Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Profesyonel Çalışma Yaşamına Giriş. İnsan İş İşyeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Profesyonel Çalışma Yaşamına Giriş. İnsan İş İşyeri."— Sunum transkripti:

1 Profesyonel Çalışma Yaşamına Giriş

2 İnsan İş İşyeri

3 -sektörleri tanıma, -kendini tanıma, -kariyerini planlama, -mülakat teknikleri, -CV hazırlama, -işe alım süreci

4

5 Kişisel SWOT Yetenekler, ilgiler, değerler? Kararlarınızı gerçeklere mi, yoksa sezgilere mi dayandırmak sizi daha mutlu eder? İşlerin teslim tarihi olmasını mı istersiniz, yoksa çalışma hızınızı kendiniz mi belirlemek? Planlı yaşamaktan mı hoşlanırsınız, yoksa yaşamı akışına bırakarak mı? Yararlı olmayı mı, yaratıcı olmayı mı istersiniz? Enerjinizi diğer insanlarla birlikte olarak mı, yoksa tek başına kalarak mı yenilersiniz? Fikirlerinizi hemen söyler misiniz, yoksa önce düşünmeyi mi yeğlersiniz?

6

7 Style Poker oynayanlar Royal Flush’ın ne olduğunu iyi bilirler. Pokerde eliniz bu şekilde diziliyse çok şanslısınız demektir. Ben de bu özgeçmişte reklam sektörünü poker oyununa benzettim. Bu oyunda elimin iyi olduğunu, bu işi hakkıyla yapabilecek beceriye sahip olduğumu vurgulamak istedim. Hem tasarıma uyum sağlamadığı için hem de gizem katabilmek için kendi resmimi kullanmadım. Fonda çuha rengi kullanmayı düşündüm ama siyah fon üzerine beyaz yazı kullandım çünkü böyle daha asil durduğuna karar verdim.

8 Dünyaca ünlü kimya devi Dow Chemical’in artık basılı (kağıt) özgeçmiş kabul etmediğini, (BusinessWeek Online, 30 Temmuz 2001) Ernst&Young adlı danışmanlık şirketinin (eski Arthur Andersen) orta düzey işe yerleştirmelerinin %20’sini online olarak gerçekleştirdiğini, 1995 yılında 500 adet, 1998’de ise 100.000 adet işe yerleştirme sitesinin olduğunu, (www.internetworld.com)www.internetworld.com 1994 yılında 10.000 özgeçmiş online iken, 1998’de bu rakamın 1.200.000 olduğunu, jobserve.com adlı sitenin İngiltere’de ünlü bir futbol kulübünün 2 yıllık sponsoru olduğunu, (www.onrec.com)

9 İş hayatı sanıldığının aksine eğlenceli ve öğreticidir. İş hayatını daha verimli kılabilmek için her koşulda bir şeyler öğrenmek gerekir. Kariyer planı yaparken bugünü değil on beş sene sonraki devrimsel değişiklikleri düşünerek hareket edilmelidir. Kariyer planlaması sırasında iş hayatından ne beklediğinizi netleştirmek daha güvenli adımlar atmanızı sağlar. CV hazırlarken kariyer planı yazarak başlamak önemli bir adımdır ve staj, eğitim ve sertifikaların sadece adını yazmak yerine neler öğrenildiğini ayrıntılı olarak yazmak fark yaratır.

10 Mülakatların temel amacı kişiyi en iyi şekilde tanımaktır. Aynı zamanda mülakatlar işe başvuran kişi açısından da firmayı tanıma fırsatı sağlar. Girilen işte devam etme saplantısı insana zarar verir; sevdiğiniz işleri ertelemeyin. Özellikle pazarlama ve reklam gibi sektörlerde risk almanın ve dünyadaki değişimlerin takipçisi olmak önemlidir. Başarıya ulaşmak için iyi olduğunuz yönlerin üzerine gitmek ve yabancı dilinizi mutlaka geliştirmek en önemli adımlardır. Günümüzde bilişim ve teknolojinin yer almadığı sektör yoktur. Bu alanlarda kendini geliştirmek önünüze kapılar açar. Başarıya ulaşmış kişileri model almak yerine onlardan ilham alıp kendini geliştirmek daha faydalı olacaktır. İş hayatında fark yaratarak kendi imajını oluşturmak ve bunu en iyi şekilde dışarı yansıtabilmek yapılması gerekenlerdendir.

11

12 4857 bir belgesel film https://www.youtube.com/watch?v=sdWM Fk9cmqM

13 Film size ne düşündürdü? İşi umursamak? Daha fazlasını yapmak? Kariyer planı ödevlerinizi bekliyorum.

14

15

16 İş ve yaşam dengesi İş tatmini Verimli çalışma Stres

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Grup oluşturun (3 kişi) Beğendiğiniz, çalışmayı düşünebileceğiniz bir kurum seçin, “employer branding” kriterlerine göre kurumu tanıtacak bir sunum hazırlayın. Sunumlar 6,13 ve 21 Aralık derslerinde yapılacaktır.

28 Ödev içeriği aşağıdaki detaylarda hazırlanmalıdır. Faaliyet alanı, çalışma şartları ve sektördeki konum, Ücret, İş Güvencesi vb. Kişisel Gelişim Fırsatları, Kariyer Olanakları. Sosyal Sorumluluk, Rekabetçi Konum, Ürün ve Hizmetler, Kurum Kültürü. Kurumsal kimlik (Misyon, vizyon,kurumsal tarihçe) Slogan, Görsel kimlik öğeleri, logo, semboller, desenler, binalar, basılı malzemeler Sosyal sorumluluk çalışmaları, sponsorluk çalışmaları, etik yaklaşım, Ödül almış uygulamalar, Çalışanlara yönelik iletişim çalışmaları, Kamu oyu, müşteriler, ilgili hedef kitleler vb. yapılan iletişim çalışmaları, (Basın yansımaları, gazete kupürleri, TV programları, internet içerikleri taranarak somut yansıma örnekleri eklenecek) Kurumsal Web sitesi, Sosyal ağlar ve sosyal medya yansımaları, Bilgi paylaşımına yönelik uygulamalar, yönetsel raporlar vb. Kurumsal reklamlar, Ödevin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar tam künye olarak verilecek, flash memory’den sunulacak. PPT dosyası son hali CD olarak final sınav tarihinde teslim edilecek,

29 Kişisel markanızı nasıl geliştirebilir siniz? “Yepyeni bir dünya” vakasını tartışıyoruz.

30 “Öğren­ci­le­rin Türkiye’de en fazla çalış­mayı arzu­la­dık­ları şirket­ler han­gi­leri?”, “Öğren­ci­ler bu şirket­lerde niçin çalış­mak isti­yor?”, “Öğren­ci­le­rin ter­cih­le­rinde etkili olan temel fak­tör­ler neler?”, “Öğren­ ci­ler şirket­ler hak­kında nasıl bilgi edi­ni­yor­lar?” ve “Farklı bilgi kay­ nak­la­rı­nın öğren­ci­le­rin ter­cih­le­rine görece etkisi nedir?”. Bu çerçe­vede şirket­le­rin “Kurum Kül­tür­leri”, “Gör­sel Kim­lik­leri”, “Ürün ve Hiz­met­leri”, “Reka­betçi Konum­ları”, “Sos­yal Sorum­lu­luk Anla­yış­ ları”, “Çalışma Şart­ları” ve “Kişi­sel Gelişim/Kariyer İmkân­la­rı­nın” öğren­ci­le­rin ter­cih­le­rine etki­leri ince­lendi. Ayrıca öğren­ci­le­rin ve işve­ ren mar­ka­sı­nın kişi­lik özel­lik­le­ri­nin öğrenci ter­cih­le­rine olan etkisi araştırıldı.

31 Lis­te­nin üst sıra­la­rı­nın nere­deyse tamamı işve­ren marka ile­ti­şimi çalış­ma­la­ rında üniver­site öğren­ci­le­rine yöne­lik dene­yim imkanı veren, efsane eği­tim ve staj prog­ram­ları, kamp­lar ve yarış­ma­lar düzen­le­yen şirket­ler­den olu­şu­ yor. Örne­ğin lis­te­nin zir­ve­sin­deki Turk­cell. Türkiye’nin en büyük genç­lik kulübü gnçtrkcll’i oluş­tu­ran şirket, üniver­site öğren­ci­le­rine yöne­lik ola­rak Turk­cell Aka­demi Üniver­site — Sanayi İşbir­lik­leri, “7 Bölge / 7 Üniver­site”, Turk­cell Aka­demi Yük­sek Lisans Burs Prog­ramı, Turk­cell Aka­demi “Genç­ sen Gele­cek­sin”, Turk­cell Aka­demi “Business’a Değer Katan üniver­site pro­ je­leri, İyi Fikir/ Deve­lo­per Network/ Fikir Madeni ve Uni­ver­cell gibi pro­je­leri yürü­tü­yor. Ancak Turkcell’in en büyü iki kozu, şirke­tin staj süreç­le­rini kap­sa­ yan Pro­fes­yo­nel­liğe Adım For­mas­yonu (PAF Prog­ramı) ve 2009 yılı sonunda baş­la­tı­lan Turkcell’li Yaşam semi­ner­leri. Şirket 2009–2010 eği­tim yılı boyunca Tür­kiye gene­linde 30 üniver­si­teye git­meyi ve ken­dini bir işve­ren ola­rak öğren­ci­lere anlat­mayı plan­lı­yor. Şuana kadar 15’e yakın üniver­si­teyi ziya­ret eden Turk­cell bu çalış­ma­la­rı­nın sonu­cunu almışa ben­zi­yor zira PAF takı­mına bu yıl 12 bin genç baş­vurdu.

32 Uni­le­ver ise üniver­site öğren­ci­le­rine yöne­lik yürü­tü­len pro­je­ler konu­sunda tam bir efsane. İşveren mar­ka­sını 2000 yılında küre­sel bir stra­te­jiyle yeninde şekil­len­di­ren Uni­le­ver faali­yette olduğu tüm ülke­le­rin ‘yete­nek pazar’ında lider olmayı hedef­li­yor. Her yıl boyunca devam eden vaka çalış­ma­ları, semi­ner­ler ve kam­pus etkin­lik­le­rin­den bağım­sız ola­rak ger­çek­le­şen ve Unilever’in ger­çek mar­ka­la­rına yöne­lik pazar­lama çalış­ ma­la­rı­nın ekip halinde yürü­tül­düğü proje yarış­ması Ide­at­ rophy ve BizzTrip2Unilever gibi faali­yet­ler şirketi öğren­ci­ le­rin en göz­de­leri ara­sında üst sıraya yerleştiriyor.

33 Mer­ce­des Benz Türk’ün öğren­ci­le­rin gönül­le­rin­deki yerini her yıl biraz daha sağ­lam­laş­tı­ran ise kari­yer geli­şi­mini ulus­la­ra­rası fır­sat­ larla da des­tek­le­yen staj prog­ram­ları. Öğren­ci­ler ara­sında PEP ola­ rak tanı­nan staj­yer geliş­tirme prog­ramı 2002 yılın­dan bu yana üniver­si­te­le­rin son sınıf­la­rında oku­yan mühen­dis­lik ve işletme öğren­ ci­le­rine iş haya­tına öğren­ciy­ken atılma fır­sa­tını sunu­yor. Şirke­tin bir diğer yeni mezun­lara özel istih­dam aracı ise “The CAReer Talent Prog­ramme” adı altında yürü­tü­len ve ulus­la­ra­rası nite­liği olan yetiş­ tirme prog­ramı. Prog­ram sonunda katı­lan­lar istih­dam edil­meye baş­ la­nı­yor. Henüz işin başında şirket kül­tü­rüyle yoğ­ru­lan yeni mezun­lar şirket için oldukça verimli olu­yor­lar. “Kurum kül­tü­rü­müz en önemli reka­betçi özel­li­ği­miz diye­bi­li­riz” diyor Mer­ce­des Benz Türk İnsan Kay­nak­ları Müdürü Salih Ertör ve devam edi­yor: “Per­for­mans odaklı kurum kül­tü­rü­müzü bes­le­yen önemli bir unsur da yete­nek­le­rin tam zama­nında cezp edil­mesi ve orga­ni­zas­yo­nu­muza katıl­ması ola­rak tanımlanabilir.”

34 “Çok para kazan­mak­tansa kendi hedef­le­rim doğ­ rul­tu­sunda bir işte çalış­mak iste­rim. Ancak şirket­lerde işle­rin nasıl yürü­düğü içine gir­me­den anla­şıl­mı­yor. Dışa­rı­dan bak­makla çalış­maya baş­la­ma­dan önce dene­yim­le­mek ara­sında çok fark var. En zoru doğru şirketi ve pozis­yonu bul­ mak” diye­rek anla­tı­yor kari­ye­rine baş­lar­ken cevap bul­ması gere­ken en önemli soruyu İstan­ bul Tek­nik Üniver­si­tesi (İTÜ) İşletme Mühen­dis­ liği 2. sınıf öğren­cisi Osman Caner Nurday.

35 Milen­yum nes­li­nin büyük çoğun­lu­ğunu oluş­tu­ran üniver­ site öğren­ci­le­ri­nin doğru şirketi ve doğru pozis­yonu bulma tela­şı­nın altında, ala­nında uzman­laşma istek­leri yatı­yor. Ankette öğren­ci­ler­den iş yaşa­mın­dan bek­len­ti­le­ rini anla­mak üzere yönel­ti­len soru­larda ulusal/uluslararası kari­yer yap­mak, top­luma katkı sağ­la­ mak, yeni ve farklı şeyler geliştirmek/yaratmak, iş ve özel yaşantı ara­sında denge kur­mak, çok para kazan­mak, bağım­sız çalış­mak, ala­nında uzman­laş­mak, şirke­tin üst kade­me­le­rinde görev yap­mak baş­lık­la­rını puan­la­ma­ları istendi. Cevap­larda en yük­sek puanla en büyük bek­len­ti­ nin ala­nında uzman­laş­mak olduğu ortaya çıktı.

36 Okul şirket ima­jı­nın öğren­ci­lerle duy­gu­sal bir bağ kur­mada işe yara­ma­sı­nın temel nedeni öğren­ci­ le­rin şirket seçi­minde etkili olan fak­tör­ler­den kari­ yer ola­nak­ları baş­lı­ğında rahat­lıkla görü­lü­yor. Öğren­ci­le­rin yüzde 56’sı seçim­le­rinde gelecek için iyi bir refe­rans olan ve yüzde 49’u kişi­sel geli­şim imkanı veren şirket­leri üst sıra­lara yer­leş­ tir­di­ler. Ancak bu sonuç bu tür bir imaja sahip şirket­leri aynı zamanda atlama taşı ola­rak görül­ dük­leri anla­mına da geli­yor.

37 Aile kav­ra­mını tanım­la­yan kaç sıfat saya­bi­lir­si­ niz? Ve bu sıfat­lar­dan kaç tanesi aynı zamanda çalış­mak iste­di­ği­niz şirketi de anla­tı­yor? Liste belir­le­nir­ken öğren­ci­le­rin çalış­mak iste­dik­leri şirket­le­rin marka kişi­lik­le­rini tanım­la­dık­ları bölümde, seçim­lerde genel ola­rak yüzde 40 ora­ nıyla başa­rılı, yüzde 36 ora­nıyla say­gın, yüzde 33’er ora­nıyla uzman ve çağdaş gör­dük­leri şirket­leri ter­cih ettik­leri görülüyor.

38 İlk beş şirketi diğer­le­rin­den ayı­ran üç temel marka kişi­lik özel­liği ise içten, ori­ji­nal ve üst sınıf. Genel değer­len­dir­me­lerde bu özel­lik­le­rin en az yüz­deye sahip olan­lar ara­sında oldu­ğunu gör­mek şirket­leri şaşır­ta­bi­lir. İçten­lik; sıcak­lığı ve aileyi çağrış­tı­rı­yor. Ori­ji­nal­lik ise diğer­ler şirket­lerde yaşa­na­ma­ya­cak bir tec­rü­beyi bera­be­rinde geti­ri­ yor. Dola­yı­sıyla ilk beş şirke­tin marka kişi­lik özel­lik­leri doğru denk­le­ min “okul+aile” oldu­ğunu des­tek­li­yor. Öğren­ci­le­rin üst sınıf tanım­la­ ması ise men­subu ola­cak­ları aile­nin say­gın­lı­ğına büyük önem ver­ dik­le­rini, seç­kin­ler ara­sında yer almayı iste­dik­le­ri­nin gös­te­ri­yor. Türk Hava Yolları’nın lis­tede ikinci sıraya yer­leş­me­si­nin temel nedeni de 2009 yılında yap­tığı ulus­la­ra­rası rek­lam ve spon­sor­luk anlaş­ma­ları. Ünlü oyuncu Kevin Costner’lı rek­lam­lar genç­le­rin göz­le­rini THY’ye çevir­me­le­rini sağ­lar­ken, İspan­yol­la­rın ünlü fut­bol takımı Bar­se­lona ve İngi­liz takımı Manc­hes­ter United’a spon­sor olması genç­ler için üst sınıf bir şirket ima­jını oluşturdu.

39 NEYE GÖRE TERCİH EDİYORLAR? Peki, öğren­ci­ler en iyi­leri neye göre belir­li­yor­lar? Seçim­lerde cin­si­ yet­ten mezun olu­na­cak bölüme, öğren­ci­nin yaşa­dığı şehir­den çalı­şıl­ mak iste­nen depart­ma­nın şirket için­deki popü­la­ri­te­sine kadar pek çok unsur etkili. Ancak asıl belir­le­yici yine şirket­le­rin öğren­ci­ler üzerin­deki imajı olu­yor. Kurum kül­türü bu belir­le­yi­ci­ler­den ilki. Öğren­ci­ler kurum kül­türü baş­lığı altında oyla­dık­ları şirke­tin yöne­ti­ci­ le­ri­nin dünya görüşü, yöne­ti­ci­ler ve çalı­şan­lar tara­fın­dan pay­la­şı­lan temel değer­leri, viz­yonu, geç­mişi, mis­yonu ve kuru­cu­su­nun kişi­lik özel­lik­leri, benim­se­diği ilke­leri fak­tör­le­ri­nin önem dere­ce­sini belir­ti­ler. Öğren­ci­le­rin yüzde 52’sinde viz­yo­nun, yüzde 51’inde geç­mi­şin ve yüzde 48’inde mis­yo­nun ter­cih­leri belir­le­mede etkili olduğu görülüyor.

40 Şirket­ler ücret ve iş güven­cesi fak­tör­leri açı­sın­dan değer­len­di­ril­di­ ğinde yüzde 37’lik bir grup iş güven­ce­sini, yüzde 41’i yan imkan­ları, yüzde 49’u ise ücreti dik­kate alı­yor. Kari­yer ola­nak­ları açı­sın­dan öğren­ci­le­rin yüzde 56’sı çalış­mak iste­dik­leri şirke­tin gelecek için iyi bir refe­rans olma­sını isti­yor. Yüzde 41’i yurt­dı­şında çalışma imka­ nını, yüzde 43’ü farklı pro­je­lerde çalışma imka­nını, yüzde 49’u kişi­ sel geli­şim imka­nını ve yüzde 46’sı da yük­selme imka­nını ara­dık­ları kri­ter­ler ara­sında gös­te­ri­yor. Çalışma şart­la­rında da yüzde 33’lük bir kesim etik stan­dart­la­rın, yüzde 38’lik bir kesim çalı­şan­la­rın nite­liği ile hitap ettiği müş­teri kit­le­si­nin, yüzde 27’si çalışma saat­le­ri­nin, yüzde 26’sı yöne­tici tutu­mu­nun, yüzde 28’i çalı­şan­lar arası iliş­ki­le­rin ve yüzde 40’ı da fizik­sel çalışma orta­mı­nın önemini vur­gu­lu­yor.

41 İSG http://tvarsivi.com/program-konugu- istanbul-is-sagligi-ve-isci-guvenligi-uyesi- asli-odman-ile-tuzla-tersanedi-kaza-ve-is- 05-04-2012-izle-i_2012040168886.html

42 Derin Çığlık/263 Ödüllü yönetmen Metin Kaya, Kozlu grizu faciasını her yönüyle beyaz perdeye aktardı.

43 http://www.cultureunplugged.com/play/445 2/4857http://www.cultureunplugged.com/play/445 2/4857

44 http://riyatabirleri.net/16ton_ana. html 16 Ton, insanlık tarihine ironik bir yaklaşım. Bugünkü yanlış hayatımızı neleri nerelerden nasıl çıkararak inşa ettiğimizi anlatıyor. Gele gele vardığımız serbest piyasa ve özgürlük çağı yoksa bütünüyle halkla ilişkiler faaliyeti ürünü mü? Madencilerin sefaletini anlatırken gözde bir hit parçası oluveren "16 Ton", yoksa sadece bir şarkı mı? 16 Ton, büyük ölçüde, fotoğraf, resim, desen ve gravürlerin hareketlendirilmesiyle yapılmış bir "masa başı" filmi. Orijinal hareketli görüntüler de içeriyor; ama az. Ardında da, uzun ve ayrıntılı bir araştırma var. Yapılışı 1,5 yıla yayıldı. Bu siteden, filmin tamamını da izleyebilirsiniz, bölümlerini, ayrı ayrı da. Sitede filmin metni de yeralıyor. Her bölümün sayfasında, birçok ek bilgi ve filmin ayrıntılarına dair açıklamalar var. İyi seyirler ve okumalar. / ÜMİT KIVANÇ

45


"Profesyonel Çalışma Yaşamına Giriş. İnsan İş İşyeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları