Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2016 YILI. Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2016 YILI. Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık."— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2016 YILI

2 Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri i ç in evsel katı atık tarifelerinin ve ü cretlerinin saptanmasıdır. 2872 Sayılı Ç evre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ü cretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına g ö re toplam sistem maliyeti ü zerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması i ç in maliyet artı y ö ntemi kullanılmıştır. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Ç evre Kanunu h ü k ü mleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelikte yer alan d ü zenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzdaki a ç ıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. B ö l ü m ü nde Tarife Hesaplama İlkeleri, hesaplanması Raporun 3. B ö l ü m ü nde Maliyetler, Raporun 4. B ö l ü m ü nde Tarifeler ve Raporun 5. B ö l ü m ü nde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin

3 Tanımlar : Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık, bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

4 Yasal Mevzuat :. Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, 74742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

5 Taraflar : Evsel Katı atık İdaresi 1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

6 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; a-Tam maliyet sistemi ve b- Kirleten ö der ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “ tarife ” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği t ü m hizmetler karşılığında ortaya ç ıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık ü reticilerine yansıtılmasına y ö nelik y ö ntemi ve bu y ö ntemle hesaplanmış ü cretler listesini ifade etmektedir Maliyet artı y ö nteminde, sağlanan hizmete ait t ü m maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu y ö ntemde, ö ncelikle, sistemin mevcut ihtiya ç ları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: 1.Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. 2.Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV hariç olarak hesaplanmıştır. 3.Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katı atık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. 4.Toplam sistem maliyetinin farklı atık ü reticilerine dağıtımı yapılmıştır. 5.Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

7 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GER Ç EK TOPLANAN ATIK MİKTARINA G Ö RE Y Ü ZDESEL DAĞILIMI Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Y ö nelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler i ç in atık ü retim miktarın konutlar i ç in kullanılacak b ö lge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz b ö lgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık ü reticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ü rettikleri evsel atık miktarlarını – Kg/Kişi/G ü n- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu a ç ıklamaya g ö re; 1.Okullar Öğrenci sayısı Ton/yıl 0,0650 Ton/Yıl 2.Kamu hastaneleri Yatak Sayısı 1,2789 Ton/Yıl 3.Kamu Binaları Personel Sayısı 1.6000 Ton/Yıl 4.Diğer Ticari olmayan Kurumlar Personel Sayısı 0,6600 Ton/Yıl 5.Bürolar, İşyerleri Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 6.Restoran Market Ve Pazarlar Alan Metrekare 0,6102 Ton/Yıl 7.Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 8.Sanayi İşyeri Personel Sayısı 3,6500 Ton/Yıl 9. Diğer Ticarethaneler Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 10. Konutlar Kentsel (Kg/Kişi /Gün 0,8500 Kg/Gün

8 Tarifenin yapılabilmesi i ç in ; Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı Atık miktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katıatık ü reticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katıktık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine g ö re dağıtılması.. -Kılavuza G ö re Toplam Atık Miktarının Hesaplanması : Gruplandırılmış katı atık ü reticilerin Zonguldak Belediyesinde Katıştık y ü k ü ml ü s ü olarak kayıtları bulunmaktadır. Yapılacak tarife gelecek yılın tarifesi ise üretilen katıatık miktarı Ton/Yıl olarak hesaba alınır. Bunun sebebi katı atık ü reticilerinin ü rettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katıatık ü reticisi, ü rettiği katı atığı çö p konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti m ü mk ü n değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten ö der ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara g ö re atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır. Toplam Atık Miktarının Y ü zdesel Dağılımı : Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler M ü d ü rl ü ğ ü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri M ü d ü rl ü ğ ü ve Su işleri M ü d ü rl ü ğ ü nden alınan su abone verileri ile Merkez il ç emize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz ç alışması sonucudur.

9 OKUL KREŞ VE YURTLAR 1.Kılavuza göre Okul Kreş Ve yurtlar için 2 063,490 Ton Evsel katı atık Hesaplanmıştır. 2. Toplam Gerçek bertaraf edilen Katı atık içersinden gruba isabet eden miktarı 1 248 460 Tondur. II- SAĞLIK KURULUŞLARI 1.Kılavuza göre 1 226,465 Ton/YIL Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 742,040 Ton/yıl dır. III- KAMU BİNALARI 1. Kılavuza göre 16 427,200 Ton Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 9 938 840 Ton/yıldır IV DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR 1.Kılavuza göre 47,520 Ton/yIL Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 28,751Ton/yıldır V-İŞYERİ, B Ü RO 1.Kılavuza göre 964,250 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 583,394 Ton/yıldır VI – YEME İÇME -RESTORAN MARKET PAZARYERİ 1.Kılavuza göre 22 865414 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 13 834,110 Ton/yıldır VII- OTELLER 1.Kılavuza göre 871,017 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 526,986 Ton/Yıldır

10 IIX- DİĞER TİCARETHANELER 1.Kılavuza göre 1478,320 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 894,418 Ton/Yıldır IX- SANAYİ İŞYERLERİ 1-Kılavuza göre 518,300 Ton/Yıl Evsel Katıştık hesaben üretilmiştir. 2-Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 313,584 Ton/Yıldır X- KONUTLAR 1.Kılavuza göre 33 573,083 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 20 312 499Ton/Yıldır

11 XI- GENEL KONTROL 2016 YILI Kılavuza göre ToplamToplanan Toplanan atıkBİRİMMALİYET MÜKELLEF GRUPLARIHesaplanan İçindeki Atık miktarı içindeMALİYETKONTROL Atık Miktarı Oranımiktarı payıTON/TL OKULLAR 2.063,490 0,02578 48.423,0801.248 460156,0304 194 797,66 HASTANELER 1.226,465 0,01532 48.423,080742,040156,0304 115 780,79 KAMU Bİ,NALARI 16.427,200 0,20521 48.423,0809938,840156,0304 550 761,13 DİĞER TİCARİ OLMAYAN 47,520 0,00059 48.423,08028,751156,0304 4 485,98 İŞYERİ BÜRO 964,250 0,01205 48.423,080583,394156,0304 91 27,16 YEME İÇME RESTORAN 22.865 414 0,28583 48.423,08013834,110156,0304 2 158 541,68 OTELLERVE ÖZEL HASTANE 871,017 0,01088 48.423,080526,986156,0304 82 225,78 DİĞER TİCARETHANELER 1.478,320 0,01847 48.423,080894,418156,0304 139 556,42 SANAYİ İŞYERLERİ 518,300 0,00647 48.423,080313,584156,0304 48 928,58 KONUTLAR 33.573,083 0,41940 48.423,08020312,499156,0304 3 169 367,40 TOPLAM 80 035,059 1,00000 48.423,080 7.555.472,58

12 3. MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katıatık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini, hizmet alımı yolu ile yapmaktadır. 2014 mali yılında Belediyemizin bu hizmetler i ç in ö demiş bulunduğu bedeller aşağıdaki gibidir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 9 193 324,56 TL “ Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuz ” una g ö re, Net Sistem Maliyeti Ç evre Temizlik Vergisi gelirleri d ü ş ü ld ü kten sonra kalan tutardır. Zonguldak Belediyesi 2015 yılında tahakkuk eden ç evre temizlik vergisi 379 887,23 Tl.dir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 9 278 612,34 TL Ç EVRE TEMİZLİK VERGİSİ - 379 887,23 TL 2016 ELEKTRİK ÜRETİM GELİRİ - 1 343 251,85 TL NET SİSTEM MALİYETİ 7 555 473,26 TL TOPLANACAK KATI ATIK MİKTARI 48 423 080 Ton/Yıl BİRİM MALİYET TON/TL 156,03 TL

13 4. TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzda iki t ü r tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık ü reticisinin ü rettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık ü reticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, b ü y ü k oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz ö zelinde bu t ü r yapılaşmalar s ö z konusu olmadığından bu tarife t ü r ü tercih edilmemiştir. Sabit tarife : Atık ü retimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık ü reticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ü cretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların b ü y ü kl ü ğ ü, ticari kuruluşun t ü r ü ne dayalı olarak yapılan ü cretlendirmeler bu tarife t ü r ü ne ö rnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki bi ç imde belirlenmiştir: Konutlar: B ö lge kategorilerine g ö re kentsel ya da kırsal konutlar i ç in Ç evre ve Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık ü retim miktarları.(Sabit Tarife) Okullar : Ö ğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı (Değişken Tarife) Ticari kuruluşlar: B ü ro ve işyerleri Ç alışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve kuruluşun b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı, kapladığı alan metrekare, yatak sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife) Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife) Sanayi İşyerleri : Sanayinin b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife)

14 Tarafımızdan izlenen y ö ntem; Sabit ve Değişken tarife uygulanması y ö ntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki a ç ıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama ve tarife dışında tutulmuştur. Yıl i ç inde Evsel Atık Ü creti kapsamına giren Aboneler i ç in Katı atık miktarı işe başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan ç ıkan aboneler i ç in m ü kellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl i ç inde işyerinin konuta veya konutun işyerine d ö n ü şmesi nedeniyle tarifesinde değişiklik olması halinde; bu hususların ger ç ekleştiği tarihi izleyen bir ay i ç inde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu y ü k ü ml ü l ü ğ ü n yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu h ü k ü mleri uygulanır. Tarife tablolarında taksit tutarları da g ö sterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri on iki eşit takside b ö l ü nm ü ş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en ge ç fatura son ö deme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine ö denecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Ç evre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları ü zerinden yeniden bir ç evre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede konut i ç in belirlenen tutar tam olarak tahsil edilecektir.

15 S ü resinde ö denmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul ü Hakkında Kanuna g ö re yapılacaktır. Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları ağırlık oranlarının toplam maliyetle ç arpılması sonucu bulunan tutardan konut ve konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak ü zere ger ç ekleşen ç evre temizlik vergisi ve Katı Atık Bertaraf tesislerimizde üretilen elektrik gelirlerimiz katı atık üreticilerinin tesise getirmiş oldukları atık miktarları üzerinden hesap edilmiş ve toplam sistem maliyetinden indirim konusu yapılmıştır. Ana gruplar olan konut ve konut dışı m ü kelleflere ait maliyetleri karşılayacak bi ç imde alt gruplara “ Kirleten ö der ilkesi ” esasına dayanarak tarifeler belirlenmiştir. Tarife grupları i ç erisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar i ç in verilen evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.

16 TARİFE : MÜKELLEF GRUPLARIBİRİM SAYISI YILLIK BİRİM TL AYLIK BİRİM TL OKULLARÖğrenci Sayısı X6,14 0,51 HASTANELERYatak Sayısı X120,73 10,06 KAMU Bİ,NALARIPersonel Sayısı X151,0412,58 DİĞER TİCARİ OLMAYANPersonel Sayısı X62,315,19 İŞYERİ BÜROPersonel Sayısı X23,61,97 YEME İÇME RESTORANAlan m2 X57,604,80 O TELLERYatak Sayısı X92,917,74 DİĞER TİCARETHANELERPersonel Sayısı X128,3910,70 SANAYİ İŞYERLERİPersonel Sayısı X344,5728,71 KONUTLARAbone Sayısı X76,046,34

17 5. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME 5.1. Faturalama İlkeleri Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ü cretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak m ü stakilen, d ü zenli aralıklarla su faturaları ü zerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır: - Faturada her bir hizmetin ü creti ayrı ayrı g ö sterilecektir, - Fatura katı atık ü reticisine/aboneye mahsus t ü m gerekli bilgileri i ç erecektir, (isim, adres, atık ü reticisi/abone numarası vb.) - Faturada ve d ü zenleme tarihi ve son ö deme tarihi bulunacaktır, - Faturanın nasıl ö denebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, -Fatura, her bir hizmet i ç in her tarife t ü r ü i ç in gerekli bilgiyi sağlayacaktır. -İşyeri-B ü ro, Restoran (yeme, i ç me, eğlence) market ve pazarlar, otel- Ö zel hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri i ç in aylık tahakkuk edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ü creti, idareye verilen Ç evre Temizlik Vergisi ü zerinden yapılacaktır. 5.2. Muhasebeleştirme B ü t ç eleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler B ü t ç e ve Muhasebe Y ö netmeliğine g ö re y ü r ü t ü lecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin ö rnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama d ö neminde faturalandırma ve tahsilat s ü recini y ü r ü ten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ö demelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna g ö re hesaplanacaktır.

18 6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 15 g ü n s ü reyle halkın ve ilgili kuruluşların g ö r ü ş ve ö nerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir men ü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının g ö r ü şlerini iletmesi sağlanacaktır. 7. SONU Ç : Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Ç evre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Ç evre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve G ö revleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik ve bu y ö netmeliğin 6 ’ ncı maddesine g ö re ç ıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzda belirtilen ilke ve y ö ntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen y ö ntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler y ü klenici grubuna dağıtılarak y ü klenilen t ü m maliyet yansıtılmıştır. Tarifeler katma değer vergisi hariç olup, ö denen ç evre temizlik vergisi ve üretilen elektrik enerji gelirleri mahsup edildiği i ç in belirtilen tutar doğrudan su abonelerinden alınacaktır. M ü kellef grupları itibariyle Katı Atıkların hesaben ü retimi, Ger ç ek bertaraf edilen katı atık miktarlarından aldıkları pay ve maliyet unsurlarına g ö re hesap edilen tarifeler ve taksit tutarları Ek Kitap 1 de detayları ile g ö sterilmiştir.


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2016 YILI. Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları