Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU MALLARININ YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU MALLARININ YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU MALLARININ YÖNETİMİ
10 KASIM 2015

2 DEVLET MALLARI

3 KAMU MALLARI 1-HİZMET MALARI 2 - ORTA MALLAR 3- SAHİPSİZ MALLAR
Kamu hizmetlerinin görülmesinde kullanılan mallar. Kamunun ortak kullanımına açık yerlerdir. Doğal nitelikleri gereği özel mülkiyete konu olmayan yerlerdir Askeri kışla, polis karakolu, sağlık ocağı, okul, adliye gibi Mera, yaylak, kışlak, harman yeri gibi belli kesimlerin yararlandığı veya yol, köprü gibi herkesin yararlandığı -Tarıma elverişli olmayan araziler (Medeni Kanun/715) -Kıyılar (Anayasa/43) -Ormanlar (Anayasa/169) -Genel sular (Medeni Kanun/715) -Tabii servet ve kaynaklar (Anayasa/168) Tapu siciline kayıt olunabilirler (3402 Kadastro Kanunu md. 16/a) Özel sicillerde tutulurlar veya sadece haritada gösterilirler (3402 sayılı Kadastro Kanunu md. 16) Herkesin kullanımına açık olanlar (yol, köprü) sadece haritada gösterilirler, sadece belli kesimlerin kullanımında olanlar özel sicillerde tutulurlar

4 KAMU MALLARININ ÖZELLİKLERİ
Özel Mülkiyete Konu Olmazlar (Medeni Kanun/715) Tapuya Tescil Edilmezler (Hizmet Mallar Hariç, 3402/16-a) Kamulaştırılamazlar (Anayasa 46. md) Kazandırıcı Zaman Aşımı Yoluyla İktisap Edilemezler (Medeni Kanun/ , Kadastro Kanunu 18/2) Haczedilemezler (2004 İcra İflas Kanunu 82/1) Devir ve Ferağ Edilemezler Özel Mallara Nazaran Daha Ayrıcalıklı Bir Korumaya Tabidirler (Anayasa 43, 63, 169 md.) Madde Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.     Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabidir. Madde 16 - Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden:     A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur.     B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır.     Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler.     Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir.     C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır.     D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir. Madde 46 - (Değişik madde: 03/10/ S.K./18. md.)     Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.     Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.     Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.     İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.   

5 Milli Emlak 3 Kısımdan Oluşur
Devletin Mal Edinmesi Devlet Mallarının İdaresi Devlet Mallarının Elden Çıkarılması

6 KAMU MALLARININ YÖNETİMİ
Devletin Mal Edinimi 10 KASIM 2015

7 DEVLETİN MAL EDİNMESİ Kamu idarelerinin taşınır ve taşınmaz edinimi ve tesciline ilişkin genel düzenleme 5018 sayılı Kanunda yer almaktadır. Kanunun 45 inci maddesinde; - Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebileceği, - Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazların Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazların ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil edileceği, Hazine adına tescil edilen taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından yönetileceği, Hüküm altına alınmıştır.

8 DEVLETİN MAL EDİNME ŞEKİLLERİ
Taşınmaz Satın Alma Teferruğ Taşınır Satın Alma Tefevvüz Yapım (İnşaat) İzale-i Şuyu Kamulaştırma Bağış Devletleştirme İstimval Trampa Kanunlar Gereği Mal İntikali

9 TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMİ
Gerçek kişilerden veya Özel hukuk tüzel kişilerinden 4734-Kamu İhale Kanunu kapsamında Kamu İdarelerinden 2942 Kapsamında Fuat USTA

10 TAŞINIR EDİNİM YOLLARI
KAMU KURUM ve KURULUŞLARI Devlet Malzeme Ofisi 4734 kapsamında ihale yöntemiyle piyasadan 237 Sayılı Taşıt Kanunu

11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(644 Sayılı KHK Kapsamında)
İnşaat/ Yapım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(644 Sayılı KHK Kapsamında) İhale yöntemiyle 4734 Kapsamında Arsa/Kat karşılığı 298 no’lu tebliğ

12 KAMULAŞTIRMA Devlet ve kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığı peşin verilmek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda gösterilen esas ve usullerle ve zorla alınmasına kamulaştırma (istimlak) denilmektedir (Anayasa Md. 46). Usul ve esasları 2942 Sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Satın alma işlemi ile arasındaki temel fark “rıza” aranmamasıdır.

13 DEVLETLEŞTİRME Anayasanın 47’nci maddesine göre; Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Usul ve Esasları 3082 Sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanunda Düzenlenmiştir.

14 TRAMPA Hukuki Dayanak: Borçlar Kanunu (232. md) Trampa, belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir malın mülkiyetiyle değiştirilmesidir Satım hükümleri trampada da tatbik olunur. Şöyle ki, trampa edenlerden her biri, taahhüt ettiği şeye nazaran satıcı ve kendisine verilmesi taahhüt olunan şeye göre alıcı hükmünde tutulur. Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların trampa ihalesi, bedel ve miktarı ne olursa olsun Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle yapılır.

15 TEFERRUĞ (6183/98. md.) Taşınmaza Haciz Satış Komisyonu tarafından Haczedilen Taşınmazın Satışı %75’e Kadar Teklif Gelirse Satış Gerçekleşir Teklif gelmezse 7 gün sonra ikinci kez satışa çıkarılır. Satış olmazsa 1 yıl içinde en az bir kere daha satışa çıkarılır. Satış sağlanamazsa alacaklı idarenin talebi ve satış komisyonun kararıyla rayiç bedelin %50’si üzerinden teferruğ edilir. (Hazine adına tapuya tescil) 1 yıl müddetle satışa çıkarılamaz. Ancak borçlu 1 yıl içinde borcunu öderse taşınmaz kendine verilir

16 TEFEVVÜZ (2004/129. md.) Taşınmaza Haciz İcra dairesince 1. Satış
En Yüksek bedel tahmin edilen bedelin %50 + Rüçhanlı Alacaklar İcra Dairesince 2. Satış En Yüksek bedel tahmin edilen bedelin %50 + Rüçhanlı alacaklar Alıcı çıkmazsa Hazine ihaleye girer ve taşınmazı satın alır. Tek şart 2886/9 a göre takdir edilen bedelin %50’ını hazine geçemez.

17 İZALE-İ ŞÜYU Hazine de taşınmazlar üzerinde özel kişilerle iştirak halinde ya da paylı mülkiyet edinebilir. Paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Eğer taşınmazın aynen bölüştürülmesi mümkün değil ise satışı için memur atanır. Paylı mülkiyetin giderilmesi dolayısıyla yapılacak satışlar da 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. İcra Dairelerince takdir edilen değer rayiç bedelin altında olabileceğinden veya ikinci artırmada %50’lik tekliflerde kabul edilebileceğinden kamu zararı ortaya çıkabilir. Bu zararı önlemek amacıyla özel mülkiyette olan paylar hazinece satın alınır. Yani paydaşlık giderilir. Satılacak taşınmaz mal imar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarının hizmetine ayrılmış olabilir. .

18 BAĞIŞ 5018 Sayılı Kanun Hükmü (40. md)
Kamu hizmetinin karşılığı bağış alınamaz. Kamu idarelerine yapılan bağış ve yardımlar irat olarak kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınır. Şartlı bağış ve yardımlar üst yönetici tarafından uygun görülmesi halinde bütçede açılacak bir tertibe, şart kılındığı amaca harcanmak üzere ödenek kaydedilir (Başka amaçla kullanılamaz). Geri verilen bağış ve yardımlar bütçeye gider kaydolunur. Madde 40 - Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.     Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar (...) * gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınır.     Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, dış finansman kaynağından sağlananlarda 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.     Bu ödeneklerden mali yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici yetkilidir.     Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

19 İSTİMVAL Devletin olağanüstü bazı hallerde başvurduğu mal edinme yollarındandır. Taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını, taşınmaz malların da yalnızca kullanma hakkı iktisap edilebilir.

20 KANUNLAR GEREĞİ HAZİNEYE MAL İNTİKALİ
4721 Sayılı Medeni Kanun Hükümleri Gaiplik ve Kayyımlık Yoluyla (Md.588) Devletin Mirasçılığı (Md. 501) Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi (Md. 54) Yeni Arazi Oluşması (Md. 708) Lukata (Bulunmuş Eşya) (Md. 770) 818 Sayılı Borçlar Kanunu ( Md.) 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu (362. md) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu (15.md) 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu(107 md.) 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu (46. md) 3402 Sayılı Kadastro Kanunu (13-17.md) 2510 Sayılı İskan Kanunu (10. md) 618 Sayılı Limanlar Kanunu (7.md, 158 sayılı MEGT) Emvali metruke kanunları

21 KANUNLAR GEREĞİ HAZİNEYE MAL İNTİKALİ
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu (6. md) 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında K.(3. md) 5393 sayılı Belediye Kanununun(75/d md.) 3213 Sayılı Maden Kanunu 4586 Sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun (8.md) 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu(15. md) 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu(12. md) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu (11.md) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Hakkında Kanun (7. md) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu(40. md) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Geçici 12)

22 KANUNLAR GEREĞİ HAZİNEYE MAL İNTİKALİ
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (14. md, 296 Sayılı MEGT) 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu K. (6. md) 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (30. md) 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (20.md) 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerineDK.(3.md) 3096 Sayılı Tek Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (8. md) 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Y-İ-D Modeli Çerçevesinde Yaptırılması HK (9. md) 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri HK (48. md)

23 KAMU MALLARININ YÖNETİMİ Devlet Mallarının İdaresi
10 KASIM 2015

24 Ecrimisil ve Tahliye Tahsis Kira Kamu Konutları İrtifak Hakkı Tesisi
SUNUM PLANI Ecrimisil ve Tahliye Tahsis Kira Kamu Konutları İrtifak Hakkı Tesisi

25 DEVLET İHALE KANUNU İHALE SÜRECİ Şartname
Tahmin Edilen Bedelin Tespiti İhale Komisyonu İhale İlanı Teminat Tekliflerin Değerlendirilmesi İhalenin Onayı veya İptali Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi İhale Usulleri İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

26 ORTAK HÜKÜMLER-1 Tüm ihaleler için Şartname hazırlanır (Ek-1, 3, 12).
Taşınmazın niteliği dikkate alınarak şartnameye ayrıca ilave edilmesi istenilen şartlar idarece özel şartlar bölümünde gösterilir.

27 ORTAK HÜKÜMLER-2 Bedel tespit komisyonlarının oluşumu ve çalışması (Ek-10 Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu), Tahmin edilen bedel tespiti (Ek-6), - Satış ve Trampada: Taşınmazın rayiç bedeli, - İrtifak hakkı kurulmasında: İlk yıl için, taşınmazın rayiç bedelinin en az yüzde ikisi, - Kiralamada: İlk yıl için, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın rayiç bedelinin, orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin ise yapı yaklaşık maliyetinin en az yüzde beşi,

28 ORTAK HÜKÜMLER-3 Bedellerin ödenme şekli; - Satış bedeli (taksitli satışlarda satış bedelinin en az dörtte biri); ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. - İlk yıl irtifak hakkı ve kira bedelinin tamamı; tüm vergiler, harçlar ve giderleri peşin alınmak suretiyle, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir.

29 ORTAK HÜKÜMLER-4 Geçici Teminat: Tahmin edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak kaydıyla yüzde otuzuna kadar, işin niteliğine göre belirlenecek miktarda geçici teminat alınır. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: - Tedavüldeki Türk Parası, - Süresiz teminat mektupları, - Devlet iç borçlanma senetleri, - Konvertibl döviz.

30 ORTAK HÜKÜMLER-5 Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır: - Kapalı teklif usulü, - Açık teklif usulü, - Pazarlık usulü.

31 ORTAK HÜKÜMLER-6 İhalenin sözleşmeye bağlanması: Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır (Ek-2, 4). İrtifak hakkı tesisinde, idare ile müşteri arasında sözleşme imzalanmaksızın irtifak hakkına ilişkin hükümler doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senede işlenir (Ek-5). Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir. Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. Ancak, satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat alınmaz.

32 ORTAK HÜKÜMLER-7 Sözleşmenin Devri:
İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, Genel Müdürlüğün izniyle başkasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. Kira sözleşmeleri, devir talebinde bulunan kiracının taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak aralıksız olarak kullanmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde ve sözleşmenin bitimine altı ay kala devredilemez. Sözleşmeyi devralan kişiler, devir tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe devir talebinde bulunamazlar. İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkının üçüncü kişilere devrinin talep edilmesi halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ile birlikte ödenmesi, sözleşme hükümlerine aykırılıkların idarece verilen süre içerisinde giderilmesi, irtifak hakkından dolayı idare aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, idarece belirlenecek yeni bedel ve sözleşme koşullarının kabul edilmesi kaydıyla, irtifak hakkının devrine Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

33 ECRİMİSİL VE TAHLİYE İŞLEMLERİ
Ecrimisil: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, İdarece talep edilen tazminattır. Fuzuli Şagil: Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir.

34 FUZULİ İŞGAL ŞEKİLLERİ
Bir taşınmaz mal kullanılmak ve yararlanılmak amacıyla işgal edilebilir. Bir taşınmaz mal üzerinde inşaat yapılmak, bina ve tesisler kurmak amacıyla işgal edilebilir. Taşınmaz malın kira, irtifak hakkı ve kullanma izni süresi bittiği halde, kullanmaya devam edilerek de işgal edilebilir.

35 ECRİMİSİLİN TESPİT VE TAKDİR EDİLMESİ
Tespit kavramı, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmaz malların mahalline gidilerek, fiili ve hukuki durumu ile ilgili özelliklerinin belirlenmesini ifade eder. Taşınmazların tespitlerinin yılda en az bir defa yapılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda tespit programlarının süresi bir yıldan fazla olabilir. Fakat, tespit programları beş yıldan fazla süreli yapılamaz.

36 ECRİMİSİLİN TESPİT VE TAKDİR EDİLMESİ
Genel Müdürlük taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde idarece görevlendirilen bedel tespit komisyonunca; tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir. Taşınmazın mahallinde düzenlenecek Taşınmaz Tespit Tutanağında (Ek-7); işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir.

37 ECRİMİSİLİN TESPİT VE TAKDİR EDİLMESİ
Ecrimisilin tespit ve takdirinde; idarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

38 ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ VE İTİRAZ
Takdir edilen ecrimisiller idarece; takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde Ecrimisil İhbarnamesi (Ek-8) düzenlenerek fuzuli şagile tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde maddi, kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata idarece hangi aşamada olursa olsun re’sen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir. Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya da yine bu süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

39 ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ VE İTİRAZ
Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi (Ek-9) ile ilgilisine tebliğ edilir. Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme ihbarnamesine açılan dava idarece yapılan ve re’sen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata idarece düzeltilir ise; bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Düzeltme talepleri ecrimisil tespit ve takdirini yapan komisyon tarafından incelenip karara bağlanır.

40 ECRİMİSİLİN KESİNLEŞMESİ, VADE TARİHİ VE TAHSİLİ
Ecrimisil; ecrimisil ihbarnamesinin - düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idareye ödenir. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin, kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hale gelir ve ecrimisil ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini takip eden altmışıncı günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

41 İŞGALİN DEVAMI VE TAHLİYE
Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazın tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez. Kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan taşınmazlardan süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Genel Müdürlük taşınmazlarının tahliyesi, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

42 TAHLİYE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Bu Kanunun 4'üncü maddesine göre, ilgililer, tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren altmış gün içinde, valilik veya kaymakamlığa başvuruda bulunurlar. Ancak, tecavüz ve müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde süre aranmaz.

43 TAHLİYE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Devlet İhale Kanununun 75'inci Maddesi Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mal işgal edildiğinde, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Bu hükmün uygulanmasında zamanaşımı bulunmamaktadır.

44 TAHLİYE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Gecekondu Kanununun 18'inci Maddesi Gecekondu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihinden sonra belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.

45 TAHLİYE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
2492 sayılı Kamulaştırma Kanunun 20’nci md. Hazine lehine kamulaştırılan taşınmaz mallar icra dairelerine bildirilerek icra yoluyla tahliye edilir. Kamu Konutları Kanunun 8’inci md. konutu tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki amire bildirim üzerine bir hafta içinde zorla boşalttırılır.

46 Süreç 1. Taşınmaz Tespit Tutanağı düzenlenir.
2. Onbeş gün içinde bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir. 3. Takdir tarihinden itibaren on beş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile tebliğ edilir. 4a) Tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde ecrimisil ödenir. 4b) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. 5. Düzeltme talepleri talep tarihinden en geç 30 gün içinde komisyonca karara bağlanır. 6. Karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgiliye tebliğ yapılır. 7. Ecrimisil tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idareye ödenir. 8. Süresi içinde tahsil edilemeyen ecrimisiller sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

47 Sunum Planı Ecrimisil Tahsis Kira Kamu Konutları İrtifak Hakkı

48 TAHSİS Tahsis kavramı, mülkiyeti kamu idaresinde kalmak şartıyla kamu idarelerinin özel mülkiyetindeki bir taşınmaz malın veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir yerin, kamu hizmetlerinde, hizmetin devamı süresince kullanılmak üzere başka bir kamu idaresinin bedelsiz olarak yararlanmasına bırakılması olarak tanımlanmaktadır.

49 TAHSİS YETKİSİ Özel bir hüküm olmaması durumunda kamu idareleri, tahsis işlemini 5018 sayılı Kanun’un 47’nci maddesine dayanarak yapabilirler. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir (5018 sayılı Kanun mad.47).

50 ÖN VE KESİN TAHSİS SÜRESİ
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre; Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması planlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde bu iş/işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür. Ancak, tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir.

51 TAŞINMAZLARIN TAHSİSİNİN KALDIRILMASI
Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen tedbirleri alma ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, Taşınmazların tahsis amacında kullanılmaması, Taşınmazın izin/onay alınmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması, Taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması, Taşınmazın hiç kullanılmaması, İmar planıyla taşınmazın başka bir amaca ayrılması, Taşınmaz üzerinde yürütülen kamu hizmetinin sona ermesi, Tahsis amacının ortadan kalkması Hallerinde tahsis yapılan kamu idaresinin görüşü alınmaksızın tahsisi yapan kamu idaresinin merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılabilir.

52 TAHSİS YAPILAMAYACAK VE BEDELSİZ DEVREDİLEMEYECEK TAŞINMAZLAR
Aşağıda belirtilen taşınmazların tahsis ve devri yapılamaz; a) Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar, b) Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar, c) İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar, ç) Tahsis yapacak veya devredecek kamu idaresi ile tahsis yapılacak veya devredilecek kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı bulunan paylı taşınmazlar, d) Devir durumunda elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, e) Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar, f) Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazlar, g) İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, ğ) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan ve başka kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, h) Kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken taşınmazlar, ı) Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla verilmesi gereken taşınmazlar, i) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlar.

53 TAHSİSTE ÖNCELİK Aynı taşınmaz hakkında birden fazla kamu idaresinin tahsis talebinin bulunması halinde; Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin, Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı "kamu hizmet alanı" olarak belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise, sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, devir talepleri hariç düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerin, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve kamu idarelerin, talepleri öncelikle değerlendirilir.

54 İZİNSİZ KULLANIMLARDA BEDEL ALINMASI
Kamu idaresine ait bir taşınmazın tahsis işlemi yapılmadan bir başka kamu idaresi tarafından kullanımı hâlinde, taşınmazın maliki olan kamu idaresince, kendi taşınmaz kira ihalesi komisyonunca belirlenen tutardaki tazminat taşınmazı kullanan kamu idaresinden alınır. Bu tazminat, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taşınmazı kullanan kamu idaresince ödenir. Bu sürenin geçmesi ile tazminat kesinleşir. Bu tazminatlar, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre icra dairelerince tahsil olunur. Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için ise; Maliye Bakanlığı yerel birimince ilgili mevzuatına göre tespit edilen ecrimisil alınır. Rızaen ödenmeyen ecrimisil, 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. Ancak, Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ecrimisil alınmaz.

55 Ancak genel yönetim kapsamındaki idarelerden ecrimisil alınmaz
Tahsis -Yaptırımlar Tahsis işlemi yapılmadan Taşınmazın İzinsiz kullanımı, Kamu İdaresine Ait Olduğunda, Hazine’ye ait olduğunda, Ecrimisil Tazminat Tahakkuku Rızaen 1 ay içinde ödenmeli Ödenmzse Ödenmezse 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu Uygulanır. 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K Uygulanır. Ancak genel yönetim kapsamındaki idarelerden ecrimisil alınmaz

56 Sunum Planı Ecrimisil Tahsis Kira Kamu Konutları İrtifak Hakkı

57 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
Kira, genel olarak bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının başka bir şahsa bırakılmasıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1’inci maddesinde, Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, kira işlerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir. İhale yetkilisi ita amiridir (md.3).

58 İHALE USULLERİ Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, Kanunun 45’inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanun’un 43’üncü ve 49’uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz. Kanunun 51’inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da kira ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

59 İHALE USULLERİ 6831 sayılı Orman Kanununun geçici 3’üncü ve geçici 9’uncu maddesi kapsamında olan fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler kullanıcılarına pazarlıkla kiraya verilebilir. Kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Genel Müdürlük taşınmazları Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendine Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklinde özel mülkiyetinde olan taşınmazlardaki payları ise Kanunun 51’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir. Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Genel Müdürlükçe belirlenir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

60 İHALE USULLERİ a) Kamu hizmeti görülmek üzere kamu idarelerine kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin yeni bedel ve koşullarla, kiracı kamu idaresince belirlenen ve idarece uygun görülen üçüncü kişilere kiraya verilmesi, b) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi, c) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi, ç) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile radyolink vericileri gibi tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi, d) Taşınmazların kamu idarelerine kiraya verilmesi, e) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi, f) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen otoparklar dışındaki taşınmazların kiraya verilmesi, g) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi.

61 KİRALARDA SÖZLEŞME SÜRESİ
2886 Sayılı Kanunun md. 64/1; Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Söz konusu hüküm gereğince, taşınmazlar 10 yıldan daha uzun süreyle kiraya verilemez, ancak; Turistik tesis kurulacak yerler ile turistik tesislerin, Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin, Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin, 10 yıldan fazla süre ile kiralanması mümkündür. Orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisler yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir.

62 KİRAYA VERME YETKİSİ Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesinden önce Genel Müdürlükten izin alınır. Üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işlerinde Bakanlıktan izin alınır.

63 KAMU HİZMETİ GÖRÜLMEK ÜZERE KAMU İDARELERİNE KİRALANAN YERLERE İLİŞKİN İŞLEMLER
İdarece kamu hizmeti görülmek üzere kamu idarelerine kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerleri, tasarruf eden kuruluş amirinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Müdürlüğün onayı ile kiraya verilebilir. Bu yerlerin elektrik, su, doğalgaz, ısınma tesisatı mümkünse binanın genel tesisatından ayrılır. Tesisatın teknik bakımdan müstakil hale getirilmesinin mümkün olmaması halinde, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri de ayrıca belirlenir. Kiralanmış yerlerin idarenin bilgisi dışında kullanılması veya kullandırılması halinde ecrimisil alınır.

64 GEÇİCİ İŞ VE HİZMETLER İÇİN KULLANILACAK TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ
Fuar, panayır, sergi, gezici tiyatro, sirk, lunapark, konser, şantiye yerleri gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması talep edilen taşınmazlar, isteklisine, birden fazla isteklisi olması halinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale edilir.

65 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN PAYLI VEYA ELBİRLİĞİ ŞEKLİNDEKİ ÖZEL MÜLKİYETİNDE OLAN TAŞINMAZLARDAKİ PAYLARININ KİRAYA VERİLMESİ Taşınmaz, biri Genel Müdürlük olmak üzere iki kişiye ait ise, idarenin kiralama önerisini kabul etmesi halinde paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir. İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki Genel Müdürlük payı, kabul etmeleri hâlinde payları oranında diğer paydaşlara veya pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer paydaşa pazarlıkla kiraya verilebilir. Genel Müdürlüğün paydaşı olduğu taşınmazlardaki payının paydaşlar dışında üçüncü kişilerce kiralanmasının talep edilmesi hâlinde, pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği olumlu karara göre Yönetmeliğin 61’inci maddesindeki esaslar çerçevesinde kiraya verilebilir.

66 ALT KİRACILIK Genel Müdürlük taşınmazları, talepleri halinde kamu idarelerine, kanunla kendilerine verilen yetki ve görevleri yerine getirmek amacıyla; cari yıl kira bedeline ilave olarak kamu idaresi ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde yirmibeşinin idareye ayrıca ödenmesi kaydıyla alt kiracılık hakkı da tanınmak suretiyle kiralama yapılabilir. Alt kiracı, bu hakkı gerçek ve tüzel kişilere kısmen veya tamamen devredemez ve sözleşmelerine ortak alamaz.

67 KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ
Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer. Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi halinde, sözleşme idarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar idareye gelir kaydedilir. Kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında ayrıca tazminat alınır.

68 Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar
Kira, devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise Devlet mallarının idare şekli değildir. Kirada sözleşme söz konusudur. Ecrimisilde ise bir sözleşme yoktur. Yani, mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır. Kira, geleceğe yöneliktir. Ecrimisil ise geçmişe yöneliktir. Genel olarak kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsili sağlanır. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden takip edilir. Kira nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için adli yargıya gidilirken, ecrimisil nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda ise idari yargıya gidilecektir.

69 Sunum Planı Ecrimisil Tahsis Kira Kamu Konutları İrtifak Hakkı

70 KAMU KONUTLARININ TÜRLERİ
Kamu konutları tahsis esasına göre dört gruba ayrılır. Özel Tahsisli Konutlar Görev Tahsisli Konutlar Sıra Tahsisli Konutlar Hizmet Tahsisli Konutlar

71 ÖZEL TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ
Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır (Bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanları ve Yargıtay ve Danıştay başsavcıları. YÖK Başkanı, Müsteşar, Vali, Kaymakam…). Isınma giderleri, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri ilgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslardan kira bedeli alınmaz.

72 GÖREV TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ
Görev Tahsisli Konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önem ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır. Cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı (Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar) cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca bir tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Eşyalı Görev Tahsislilere örnek; Üniversite Rektörleri, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Büyükşehir belediye başkanları, Başbakanlık ve Bakanlıklar teftiş kurulu başkanları vs.. Merkezde görevli personele, merkez konut dağıtım komisyonunca konut tahsisi yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele de merkez konut dağıtım komisyonunca konut tahsisi yapılabilir.

73 SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ
Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen, hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır. Sıra tahsisli konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

74 HİZMET TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ
Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması mümkün olmayan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan ve kulübe benzeri konutlardır. Bu konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir. Yetkili makam, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan en üst amir veya organı ifade etmektedir.

75 KONUT TAHSİS SÜRECİ-1 Kendisine konut tahsisini isteyen personel, Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir. Konut, konut yönetimine yetkili birimce Kamu Konutları Giriş Tutanağı düzenlenerek teslim edilir.

76 KONUT TAHSİS SÜRECİ-2 Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre, komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen ve üç kişiden oluşan konut tahsis komisyonlarının kurulacağı ve bu komisyonlar için ayrıca ikişer yedek üye tespit edileceği belirtilmiştir. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir "Karar defteri" ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır. Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

77 KAMU KONUTLARI İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER
Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamınca oturulabilir. Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi 5 yıldır. Kamu konutlarının aylık kira ve yakıt bedellerini tespit etmek görevi, 178 sayılı K.H.K.’nin 13’üncü maddesine göre Maliye Bakanlığına aittir. Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tespit edilir. Brüt inşaat alanının yüz yirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

78 KONUTLARDAN ÇIKIŞ Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar. Konutlar, belirlenen süreler sonunda boşaltılmazlar ise, Kanunun 8’inci maddesi gereğince tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

79 Sunum Planı Ecrimisil Tahsis Kira Kamu Konutları İrtifak Hakkı

80 İRTİFAK HAKKI TESİSİ AYNİ HAKLAR Mülkiyet Hakkı Sınırlı Ayni Hak
Taşınmaz Yükü Rehin Hakkı Ayni İrtifak Hakkı Şahsi İrtifak Hakkı Diğer İrtifak Hakkı

81 İRTİFAK HAKKI TESİSİ İrtifak Hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan bir yükümlülüktür. Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine oluşturulan bir yüktür ve yüklü taşınmazın sahibini, irtifak hakkına malik olan kimse tarafından kullanmaya ait bazı tasarruflara razı olmaya veya mülkiyete özgü olan bazı hakların kullanılmasından kaçınmaya zorunlu tutar. Görüldüğü üzere, irtifak hakkı sahibine kullanma ya da yararlanma hakkı verirken malike de katlanma ya da kaçınma ödevi yüklemektedir.

82 İRTİFAK HAKKI KURULMASI VE İZİN
Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre en fazla yirmidokuz yıla kadar, oturma hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı kurulabilir. Bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yükü ve taşınmaz rehni tesis edilemez. İrtifak hakkı kurulması, Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılır. Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı kurulmasından önce Genel Müdürlükten izin alınır.

83 İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ
İrtifak hakkı sözleşmesi, sözleşme süresinin bitiminde sona erer. Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması, lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir. İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın üzerindeki tüm sabit yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin idareye intikal eder, idarenin sökülmesini istediği geçici yapılar ve makine teçhizat irtifak hakkı sahibi tarafından sahadan çıkarılır. Bu işlemlerden dolayı lehine irtifak hakkı kurulan tarafından veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

84 Orman Vasıflı Taşınmazlar Hakkında Yapılacak İşlemler
6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrasında; ormanlık alanlar üzerinde savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesisleri, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlık, Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığınca bedeli karşılığında izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu taşınmazlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığınca kesin izin verilmesi ve irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun görülerek Bakanlığa bildirilmesi halinde, kesin izin şartları esas alınarak kesin izin verilen lehine 6831 sayılı Orman Kanununun 115’inci maddesi gereğince irtifak hakkı tesis edilir.

85 KAMU MALLARININ YÖNETİMİ Devletin Mallarının Elden Çıkarılması
10 KASIM 2015

86 ELDEN ÇIKARMA GEREKÇELERİ
Halkın bazı ihtiyaçlarının karşılanması Mallarının kullanılamaz hale gelmesi Kullanım yerlerinin ve imkanının kalmaması Konusunda uzman kurumlarca işletilmesinin daha verimli olması

87 SUNUM PLANI ELDEN ÇIKARMA ŞEKİLLERİ SATIŞ DEVİR TERK TAŞINIR MALLAR

88 GENEL HÜKÜMLER YETKİ 5018 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın(2015 yılı için TL) üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır. 178 Sayılı KHK’nın 13/b bendi ile hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

89 İHALE USULLERİ Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satışlarında tahmin edilen bedeli, Kanunun 45’inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar ( TL) olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43’üncü ve 49’uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz. Kanunun 51’inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde ( TL) kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

90 SATIŞ İZNİ VE TAŞINMAZLARIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ADINA TESCİL ETTİRİLMESİ
Satış İzni: - Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar satışa çıkarılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınır. Taşınmazların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi: - Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazı ihale ile satın alan müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazı namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

91 TAKSİTLİ SATIŞLAR 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 57’nci maddesinde satış ihalelerinde bedelin peşin ödeneceği belirtilmiştir. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri, vergi, harç ve giderleri peşin, kalanı en fazla bir yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. Taksit süresi ve sayısı lüzumu halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenebilir. Taksitli satışlarda, taksit tutarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi halinde taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar idareye irat kaydedilerek kalanı alıcıya iade edilir.

92 SATIŞI YASAK OLAN TAŞINMAZ MALLAR
Aşağıdaki taşınmazların belirtilen nitelikleri değişmedikçe satışları yasaktır. a) DSİ’nin mülkiyetinde kabul edilmekle beraber henüz tapuya tescil edilmemiş taşınmaz mallar, b) Tahsisli taşınmaz mallar, c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmaz mallar, d) Orman sahaları içindeki taşınmaz mallar. (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik md. 58) Çok Önemli!!

93 SUNUM PLANI ELDEN ÇIKARMA ŞEKİLLERİ SATIŞ DEVİR TERK TAŞINIR MALLAR

94 DEVİR VE GERİ ALMA Özel bir hüküm olmaması durumunda, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri, Kanunun 45’inci maddesine göre, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilirler. Kamu idarelerine devredilen bu taşınmazlar, hizmetin devamı süresince kullanılabilir. Ancak bu taşınmazların devir amacının ortadan kalkması veya amacına uygun kullanılmaması halinde, maliki kamu idaresince geri alınabilir. Devir amacının ortadan kalkması halinde geri alma işlemi, adına devir yapılan idarenin isteği üzerine de, devreden malik kamu idaresi tarafından yapılabilir. Devir yetkisi taşınmazın maliki kamu idaresine aittir. Hazineye ait taşınmazların devir yetkisi ise, özel bir hüküm olmadıkça Bakanlığa aittir.

95 TAPU KÜTÜĞÜNE KONULACAK ŞERH
Bedelsiz devredilen taşınmazın tapu kütüğüne; "Bu taşınmazın mülkiyeti ……….... (bu boşluğa, devir eden kamu idaresinin ismi yazılır)’e/a ait iken, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; ……….… (bu boşluğa, taşınmazın hangi kamu hizmetinde kullanılacağı yazılır)’de/da kullanılmak kaydı ile ……….… (bu boşluğa, kendisine devir yapılan kamu idaresinin adı yazılır)’e/a bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere devredilemez. Devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya üçüncü kişilere devredilmesi hâlinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devralan kamu idaresinin muvafakatına veya her hangi bir hükme gerek olmaksızın tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir." şeklinde şerh konulur.

96 DEVİRDE ÖNCELİK Aynı taşınmaz hakkında birden fazla kamu idaresinin devir talebinin bulunması halinde; Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin, Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı "kamu hizmet alanı" olarak belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise, sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, devir talepleri hariç düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerin, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve kamu idarelerin, talepleri öncelikle değerlendirilir.

97 DEVİR YERİNE TAHSİS Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Kamu idarelerince devralınması istenilen taşınmazların devri yerine tahsisinin yapılması suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise, taşınmazın devri yerine tahsisi yapılır.

98 SUNUM PLANI ELDEN ÇIKARMA ŞEKİLLERİ SATIŞ DEVİR TERK TAŞINIR MALLAR

99 KONU VE KAPSAM Konusu: Hazine ve özel idarelere ait taşınmazlardır. Kapsamı: İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Hazineye ve İl Özel İdarelerine ait arazi ve arsalar. Bunların belediye ve özel idarelere terki yapılabilecektir. Bu itibarla, terk edilecek taşınmazın imar uygulaması sonucunda özel mülkiyete konu olamayacak ve dolayısıyla tapu kaydının terkini gerekecektir.

100 İMAR KANUNUNA GÖRE TERK
11.md göre; İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayri menkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç, Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, belediye ve mücavir alan sınırları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde arsası hariç, yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur.

101 İMAR KANUNUNA GÖRE TERK
Bu yerlerin kullanış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip, özel mülkiyete konu hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi değildir.

102 SUNUM PLANI ELDEN ÇIKARMA ŞEKİLLERİ SATIŞ DEVİR TERK TAŞINIR MALLAR

103 YETKİ 5018 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.

104 Taşınır mal tasfiye işlemlerinde öncelikle, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınır mallarından kamu hizmetleri için gerekli görülenler talep edildiği takdirde satışa konu edilmeyerek, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31’inci maddesinde ön görülen şartlar dâhilinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz olarak verilebilmektedir.

105 Bu durumda olmayan Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınır mallarından, Taşınır mal Yönetmeliği hükümlerine göre satılması için defterdarlık veya malmüdürlüklerine bildirilen taşınır malların satışı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatınca yasal hükümlere göre yapılmaktadır.

106 Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınır mallarından maden aksamlı hurda malzemelerin, 20/3/1971 gün ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı yapılması gerekmektedir. Ancak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca 5 ay içerisinde alınmayan hurdalar Milli Emlak Birimlerince 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yerinde satışı yapılarak tasfiye edilmektedir. Taşıt satışlarında, pazarlık usulü uygulanmamaktadır.


"KAMU MALLARININ YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları