Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ"— Sunum transkripti:

1

2 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışma ortamının gözetimi çok büyük öneme sahiptir. Çünkü, çalışma ortamındaki tehlike ve riskler sürekli değişmekte ve yeni sağlık güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

3 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşverenlerin çalışma ortamının gözetimi yükümlülüğü, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası ve bu yasaya göre çıkarılan çeşitli Yönetmeliklerde yer almaktadır.

4 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
4857 sayılı İş Yasasının 77’inci Maddesi; “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.” hükmü yeralmaktadır.

5 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
4857 sayılı İş Yasası’na göre; işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için “her türlü önlemi alma” yükümlülüğü bulunan işverenin, bunu ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirdiğinin tespiti için, çalışma ortamının gözetimi ile ilgili sistem kurması ve yapılanları kayıt altına alması gerekir.

6 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşverenlerin çalışma ortamının gözetimi yükümlülüğü, iş kazalarında ve meslek hastalıklarında kusur oranına etki eden önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Çünkü, işveren işyerinde her türlü önlemi alsa, gerekli talimatları hazırlasa bile, denetleme yükümlülüğünü eksik yaptığında kusurlu bulunabilir.

7 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
Ancak, bütün bunlardan daha önemlisi; çalışma ortamı gözetiminin tam olarak yapılması ve bir sistem kurularak sürekliliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok büyük etkiye sahiptir.

8 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
Çalışma ortamı gözetimi yükümlülüğünü işveren, kendi personeli arasından yapacağı görevlendirme ile yerine getirebileceği gibi, işyeri dışında kurulmuş olan firmadan hizmet alarak da yerine getirebilir.

9 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği kurullarının, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

10 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, /25426 RG iş sağlığı ve güvenliği kurulunun İş Sağlığı ve Güvenliği görevi ve yükümlülükleri arasında Kurulları Hakkında bulunmaktadır. Yönetmelik

11 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarih : Sayı: 27768 İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;  İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,  İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden, SORUMLUDUR.

12 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Rehberlik ve danışmanlık;  Bulunması halinde iş sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve /27768 RG alınan kararların İşyeri Hekimleri Görev, uygulanmasını izlemek, Yetki ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

13 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Rehberlik ve danışmanlık;  Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

14 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Rehberlik ve danışmanlık;  İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

15 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Sağlık Gözetimi;  Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,  İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

16 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Sağlık Gözetimi;  Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

17 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Sağlık Gözetimi;  Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

18 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Sağlık Gözetimi;  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

19 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Sağlık Gözetimi;  Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

20 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri; Sağlık Gözetimi;  Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek, işyeri hekimlerinin görevleri arasındadır.

21 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İş güvenliği uzmanlarının görevleri Çalışma ortamı gözetimi;  Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, 21

22 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İş güvenliği uzmanlarının görevleri Çalışma ortamı gözetimi;  İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak, iş güvenliği uzmanlarını görevleri arasındadır. 22

23 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında çalışma ortamının gözetimi büyük önem taşımakta ve mevzuatımızda bu konuda çeşitli yükümlülükler bulunmaktadır. Çalışma ortamı gözetiminin sürekli, sistemli ve kalıcı bir yapıya kavuşturulması gereklidir. 23

24 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
Çalışma ortamı gözetiminin gereği gibi yapılması iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlar. Bu da işçi, işveren, işyeri ve tüm ülke açısından büyük yararlar ortaya çıkmasında neden olur. 24


"ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları