Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plevranın anatomi ve fizyolojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plevranın anatomi ve fizyolojisi"— Sunum transkripti:

1 Plevranın anatomi ve fizyolojisi
Visseral plevra Pariyetal plevra Plevranın anatomi ve fizyolojisi Doç. Dr. Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2

3 Embriyolojisi Embriyonik sölomik boşluktan 8. haftasında
Stage 10 (28 gün)de intraembriyonik sölomik boşluktan perikardiyal kavite ve yanında ince iki çıkıntı perikardiyoperitoneal kanallar. Henüz akciğerler oluşmaya başlamadığı için plevral kavite yok. 32. günden (stage 13) itibaren akciğer tomurcukları perikaridyoperitoneal kanal içine iki taraftan uzanmaya başlar. Akciğerler büyüdükçe perikardiyoperitoneal kanal genişleyerek plevral kaviteyi oluşturur, perikardiyal kaviteden perikardiyoplevral membran ile ayrılır. Peritoneal kavite ile arasında plevroperitoneal membran vardır. İlk resimde: The cross-section of this embryo in stage 14 shows the lung buds that grow into the pericardio- peritoneal canal on both sides. 1 Arm buds 2 Pleuropericardial membrane 3 Development of the pleural cavity in the pericardioperitoneal canal 4 Esophago-tracheal septum 5 Esophagus 6 Trachea 7 Lung buds 8 Bulbus cordis 9 Heart 10 Pericardial cavity İkinci resimde: Intraembryonic coelom projected on an embryo in stage 14. 1 Pericardial cavity 2 Pleuro-pericardial canal / pleuropericardial membrane 3 Pleural cavity 4 Peritoneal cavity 5 Pelvic part of the peritoneal cavity Human embriology. Module 18 Respiratory System. www. embryology.ch

4 Plevra anatomisi Visseral Pariyetal Akciğerlerin dış yüzünü
İnterlobar fissürleri Pariyetal Kostal Mediastinal Diyafragmatik Medcyclopaedia

5 Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body. 1918.

6 Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body. 1918.

7

8 Plevral kompartmanlar
Yüzey alanı: 4000cm2 70 kg bir erkekte Mezotel hücreleri üzerinde mikrovilli (glikokaliks ile kaplı) Bazal membran Konnektif dokuda Tip I, III ve IV Kollajen, elastin İntersitisyel matriks (glikoprotein, proteoglikanlar, su) Monosit, plevral makrofaj, lenfosit Kapiller ağ

9 © William A. Olexik x100 x400 Normal histology
Lined by mesothelial cells overlying vascularized connective tissue Mesothelium provides smooth, low friction surface to facilitate the gliding motion of lungs in pleural cavity, heart in pericardial cavity, viscera in abdominal cavity Gliding facilitated by numerous surface microvilli, thick glycocalyx, secretion of hyaluronic acid and other glycosaminoglycans Mesothelial cells Micro: monolayer of flat or low cuboidal cells with bland and uniform nuclei, fine delicate chromatin, inconspicuous nucleoli; in fine needle aspirates have well defined cytoplasm and distinct cell borders  Positive stains: keratin EM: apical tight junctions, desmosomes, surface microvilli, cytoplasmic tonofilaments in bundles Connective tissue cells Micro: resemble fibroblasts Positive stains: vimentin; keratin in reactive conditions EM: resemble fibroblasts x100 x400

10 PAUTF Patoloji bölümi arşivi
Mezotel hücreleri düzleşmiş ovoidden kolumnar ya da kuboid hücrelere değişen yapıda, tek katlı bir tabaka halinde plevrayı oluştururlar PAUTF Patoloji bölümi arşivi

11 PAUTF Patoloji bölümü arşivi

12 Müller K-M. Eur Respir Mon, 2002, 22, 1–27.
Robert Munn, UC Davis İkinci resim: The characteristic long, narrow, undulating microvilli are easily identified from this mesothelioma of the pleura processed by microwave methods for diagnostic electron microscopy, described by Munn RJ and Vogt PJ, In: Microwave Techniques and Protocols, 2001 ( Prod. No ). Robert Munn, School of Medicine, UC Davis, Davis, CA. Bar = 1.0µm Visseral plevrada mezotel hücrelerin mikrovillusları, 1-3 µm ve 2-30/µm2

13 Mezotel hücrelerin fonksiyonları
Bariyer fonksiyonu Siyalomüsin tabaka anyonik yük İnflamatuvar hücreler Salgılama Alttaki bağ dokusu tabakanın makromolekülleri Sitokinler, kemotaktik peptidler, büyüme faktörleri Hyalüronik asit Fibronektin RNA ve glikojen depoları Transselüler transportta aktif rol Anyonik yük yabancı Partikül, mikroorganizmanın yapışmasını engeller. Fibronektin Psödomonas adherensini engelleyen önemli bir glikoprotein.

14 Damarları Arterler: Venler: Lenfatikler:
Pariyetal plevra: interkostal a. Visseral plevra: bronşial a., pulmoner a. Venler: Pariyetal plevra: interkostal v. Visseral plevra: interlober v., pulmoner v. Lenfatikler: Pariyetal plevranın kostal: parasternal, paravertebral; mediastinal: trakeobronşial lenf nodlarına Visseral plevranın: İnterlobüler lenfatik yol Plevranın damarları ana konnektif doku tabakasındadır. Visseral plevranın kostal bölümü A. Pulmonalis terminal dallarından beslenir. Mediastinal bölümü sindirim sistemi arterleri ile anastomozlar sayesinde beslenir. Alveoler septumdakine benzer sürekli bir endotelyal çizgi şeklinde yoğun kapiller ağ mevcuttur. İnterlober venler sayesinde drenaj olur. Kostal plevrada da interkostal arterlerden yoğun kapiller ağa sahiptirler. Bunlar interkostal venlere drene olur. Pariyetal plevranın kapiller ağı kostalar üzerinde, interkostal kasların üzerindekilerden daha güçlüdür.

15 Sinirleri: Pariyetal plevrada ağrı duyusu
Kostal plevra, diafragmatik plevranın periferi: interkostal sinirler Diyafragmatik plevranın merkezi: N. phrenicus Plevranın damarları ana konnektif doku tabakasındadır. Visseral plevranın kostal bölümü A. Pulmonalis terminal dallarından beslenir. Mediastinal bölümü isndirim sistemi arterleri ile anastomozlar sayesinde beslenir. Alveoler septumdakine benzer sürekli bir endotelyal çizgi şeklinde yoğun kapiller ağ mevcuttur. İnterlober venler sayesinde drenaj olur. Kostal plevrada da interkostal arterlerden yoğun kapiller ağa sahiptirler. Bunlar interkostal venlere drene olur. Pariyetal plevranın kapiller ağı kostalar üzerinde, interkostal kasların üzerindekilerden daha güçlüdür.

16 Plevra fizyolojisi Mekanik Sıvı oluşumu Sıvı absorbsiyonu

17 Plevral basınç değerleri
Pit en düşük veya en negatif Basınç gradyanı: Her cm için 0,2-0,93cmH2O Fark ayakta 12cmH2O Basınç subatmosferik (plevral basınç): FRC’de zıt elastik güçler tarafından oluşturulan negatif basınç Toraksın orta kesiminde -6cmH2= civarında Plevral basıncı ölçmenin direkt ve indirekt yöntemleri mevcuttur. Direkt yolda: plevral boşluğa trokar, kateter, balon yerleştirilerek: Pnömotoraks veya enfeksiyon riski mevcut. İndirekt yöntemde özofagusa yerleştirilen mikromanometre ile (özofagus visseral ve pariyetal plevra arasına yerleşmiş esnek bir yapı). Bu gradyan, basınç-volüm eğrisi bütün akciğer alanlarında aynı olduğu için Apeksteki alveollerin daha geniş olmasında, V dağılımındaki eşitsizlikte de etkili -Yerçekimi -Göğüs duvarı ve akciğer arasındaki şekil uyumsuzluğu -Akciğerlerin ağırlığı -İntratorasik organların ağırlığı Pit en yüksek veya en az negatif

18 Plevra fizyolojisi Mekanik Sıvı oluşumu Sıvı absorbsiyonu
Pariyetal plevradan net filtre edici basınç farkı Sıvı absorbsiyonu Visseral plevradaki absorbe edici basınç farkı (geçirgenliği mikrovasküler endotel ile benzer) Pariyetal plevra stomaları ile lenfatik drenaj Hücresel mekanizmalar

19 Plevral boşluk 0,2-0,3ml/kg sıvı (1-2 L/gün) 0,1 g/dl protein
Sıvı/solid doku fazla QF=Lp.A [(Pcap-PpL)- d(Πcap - ΠPL)] Plevral sıvı plazmanın ultrafiltratıdır. Glukoz hemen hemen eşit, protein düşüktür. QF=Lp.A [(Pcap-PpL)- d(Πcap - ΠPL)] QF: sıvı hareketi. Lp: membran filtrasyon katsayısı. A: membran yüzey alanı. : zarın solüt süzme katsayısı 0-1 arasında değişir. 1 ise solütün yarı çapı porlarınkinden daha büyüktür ve geçiş olmaz. 0 ise solit geçişi olur.

20 Zoochi L. Eur Respir Mon, 2002, 22, 28-49.

21 Plevral kapillerler / plevral boşluk
+30 35 6 29 +34 +24 -5 +5 Hidrostatik basınç Onkotik basınç Pariyetal plevra Visseral plevra Light KW. Physiology of the pleural space. 2001

22 Plevral efüzyon oluşumu
Transplevral basınç dengesinde değişiklik Lenfatik drenajın bozulması Mezotelyal ve kapiller permeabilite artışı

23


"Plevranın anatomi ve fizyolojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları