Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum fyavuz@atauni.edu.tr

2 Üniversite ??? Eğitim, araştırma ve halka dönük hizmetlerinde bir üniversitenin amacı; fertlerin doğru bir şekilde anlama, düşünme ve hareket etme kapasitelerini geliştirerek insan hayatının kalitesini yükseltmektir. Üniversite sadece fertlere hizmet götürmekle kalmayıp, aynı zamanda kamu yararı için toplumu şekillendirmede de bir güç olarak hareket eder.

3 Üniversite’de ??? İdareciler değil, iyi yetişmiş bilim insanları ve çalışkan öğrenciler ön plandadır. Birimler, birbirinden kopmuş değil, tamamen iç içe ahenk içinde çalışır. Keyfilik değil, kurumsallaşma ve prensipler hakimdir. Faaliyetler, toplum ve piyasanın istekleri doğrultusunda yönlendirilir.

4 Öğrenciler ??? Yüksek Lisans ve Doktora yapanlar Erzurum dışından olanlar Üniversitede ve dışarıda çalışanlar Bilimsel araştırma yapmış olanlar Tez yazmış olanlar Makale yazmış olanlar Yayınlamış olanlar SCI’da yayınlamış olanlar A sınıfı dergide yayınlamış olanlar?

5 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimd e kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimleri ni belirleyebilme k ve öğrenmesini yönlendirebilm ek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişs el -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey ____ _ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebil mek, öğrenmeyi yönlendirebilm ek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, -Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

7 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1). - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

8 Ön Kabuller İyi bir makale ancak iyi bir bilimsel çalışmadan çıkar Makale, bilimsel bir çalışmanın en önemli çıktısıdır. Makale, bilimsel çalışmada veya tezde olan her şeyi içermez. Makale yayınlama süreci, aynı zamanda çalışmanın bilimselliğini ispatlama sürecidir.

9 Kapsam –Bir makalede olmaz ise olmazlar nelerdir? –Makale yazılırken genelde yapılan bazı hatalar nelerdir? –Makale gönderilecek dergi nasıl seçilir? –Editör ile yazışmalar nasıl olmalıdır? –Makalenin Kabul veya reddinde ne yapılmalıdır? –Karşılaşılan problemler nelerdir?

10 Bilimsel Dergiler İçin İyi Bir Makale Nasıl Yazılır?

11 Hakemleri Etkilemenin Ana Unsurları Bilimsel Teoriği iyi kullanmak gerekir Kaliteli iletişim ve iyi yazımın yerini hiçbir şey tutmaz Ayrıntılara dikkat et –gramer, –hatasız yazım, –tablo ve şekillerin uygunluğu

12 Teori ve Uygulama Ampirik çalışmayla ilgili yeterince bilgi bulundur – böylece bir kişi sizin çalışmanızı aynen yapabilsin Sizden kullandığınız veriler ve program istendiğinde şaşırmayın Çok gerekli ise ekleri vermeği unutmayın

13 Çokça Yapılan Hatalar –Makalenin çok uzun tutulması –Kötü yazım –Mevcut çalışmaları çok eleştirmek (senin hakemlerinin bu çalışmaları yapan birinin olabileceğini unutma) –Gerekli bilgilerin seçimindeki zayıflık (gereksiz ve kişisel ayrıntıların verilmesi gibi) –Mesleki argo kullanılması ve gereksiz teknik bilgilerin verilmesi –Makaleyi çok erken veya çok geç dergiye göndermek

14 Makalenin Organizasyonu ve Sunumu (Standart Model) Introduction –Problem Identification –Problem Justification –Objectives Conceptual / Theoretical Framework Emprical Analysis –Data –Results Conclusion

15 Yayınlama Kanalları ve Uygun Derginin Seçimi Nasıl Yapılır?

16 Makaleyi nereye göndereceksiniz? –Yabancı Dergiler American Journal of Agricultural Economics Journal of Agricultural and Resource Economics European Review of Agricultural Economics Canadian Journal of Agricultural Economics Journal of Agricultural Economics –Türkiye’deki Dergiler Turkish Journal of Animal Science and Veterinary Turkish Journal of Agriculture and Forestry Ziraat Fakültesi Dergileri Tarım Ekonomisi Derneğinin Dergisi –Diğer Dergiler Journal of Animal and Feed Sciences The Indian Veterinary Journal »Reddedilmesi durumunda elinizde bu dergi listesi hazır olsun

17 Ne Göndereceksiniz? –Uygun standartlarda yazılmış makalenin istenen sayıda fotokopisi –Makalenin yayınlanmasını isteyen üst yazı

18 Sonra ne yapacaksın? –Editör makaleyi teslim aldığına dair size bilgi verir –Makale hakemlere gönderilir – iki taraflı veya tek taraflı kör inceleme yapılır –Bekle......... istersen 5/6 ay sonra editörü ara

19 Editörden İhtimal Dahilindeki Cevaplar –Doğrudan Red –Red – kapı kapalı –Red – kapı açık –Elden geçir ve tekrar gönder –Kabul

20

21

22

23

24 Hakemlere nasıl cevap verilir ? –Oku ve 3-4 gün için bir köşeye koy –Eleştirilere, geçerli iseler, mümkün mertebe iyi cevap ver, aksi taktirde editörle görüş –Yeniden gönderirken, yaptığın her şeyi ve niye yaptığını anlat –Hakemlere teşekkür et – onlar sizin çalışmanız üzerine epey zaman harcadılar – fakat aşırılığa kaçmadan

25 Makale reddedilir ise ne yapacaksınız? –Eğer 1. ve 2. durum ise, başka bir dergiyi deneyin –Eğer 3. ve 4. durum ise önerilere dikkatli cevap ver –Ayrıca üçüncü düzeltmeye hazır olun

26 Eğer diğer dergide makaleyi reddederse ne yaparsınız? –Israrcı ol – başka bir dergiye gönder –4/5 redden sonra artık ısrarı bırakabilirsiniz

27 Kabul edildiğinde ne yapacaksınız? –Allaaaah deyip makaleyi bir kenara atarsınız –Bir veya birkaç arkadaşınızla ıslatabilirsiniz –Daha sonra makalenin son şeklini derginin kurallarına tam riayet ederek hazırlayıp gönderirsiniz –Galley Proofs (Matbaa Baskısı) nı dikkatli okuyup gerekli düzeltmeleri yaparsınız ve zamanında gönderirsiniz –Veee yayınlanmış halini görmeyi beklersiniz.......

28 Problemler

29 Uluslararası dergilerde İyi bir ekonomik teori Orijinal metodoloji Konunun orijinalliği veya dergiye uyumu Çok iyi bir İngilizce ile yazılması Dergilerinden cevap süresinin uzunluğu

30 Tablo. AJAE cevap verme zamanları Gün Sayısı İlkİkinciÜçüncü 0-157,318,538,5 16-301,82,57,7 31-453,67,415,5 46-6010,417,330,8 61-7513,413,60,0 76-9011,67,47,7 91-10511,812,30,0 106-1207,37,47,7 121-13510,46,20,0 136-1505,41,20,0 150 üzeri17,06,20,0 100,0 Ortalama926532

31 Ulusal dergilerde –Dergilerle olan yazışmaların uzun sürmesi, –Hakem görüşlerinin yönlendirici ve detaylı olmaması ve –Uygun hakemlerin seçilememesi

32 Genel Problemler Pozitif seleksiyon mekanizmaları iyi çalışmıyor. Yeterli ve planlı çalışmıyoruz Grup çalışması için yeterli altyapı ve alışkanlığın olmaması Yeterli İngilizce bilmiyoruz. Yaptığımız araştırmaların kalitesi düşük

33 Özel problemler Yüksek lisans, doktora ve akademisyenlik azımsanmayacak oranda bilimsellik dışı mülahazalarla yapıyor Lisans üstü seviyede bilimsel uygulamaya yönelik iyi bir ders eğitimi veremiyoruz. Yüksek lisans eğitiminde öğrencinin kendini zorlayacağı rekabet ortamı yok.

34


"Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları