLER VE ARTIŞLAR;
8- 9/3/2015tarihinden bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

35 KAPSAM DIŞI KALAN ŞİRKETLER VE ARTIŞLAR;
9- Bu indirimden yararlanan kurumların daha sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 10- Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır .

36 KAPSAM DIŞI KALAN ŞİRKETLER VE ARTIŞLAR;
Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, •Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,• Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları, •Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, •Bilanço içi kalemlerin (gerçek nitelikli borç ilişkisine dayanmayan ortaklara borçlar hesabı gibi)birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, •Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır

37 Sermaye NAKİT OLARAK konulacak/ARTIRILACAK VE ÖDEMELER DE BANKAYA YAPILARAK TEVSİK EDİLECEKTİR

38 9/3/2015 tarihinden MADDENİN yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından “yararlanılan yıl için en son açıklanan ”ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir

39 TÜZEL KİŞİLİK SONA ERİNCEYE KADAR İNDİRİMDEN YARARLANILABİLECEKTİR.
YARARLANMA SÜRESİ TÜZEL KİŞİLİK SONA ERİNCEYE KADAR İNDİRİMDEN YARARLANILABİLECEKTİR.

40 YARARLANILAMAYAN TUTARLAR İZLEYEN YILLARDA YARARLANILACAKTIR.
Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde, ilgili yılda hesaplanan indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın, müteakip hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

41 İndirim tutarının hesaplanması
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre İNDİRİLEMEYEN TUTAR ENDEKSLEMEYE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

42 Son olarak 455 no’lu VUK Genel Tebliği ile Düzenleme yapılmıştır.
E-DEFTER VE E-FATURA Son olarak 455 no’lu VUK Genel Tebliği ile Düzenleme yapılmıştır.

43 a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

44 Yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden ( ) önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

45 Mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, Bu işlemlere ilişkin faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

46 «Gümrük işlemleri Kılavuzunun hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak gümrük işlemleri kılavuzu taslağı ilgili Gümrük Bakanlığı birimleri ile koordineli olarak hazırlanmakta olup yakın zamanda taslak metin olarak efatura.gov.tr adresinde yayınlanması planlanmaktadır.» Erişim

47 TEŞEKKÜR EDERİM


"Mevzuatta yapılan önemi değişiklikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları