Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
BABİLLİLERİN belli bir biyoloji bilgisi vardır. Pişmiş topraktan bazı organ modelleri yapmışlar ve araştırma için hayvanları kesmişlerdir. Hayvan ve bitkileri de basit olarak sınıflandırmışlardır.   ASURLULARDAN kalma hayvan figürleri de hayranlık duyulacak düzeydedir. MISIR Mısırlılar çeşitli vahşi hayvan türlerini ehlileştirerek incelemişlerdir. Mikroorganizma faaliyetlerini önlemek için çeşitli kimyasallar kullanmaları,mumyalamayı çok üst düzeyde gerçekleştirmeleri, bu dönemde biyolojik kuralların çok iyi bilindiğini göstermektedir.

2 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

3 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
Klasik Antik Dönem'de, bir dizi modern yorum ve varsayımlarda bulunulmuştur. Örneğin DEMOCRİTUS (DEMOKRİTOS) "atom kavramını ortaya atmıştır. Oysa bilim ya da bilgi, bilimsel delillere dayandırılmalıdır.Democritus, temelde bilimsel bir yaklaşım sergileyememesine rağmen atom kavramı daha o zaman konuşulmuştur. EMPEDOKLES'E (EMPEDOK) göre: "Dünyayı önceleri izole hâldeki vücut parçaları işgal etmişti. Yani daha insan bir bütün olarak dünyada yokken vücudunun kısımları olan kol, bacak, karın ve kafalar vardı. ARİSTO, bilimsel doğa tarihinin kurucusudur. Biyoloji ve fizikte önemli çalışmalar yaparak çağının en ünlü bilim insanı olmuştur. Aristo, aynı zamanda biyoloji bilim dalının da kurucusudur. Hayvanlar âleminin ilk çalışmasını yapan odur. ARİSTO, özellikle solungaç organının anatomik yapısına bağlı olarak balıkları, günümüzde geçerli olan, kemikli ve kıkırdaklı balıklara özdeş bir şekilde tanımlamış; balinaları da balıklardan ayırmıştı.

4 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

5 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
Tek toynaklıların hiçbir şekilde boynuzu olmadığını ve bir hayvanın hem yırtıcı dişe hem de boynuza sahip olamayacağını belirtmişti. Canlıların oluşumuna özgü ilk varsayım olan "kendiliğinden oluşum varsayımı" (Abiyogenez) da Aristo'ya aittir. Deney ve gözlemlere dayanmayan bu varsayımlar, 17. yy.la kadar yani mikroskobun icadına kadar geçerli olmuştur. Bu da bize bilimsel bilginin değişebileceğini göstermektedir.Aristo, tavuk embriyosunun günlük gelişimini, arıların çoğalmalarını ve köpek balıklarının, yavrularını ana karnında geliştirdikten sonra doğurmalarını çok doğru bir şekilde gözlemleyerek açıklamış, "gözlem" olgusunu biyolojiye sokmuştur.

6 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

7 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
Bu dönemin en Önemli araştırıcılarından olan GALENOS (GALEN) , anatomi ile uğraşan bir tıp adamıydı. Özellikle hayvanları kesip inceleyerek çeşitli tıbbi deneyler yürütüyordu. Gırtlaktaki sinirlerin kesilmesi ile hayvanların ses çıkaramadığını ilk defa o gözlemlemiştir. Anlamlı bir amaca yönelik deneyleri de Galenos yürütmüştü. Bu deneyler Galile'den önce yürütülen bilimsel deneylerin ilklerini oluşturuyordu.Bu durum bize bilimde kullanılan yöntemlerin önemini göstermektedir. Bir botanikçi olan THEOPHRASTOS (TEOFRAST) da birçok bitkinin tanımını yaparak Aristo'nun hayvanlar âleminde gerçekleştirdiklerini, bitkiler âleminde başarmıştır. O, çalışmalarını deneysel düşünceye dayandırmıştır. Yaptığı botanik çalışmalar ile biyolojik araştırmalar için bir dönüm noktası oluşturmuştur.

8 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

9 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
İBNİ SİNA: Bilimsel çalışmalar yy.da doruk noktasına ulaşmış ve doğal bilimlere Türk-İslam dünyasına damgasını vurmuştur. Ancak 16. yy.dan sonra Avrupa, büyük ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Bu ilerlemede Arapça yazılan bilim eserlerinin Latinceye tercüme edilmesinin rolü büyüktür. Bu sayede Batı Avrupa, Türk-İslam biliminden yararlanma olanağı bulmuştur. Örneğin yazdığı tıbbi eserleri Batı'da yıllarca ders kitabı olarak okutulan büyük Türk bilgini ve hekimi İbni Sina daha 11. yy. ortalarına doğru, küçük kan dolaşımını bularak açıklamıştır.

10 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

11 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
EL BRUNİ: El Brûni faydalı bitki ve otların, çeşitli hastalıklara karşı ilaç olarak nasıl kullanılması gerektiği hakkında çok yararlı araştırma ve buluşlar yapmış, farmasötik botaniğini kurmuştur. El Bruni, 180 eser ortaya koymuştur. Biyoloji ile ilgili olanların ağırlıkta olduğu eserleri sayfayı bulmaktadır.  ROGER BACON (RAJIR BAKON): Orta Çağ Dönemi'nde yaşamıştır bilimin doğrudan doğruya yürütülecek gözlemlere ve doğal olaylara dayandırılması görüşünü yaymıştır

12 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
Biyolojiyle ilgili bilgilerin özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak arttığını söylemek yanlış olmaz.17. yy. ın başlarında, optik aletlerin, özellikle mikroskobun icadı, bu bakımdan büyük Önem taşır. Bu bağlamda ANTON VAN LEEUVVENHOEK (ANTON FON LÖVENHUK), JAN SVVAMMERDAN (CON SİVIMIRDIN), MARCELLO MALPİGHİ (MARSEL MALPİGİ) birçok biyolojik icada imza atmışlardır İtalyan Biyolog FRANCESCO REDİ (FRANÇESKO REDİ), yaptığı deneylerle küçük kurtların, ete yumurta bırakan sineklere ait olduğunu gözlemleyerek bulmuş bilime deney ve gözlemi kazandırarak "kendiliğinden oluşum varsayımını (Abiyogenez) çürütmüştür.Böylece, "Bütün canlılar, daha önce var olan bir canlıdan oluşur." (Biyogenez) görüşü ve yaşamın devamlılığı kavramı doğmuştur. Redi,hayvan asalaklarını araştırıp asalak biliminin (Parazitoloji) kurucuları arasına girmiştir.

13 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

14 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
Ancak "kendiliğinden oluşum varsayımımın çöküşü LOİS PASTEUR İLE (PASTÖR) gerçekleşmiştir. Pastör önce mikroorganizmaların havadaki varlığını bulmuş, sonra deney şişelerinin ağzını pamukla tıkayarak havadaki mikroorganizmaların et suyuna girişini önlemiştir. Etin kendiliğinden bozulmadığını, bozulmanın havadaki mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamıştır. Böylece, bugün de geçerli olan, bir canlının kendiliğinden oluşamayacağını ancak kendisi gibi bir canlıdan üreme (eşeyli veya eşeysiz) yolu ile meydana gelebileceğini kanıtlayarak Abiyogenez yerine, Biyogenez Kuramı'nı ortaya koymuştur. Bu bir zamanlar kabul gören bir bilginin değişebileceğini de göstermiştir.

15 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

16 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
MENDEL: 1735'TE CAROLUS LİNNEAUS (KARİ LİNNE) canlıları sınıflandırmanın temelini attı. Lamarck (Lamark) bazı türlerin yavaş yavaş diğerlerine dönüştüğü görüşünü ortaya koydu. Lamarck'tan sonra Darvvin (Darvin) evrim fikrini geliştirdi. 1856'da Mendel genetikle ilgili çalışmalar yaparak bu bilim dalının alt yapısını oluşturdu. Biyoloji biliminin tarihsel gelişiminin, daha çok tıp bilimleri ile atbaşı gitmiştir. Bu nedenle biyoloji biliminde isim yapan birçok bilim insanı aynı zamanda hekimdir. KOPERNIKUS (KOPERNİK), C.V. LİNNE(LİNNE) A.V. HALLER(HELIR) GİBİ.

17 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ

18 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
MATTHIAS SCHLEIDEN (MATYAS SILAYDIN) VE THEODOR SCHWANN (TEDOR SIVAN), canlıların en küçük biriminin hücre olduğunu ortaya koymuştur. JAMES WATSON (CEYMS VATSIN) VE FRANCIS CRICKS (FRANCIS KIRİK) DNA'nın ikili sarmal modelini açık- lamıştır. Bu model daha sonra bilim insanlarının genetik kodlamayı anlamalarını sağlamıştır. Günümüze kadarki süreç içinde, biyoloji bilimi tarihinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle elektron mikrosko- bunun icadından sonra birçok biyolojik sorun çözülmüştür. Yirmi birinci yüzyılın başladığı bu dönemdeözellikle BİYOTEKNOLOJİ, GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, İNSAN GENOM PROJESİ GEN TEKNOLOJİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN yeni atılımlar ile elde edilecek önemli sonuçlar, Alman bilgini friedrich von weizsaecker'in (firedrik fon vişker) de vurguladığı gibi içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın haklı olarak "biyoloji yüzyılı" diye adlandırılmasında etkili olmuştur.

19 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ
BİYOLOJİ BİLİMİ VE BİZ: İnsan Genom Projesi (Human Genom Project = HGP) çerçevesinde, insan genlerinin tamamını kapsayan genom, analiz edilebilmektedir Önümüzdeki birkaç yıllık dönemde ise hangi genin, hangi işlevi kontrol ettiği tam olarak ortaya konulabilecektir. Böylece insanların yaşamını karartan birçok sorun ve genetik rahatsızlık, gen haritalarının çiziminin tamamlanması ile çözülecektir. Hatta bozuk genler çıkarılarak yerlerine sağlıklı olanlar aktarılacaktır. Böylece insan ömrü yıl uzayacaktır. DNA molekülünde olduğu varsayılan 3,1 milyar organik baz için elektronik bilgisayar programları geliştirilecek ve bunların araştırılması, birçok orta sınıf üniversitenin biyoloji laboratuvarın da dahi gerçekleştirilebilecektir. İnsanda varlığı ortaya çıkarılan gen ve onların ürünü olan proteinlerin ortaya konması ile birçok hastalığın tedavisi gerçekleşecektir. Bilindiği gibi klasik genetik hastalıklarda bir gendeki mutasyonlar söz konusu iken, daha karışık olan genetik hastalıklarda çok sayıdaki genin birlikte etkisi söz konusudur. Bu yüzden farklı genlerin birlikte etkilerinin de ortaya konulması gerekecektir. Klonlama ile döllenmemiş hücreden bireyler üretilmesi, biyoloji biliminde ulaşılan uygulamalı bilimsel çalışmaların başka bir boyutunu oluşturacak ve yapay organ üretim yöntemleri geliştirilecektir.

20 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJ
ISLAH ÇALIŞMALARI VE TARIM: Günümüzde beslenme, sağlıklı yaşam, gıda sıkıntısı ve güvenliği gibi problemler ortaya çıkmıştır. Biyoloji bilimindeki bilgiler, ilerlemeler ve buluşlar ise bu tür problemlerin çözümünde etkili rol oynamaya başlamıştır. Hayvansal ve bitkisel gıdaların veriminin ve üretiminin artırılması için ıslah çalışmalarından faydalanılmaktadır. Örneğin daha çok süt veren inek türleri, eti bol olan sığır türleri veya verimi yüksek buğday, domates gibi bitki türlerinin üretimi yapılmaktadır. Yine gen çalışmaları ile besinlerin verimi,kalitesi, niteliği değiştirilebilmektedir. Örneğin A vitamini üreten bir bitkiden alınan ilgili gen, A vitamini bulundurmayan pirince aktarılarak pirincin besin değeri artırılabilmektedir. Gen aktarımı ile hastalıklara dayanıklı bitkiler de elde edilebilmektedir. ÇEVRE SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK. ENERJİ KAYNAKLARINA ÇÖZÜM GETİRME. TIP VE SAĞLIK ALANINDAKİ İLERLEMELER. GEN TERAPİSİ. TÜP BEBEK TEDAVİSİ. İLAÇ ENDÜSTRİSİ.

21 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJ


"TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BİYOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları