Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

belge düzenleme sisteminin ,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "belge düzenleme sisteminin ,"— Sunum transkripti:

1

2 belge düzenleme sisteminin ,
İşyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin düzenli, sürekli ve sistematik olarak uygulanabilmesi ve otokontrol bir sistemin sağlanabilmesi için belge düzenleme sisteminin , çok iyi bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Toplam kalite uygulamalarında olduğu gibi “YAPTIĞINI YAZ YAZDIĞINI YAP” kuralının İSG alanında da uygulanması gerekir

3 Sistematik olarak yürütülebilmesi,
İşyerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin Etkili, Sürekli ve Sistematik olarak yürütülebilmesi,

4 için, İşyerlerindeki ; • Sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterlilik ve
güvenirliliğinin ölçülebilmesi, • Aksayan yönlerin tespit edilebilmesi, • Çalışmanın verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için, • Yürürlükte bulunan, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler göz önünde bulundurularak; • İşyeri ortamının kimyasal, fiziksel, biyolojik, mekanik ve ergonomik koşullarına ait belirli kontrollerin, ölçümlerin, bakımların zamanında yapılması gerekir.

5  İlgililere tebliğ edilmesi, hatta
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan bu kontrollerin, ölçümlerin, bakımların, kalıcı olabilmesi için sonuçlarının yazılı belge haline getirilmesi gerekir. Örneğin: Bütün eğitimlerin, Talimatların, Kontrollerin;  Belgelendirilmesi,  İlgililere tebliğ edilmesi, hatta  İmzalarının alınması gibi yazılı hale getirilmesi gerekir.

6 İşyerindeki belgelendirme;
Alınan önlemlerin ; o Takip edilmesi, o Uygulanması ve o Benimsenmesi açısından da önemlidir.

7 Kayıt Sisteminin İşlemesi Bize Ne Sağlar?

8  Hizmetlerin devamlılığı kişilere bağımlı
Kayıt Sisteminin İşlemesi Bize Ne Sağlar? Hizmetlerin devamlı olmasını sağlar, Kontrol edenler ve edilenler işi daha ciddiye alırlar, İnsanlar altında imzalarının bulunduğu belgeler ve bilgiler hususunda daha dikkatli ve gayretli olurlar,  Hizmetlerin devamlılığı kişilere bağımlı kalmaz. Şimdi İSG mevzuatındaki yazılı belgeleri özetlemeye çalışalım…

9 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan Risk değerlendirilmesi çalışmalarının; sözlü bir çalışma olması beklenemez. Risk değerlendirmesi kendi içinde bir çok yazılı doküman ve belgeyi de barındırmak zorundadır.

10

11 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
Bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor,(Yeni işe girecek işçiler) Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kontrolleri,(3 ayda bir; kan-idrar tahlilleri ve diğer muayeneler) Civa ile ilgili işlerde çalışanların muayenesi,(3 ayda bir, klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlık muayeneleri ) (İSİG Tüzüğü Madde: 57, 61, 62)

12 • Arsenik ile ilgili işlerde çalışanların muayenesi,(6 ayda
bir klinik ve laboratuvar muayenesi) • Fosforlu bileşiklerle çalışanların muayenesi,(en az 6 ayda bir hassas tıbbi kontrol) • Kadmiyum, Magnezyum, Kromlu Bileşikler, Berilyumlu Alaşımlar, Benzen, Anilin, Nitro Amin Türevleri, Halojenli Hidrokarbonlar, Karbon Sülfür vb. maddelerle çalışanların muayenesi ve sağlık raporları,(periyodik olarak, klinik ve labaratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri) (İSİG Tüzüğü Madde: 63, 64, 65-75)

13 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
Tetanos tehlikesi bulunan işlerde çalıştırılacak işçilere “Antitetanik aşı” yaptırılması, Tozlu işlerde çalıştırılacakların muayenesi,(periyodik olarak sağlık muayeneleri, her 6 ayda bir, göğüs radyografisi) Gürültülü yerlerde çalışanların muayenesi,(En düşük maruziyet etkin değerini (80 dBA) aşan yerlerde işitme testleri) (Gürültü Yönetmeliği Madde 5,6,7,8,12) Titreşimli işlerde çalışanların muayenesi, (periyodik olarak, kemik-eklem-damar sistemlerinin incelenmesi) (İSİGT Md. 86, 76, 78, 79)

14 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
Enfraruj ışınlarında çalışanların göz muayenesi,(çalışmaya başlamadan önce, sonra düzenli aralıklar ile) (Ekranlı araçlar Yön. Md.9) Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde yapılan çalışmalarda “Romatizma ve göz hastalığı” ilgili muayeneler, Yüksek basınçta çalışanların muayenesi,(Dalgıçlar, kalp-dolaşım- solunum ve kemik sistemleri incelemeleri) Radyoaktif maddelerle çalışanların muayenesi,(sinir ve kan hastalıkları ile ilgili incelemeler) İçme suyu tahlilleri,(Madde?) (İSİGT Md. 80, 81, 82, 83)

15 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
İŞYERİ ORTAMI İLE İLGİLİ BELGELER o İşyeri gaz, toz ölçümleri, o İşyeri gürültü ölçümleri, o İşyeri titreşim ölçümleri, o İşyeri termal konfor şartlarının: • Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı ve Radyan ısı ölçülmesi, o İşyerindeki aydınlatma ölçümleri, o İşyeri havalandırma ölçümleri.

16 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
İŞYERİNDE ÇALIŞANLARLA İLGİLİ BELGELER İş güvenliği uzmanı sözleşmesi İşyeri hekimi sözleşmesi İşyeri hekimi sertifikası Sağlık memuru, hemşire diploması, İlk yardım elemanı belgesi, İş makinesi operatörü belgeleri Kazancının ateşçi belgesi

17 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
İŞYERİNDE ÇALIŞANLARLA İLGİLİ BELGELER Patlayıcı madde ateşleyici belgesi, İş makinesi operatör belgesi, G sınıfı ehliyet(sürücü belgesi), SRC Belgesi, Ustalık belgesi,(Mesleki eğitim belgesi) İşe girişte iş güvenliği ve işe adaptasyon eğitimi,

18 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
İŞYERİNDE İSG İLE İLGİLİ DİĞER BELGELER SGP, İş izin belgesi (Kapalı alan vb) İş güvenliği kurul defteri, Yapı iş defteri, İşyeri İSG iç yönetmeliği, Acil eylem planı, Zararlı ve tehlikeli kimyasalların malzeme bilgi formları, İSG ile ilgili tutulması gereken onaylı defter.

19 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
İŞYERİNDE İSG İLE İLGİLİ DİĞER BELGELER  İşyeri sağlık biriminin ; Yıllık çalışma planı, Yıllık değerlendirme raporu, İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin raporlar

20 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
YANGINLA İLGİLİ BELGELER  Yangın söndürme ekiplerinin kurulması ve eğitimleri,  Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrolü,(en az 6 ayda bir)  Alarm ve tahliye denemeleri,(6 ayda bir)  Savunma ve söndürme denemeleri, (6 ayda bir)  Yangın hortumlarının kontrolü,(lastik hortumlar en geç 3 ayda bir)  Motopompların kontrolü,(6 ayda bir) (İSİG Tüz. Madde: 133, 128, 132,120 ve 118)

21 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
Makina, Tezgah ve Tesislerin Kontrolü İle İlgili Belgeler  Basınçlı gaz tüpleri (oksijen, asetilen, CO2 vb. tüpler)(ilk 10 yıl, sonra 5 yılda bir)  Havalandırma tesisatı,(3 ayda bir)  Marangoz makinaları,(2 ayda bir)  Basınçlı kaplardaki emniyet subapları,(her vardiya, günde en az bir defa)  Boru tesisatı,(periyodik olarak) (İSİG Tüz. Madde:200,183,226, 485) (PPMT: 94,95,102,104,253)

22 İSG Mevzuatındaki Yazılı Belgeler
Makina, Tezgah ve Tesislerin Kontrolü İle İlgili Belgeler o Elektrik tesisatı,(1 yılı geçmeyen sürelerde kontrol) o Paratoner,(yılda en az 1 defa kontrol) o Topraklama tesisatı, o Elektrikli el aletleri, o Kişisel koruyucular,(periyodik olarak) o Tam yalıtılmış elektrik cihazları, (PPMT: 40, 57) (İSİG Tüz. Madde:334, 529, 533

23 EĞİTİM İLE İLGİLİ BELGELER
İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve o bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. o Eğitim sonrası düzenlenecek belgede; eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (Çalışanların İş Sağ. ve Güv. Eğitimleri Hak. Yön. Mad.17)

24 EĞİTİM İLE İLGİLİ BELGELER
Eğitimin amacı; İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak olacaktır. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8)

25  İş yeni başlayacaklara işyerini tanıma eğitimi,
Çalışanlara verilecek eğitim konuları;  İş yeni başlayacaklara işyerini tanıma eğitimi,  Genel olarak İSG eğitimi ,  İş ekipmanı ile ilgili olarak eğitim,  Kişisel koruyucu kullanma eğitimi,  Elle taşıma işlerinde işçilerin eğitimi,  İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitimi,  Kimyasallarla ilgili eğitim  Yangın eğitimi…

26  Gürültü ile ilgili işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi,
Çalışanlara verilecek eğitim konuları  Gürültü ile ilgili işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi,  Ekranlı araçlarla ilgili eğitim,  Güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında işçilerin eğitimi,  Titreşim ile ilgili işçilerin eğitimi,  Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında işçilerin eğitimi,  İnşaat işlerinde iskele kuracak işçilerin eğitimi.

27 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar  Ecza dolabı (kaç numaralı olduğu ve içinde bulunanlar),  Talimatlar,  Asansör kabinlerinde taşıyabilecekleri en çok yükü gösteren levha,  Motopompların kontrol tarihleri yazılı etiket,  Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol tarihleri,  Zımpara taşı etiketi (taşın karakteristiği belirtilecek).

28 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar Kazan üzerindeki levha; 1- İmalatçı firmanın adı, 2- Kazanın numarası, 3- İmal edildiği yıl, 4- En yüksek çalışma basıncı.

29 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar Basınçlı kapların etiketi, 1- Kap hacmi (lt), 2- İşletme basıncı, 3- Deneme basıncı, 4- En yüksek çalışma basıncı.

30 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar Kompresörlerin etiketi; 1- İmalatçı firmanın adı, 2- Yapıldığı yıl, 3- En yüksek çalışma basıncı, 4- Sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı.

31 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar Oklu vinçlerin üzerinde taşınabilecek en ağır yük belirten etiket, Motorlu araçların ve römorkörlerin taşıyabilecekleri en fazla yük , Par. Pat. ve Zar. Maddeler bulunan kap ve ambalajların etiketinde; 1- Çok tehlikeli olanlar kırmızı zemin üzerine içindekinin adı ve “çok tehlikeli” kelimesi,

32 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar 2- Tehlikeli olanlara sarı zemin üzerine içindekinin adı ve “ tehlikeli” kelimesi, 3- Az tehlikeli olanlar yeşil zemin üzerine içindekinin adı, 4- Radyoaktif olanlar, tüzüğe ekli 2. Numaralı işaret (sarı zemin üzerine mor renkli) 5- Maddenin kullanma, taşıma ve içindekinden korunma ve diğer gerekil hususlar,

33 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar Yangın söndürme cihazlarının kontrol tarihleri, Basınçlı gaz tüplerinde; 1- İmalatçı firmanın adı, 2- Seri numarası, 3- Doldurulacak gazın cinsi, 4- Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi, 5- En çok doldurma basıncı, 6- İmalat tarihi.

34 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar Karpit saklanan kaplar üzerine “Karpit Kuru Tutulacak” yazılı etiket, Asetilen jeneratörleri; 1- Kullanılan karpitin parça büyüklüğü ve her şarj için kabul edilen miktarı,

35 Diğer Kayıt, Belge, Başvuru ve Benzerleri
Etiketler ve Levhalar 2- Saatte üretebileceği en çok asetilen miktarı, 3- Jeneratör için kabul edilen en çok basınç, 4- Jeneratörün tip numarası veya işareti ve servise girdiği tarih, 5- İmal eden veya satan müessesenin isim ve adresi.

36 İSG Mevzuatı ile İlgili kayıt ve belgeler için
söylenebilecek sonuç ise; İş sağlığını ve güvenliğinin tarafları olarak nerede ve nasıl bir göreviniz olursa olsun, yapacağınız veya içinde bulunduğunuz her türlü çalışmanın yazılı olmasına, tarihli ve imzalı olmasına dikkat etmek gerekir. Yazılı belgelerin unutkanlığı söz konusu değildir.


"belge düzenleme sisteminin ," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları