Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 22.10.2015 Antalya 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 22.10.2015 Antalya 1."— Sunum transkripti:

1 İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 22.10.2015 Antalya 1

2 Bilgilerim İstihdam Uzmanı Mehmet Mustafa GENEL Telefon: 0312 216 33 88 E-posta: mehmet.genel@iskur.gov.trmehmet.genel@iskur.gov.tr Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2

3 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler 3

4 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak kurulmuştur. 1960'lı yıllarla birlikte başta Almanya olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin artan işgücü ihtiyaçları üzerine İş ve İşçi Bulma Kurumu, yurtdışına işçi gönderme faaliyetine yoğunlaşmıştır. 1973 petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde yaşanan durgunluk ve artan işsizlikle beraber yurt dışına işçi gönderme faaliyetine odaklanan İş ve İşçi Bulma Kurumu için gerileme süreci başlamıştır. 1980'li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu kamu istihdam kurumlarının önemini artırmıştır. 4

5 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler 2002 yılından itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlik ödeneği ödenmeye başlanmıştır. 25.06.2003 tarihinde kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İŞKUR olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2008 kriziyle birlikte aktarılan kaynaklarla kriz döneminde işsizlikle mücadelede önemli roller üstlenmiştir. 2011 Kasımında çıkan 665 sayılı KHK ile yapısı ve görevleri geliştirilmiştir. 2012 yılında çalışan sayısında ve kaynak miktarında önemli artışlar sağlanmıştır. 2015 yılında İŞKUR 3 yıllığına 85 üyeli Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği başkanlığına seçilmiştir. 5

6 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler Klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir yönetim benimsenmiştir. –Genel Kurul(2 yılda bir) –İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları –Yönetim Kurulu(GM, ÇSGB, Hazine M., işçi-işveren konfederasyonu, TESK) Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilmiştir Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur. Bakanlığımızın taşradaki görevleri üstlenilmiştir. Yüzbinlerce işsizi aktif işgücü programlarından yararlandıracak niteliğe kavuşmuştur. 6

7 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları 7  Ulusal istihdam politikasını oluşturulması  Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek,(4904/3-a)  Pasif İşgücü Piyasası Programları  İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek, (4904/3-a)  İşgücü piyasası araştırmalarının yapılması  İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak,(4904/3-b)

8 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları  Aktif İşgücü Programları  İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek,(4904/3-c)  İstihdam Hizmetleri  İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak,(4904/3-d) 8

9 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları  İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri  İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, (4904/3-c)  Uluslararası İlişkiler  Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, (4904/3-e)  Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak, (4904/3-f)  Çalışma İlişkileri  Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini yapmak, ile görevlidir. (4904/3-g) 9

10 İŞKUR’un İdari Yapısı 10

11 11 İnsan Kaynaklarımız Hizmetler; Genel Müdürlük, 81 İl Müdürlüğü ile 62 Hizmet Merkezi aracılığıyla sunulmaktadır.

12 12

13 13

14 14 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; Mesleki yönlendirme İşgücü yetiştirme kurslarına yönlendirme İşe yerleştirme İşe uyum desteği İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Böylece; İşsizlik süresinin kısalması. İstihdam ve verimliliğin artması İstihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı Her bir iş ve meslek danışmanına ortalama 853 işsiz, 338 işveren düşmektedir.

15 15 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) ENGELLİ HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM ve REHABİLİTASYON TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI Kurs ve Program Türleri

16 16 Amaç:İşsizlere aktif işgücü hizmetleri verilerek istihdam edilebilirliğin arttırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi Kapsam:Türkiye İş Kurumuna kayıtlı tüm işsizler Dayanak: 4904 sayılı Kanun Başlama tarihi: 05.07.2003 Kaynak: İşsizlik Sigortası Fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinin %30’u AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

17 17 Mesleki Eğitim Kursları İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır.. Uygulama alanı: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm meslekler Uygulama süresi: Azami 160 filli gün Yararlanma şartları: İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamak, emekli olmamak, aynı meslekte daha önce eğitim almamak, kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanının onayını almak, meslek için belirlenen özel şartlara haiz olmak. İkinci ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilirler. Katılımcılara günlük harçlık verilir. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir.

18 18 İşbaşı Eğitim Programları Amaç:İşsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. Başlama tarihi:10.10.2009 Uygulama alanları:En az 2 çalışanı olan işyerlerinde uygulanır. 2-10 çalışanı olana 1; 11 ve üstü çalışanı olana 1/10 oranında katılımcı verilir. Katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Hangi mesleklerde program düzenlenebileceğine il müdürlüğü karar verir. Uygulama süresi: Azami 160 fiili gün Yararlanma şartları İşbaşı Eğitim Teşviki :Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak. :İmalat sektöründe program düzenlenmesi ve katılımcıların işe başlatılması halinde 42 ay diğer sektörlerde işe başlatılması halinde ise 30 ay süreyle SGK işveren payı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ayrıca programa katılanlara verilecek ücret, net asgari ücret düzeyine çıkarılmıştır.

19 19 Amaç İşsizlerin; iş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır. Başlama tarihi:10.10.2009 Uygulama süresi :70 saat girişimcilik temel seviye ve azami 160 güne kadar Girişimcilik 1.,2.,3. seviye eğitimleri sınıf ve atölye çalışmasından oluşur. Yararlanma şartları:Kuruma kayıtlı olmak,18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik programında aynı seviyeden daha önce yararlanmamış olmak. Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük harçlık verilmektedir. Girişimcilik Eğitim Programları

20 20 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETÜ tarafından başlatılmıştır. Proje ile özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği arttırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında teorik eğitim işbaşı eğitimle birlikte verilmektedir.

21 21 Engelli İş Kurma Hibe Desteği Amaç: Engelli bireylerin işgücü piyasasına dahil edilmesi yoluyla toplumsal hayata katılımının arttırılması 2014 yılından itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere proje karşılığı 36 bin TL hibe verilmektedir. Kaynak: Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları

22 Pasif İşgücü Politikaları 22 PASİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÜCRET GARANTİ FONU KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞ KAYBI TAZMİNATI

23 23 İŞSİZLİK SİGORTASI Ödeme yapılabilmesi için kişinin; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması, İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. ÖDENEK MİKTARI : 2015 II. Dönem Asgari : Aylık asgari ücret brüt tutarının % 40’ı : 505,53 TL Azami : Aylık asgari ücret brüt tutarının % 80’i : 1011,07 TL

24 24 Pasif İstihdam Programları

25 İSTİHDAM HİZMETLERİ

26 Hizmet Noktaları Yurtiçi İşe Yerleştirme Yurtdışı Gönderme Özel İstihdam Büroları Teşvikler İstihdam Fuarları Kariyer Günleri 26

27 Kamu ve özel sektörde işe yerleştirme, Dezavantajlı grupların istihdamı (Engelli, Eski Hükümlü, Terörle Mücadelede Yaralananlar) Yurtiçi İşe Yerleştirme 27

28 İşe yerleştirme, Hizmet akdi onaylama, İstisna akdi kapsamındaki işlemler. Yurtdışı Gönderme 28

29 Belediyeler SGK ASP Bakanlığı Tic. San. Odaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Üniversiteler Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR HİZMET NOKTALARI

30 Hizmet Noktası Protokol Sayısı Belediyeler ile 1.661 Vakıflar ve Sosyal Yardım Kurumları ile 986 8 Ekim 2015 itibariyle toplam 3.043 hizmet noktası vardır. 30

31 İş arayanları yurt içi ve yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleştirmek Çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek üzere Kurum tarafından kurulmasına izin verilen, Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir. 14.10.2015 tarihinde 439 Özel İstihdam Bürosu faaliyetine devam etmektedir. Özel İstihdam Büroları 31

32 32 Tarımda İş Aracılığı Aracı, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yapmak üzere Kurumca izin verilen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Aracı olma şartları: Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, En az ilkokul mezunu olmak.

33 Tarımda İş Aracılığı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 33

34 Amaç: Sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurmak ve devam ettirmektir. Büyükşehirlerin tamamında düzenlenmesine çalışılmaktadır. İstihdam Fuarları 34

35 Amaç: Yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak. Kariyer Günleri 35

36 36 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) AMAÇ İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlayan programlardır. UYGULAMA ALANLARI Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri yapılması, yenileme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları. UYGULAMA SÜRESİ Azami 9 ay, haftalık 45 saat YARARLANMA ŞARTLARI İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak, Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

37 37 1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı1.800.000 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı850.000 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı)500.000 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı3.000.000 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı200.000 6. İEP Katılımcı Sayısı100.000 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı30.000 8. Grup Görüşmesi Sayısı20.000 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı20.000 2015 YILI TOPLAM HEDEFLER

38 38 Hedef No ve Adı Açık İş 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı ADANA55.89223.96717.176105.9385.0002.800875624569 ADIYAMAN6.2773.7683.03923.8112.000475140138171 AFYON11.4065.8253.38623.0271.250600225154 AĞRI3.5711.9358528.7891.550200606865 AKSARAY6.7453.3362.36411.745700350100106118 AMASYA6.1273.3492.18813.0571.500425150107106 ANKARA134.60364.14437.244193.18815.0007.5002.0001.4861.197 ANTALYA71.24429.91315.59199.7675.0003.7501.000624578 ARDAHAN1.4009055232.657300110303228 ARTVİN4.1052.0831.5099.172650250808690 AYDIN25.31112.0628.05147.4801.3001.250415368338 BALIKESİR26.87413.9579.01646.1372.3501.500510329313 BARTIN4.5612.7261.5739.3678502751007482 BATMAN7.0233.4111.60821.8314.500400100114127 BAYBURT1.9059425923.657750125503839 BİLECİK4.5692.5721.4366.5331.900350906450 BİNGÖL2.8771.8401.07810.8661.000200607072 2015 YILI İL HEDEFLERİ I

39 39 Hedef No ve Adı 1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı BİTLİS2.7112.0101.2087.1471.000200756253 BOLU6.6763.9712.54312.9381.1505501408790 BURDUR5.0512.8102.0549.62560025011510992 BURSA74.25636.21218.686130.6637.0004.7501.400755687 ÇANAKKALE10.7835.1363.53118.3051.150650180170166 ÇANKIRI3.6612.2431.2777.195600275758467 ÇORUM9.7654.9932.81419.8392.350750200126128 DENİZLİ29.92713.9528.50144.6524.0001.500450345307 DİYARBAKIR17.5029.1086.13654.7845.0001.000250295298 DÜZCE7.6304.6462.17212.0551.4004001557658 EDİRNE8.6404.1993.32915.2771.150450145146162 ELAZIĞ8.8914.6273.89826.681750500175156173 ERZİNCAN2.7801.7051.4108.1929002001006682 ERZURUM10.4755.1813.58326.2061.250600200151174 ESKİŞEHİR23.64311.6497.06343.7972.000 400286238 GAZİANTEP36.39117.34210.20164.1783.4002.500700408368 GİRESUN5.6773.3431.91413.7851.40050012097142 GÜMÜŞHANE2.7671.3819655.517650150507067 HAKKARİ1.6511.1235648.846500125306575 HATAY18.0469.3917.91054.1463.7501.500375316321 2015 YILI İL HEDEFLERİ II

40 40 Hedef No ve Adı 1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı IĞDIR2.2221.1457516.186600150307157 ISPARTA12.5655.9063.51021.930750700250134186 İSTANBUL464.443194.59296.121509.97922.000 7.0002.6862.937 İZMİR127.13157.72232.043166.6678.0006.0001.9001.2821.157 KAHRAMANMARAŞ 18.84811.5136.14742.1631.5001.150350246281 KARABÜK7.4643.5571.94312.993600350120142123 KARAMAN4.9242.7991.5859.4781.4004001207082 KARS2.7641.9581.2827.470400200607571 KASTAMONU6.1233.3292.62814.6811.000400125116117 KAYSERİ35.60615.4968.88355.0542.0001.750500359420 KIRIKKALE7.4643.2902.04413.7831.80027590102120 KIRKLARELİ7.7584.0462.45115.5092.40050017596 KIRŞEHİR7.4694.1352.75811.051600500140123114 KİLİS2.1231.3756865.20575015050 38 KOCAELİ54.12125.79115.17188.1275.0003.150900607592 KONYA34.91217.26811.50961.0052.5002.000650460476 KÜTAHYA11.4226.2603.79925.1552.200800220180169 MALATYA13.9827.0645.33532.8713.500850250235261 MANİSA31.34414.4788.76354.1392.1001.600450354367 MARDİN5.7132.9732.47019.118850400100131150 2015 YILI İL HEDEFLERİ III

41 41 Hedef No ve Adı 1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı MERSİN30.78815.37812.98676.1184.5002.000600507458 MUĞLA24.44010.9767.78534.4931.7501.300425246227 MUŞ3.9082.1901.23112.344450250807398 NEVŞEHİR5.3992.5352.08310.8631.2503501259798 NİĞDE6.4983.4351.84511.755550250100102126 ORDU9.5275.4193.34820.5482.750750175153163 OSMANİYE8.9554.7643.46221.5172.500500180146157 RİZE6.2683.1551.99516.294750350115111148 SAKARYA27.08713.6017.97847.3549.0001.900475321317 SAMSUN25.19511.9887.77951.6947.0001.500400337332 SİİRT2.5391.4791.2238.983600175509281 SİNOP2.4441.6471.1806.973800240607080 SİVAS14.2807.1614.04429.0701.750700250156187 ŞANLIURFA12.9857.8454.96049.9727.0001.000250261286 ŞIRNAK2.6161.7791.1256.947600200506369 TEKİRDAĞ26.89313.0476.66544.8642.2501.600500275212 TOKAT10.6975.4543.48219.9082.100700220141191 TRABZON15.4697.8484.23533.7431.500750270169254 TUNCELİ1.4699426164.057200100303744 UŞAK9.9395.3223.17519.9401.400650225138150 VAN8.7845.0353.26429.3141.500600205188220 YALOVA5.1222.6682.01010.9571.000300909980 YOZGAT6.3563.5122.89613.5781.750400125164172 ZONGULDAK12.5316.3663.76925.2991.500700200178191 2015 YILI İL HEDEFLERİ IV

42 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK) Yürütme KuruluDenetim KuruluSekreterya

43 İİMEK Üyeleri: Vali Belediye Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya genel sekreteri veya yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İl Milli Eğitim Müdürü İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkanı İşçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 43

44 İİMEK İl Gümrük ve Ticaret Müdürü Kalkınma Ajansı temsilcisi Kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci İlde bulunan fakülte veya yüksek okulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesi. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekimde olmak üzere yılda en az 4 toplantı yapılır. Asıl katılımcılara ücret ödenir. 44

45 PROJELER 45

46 Projeler Projeler (AB ve Diğer Uluslararası Kurumlar) Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (AB/38 Milyon Avro) OECD-Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi (OECD/150 Bin Avro) Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsan Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi (ILO-SIDA/3,6 Milyon Dolar) Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (AB/24 Milyon Avro) Hazırlık Aşamasındaki Projeler AB-İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (AB/9,6 Milyon Avro) Yüksek Genç İstihdamı İçin Sosyal Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi (Dünya Bankası) 2003-2014 döneminde; yaklaşık 200 milyon Avro AB fonu İŞKUR tarafından kullanılmıştır. 46

47 Bilgilerim İstihdam Uzmanı Mehmet Mustafa GENEL Telefon: 0312 216 33 88 E-posta: mehmet.genel@iskur.gov.trmehmet.genel@iskur.gov.tr Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 47


"İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 22.10.2015 Antalya 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları