Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğrudan Temin 1 Doğrudan Temin Nedir? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğrudan Temin 1 Doğrudan Temin Nedir? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın."— Sunum transkripti:

1 Doğrudan Temin 1 Doğrudan Temin Nedir? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.(Madde 4) Bu usul ile 22 maddede sayılan bütün bentler için ilan yapılmaksızın,teminat alınmaksızın,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin edilmesi sağlanmıştır.(İhale usulü değil, temin yöntemi)

2 Doğrudan Temin 2 Yöntemle Getirilen Kolaylıklar Bu usulde teminat (ge ç ici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir. İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir. İhale dok ü manı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir. Şartname hazırlanması ve s ö zleşme yapılması zorunlu değildir.

3 Doğrudan Temin 3 Yöntemle Getirilen Kolaylıklar Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması zorunlu değildir. 4734 Sayılı Kanunun 10 ’ uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir. İhalelere katılmaktan yasaklamanın bulunup bulunmadığının teyidi zorunlu değildir.

4 Doğrudan Temin 4 Doğrudan teminde idarenin takdiri Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

5 Doğrudan Temin 5 Getirilen Zorunluluklar Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir kişi” görevlendirilmelidir. Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırması yapmalıdır. Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır. Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması zorunludur.

6 Doğrudan Temin 6 Doğrudan temine katılamayacak olanlar Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için Kanunun “İhaleye katılımda yeterlilik kurallar” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye katılamayacak olanlar başlıklı” 11 inci maddesi bu bu alım yöntemi için uygulanmayacaktır.

7 Doğrudan Temin 7 Doğrudan teminde yaklaşık maliyet Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9. maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce …. yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” denilmektedir. Dolayısıyla bir ihale yöntemi olmayan doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyet hazırlanması zorunlu değildir. Ancak İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

8 Doğrudan Temin 8 Doğrudan teminde karşılanan yapım işlerinde yaklaşık maliyet Genel Tebliğin 22.5.1. maddesinde yer alan; “Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 22/D kapsamında yaptırılacak yapım işlerinin fiyat araştırması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmalıdır.

9 Doğrudan Temin 9 Doğrudan teminde piyasa fiyat araştırması İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırmasının yapılacaktır. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde de yapılabilir.(Tebliğ 22.1.1.4. ) Teklif alınması durumunda ise piyasa rayicini yansıtır, başka bir ifadeyle gerçekçi bir fiyat tespiti önemli olup,bu çerçevede mümkün olduğunca çok işletmeden fiyat almasını uygun olacaktır.

10 Doğrudan Temin 10 Doğrudan teminde yasaklılık teyidi Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda esasen alım yapılacak kişinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecek olup, bu durumun tek istisnasını Kanunun 22/I-d bendine göre yapılan alımlar oluşturmaktadır.

11 Doğrudan Temin 11 Yasaklılık teyidi Bununla ilgili Genel Tebliğin 31.4. maddesinde “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır. (Tebliğle getirilen zorunluluk)

12 Doğrudan Temin 12 Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar dolayısıyla KİK şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. maddeleri gereğince sadece bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir. Dolayısıyla sadece bir alım yöntemi olan, başka bir ifadeyle ihale usulü olmayan doğrudan teminle gerçekleştirilen alımlara yönelik Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusu yapılamayacaktır.

13 Doğrudan Temin 13 Yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme imzalanmasının zorunlu olması Esasen doğrudan temin yönteminde sözleşme yapılması zorunlu olmamakla birlikte, alımı yapılacak işin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme yapılması zorunlu hale gelmektedir. Ayrıca 22/c kapsamında yapılacak alımlarda sözleşme imzalanacaktır.

14 Doğrudan Temin 14 Sözleşme yapılması gereken haller Konuya ilişkin olarak Genel Tebliğin 22.1.1.3. maddesinde “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

15 Doğrudan Temin 15 Sözleşme yapılması durumu;  Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan tip sözleşmelerin esas alınması zorunlu olmayıp,işin niteliğine göre ; sözleşmenin konusu, bedeli, süresi ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri sözleşmede belirtilmesi yeterlidir.

16 Doğrudan Temin 16 Sözleşme yapılması durumunda KİK payı tahsil edilecek mi? Doğrudan temine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler üzerinden Kamu İhale Kurumu payı tahsil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira, 4734 sayılı Kanunun 53/j-I maddesinde bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden Kurum payı tahsil edileceği öngörülmüş olup, doğrudan temin bir ihale yöntemi değildir.

17 Doğrudan Temin 17 Onay belgesi düzenlenme zorunluluğu Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilecek alımlarda “onay belgesi” düzenlenmesi zorunludur. Zira, herhangi bir alımın doğrudan temin kapsamına girip girmediği, ödenek durumu, işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı vb. hususların tespiti onay belgesi ile somutlaştırılacaktır.

18 Doğrudan Temin 18 Harcama belgeleri yönetmeliği gereği doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlarda ödeme emri belgesine bağlanması gereken evraklar Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi,

19 Doğrudan Temin 19 Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları, Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.

20 Doğrudan Temin 20 İKİNCİ ONAY Doğrudan teminde harcama yetkilisince onay verilmesi ilk aşaması ihtiyacın doğrudan teminle karşılanabilmesi için gerekli iznin alınması idi, ikincisi ise tespit edilen en uygun fiyattan alımın yapılabilmesi için verilecek onaydır.

21 Doğrudan Temin 21 Doğrudan Temin Süreci Onay belgesi (Birinci) Fiyat araştırması yapacakların görevlendirilmesi Fiyat araştırması yapılması En uygun bedelin tespiti İhale yetkilisinin onayı (oluru) (İkinci) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme Alımın gerçekleştirilmesi Fatura vb. belgelerin onay belgesine eklenmesi

22 Doğrudan Temin 22 İş deneyim belgesi düzenlenmesi Genel Tebliğin 22.1.1.6. maddesine göre doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür.

23 Doğrudan Temin 23 Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan alımlarda Karar damga vergisi Doğrudan teminle karşılanan alım için 4734 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtildiği şekilde bir komisyonun oluşturulduğu, alım kararının komisyon tarafından verildiği ve bu kararın ihale yetkilisince onaylandığı durumda, binde 4,95 oranında damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

24 Doğrudan Temin 24 Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan alımlarda Sözleşme damga vergisi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak sözleşme imzalanmış ise, sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Sözleşme düzenlenmemiş olması durumunda ise damga vergisi tahsil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

25 Doğrudan Temin 25 Bu hususlara İlişkin olarak 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 5. maddesinde; ““ Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.” açıklaması yer almaktadır.

26 Doğrudan Temin 26 Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı verilip verilemeyeceği  Genel Tebliğin 28.1.10 maddesindeki açıklamalar uyarınca; Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca doğrudan temininin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

27 Doğrudan Temin 27 Doğrudan teminde ceza sorumluluğu Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

28 Doğrudan Temin 28 Doğrudan Temin Kayıt Formu Genel Tebliğin 32. maddesinde “Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kuruma internet üzerinden gönderilecektir.” açıklaması yer almıştır.

29 Doğrudan Temin 29 Doğrudan teminde parasal limitler Doğrudan teminde sadece 22/d bendinde parasal limit öngörülmüş olup, diğer bentlerde herhangi bir parasal limit yoktur.

30 Doğrudan Temin 30 Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda fiyat farkı ödenebilir mi? Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp,bir alım yöntemidir. Fiyat farkı verilmez.Fiyat farkı verilmesi doğrudan temin yönteminin yapısına da terstir. Doğrudan temin kapsamında yıllara sari iş yapılabilir mi?

31 Doğrudan Temin 31 Kamu kurumları birbirinden doğrudan temin kapsamında alım yapabilirler mi? Kanunun 22. maddesinde sayılan durumların oluşması durumunda buna herhangi bir engel yoktur.

32 Doğrudan Temin 32 a ) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. Bu bent kapsamına tekel niteliğinde üretilmekte ve satılma olan mal ve hizmetler girmektedir. Bu bent kapsamında yapılan alımlarda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanılacaktır. Forma ihtiyacın neden sadece tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacağı detaylı olarak yazılacak, fiyat araştırması yapılarak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edilecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeler standart forma eklenecektir.

33 Doğrudan Temin 33 22/a Ayrıca taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde de bu bent kapsamında alım yapılabilecektir. Peki bu bent kapsamında yapılan alımlarda fiyat araştırması nasıl yapılacak?

34 Doğrudan Temin 34 b ) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması İhale konusu mal veya hizmet, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin; idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmetler bu bent kapsamında temin edilebilecektir

35 Doğrudan Temin 35 22/b Bu bent kapsamında yapılan alımlarda yine Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu(KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanılacaktır. Bu bent kapsamında yapılan alımlarda da fiyat araştırması yapılarak, ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazılacak ve söz konusu belgeler standart forma eklenecektir. Peki bu bent kapsamında yapılan alımlarda fiyat araştırması nasıl yapılacak?

36 Doğrudan Temin 36 C)Standardizasyon ve uyum zorunluluğuna dayalı alımlar Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması için bu bent kullanılabilecektir.

37 Doğrudan Temin 37 22/c kapsamında yapılacak alımlarda dikkat edilecek hususlar Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Kanunun temel alım usullerinin gereği olarak;  Daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi (BU HUSUS ÖNEMLİ)  Aksi durum doğrudan temin kapsamına girmeyen alımların doğrudan temin suretiyle temin edilmesi sonucunu doğurur  İdare görevlilerinin sorumluluğu….  Toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır.

38 Doğrudan Temin 38 22/c kapsamında yapılacak alımlarda dikkat edilecek hususlar Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu bir alım olmalı Esas bir sözleşme olacak;  Esas sözleşme ihale usullerine göre oluşturulabileceği gibi doğrudan temin suretiyle de oluşturulmuş olabilir.  Esas sözleşme tutarının sonraki sözleşmelerden yüksek tutarda olacağına dair bir zorunluluk yoktur. ANCAK….. Esas sözleşmeye dayalı olma;  İlk alım yapılacak kişiyle kurulmuş bir sözleşmeyi,  Ayrıca bu sözleşmede toplam süresi üç yılı geçmeyecek yeni sözleşmelerle alım yapılabileceğine dair hüküm olması gerekir.

39 Doğrudan Temin 39 22/c kapsamında yapılacak alımlarda dikkat edilecek hususlar Toplam süresi üç yılı geçmeyecek? Temine konu olan mal ve hizmetler arasında doğal kabul edilebilir bir bağlantı olmalı Asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmetin tamamlayıcısı niteliğinde bir alım olmalı Yukarda yer verilen saptamalar idarelerin teknik birimlerince yapılmalıdır Konu ile ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınması da mümkündür. Bu bent kapsamında yapılan alımlarda da tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanacaklardır. Piyasa araştırması yapılacak Peki bu bent kapsamında yapılan alımlarda fiyat araştırması nasıl yapılacak?

40 Doğrudan Temin 40 22/a – b – c bentlerine göre yapılacak piyasa araştırması Malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere malın satış fiyatı Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası’ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatlar Diğer yöntemler..

41 Doğrudan Temin 41 22/d Kapsamında yapılacak alımlar d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (onbirbin yirmibir Türk Lirasını)  aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.* Bu bent kapsamında;  Belirtilen miktarı aşmayan ihtiyaçlar(mal+hizmet+yapım)  Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımları yapılabilecektir.

42 Doğrudan Temin 42 TEMSİL AĞIRLAMA KAPSAMINDAKİ ALIMLAR LİMİTE TABİ MİDİR?  22/d bendi kapsamında yapılacak temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar herhangi bir parasal limite tabi değildir.

43 Doğrudan Temin 43 22/d kapsamında yapım işi yaptırılabilir mi? Evet yaptırılabilir.Çünkü Kanun “ihtiyaçların” karşılanmasından bahsediyor.

44 Doğrudan Temin 44 Belirlenen limitlere KDV dahil mi? Bu tutarlara KDV dahil olmayıp,ihtiyacın karşılığı olarak ödenecek bedelin KDV hariç öngörülen limitleri aşıp-aşmadığı önemlidir.

45 Doğrudan Temin 45 HANGİ LİMİT ESAS ALINACAK? İhtiyacı karşılayacak idarenin büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunup bulunmadığına göre belirleme yapılacaktır.

46 Doğrudan Temin 46 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI SONUCU SÖZ KONUSU LİMİTLERİN AŞILACAĞININ ANLAŞILMASI DURUMU Bu durumda doğrudan temin yönteminden vazgeçilerek ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekir. 22/d kapsamında birden fazla ihtiyaç için yapılacak piyasa fiyat araştırmasında toplam tutara mı bakılacak yoksa her bir kalem için uygun olan kişiden alım yapılabilir mi?

47 Doğrudan Temin 47 22/D GÖRE YAPILAN ALIMLARDA ONAY Bu bent kapsamında yapılacak günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenlenebileceği gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenlenebilir.

48 Doğrudan Temin 48 Doğrudan temin yöntemini kullanabilmek için işin kısımlara bölünmesi yasağı İdareler tarafından Kanunun 22/I-d bendinde belirlenen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yöntemini kullanabilmek amacıyla aynı ihale konusu olabilecek yapım işlerinin kısımlara bölünmesi Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

49 Doğrudan Temin 49 Nitekim…. Nitekim, Genel Tebliğin 22.5.1.2.maddesinde “Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.” açıklaması yapılmıştır.

50 Doğrudan Temin 50 22/d kapsamında yaptırılacak yapım işlerinde piyasa fiyat araştırması Tebliğin 22.5.1. maddesinde 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin d bendi gereğince karşılanacak yapım işleri için özel düzenlemeler öngörülmüş ve söz konusu düzenlemede “ …….. Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.” açıklaması yapılmıştır.(Tebliğle getirilmiş)

51 Doğrudan Temin 51 e)İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. Taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; Alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, Alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, Bu konulardaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi, gerekmektedir. Bunlara ek olarak; düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur.

52 Doğrudan Temin 52 İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması Genel yönetim kapsamındaki idarelerin taşınmaz mal kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmaz malların kira artış oranları, bugüne kadar olduğu gibi bütçe harcamalarına ilişkin yetki ve görevi çerçevesinde 10/6/2006 tarihli ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine göre yapılacaktır. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki diğer idarelerin kira bedellerinin ise, sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılması mümkün görülmektedir.

53 Doğrudan Temin 53 İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması Bu bentle ilgili olarak; 10/6/2006 tarihli ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge(Taşınmaz kira artı oranları)kira artı oranları) Tasarruf tedbirlerinden kaynaklı sınırlamalar İdarenin tabi olduğu mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi, konularına dikkat edilmelidir. Taşınmaz alımı veya kiralamalarında sözleşme yapma doğrudan teminden kaynaklı bir zorunluluk olmasa da işin icabı ve diğer mevzuattan kaynaklı olarak sözleşme yapılması gerekmektedir.

54 Doğrudan Temin 54 Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge Daha önce kiralanmış bulunan taşınmazların kira artış oranıyla ilgili uygulama esasları ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler aşağıda belirtilmiştir. Bundan böyle, kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler konusunda bu Genelgede yer alan esaslar doğrultusunda hareket edilecektir. 1- KİRA ARTIŞ ORANI 2005 ve daha önceki yıllarda kiralanmış olup, daha sonraki yıllarda da kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. Ancak, sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacaktır. 2- YENİ KİRALAMALAR 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere; a) Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine, b) Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artış yapılacak ise, bu artışın Bakanlığımızca belirtilecek oranı geçmeyeceğine, c) Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna, ç) Gelir Vergisi Kanununa göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde; kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine, d) Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına, e) Ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına, dair hükümler konulacaktır.

55 Doğrudan Temin 55 22/F BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLAR(5812) f)Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde; özellikle hayati önemi haiz olan ve acil müdahale gerektiren kalp ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan ilaç ve malzemelerin özellikleri, boyutları ve nitelikleri kullanılacak hastaya göre değiştiğinden ya da belli bir kullanım süresi bulunmasından dolayı bu süre içinde kullanılmaları zorunlu olduğundan; hem idarenin yararı, hem de hastaların mağdur edilmemesi açısından bu gibi ilaç ve malzemelerin ihale yoluyla önceden temin edilip stoklanması yerine, ihtiyaç duyulduğunda doğrudan temin edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Buna göre, hastaya özgü olup özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan mal ve malzemelerin de bu madde çerçevesinde temini mümkün bulunmaktadır.

56 Doğrudan Temin 56 22/F BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLAR(5812) 1-Özelliğinden ve Belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan (Özelliğinden dolayı stoklama imkanı olmayan) 2-Acil durumlarda kullanılacak olan;  Aşı, ilaç, serum, anti serum, ortez, protez, kan ve kan ürünleri gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları

57 Doğrudan Temin 57 Milletlerarası tahkim davaları için alınacak hizmetler g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

58 Doğrudan Temin 58 Bu kapsamda; Türk avukatlardan, Yabancı uyruklu avukatlardan, Türk ve yabancı uyruklu avukatlık ortaklıklarından alım yapılabilecektir.

59 Doğrudan Temin 59 Konuyla ilgili olarak Tebliğin 22.8 nolu bölümünde;”Bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülecek anlaşmazlıklara münhasır olduğundan, anlaşmazlıkların milletlerarası tahkim dışındaki çözümü yollarında idarelerin Kanunun genel hükümlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

60 Doğrudan Temin 60 22/H BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLAR 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları(5812) (Türk Patent Enstitüsü ile ilgili hizmet alımları)

61 Doğrudan Temin 61 4353 Sayılı Kanun Kapsamında Avukatlık Hizmet Alımları 22. “İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde; ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir.” 36. “…Milletlerarası yargı organlarında Devletin taraf olduğu davalar ile milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülen ve Hazine avukatlarınca takibine imkân bulunamayan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda da; Devleti ve genel bütçeli daireleri temsil etmek ve savunmak üzere, Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından ilgili idarelerce 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre hizmet satın alınabilir.  Hükümleri yer almakta olup;

62 Doğrudan Temin 62 Söz konusu hükümler gereği;kadrolu veya sözleşmeli avukatlar haricindeki avukatlık hizmetleri 4734 Sayılı Kanun kapsamında temin edilecektir.

63 Doğrudan Temin 63 Kik’e göre; Doğrudan teminle yapılan bir alıma ilişkin olarak hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin bir ihaleye katılması halinde de, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde bu şirketin ihale dışı bırakılması ve teminatının gelir kaydedilmesi mümkün bulunmamaktadır. İhale usulü olmayan doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlara yönelik şikayetleri Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde alımı yapılacak veya hizmeti gördürülecek işlerin kalemlere veya bölümlere ayrılması mevzuata aykırıdır Adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek 22(d) bendine göre temininin,Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. 27 Kalem trafik sinyalizasyon malzemesi alımında,daha önce benzer konuda alımın gerçekleştirildiği firmadan 22/c doğrudan temin usulü ile alınması için yeterli şart sağlanmamıştır. Kanun kapsamındaki idarelerin Kanun ve Tebliğdeki öngörülen koşulların bulunması şartıyla TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nden doğrudan temin usulü ile mal alabilecekleri sonucuna varılmıştır.


"Doğrudan Temin 1 Doğrudan Temin Nedir? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları