Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi Antalya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi Antalya"— Sunum transkripti:

1 İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 22.10.2015 Antalya

2 İstihdam Uzmanı Mehmet Mustafa GENEL Telefon: 0312 216 33 88
Bilgilerim İstihdam Uzmanı Mehmet Mustafa GENEL Telefon: E-posta: Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler

4 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler
1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak kurulmuştur. 1960'lı yıllarla birlikte başta Almanya olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin artan işgücü ihtiyaçları üzerine İş ve İşçi Bulma Kurumu, yurtdışına işçi gönderme faaliyetine yoğunlaşmıştır. 1973 petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde yaşanan durgunluk ve artan işsizlikle beraber yurt dışına işçi gönderme faaliyetine odaklanan İş ve İşçi Bulma Kurumu için gerileme süreci başlamıştır. 1980'li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu kamu istihdam kurumlarının önemini artırmıştır.

5 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler
2002 yılından itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlik ödeneği ödenmeye başlanmıştır. tarihinde kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İŞKUR olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2008 kriziyle birlikte aktarılan kaynaklarla kriz döneminde işsizlikle mücadelede önemli roller üstlenmiştir. 2011 Kasımında çıkan 665 sayılı KHK ile yapısı ve görevleri geliştirilmiştir. 2012 yılında çalışan sayısında ve kaynak miktarında önemli artışlar sağlanmıştır. 2015 yılında İŞKUR 3 yıllığına 85 üyeli Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği başkanlığına seçilmiştir.

6 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler
Klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir yönetim benimsenmiştir. Genel Kurul(2 yılda bir) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Yönetim Kurulu(GM, ÇSGB, Hazine M., işçi-işveren konfederasyonu, TESK) Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilmiştir Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur. Bakanlığımızın taşradaki görevleri üstlenilmiştir. Yüzbinlerce işsizi aktif işgücü programlarından yararlandıracak niteliğe kavuşmuştur.

7 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları
Ulusal istihdam politikasını oluşturulması Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek,(4904/3-a) Pasif İşgücü Piyasası Programları İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek, (4904/3-a) İşgücü piyasası araştırmalarının yapılması İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak,(4904/3-b)

8 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları
Aktif İşgücü Programları İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek,(4904/3-c) İstihdam Hizmetleri İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak,(4904/3-d)

9 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, (4904/3-c) Uluslararası İlişkiler Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, (4904/3-e) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak, (4904/3-f) Çalışma İlişkileri Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini yapmak, ile görevlidir. (4904/3-g)

10 İŞKUR’un İdari Yapısı

11 İnsan Kaynaklarımız TOPLAM 8.182 Taşra 7.620 Merkez 562
Hizmetler; Genel Müdürlük, 81 İl Müdürlüğü ile 62 Hizmet Merkezi aracılığıyla sunulmaktadır.

12

13

14 İş ve Meslek Danışmanlığı
İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; Mesleki yönlendirme İşgücü yetiştirme kurslarına yönlendirme İşe yerleştirme İşe uyum desteği İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Böylece; İşsizlik süresinin kısalması. İstihdam ve verimliliğin artması İstihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Her bir iş ve meslek danışmanına ortalama 853 işsiz, 338 işveren düşmektedir.

15 AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI Kurs ve Program Türleri
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) ENGELLİ HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM ve REHABİLİTASYON TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

16 AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
Amaç :İşsizlere aktif işgücü hizmetleri verilerek istihdam edilebilirliğin arttırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi Kapsam :Türkiye İş Kurumuna kayıtlı tüm işsizler Dayanak : 4904 sayılı Kanun Başlama tarihi : Kaynak : İşsizlik Sigortası Fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinin %30’u

17 Mesleki Eğitim Kursları
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır.. Uygulama alanı : İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm meslekler Uygulama süresi : Azami 160 filli gün Yararlanma şartları : İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamak, emekli olmamak, aynı meslekte daha önce eğitim almamak, kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanının onayını almak, meslek için belirlenen özel şartlara haiz olmak. İkinci ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilirler. Katılımcılara günlük harçlık verilir. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir.

18 İşbaşı Eğitim Programları
Amaç :İşsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. Başlama tarihi : Uygulama alanları :En az 2 çalışanı olan işyerlerinde uygulanır çalışanı olana 1; 11 ve üstü çalışanı olana 1/10 oranında katılımcı verilir. Katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Hangi mesleklerde program düzenlenebileceğine il müdürlüğü karar verir. Uygulama süresi : Azami 160 fiili gün Yararlanma şartları İşbaşı Eğitim Teşviki :Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak. :İmalat sektöründe program düzenlenmesi ve katılımcıların işe başlatılması halinde 42 ay diğer sektörlerde işe başlatılması halinde ise 30 ay süreyle SGK işveren payı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ayrıca programa katılanlara verilecek ücret, net asgari ücret düzeyine çıkarılmıştır.

19 Girişimcilik Eğitim Programları
Amaç İşsizlerin; iş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır. Başlama tarihi : Uygulama süresi :70 saat girişimcilik temel seviye ve azami 160 güne kadar Girişimcilik 1.,2.,3. seviye eğitimleri sınıf ve atölye çalışmasından oluşur. Yararlanma şartları :Kuruma kayıtlı olmak,18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik programında aynı seviyeden daha önce yararlanmamış olmak. Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük harçlık verilmektedir.

20 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)
İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETÜ tarafından başlatılmıştır. Proje ile özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği arttırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında teorik eğitim işbaşı eğitimle birlikte verilmektedir.

21 Engelli İş Kurma Hibe Desteği
Amaç: Engelli bireylerin işgücü piyasasına dahil edilmesi yoluyla toplumsal hayata katılımının arttırılması 2014 yılından itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere proje karşılığı 36 bin TL hibe verilmektedir. Kaynak: Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları

22 Pasif İşgücü Politikaları
PASİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÜCRET GARANTİ FONU KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞ KAYBI TAZMİNATI

23 ÖDENEK MİKTARI : 2015 II. Dönem
İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEK MİKTARI : 2015 II. Dönem Asgari : Aylık asgari ücret brüt tutarının % 40’ı : ,53 TL Azami : Aylık asgari ücret brüt tutarının % 80’i : 1011,07 TL Ödeme yapılabilmesi için kişinin; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması, İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;  600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere  180  gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere  300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

24 Pasif İstihdam Programları

25 İSTİHDAM HİZMETLERİ

26 Yurtiçi İşe Yerleştirme Özel İstihdam Büroları
Hizmet Noktaları Yurtiçi İşe Yerleştirme Yurtdışı Gönderme Özel İstihdam Büroları Teşvikler İstihdam Fuarları Kariyer Günleri

27 Yurtiçi İşe Yerleştirme
Kamu ve özel sektörde işe yerleştirme, Dezavantajlı grupların istihdamı (Engelli, Eski Hükümlü, Terörle Mücadelede Yaralananlar)

28 İstisna akdi kapsamındaki işlemler.
Yurtdışı Gönderme İşe yerleştirme, Hizmet akdi onaylama, İstisna akdi kapsamındaki işlemler.

29 İŞKUR HİZMET NOKTALARI
Belediyeler SGK ASP Bakanlığı Tic. San. Odaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Üniversiteler Vakıflar Genel Müdürlüğü

30 Hizmet Noktası Protokol Sayısı
Belediyeler ile 1.661 Vakıflar ve Sosyal Yardım Kurumları ile 986 8 Ekim 2015 itibariyle toplam hizmet noktası vardır.

31 Özel İstihdam Büroları
İş arayanları yurt içi ve yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleştirmek Çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek üzere Kurum tarafından kurulmasına izin verilen, Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir. tarihinde 439 Özel İstihdam Bürosu faaliyetine devam etmektedir.

32 Tarımda İş Aracılığı Aracı, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yapmak üzere Kurumca izin verilen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Aracı olma şartları: Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, En az ilkokul mezunu olmak.

33 Tarımda İş Aracılığı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

34 İstihdam Fuarları Amaç:
Sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurmak ve devam ettirmektir. Büyükşehirlerin tamamında düzenlenmesine çalışılmaktadır.

35 Kariyer Günleri Amaç: Yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak.

36 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP)
AMAÇ İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlayan programlardır. UYGULAMA ALANLARI Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri yapılması, yenileme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları. UYGULAMA SÜRESİ Azami 9 ay, haftalık 45 saat YARARLANMA ŞARTLARI İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak, Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

37 2015 YILI TOPLAM HEDEFLER 1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı
2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 30.000 8. Grup Görüşmesi Sayısı 20.000 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı

38 2015 YILI İL HEDEFLERİ I Hedef No ve Adı ADANA 55.892 23.967 17.176
Açık İş 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı ADANA 55.892 23.967 17.176 5.000 2.800 875 624 569 ADIYAMAN 6.277 3.768 3.039 23.811 2.000 475 140 138 171 AFYON 11.406 5.825 3.386 23.027 1.250 600 225 154 AĞRI 3.571 1.935 852 8.789 1.550 200 60 68 65 AKSARAY 6.745 3.336 2.364 11.745 700 350 100 106 118 AMASYA 6.127 3.349 2.188 13.057 1.500 425 150 107 ANKARA 64.144 37.244 15.000 7.500 1.486 1.197 ANTALYA 71.244 29.913 15.591 99.767 3.750 1.000 578 ARDAHAN 1.400 905 523 2.657 300 110 30 32 28 ARTVİN 4.105 2.083 1.509 9.172 650 250 80 86 90 AYDIN 25.311 12.062 8.051 47.480 1.300 415 368 338 BALIKESİR 26.874 13.957 9.016 46.137 2.350 510 329 313 BARTIN 4.561 2.726 1.573 9.367 850 275 74 82 BATMAN 7.023 3.411 1.608 21.831 4.500 400 114 127 BAYBURT 1.905 942 592 3.657 750 125 50 38 39 BİLECİK 4.569 2.572 1.436 6.533 1.900 64 BİNGÖL 2.877 1.840 1.078 10.866 70 72

39 2015 YILI İL HEDEFLERİ II Hedef No ve Adı BİTLİS 2.711 2.010 1.208
1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı BİTLİS 2.711 2.010 1.208 7.147 1.000 200 75 62 53 BOLU 6.676 3.971 2.543 12.938 1.150 550 140 87 90 BURDUR 5.051 2.810 2.054 9.625 600 250 115 109 92 BURSA 74.256 36.212 18.686 7.000 4.750 1.400 755 687 ÇANAKKALE 10.783 5.136 3.531 18.305 650 180 170 166 ÇANKIRI 3.661 2.243 1.277 7.195 275 84 67 ÇORUM 9.765 4.993 2.814 19.839 2.350 750 126 128 DENİZLİ 29.927 13.952 8.501 44.652 4.000 1.500 450 345 307 DİYARBAKIR 17.502 9.108 6.136 54.784 5.000 295 298 DÜZCE 7.630 4.646 2.172 12.055 400 155 76 58 EDİRNE 8.640 4.199 3.329 15.277 145 146 162 ELAZIĞ 8.891 4.627 3.898 26.681 500 175 156 173 ERZİNCAN 2.780 1.705 1.410 8.192 900 100 66 82 ERZURUM 10.475 5.181 3.583 26.206 1.250 151 174 ESKİŞEHİR 23.643 11.649 7.063 43.797 2.000 286 238 GAZİANTEP 36.391 17.342 10.201 64.178 3.400 2.500 700 408 368 GİRESUN 5.677 3.343 1.914 13.785 120 97 142 GÜMÜŞHANE 2.767 1.381 965 5.517 150 50 70 HAKKARİ 1.651 1.123 564 8.846 125 30 65 HATAY 18.046 9.391 7.910 54.146 3.750 375 316 321

40 2015 YILI İL HEDEFLERİ III Hedef No ve Adı IĞDIR 2.222 1.145 751 6.186
1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı IĞDIR 2.222 1.145 751 6.186 600 150 30 71 57 ISPARTA 12.565 5.906 3.510 21.930 750 700 250 134 186 İSTANBUL 96.121 22.000 7.000 2.686 2.937 İZMİR 57.722 32.043 8.000 6.000 1.900 1.282 1.157 KAHRAMANMARAŞ 18.848 11.513 6.147 42.163 1.500 1.150 350 246 281 KARABÜK 7.464 3.557 1.943 12.993 120 142 123 KARAMAN 4.924 2.799 1.585 9.478 1.400 400 70 82 KARS 2.764 1.958 7.470 200 60 75 KASTAMONU 6.123 3.329 2.628 14.681 1.000 125 116 117 KAYSERİ 35.606 15.496 8.883 55.054 2.000 1.750 500 359 420 KIRIKKALE 3.290 2.044 13.783 1.800 275 90 102 KIRKLARELİ 7.758 4.046 2.451 15.509 2.400 175 96 KIRŞEHİR 7.469 4.135 2.758 11.051 140 114 KİLİS 2.123 1.375 686 5.205 50 38 KOCAELİ 54.121 25.791 15.171 88.127 5.000 3.150 900 607 592 KONYA 34.912 17.268 11.509 61.005 2.500 650 460 476 KÜTAHYA 11.422 6.260 3.799 25.155 2.200 800 220 180 169 MALATYA 13.982 7.064 5.335 32.871 3.500 850 235 261 MANİSA 31.344 14.478 8.763 54.139 2.100 1.600 450 354 367 MARDİN 5.713 2.973 2.470 19.118 100 131

41 2015 YILI İL HEDEFLERİ IV Hedef No ve Adı MERSİN 30.788 15.378 12.986
1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı) 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 6. İEP Katılımcı Sayısı 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı 8. Grup Görüşmesi Sayısı (İş Arama Becerileri Eğitimi) 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı MERSİN 30.788 15.378 12.986 76.118 4.500 2.000 600 507 458 MUĞLA 24.440 10.976 7.785 34.493 1.750 1.300 425 246 227 MUŞ 3.908 2.190 1.231 12.344 450 250 80 73 98 NEVŞEHİR 5.399 2.535 2.083 10.863 1.250 350 125 97 NİĞDE 6.498 3.435 1.845 11.755 550 100 102 126 ORDU 9.527 5.419 3.348 20.548 2.750 750 175 153 163 OSMANİYE 8.955 4.764 3.462 21.517 2.500 500 180 146 157 RİZE 6.268 3.155 1.995 16.294 115 111 148 SAKARYA 27.087 13.601 7.978 47.354 9.000 1.900 475 321 317 SAMSUN 25.195 11.988 7.779 51.694 7.000 1.500 400 337 332 SİİRT 2.539 1.479 1.223 8.983 50 92 81 SİNOP 2.444 1.647 1.180 6.973 800 240 60 70 SİVAS 14.280 7.161 4.044 29.070 700 156 187 ŞANLIURFA 12.985 7.845 4.960 49.972 1.000 261 286 ŞIRNAK 2.616 1.779 1.125 6.947 200 63 69 TEKİRDAĞ 26.893 13.047 6.665 44.864 2.250 1.600 275 212 TOKAT 10.697 5.454 3.482 19.908 2.100 220 141 191 TRABZON 15.469 7.848 4.235 33.743 270 169 254 TUNCELİ 1.469 942 616 4.057 30 37 44 UŞAK 9.939 5.322 3.175 19.940 1.400 650 225 138 150 VAN 8.784 5.035 3.264 29.314 205 188 YALOVA 5.122 2.668 2.010 10.957 300 90 99 YOZGAT 6.356 3.512 2.896 13.578 164 172 ZONGULDAK 12.531 6.366 3.769 25.299 178

42 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK)
Yürütme Kurulu Denetim Kurulu Sekreterya

43 İİMEK Üyeleri: Vali Belediye Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya genel sekreteri veya yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İl Milli Eğitim Müdürü İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkanı İşçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı

44 İİMEK İl Gümrük ve Ticaret Müdürü Kalkınma Ajansı temsilcisi
Kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci İlde bulunan fakülte veya yüksek okulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesi. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekimde olmak üzere yılda en az 4 toplantı yapılır. Asıl katılımcılara ücret ödenir.

45 PROJELER

46 Projeler Projeler (AB ve Diğer Uluslararası Kurumlar)
Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (AB/38 Milyon Avro) OECD-Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi (OECD/150 Bin Avro) Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsan Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi (ILO-SIDA/3,6 Milyon Dolar) Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (AB/24 Milyon Avro) Hazırlık Aşamasındaki Projeler AB-İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (AB/9,6 Milyon Avro) Yüksek Genç İstihdamı İçin Sosyal Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi (Dünya Bankası) döneminde; yaklaşık 200 milyon Avro AB fonu İŞKUR tarafından kullanılmıştır.

47 İstihdam Uzmanı Mehmet Mustafa GENEL Telefon: 0312 216 33 88
Bilgilerim İstihdam Uzmanı Mehmet Mustafa GENEL Telefon: E-posta: Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


"İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi Antalya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları