Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nevşehİr Serbest Muhasebecİ Malİ Müşavİrler OdasI KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Nevzat ÖZTÜRK Vergİ Müfettİşİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nevşehİr Serbest Muhasebecİ Malİ Müşavİrler OdasI KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Nevzat ÖZTÜRK Vergİ Müfettİşİ."— Sunum transkripti:

1 Nevşehİr Serbest Muhasebecİ Malİ Müşavİrler OdasI KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Nevzat ÖZTÜRK Vergİ Müfettİşİ

2 TEVKİFAT UYGULAMASININ YASAL DAYANAĞI
Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. (KDV md 9/1) Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

3 KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ
KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

4 KDV TEVKİFATI TÜRLERİ TAM TEVKİFAT
İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin belirlenen kısmının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

5 TAM TEVKİFAT Hizmet İthali,
Türkiye’de Yerleşik Olmayan Kişiler ile Türkiye’de İşyeri Olmayanların Türkiye’de Yaptığı Teslim ve Hizmetler GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren İşlemler Kiraya Verme İşlemleri Reklam Alma Hizmetleri Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

6 KISMİ TEVKİFAT Yapım İşleri Etüd,Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim vb.
HİZMETLER Yapım İşleri Etüd,Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim vb. Bakım Onarım Yemek Servis ve Organizasyon İşgücü Temin Yapı Denetimi Fason Tekstil, Konfeksiyon, Saraciye ve bunlara aracılık Hanutçuluk Profesyonel Spor Klüplerinin Reklam, Yayın, İsim Hakkı Temizlik, Çevre, Bakım Servis Taşımacılığı Baskı ve Basım Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Diğer Hizmetler Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

7 KISMİ TEVKİFAT Külçe Metal Bakır, Çinko, Alüminyum Ürünleri
TESLİMLER Külçe Metal Bakır, Çinko, Alüminyum Ürünleri Hurda ve Atık Maddeler Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammaddeler Tekstil Hammaddeleri ( Pamuk, Tiftik, Yapağı, Ham Post – Deri) Ağaç, Orman Ürünleri Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

8 TEVKİFAT KAPSAMINDAN ÇIKARILAN İŞLEMLER
Et, sakatat ve bağırsak teslimlerinde 1/2 oranında, Vergisiz ithal edilen akaryakıtta %90 oranında, uygulanan tevkifat 1 Mayıs tarihinden itibaren tamamen kaldırılmıştır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

9 TEVKİFATIN BEYANI Sorumluların KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması , dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir. Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları da 2 No.lu KDV Beyannamesi vereceklerdir. BSMV mükellefleri 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Ancak bankalar şubelerinin bulunduğu yer vergi dairelerine beyanda bulunabilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

10 İNDİRİM Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar; Beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır. Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı; Takvim yılı aşılmamak şartıyla, işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

11 İNDİRİM Buna göre sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunulacak olan vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşıldığında, beyan edilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. Bu yeni bir durum olup, 49 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki aksi açıklama da yürürlükten kaldırılmıştır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

12 TAM TEVKİFAT 3-KİRALAMA İŞLEMLERİ 4-REKLAM VERME İŞLEMLERİ
1-İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 2-SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 3-KİRALAMA İŞLEMLERİ 4-REKLAM VERME İŞLEMLERİ Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

13 Tam Tevkİfat UygulamasI
Proje, Danışmanlık, Bilgisayar yazılım ve Bilgi hizmetleri Serbest meslek faaliyetleri Kiralama işlemleri Reklam verme Hizmetleri GVK ’nun 70. maddesi kapsamındaki Mal ve hakların Kiralanmasında KDV Mal sahibinin KDV mükellefi olmaması ile Kiracının KDV mükellefi olması halinde; kiracı tarafından SSKDV beyan edilir. (KDV 17/4-d) müstesna GVK ’nun 18. maddesi kapsamındaki S.Meslek Faaliyetlerini arızi olarak yapanlardan hizmet alınmasında KDV’nin tamamı bu hizmetten yararlananlarca S.S.KDV beyan edilir. KDV mükellefiyeti olmayan kişilerden, kulüplerden, duvarlara yazı yazılması, spor kulübü formasına reklam, dergi, kitap, yazılı eserlerde yayınlanma halinde sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilir. Türkiye’de bulunmayanlar tarafından Yurtdışında yapılan ve Türkiye’de faydalanılacak olan hizmetlerde KDV’nin tamamı, yurtiçindeki alıcı tarafından S.S. KDV beyan edilir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

14 TAM TEVKİFAT Yurt dışından hizmet ithali
İkametgâhi,işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile vergi beyan etmek ve ödemek zorundadır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

15 TAM TEVKİFAT Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamındaki işlemler
Teslim veya hizmet 18. maddede sayılan işlemlerden olacak, Satıcı veya hizmeti yapanın başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunmayacak, Alıcı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi veya kuruluş olacak Alıcı satıcının durumunu ve tercihini gösteren bir yazı alarak muhafaza edecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

16 TAM TEVKİFAT Kiralama İşlemleri KDV’nin konusuna giren:
Menkul malların kiralanması, Hakların kiralanması, İktisadi işletmelerin aktifinde yer alan gayrimenkullerin kiralanmasında, Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması, Kiracının KDV mükellefi olması, şartlarının birlikte var olması halinde, bu işlemden doğan KDV kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

17 TAM TEVKİFAT Kiralama İşlemleri Kiracının;
Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen, Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan, Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülen, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, olması hallerinde de kiralama hizmetine ait KDV kiracılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. KDV'ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

18 TAM TEVKİFAT KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin;
Reklam Yayınlatma İşlemleri KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin; KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak, ve benzeri şekillerde reklâm yayınlatmaları durumunda, Bu işlemden doğan KDV, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

19 TAM TEVKİFAT Ayrıca reklam hizmeti alanların;
Reklam Yayınlatma İşlemleri Ayrıca reklam hizmeti alanların; Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler, Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, olması hallerinde de, hizmete ait KDV reklam hizmeti yayınlatanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların hizmet vermesi durumunda ise tevkifat uygulanmayacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

20 KISMİ TEVKİFAT TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR 1. GRUP: KDV Mükellefleri
2. GRUP: Belirlenmiş Alıcılar Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

21 KISMİ TEVKİFAT Belirlenmiş Alıcılar
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri (belediyeler kapsam dışında tutulmuştur), Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar, Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

22 KISMİ TEVKİFAT Belirlenmiş Alıcılar
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler (Belediyelere ait olanlar kapsam dışında tutulmuştur), Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler (Daha önce hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketler şeklindeydi) , Kalkınma ve yatırım ajansları. Okul aile birlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları kapsama girmiyor. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

23 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER
1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 3. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 4. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ 5. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 6. YAPI DENETİM HİZMETLERİ 7. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 8. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 9. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 10. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 11. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 13.KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YUKARIDA BELİRLENENLER DIŞINDA YAPILAN HİZMETLER Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

24 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI HİZMETLERE İLİŞKİN TABLO
HİZMETİN TÜRÜ TEVKİFAT ORANI KDV MÜKELLEFLERİ BELİRLENMİŞ ALICILAR 1 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZM. 2/10 TEVKİFAT YOK TEVKİFAT VAR 2 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 9/10 3 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 5/10 4 YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ 5 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 6 YAPI DENETİM HİZMETLERİ 7 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 8 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 9 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 10 TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 7/10 11 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 12 13 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 5018 ‘E TABİ KURUMLARA YAPILAN HİZMETLER Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

25 KIsmİ tevkİfat uygulanacak hİzmetler
1-Yapım işleri ile birlikte ifa edilen Mühendislik mimarlık ve etüd   Proje hizmetleri 2-Etüt, plan-proje, danışmanlık Denetim ve benzeri hizmeti 3-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve Onarım hizmetleri  4-Yemek servis ve organizasyon Hizmeti 12-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmeti 5-İşgücü temin hizmeti 6-Yapı Denetim Hizmeti ile 9-Spor kulübü yayın, reklam ve isim hakkı gelirine konu işlem 7-Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 8-Turistik Mağazaya verilen müşteri bulma – götürme hizmeti 10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmeti 11-Servis Taşımacılığı Hizmeti 2/10 veya %20 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 5/10 veya %50 Tevkifat 5/10 veya %50 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 5/10 veya %50 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 7/10 veya %70 Tevkifat 5/10 veya %50 Tevkifat Belirlenmiş Alıcılar Belirlenmiş Alıcılar Belirlenmiş Alıcılar Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefli ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefi ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefi ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefi KDV Mükellefi ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefi ve Belirlenmiş Alıcılar Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

26 KISMİ TEVKİFAT YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar) Tevkifat Oranı : 2/10 (Eski Oran: 1/6) Tevkifat Uygulanacak Hizmetler: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri. Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

27 KISMİ TEVKİFAT YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ Bu işlerin kısmen veya tamamen taşeronlara devredilmesi durumunda her aşamada tevkifat uygulanacak. Hiçbiri kapsama girmiyorsa tevkifat olmayacak. Ancak yüklenici girmese dahi, alt firmalar kapsama giriyorsa, alt firmalarda tevkifat olacak. Yap-işlet-devret modelinde alt firmalarda tevkifat yapılacak. 30/4/2006’dan önceki ihalelerde ve bu tarihten önce taşeronlara verilen alt hizmetlerde tevkifat olmayacak Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

28 YapIm İşlerİnde Tevkİfat Ve Muhasebe UygulamasI-1
Taşeron firma tevkifatlı fatura kesmişse yapılan inşaat işinin KDV 117 nolu tebliğde belirtilen kurumlardan birine yapılıyor olması gerekmektedir. Burada öncelikli olarak  tanzim edilen tevkifatlı faturanın KDV sinin tamamını 1 nolu beyannamede indirim konusu yapmak icap eder. Örneğin TL + KDV 180 TL olmak üzere fatura tanzim edildiğini varsayalım. Fatura şu şekilde olacaktır. Matrah : TL KDV :    180 TL Tevkifat 2/10 :     36 TL Beyan Edilecek KDV :    144 TL Tahsil Edilen Toplam Tutar  : TL Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

29 YapIm İşlerİnde Tevkİfat Ve Muhasebe UygulamasI-2
Muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır. / 740  HİZMET ÜRETİM GİDERİ 1.000 191    İNDİRİLECEK KDV                  180                           360 ÖDENECEK KDV        36                            320   SATICILAR           1.144 Tevkifatlı fatura alım kaydı Tevkifatlı kısım ise (36TL'lik kısım) 2 no'lu KDV beyannamesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazılarak beyan edilmeli. 2 no'lu KDV beyannamesi ile ödendiğine dair tahakkuk fişi, alındı belgesinin kaşeli ve imzalı fotokopisini beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayin ilk 10 iş günü içinde taşeron firmaya gönderilmesi gerekir. Tanzim edilen tevkifatlı faturadan dolayı bir iade hakkı doğmayacaktır. Burada iade hakkı faturayı kesen taşeron firmaya doğacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

30 KISMİ TEVKİFAT ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar) Tevkifat Oranı : 9/10 (Eski Oran:1/2) Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Mali, Hukuki, Ekonomik ve Teknik alanda denetim, danışmanlık, müşavirlik ve benzeri hizmetler Bir teslim ve hizmete bağlı eğitim hizmetleri. İlan, reklam, medya takibi kapsama girmiyor. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

31 KISMİ TEVKİFAT MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARIN TADİL, BAKIM VE ONARIMI HİZMETLERİ Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar) Tevkifat Oranı : 5/10 (Eski Oran: 1/3) Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat uygulanacaktır. Bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimlerinde de tevkifat uygulanacaktır. Yazılım temini kapsama dahil değil. Ancak işletim sistemi değişikliği, güncelleme, sorun giderme, yenileme, bakım hizmetleri bu kapsamda. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıt alımında tevkifat uygulanması söz konusu değildir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

32 KISMİ TEVKİFAT YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar) Tevkifat Oranı: 5/10 (Eski Oran: 1/2) Personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarında tevkifat uygulanacaktır. Konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetler bu kapsamdadır. Organizasyon yapanlara verilen hizmetlerde tevkifat uygulanmayacaktır. Yemek çeklerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak çeki düzenleyen firmanın yemek vermesi halinde tevkifat olacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

33 KISMİ TEVKİFAT İŞGÜCÜ TEMİNİ HİZMETLERİ Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:%90-Özel güvenlik:4/5) Alıcıların faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu tür hizmetler, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir. Özel güvenlik, arama-kurtarma, bunlara ait eğitim, para- kıymetli evrak taşıma, güvenlik soruşturması, özel dedektiflik hizmetleri bu kapsamdadır. Özel güvenlik sistemi kurulumu bu kapsama girmemekte, yapım işleri kapsamına girmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

34 KISMİ TEVKİFAT YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: 1/2) Yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de de tevkifat uygulanacaktır. Belediyelerce tahsil edilmeyen, ancak onların hesabına yatırılan bedellerde alıcının durumuna göre tevkifat uygulanacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

35 KISMİ TEVKİFAT FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 5/10 (Eski Oran:1/2) Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri, Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç), Bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanacaktır. Terziler tarafından, verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. Fason işlerin taşeronlara verilmesi halinde de her aşamada tevkifat uygulanacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

36 KISMİ TEVKİFAT Tevkifat Yapacaklar: 1. Grup (KDV Mükellefleri)
TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ (HANUTÇULUK) Tevkifat Yapacaklar: 1. Grup (KDV Mükellefleri) Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:2/3) Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyon ve benzeri ödemeler için hesapladıkları KDV üzerinden, bunlara ödeme yapan işletmeler tarafından tevkifat uygulanacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

37 KISMİ TEVKİFAT SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Daha önce tevkifat yoktu) Profesyonel spor kulüplerine (şirketleşenler dahil); Sponsorluk yoluyla veya reklâm vermek (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil), Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yapılan ödemeler, Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı ödemeleri, nedeniyle hesaplanan KDV, ödeme yapanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

38 KISMİ TEVKİFAT TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:Temizlik 2/3, Çevre bakım 1/2) Bina temizliği, Sokak temizliği, Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, Haşere mücadelesi, Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işler tevkifat uygulaması kapsamındadır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

39 KISMİ TEVKİFAT SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 5/10 (Daha önce tevkifat yoktu) Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Veliler adına düzenlenen faturalarda tevkifat uygulanmayacaktır. Turizm acentalarının servis şeklinde olmayan, müşterinin isteğine göre yaptığı taşımalarda tevkifat uygulanmayacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

40 KISMİ TEVKİFAT HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş alıcılar) Tevkifat Oranı: 5/10 (Daha önce tevkifat yoktu) Kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler tevkifata tabi tutulacaktır. Kutu, şişe, teneke gibi ambalaj maddesi imal edenler, üzeri baskılı olsa dahi bunları tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

41 KISMİ TEVKİFAT DİĞER HİZMETLER
Tevkifat Yapacaklar: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan idare, kurum ve kuruluşlar Tevkifat Oranı:5/10 (Daha önce tevkifat yoktu) Önceki bölümlerde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Lojistik, bina onarımı, tamirat, tesisat vb. tüm hizmetlerde tevkifat uygulanacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

42 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER
1.KÜLÇE METAL TESLİMLERİ 2.BAKIR,ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 3.HURDA VE ATIK TESLİMİ 4.METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ 5.PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

43 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI TESLİMLERE İLİŞKİN TABLO
TESLİMİN TÜRÜ TEVKİFAT ORANI KDV MÜKELLEFLERİ BELİRLENMİŞ ALICILAR 1 KÜLÇE METAL TESLİMLERİ 7/10 TEVKİFAT VAR 2 BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 3 HURDA VE ATIK TESLİMİ 9/10 4 METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ 5 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 6 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

44 KIsmİ tevkİfat uygulanacak teslİmler
Külçe metal teslimleri Bakır, çinko ve alüminyum Ürünleri teslimi Hurda ve atık teslimi (İstisnadan vazgeçmişlerse) Metal, plastik, lastik, kauçuk, Kağıt ve cam hurda ve atıklardan Elde edilen hammadde teslimi   Pamuk, tiftik, yün ve yapağı İle post ve deri teslimleri Ağaç ve orman ürünleri teslimi 7/10 veya %70 Tevkifat 7/10 veya %70 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat 9/10 veya %90 Tevkifat KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

45 KISMİ TEVKİFAT KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran: %90) Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metalden elde edilen külçeler ile hurda metal dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir. Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifat uygulanmadığında durum faturaya yazılacak ibare ile belirtilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

46 KISMİ TEVKİFAT BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran: %90) Profilin boyanmış veya kaplanmış olması durumunda da tevkifat uygulanacaktır. Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

47 KISMİ TEVKİFAT HURDA VE ATIK TESLİMİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90) KDV Kanununun (17/4-g) maddesinde yer alan istisnadan vazgeçenlerin; Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, KDV tevkifatı uygulanacaktır. Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

48 KISMİ TEVKİFAT METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ Tevkifat Uygulayacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90) Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak (bu durum faturaya yazılacak ibare ile belirtilecek), sonraki safhalarda teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

49 KISMİ TEVKİFAT PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90) Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonundaki sığır ve atların, pozisyonundaki yerli koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), pozisyonundaki yerli keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde tevkifat uygulanacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

50 KISMİ TEVKİFAT AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar Tevkifat Oranı: 9/10 (Daha önce tevkifat yoktu) Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, yonga, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak (bu durum faturaya yazılacak ibare ile belirtilecek), sonraki safhaların teslimleri tevkifata tabi olacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

51 TEVKİFATTA GENEL AÇIKLAMALAR
Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır: KDV dahil TL’dir. 2 . Grupta yer alanların teslim ve hizmetlerinde tevkifat yapılmayacaktır. (Spor kulüpleri hariç) KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ile KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır. 30 Nisan 2012 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetlerde eski uygulamaya göre tevkifat yapılacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

52 TEVKİFATTA ALICILARIN BEYANI
Tevkifat yapılması ihtiyari değil, zorunludur. Tevkifat yapılmaması veya eksik yapılması durumunda vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir. KDV'nin satıcı tarafından ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır. Tebliğde belirtilen işlemler dışında tevkifat uygulanmayacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

53 TEVKİFATTA BELGE DÜZENİ
KDV hariç 100 TL tutarındaki bir hizmet için tevkifat oranının 9/10 olması durumunda fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Tevkifata tabi tutulan işlemler ile tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür. İşlem Bedeli                                        100 Hesaplanan KDV            18 Tevkifat Oranı                    9/10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV   16,2 Tevkifat Dahil Toplam Tutar                118 Tevkifat Hariç Toplam Tutar  101,8 Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

54 TEVKİFATTA MUHASEBE KAYITLARI
Alıcılar sorumlu sıfatıyla KDV beyan ettikleri alımlarında (Örneğin KDV oranı %18, tevkifat oranı 9/10 olan liralık alış) aşağıdaki şekilde muhasebe kaydı yapacaklardır. 153- Ticari Mallar TL 191- İndirilecek KDV TL 320- Satıcılar TL 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar TL Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

55 TEVKİFATTA MUHASEBE KAYITLARI
Satıcılar, sorumluluk kapsamında yaptığı satışlar (Örneğin KDV oranı %18, tevkifat oranı 9/10 olan liralık satış) için aşağıdaki şekilde muhasebe kaydı yapacaklardır. 120- Alıcılar Hesabı TL 600- Yurtiçi Satışlar TL 391- Hesaplanan KDV TL Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

56 TEVKİFATLI İŞLEMLERDE DÜZELTME
MAL İADELERİ Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden yapılacaktır. Alıcının muhasebe kaydı: (Alıcı 1 no.lu beyannamede ilave edilecek KDV satırında beyan eder) 320-Satıcılar 101,80 TL 740-Hizmet Üretim Maliyeti ,00 TL 391-Hesaplanan KDV ,80 TL Satıcının muhasebe kaydı: (Satıcı 1 no.lu KDV beyannamesinde indirir) 610-Satış İadeleri 100,00 TL 191-İndirilecek KDV 1,80 TL 120-Alıcılar ,80 TL Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

57 TEVKİFATTA DÜZELTME İŞLEMLERİ
MATRAHTA DEĞİŞİKLİK Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

58 TEVKİFATTA DÜZELTME İŞLEMLERİ
FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, alıcı ve satıcının beyanları tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülecektir. Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV’yi satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir. Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

59 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE MAHSUBEN KDV İADESİ
HİZMET VE TESLİMİN TÜRÜ VİR, YMM RAPORU VE TEMİNAT ARANMAKSIZIN TL AŞMAYAN MAHSUP TALEBİ 2.000 TL AŞAN MAHSUP TALEPLERİ SADECE VİR 2.000 TL AŞAN MAHSUP TALEPLERİ VİR VEYA YMM RAPORU H1 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ GEÇERLİ X H2 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ H3 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ H4 YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ H5 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ H6 YAPI DENETİM HİZMETLERİ H7 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ H8 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME H9 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ H10 TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ H11 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ H12 H13 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 5018 ‘E TABİ KURUM KURULUŞLAR (TORBA MADDE) - T1 KÜLÇE METAL TESLİMLERİ T2 BAKIR,ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ T3 HURDA VE ATIK TESLİMİ T4 METAL,PLASTİK,LASTİK,KAUÇUK,KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ T5 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ T6 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

60 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE NAKDEN KDV İADESİ
HİZMET VE TESLİMİN TÜRÜ VİR, YMM RAPORU VE TEMİNAT ARANMAKSIZIN TL AŞMAYAN NAKİT İADE TALEBİ MİKTARINA BAKILMAKSIZIN MÜNHASIRAN VİR 2.000 TL AŞAN NAKİT İADE TALEPLERİ VİR VEYA YMM RAPORU H1 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ GEÇERLİ X H2 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ GEÇERSİZ - H3 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ H4 YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ H5 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ H6 YAPI DENETİM HİZMETLERİ H7 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK Hİ H8 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA H9 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ H10 TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ H11 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ H12 H13 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 5018 ‘E TABİ KURUM KURULUŞLAR (TORBA MADDE) T1 KÜLÇE METAL TESLİMLERİ T2 BAKIR,ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ T3 HURDA VE ATIK TESLİMİ T4 METAL,PLASTİK,LASTİK,KAUÇUK,KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ T5 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ T6 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

61 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur. İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır., YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir. (Tam Tasdik Sözleşmesi yoksa 2012 yılı için en fazla TL) 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin, "II. Özel Esaslar" bölümündeki açıklamalar, kısmi tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından da geçerlidir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

62 TEVKİFATTA KDV İADESİ Aranılan Belgeler:
İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim"in verilmiş olması zorunludur. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

63 TEVKİFATTA KDV İADESİ 2.000 TL'yi aşmayan MAHSUBEN iadeler; VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 2.000 TL ‘yi aşan mahsuben iadeler ile NAKİT iadeler; Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik- mimarlık ve etüt-proje hizmetlerden, Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemlerinden, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlara yapılan hizmetlerden, Tevkifat kapsamındaki mal teslimlerinden, doğan iadeler YMM raporu, VİR veya teminat karşılığı, Diğer tüm hizmetlerle ilgili iade talepleri sadece VİR veya teminat sonucuna göre yerine getirilir Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

64 AylIK BAŞA BAŞ NOKTASI SATIŞ MİKTARI KDV (%18) TEVKİFAT ORANI
TEVKİF EDİLEN BEYAN EDİLEN 55.555,56 10.000,00 2/10 2.000,00 8.000,00 22.222,22 4.000,00 5/10 15.873,02 2.857,14 7/10 857,14 12.345,68 2.222,22 9/10 222,22 Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

65 TEVKİFATTA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. (117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği eki liste) Bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

66 TEVKİFAT UYGULAYANLARIN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU
Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olmasından dolayı müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

67 TEVKİFATIN Oranlara göre dağIlImI
TEVKİFAT CİNSİ KDV ORANI TEVKİFAT ORANI TEVKİF EDİLECEK ORAN BEYAN EDİLECEK ORAN TAM 18 10/10 -- 8 1 KISMİ 2/10 3,6 14,4 5/10 9 7/10 12,6 5,4 9/10 16,2 1,8 7,2 0,8 Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

68 Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

69 Nevşehİr Serbest Muhasebecİ Malİ Müşavİrler OdasI
TEŞEKKÜRLER Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi Yeminli Mali Müşavir SPK Denetçi Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi


"Nevşehİr Serbest Muhasebecİ Malİ Müşavİrler OdasI KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Nevzat ÖZTÜRK Vergİ Müfettİşİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları