Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU"— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
2016 YILI

2 Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, hesaplanması Raporun 3. Bölümünde Maliyetler, Raporun 4. Bölümünde Tarifeler ve Raporun 5. Bölümünde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin

3 Tanımlar : Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık , bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

4 Yasal Mevzuat : . Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu
Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

5 Taraflar : Evsel Katı atık İdaresi
1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

6 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; a-Tam maliyet sistemi ve b- Kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV hariç olarak hesaplanmıştır. Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katı atık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

7 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GERÇEK TOPLANAN ATIK MİKTARINA GÖRE YÜZDESEL DAĞILIMI
Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Yönelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarın konutlar için kullanılacak bölge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz bölgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık üreticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ürettikleri evsel atık miktarlarını –Kg/Kişi/Gün- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu açıklamaya göre; Okullar Öğrenci sayısı Ton/yıl ,0650 Ton/Yıl Kamu hastaneleri Yatak Sayısı ,2789 Ton/Yıl Kamu Binaları Personel Sayısı Ton/Yıl Diğer Ticari olmayan Kurumlar Personel Sayısı ,6600 Ton/Yıl Bürolar , İşyerleri Personel Sayısı ,3600 Ton/Yıl Restoran Market Ve Pazarlar Alan Metrekare ,6102 Ton/Yıl Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı ,3600 Ton/Yıl Sanayi İşyeri Personel Sayısı ,6500 Ton/Yıl Diğer Ticarethaneler Personel Sayısı ,3600 Ton/Yıl Konutlar Kentsel (Kg/Kişi /Gün ,8500 Kg/Gün

8 Tarifenin yapılabilmesi için ;
Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı Atık miktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katıatık üreticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katıktık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine göre dağıtılması .. Kılavuza Göre Toplam Atık Miktarının Hesaplanması : Gruplandırılmış katı atık üreticilerin Zonguldak Belediyesinde Katıştık yükümlüsü olarak kayıtları bulunmaktadır. Yapılacak tarife gelecek yılın tarifesi ise üretilen katıatık miktarı Ton/Yıl olarak hesaba alınır. Bunun sebebi katı atık üreticilerinin ürettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katıatık üreticisi, ürettiği katı atığı çöp konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti mümkün değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten öder ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara göre atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır. Toplam Atık Miktarının Yüzdesel Dağılımı : Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri Müdürlüğü ve Su işleri Müdürlüğünden alınan su abone verileri ile Merkez ilçemize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz çalışması sonucudur.

9 OKUL KREŞ VE YURTLAR Kılavuza göre Okul Kreş Ve yurtlar için 2 063,490 Ton Evsel katı atık Hesaplanmıştır. 2. Toplam Gerçek bertaraf edilen Katı atık içersinden gruba isabet eden miktarı Tondur. II- SAĞLIK KURULUŞLARI Kılavuza göre 1 226,465 Ton/YIL Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 742,040 Ton/yıl dır. III- KAMU BİNALARI Kılavuza göre ,200 Ton Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı Ton/yıldır IV DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR Kılavuza göre 47,520 Ton/yIL Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 28,751Ton/yıldır V-İŞYERİ, BÜRO Kılavuza göre 964,250 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 583,394 Ton/yıldır VI – YEME İÇME -RESTORAN MARKET PAZARYERİ Kılavuza göre Ton/Yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı ,110 Ton/yıldır VII- OTELLER Kılavuza göre 871,017 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 526,986 Ton/Yıldır

10 IIX- DİĞER TİCARETHANELER
Kılavuza göre 1478,320 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 894,418 Ton/Yıldır IX- SANAYİ İŞYERLERİ 1-Kılavuza göre 518,300 Ton/Yıl Evsel Katıştık hesaben üretilmiştir. 2-Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 313,584 Ton/Yıldır X- KONUTLAR Kılavuza göre ,083 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı Ton/Yıldır

11 XI- GENEL KONTROL 2016 YILI Kılavuza göre Toplam Toplanan
Kılavuza göre Toplam Toplanan Toplanan atık BİRİM MALİYET MÜKELLEF GRUPLARI Hesaplanan İçindeki Atık miktarı içinde KONTROL Atık Miktarı Oranı miktarı payı TON/TL OKULLAR 2.063,490 0,02578 48.423,080 156,0304 ,66 HASTANELER 1.226,465 0,01532 742,040 ,79 KAMU Bİ,NALARI 16.427,200 0,20521 9938,840 ,13 DİĞER TİCARİ OLMAYAN 47,520 0,00059 28,751 4 485,98 İŞYERİ BÜRO 964,250 0,01205 583,394 91 27,16 YEME İÇME RESTORAN 0,28583 13834,110 ,68 OTELLERVE ÖZEL HASTANE 871,017 0,01088 526,986 82 225,78 DİĞER TİCARETHANELER 1.478,320 0,01847 894,418 ,42 SANAYİ İŞYERLERİ 518,300 0,00647 313,584 48 928,58 KONUTLAR 33.573,083 0,41940 20312,499 ,40 TOPLAM 80 035,059 1,00000 ,58

12 3. MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katıatık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini , hizmet alımı yolu ile yapmaktadır mali yılında Belediyemizin bu hizmetler için ödemiş bulunduğu bedeller aşağıdaki gibidir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,56 TL “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” una göre, Net Sistem Maliyeti Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşüldükten sonra kalan tutardır. Zonguldak Belediyesi yılında tahakkuk eden çevre temizlik vergisi ,23 Tl.dir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,34 TL ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ,23 TL 2016 ELEKTRİK ÜRETİM GELİRİ ,85 TL NET SİSTEM MALİYETİ ,26 TL TOPLANACAK KATI ATIK MİKTARI Ton/Yıl BİRİM MALİYET TON/TL ,03 TL

13 4. TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir. Sabit tarife : Atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki biçimde belirlenmiştir: Konutlar: Bölge kategorilerine göre kentsel ya da kırsal konutlar için Çevre ve Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık üretim miktarları.(Sabit Tarife) Okullar : Öğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı (Değişken Tarife) Ticari kuruluşlar: Büro ve işyerleri Çalışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve kuruluşun büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapladığı alan metrekare , yatak sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife) Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife) Sanayi İşyerleri : Sanayinin büyüklüğüne göre (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları . (Değişken Tarife)

14 Tarafımızdan izlenen yöntem; Sabit ve Değişken tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama ve tarife dışında tutulmuştur. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren Aboneler için Katı atık miktarı işe başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi nedeniyle tarifesinde değişiklik olması halinde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri on iki eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine ödenecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede konut için belirlenen tutar tam olarak tahsil edilecektir.

15 Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacaktır. Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları ağırlık oranlarının toplam maliyetle çarpılması sonucu bulunan tutardan konut ve konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen çevre temizlik vergisi ve Katı Atık Bertaraf tesislerimizde üretilen elektrik gelirlerimiz katı atık üreticilerinin tesise getirmiş oldukları atık miktarları üzerinden hesap edilmiş ve toplam sistem maliyetinden indirim konusu yapılmıştır. Ana gruplar olan konut ve konut dışı mükelleflere ait maliyetleri karşılayacak biçimde alt gruplara “Kirleten öder ilkesi” esasına dayanarak tarifeler belirlenmiştir. Tarife grupları içerisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar için verilen evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.

16 TARİFE : MÜKELLEF GRUPLARI BİRİM SAYISI YILLIK BİRİM TL AYLIK OKULLAR
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİM SAYISI YILLIK BİRİM TL AYLIK OKULLAR Öğrenci Sayısı X 6,14 0,51 HASTANELER Yatak Sayısı 120,73 10,06 KAMU Bİ,NALARI Personel Sayısı 151,04 12,58 DİĞER TİCARİ OLMAYAN 62,31 5,19 İŞYERİ BÜRO 23,6 1,97 YEME İÇME RESTORAN Alan m2 57,60 4,80 OTELLER Yatak Sayısı 92,91 7,74 DİĞER TİCARETHANELER 128,39 10,70 SANAYİ İŞYERLERİ 344,57 28,71 KONUTLAR Abone Sayısı 76,04 6,34

17 5. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME
5.1. Faturalama İlkeleri Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır: - Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir, - Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.) - Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır, - Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, -Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır. -İşyeri-Büro, Restoran (yeme, içme, eğlence) market ve pazarlar, otel-Özel hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri için aylık tahakkuk edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücreti, idareye verilen Çevre Temizlik Vergisi üzerinden yapılacaktır. 5.2. Muhasebeleştirme Bütçeleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

18 6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır. 7. SONUÇ: Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır. Tarifeler katma değer vergisi hariç olup, ödenen çevre temizlik vergisi ve üretilen elektrik enerji gelirleri mahsup edildiği için belirtilen tutar doğrudan su abonelerinden alınacaktır. Mükellef grupları itibariyle Katı Atıkların hesaben üretimi, Gerçek bertaraf edilen katı atık miktarlarından aldıkları pay ve maliyet unsurlarına göre hesap edilen tarifeler ve taksit tutarları Ek Kitap 1 de detayları ile gösterilmiştir.


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları