Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MELİHA HASAN ALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MELİHA HASAN ALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 MELİHA HASAN ALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ
2015 2019 STRATEJİK PLAN ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ

2 STRATEJİK PLANLAMAYA GİRİŞ
2015 – 2019 ANKARA

3 ÇUBUK İLÇE HARİTASI ÇUBUK HARİTASI 6

4 Geçmişte sayısız medeniyet kurmuş milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bu güne ve yarına bırakılmış daha büyük işlerimiz vardır. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız

5 İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. İSTİKLAL MARŞI 4 Mehmet Akif ERSOY

6 GENÇLİĞE HİTABE GENÇLİĞE HİTABE

7 SUNUŞ SELVET GÜRDAĞ Hızla gelişen dünyamızda, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışma kaçınılmaz hale gelmiştir. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. İstikbale ümit ve güvenle bakabilmemiz, yarınların sahibi olacak öğrencilerimizi sistemli düşünebilen, sorgulayan, girişimci, teknolojiyi etkin ve verimli biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip, estetik duyguları gelişmiş, milli ve dini değerlere sahip sağlam karakterli bireyler olarak yetiştirebilmemizle mümkündür. Bu da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Stratejik planlama, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için kurumsal manada ortaya konacak faaliyetleri planlayıp hesaplayarak, ve eldeki kaynakları en etkin biçimde kullanarak hayata geçirme sanatıdır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan bu Stratejik Plan, okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. Ülkemizin Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli unsurun eğitim olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz vizyon, misyon çerçevesinde ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda tüm stratejik planlama ekibimize ve öğretmenlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü çalışanlarına teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. Selvet GÜRDAĞ Okul Müdürü

8 GİRİŞ VIII Stratejik Planlama Ekibi
GİRİŞ Stratejik Planlama Ekibi Stratejik planlama; örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi neden yaptığına şekil veren ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş bir çabadır. Stratejik planlama, bir defa yapılan bir işlem değildir. Ortaya çıkan fırsatlara göre tekrarlanan bir süreçtir. Bu nedenle sadece stratejik planlama yapmak yeterli değildir. Plan yapmanın yanında yöneticilerin stratejik düşünme ve vizyon geliştirme niteliklerinin de güçlendirilmesi gerekmektedir. Stratejik planlama kadar stratejik yönetim de çok önemlidir. Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Tüm bu süreçler planlama, yönetim, uygulama ve değerlendirme; sonuç olarak karşımıza nitelikli hizmet ve/veya kaliteli ürün ortaya çıkarmaktadır. Kalite yönetimi ve stratejik planlamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi vizyon, planlama ve üst yönetimin aktif katılımına ihtiyaç duyar. Ayrıca sürekli eğitim ve pratik yapma, zaman, para ve personel desteğini gerektirir. Kalite yönetimi, çalışma kalitesi ve kültürünün artırılması, paydaş tatmini, çalışanların güdülenmesi, verimlilik, çalışanların yetkilendirilmesi, bürokrasinin ve tekrarın azaltılması, iş süreçlerinin düzenli bir biçimde yürümesinin sağlaması nedeniyle popüler bir görünüm kazanmıştır. Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi, stratejik planı hazırlanırken tüm aşamalarda okulumuzun çalışanlarının, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin katılımının sağlanması ile paydaşlarımızın görüş ve beklentileri alınmaya çalışılmıştır. Stratejik planlamada öncelikle okulumuzun tabi olduğu mevzuat hükümleri referans kaynağı olarak ele alınmıştır. Ayrıca bağlı bulunduğumuz üst kurumların stratejik planlamaları ile kalkınma planları dikkate alınmıştır. Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi 2015 –2019 Stratejik planında; Birinci Bölümde, okulumuzun stratejik plan hazırlık süreci, İkinci bölüm, kurumumuz durum analizi özetine üçüncü bölümde, geleceğe yönelim , dördüncü bölüm, maliyetlendirme ve beşinci bölüm izleme ve değerlendirme şeklinde hazırlanmıştır. VIII Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Planlama Ekibi

9 İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ Okul Müdürü Sunuş VI Giriş VII İçindekiler
Kısaltmalar IX Tablo - Şema Listesi - Ek Listesi X I. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ  1 1.1. Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Plan Modeli  2 1.2. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları  4 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 6 2.1. Tarihsel Gelişim 7 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi  10 2.3. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler 11 2.4. Paydaş Analizi  13 2.5. Kurum İçi ve Dışı Analiz 14 2.5.1. Kurum İçi Analiz Organizasyon Yapısı  15 İnsan Kaynakları 16 Teknolojik Kaynaklar 20 Mali Kaynaklar 22 Kurum Kültürü 23 2.5.2. Kurum Dışı Analiz 24 Çevre Analizi Üst Politika Belgeleri 25 2.5.3. GZFT SWOT Analizi 27 2.6. Eğitim ve Öğretimde Gelişim Sorun Alanları 29 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 31 3.1. Misyon Vizyon Temel Değerler 33 3.2. Stratejik Plan Genel Tablosu 35 3.3. Tema, Amaç, Hedef ve Stratejiler 36 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 55 4.1. Maliyetlendirme 56 V. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME 57 5.1. M. H. Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Plan Değerlendirmesi 58 5.2. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli 60 5.3. Stratejik Planı Birim Sorumlulukları Tablosu 61 EKLER 67

10 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği MÜDÜRLÜK
Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Araştırma Geliştirme BT Bilişim Teknolojileri DPT Devlet Planlama Teşkilatı DYNED Dynamic Education GZFT Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit (Swot Analizi) İHL İmam Hatip Lisesi İÖO İlköğretim Okulu LYS Lisans Yerleştirme Sınavı MEB Milli Eğitim Bakanlığı MEM Milli Eğitim Müdürlüğü PG Performans Göstergesi SAM Stratejik Amaç SBS Seviye Belirleme Sınavı SH Stratejik Hedef STK Sivil Toplum Kuruluşları TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi EKYS Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi VHKİ Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni BSC Balanced Scorecard MTSK Motorlu Taşıt Sürücü Kursu PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Hukuksal ve Ekolojik Analiz BİLSEM Bilim Sanat Merkezi PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı RAM Rehberlik Araştırma Merkezi SODES Sosyal Destek Programı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu YİBO Yatılı İlköğretim Bölge Okulu KISALTMALAR

11 ŞEMA LİSTESİ TABLO LİSTESİ EKLER LİSTESİ XI NO ŞEMA ADI SAYFA Şema 1
Balanced Scorecard (Bsc) Modeli 2 Şema 2 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Plan Modeli 3 Şema 3 Plan Oluşum Şeması 4 Şema 4 Kurum İçi Analiz Şeması 14 Şema 5 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Organizasyon Şeması 15 TABLO LİSTESİ NO TABLO ADI SAYFA Tablo 1 Faaliyet Alanlarına Göre Ürün ve Hizmetler 11 Tablo 2 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Norm Kadro Durumu 18 Tablo 3 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Personel Analizi 20 Tablo 4 Yönetici Sayıları ve Öğrenim Durumları Tablo 5 Öğretmen Sayıları ve Öğrenim Durumları Tablo 6 Yardımcı Personel sayısı ve Öğrenim Durumları Tablo 7 Stratejik Plan Genel Tablosu Tablo 8 Branşlara göre Öğretmen Sayıları 21 Tablo 9 Görevlere Göre Personel Sayıları Tablo 10 Teknolojik Altyapı 23 EKLER LİSTESİ NO TABLO ADI SAYFA EK 1 Kurul Komisyon Ve Görevleri 57 EK 2 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi EK 3 İzleme Değerlendirme Formu 58 EK 4 Paydaş Stratejisi 59 EK 5 Okulumuzun Öğrencilerinin Ödül/Disiplin Durumları 60 EK 6 Okul/ Kurum/ Derslik/ Şube/ Öğrenci Durumları 61 EK 7 Sosyal Kültürel Sportif Faaliyet Sayıları 62 EK 8 Okulumuzun Etkinlik Ve Faaliyetleri- Gelir/Gider Tablosu 63 EK 9 Yıllara Göre Sınıf Öğrenci Mevcutları 64 EK 10 Kurs Seminer Sayıları 65 Ek 11 Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci Sayıları 66 XI

12 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ I. BÖLÜM

13 STARTEJİK PLANLAMA SÜRECİ Liderlik ve Paylaşılan Hedefe Odaklanma
STRATEJİK PLAN MODELİ 1.1. Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Planı, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek amacı hazırlanmış olan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” öngörüsünde EFQM modeli ve bu modelin tamamlayıcısı olan Balanced Scorecard (BSC) modeli birlikte kullanılarak hazırlanmıştır (Şema 1). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen Model esas alınarak Okulumuz Stratejik Planı Hazırlanmıştır. (Şema 2). BALANCED SCORECARD (BSC) MODELİ Şema 1 Finansal Boyut STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Kamu Yararı ve Kamu Tasarrufu Sonuç Odaklılık Yararlanıcı ve Çevre BSC Liderlik ve Paylaşılan Hedefe Odaklanma Eylemsel Boyut Faydalanıcı Odaklılık Toplumsal Sorumluluk Süreçler ve Verilerle Yönetim Öğrenme ve İyileştirme Boyutu İnsan Odaklılık ve Katılımcı Yönetim Süreklilik, Öğrenme, İyileştirme, Geliştirme, Yaratıcılık İşbirlikleriyle Öğrenme

14 MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ STRATEJİK PLAN MODELİ
Şema 2 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre tüm personeli Stratejik planlama sürecine dahil etmektedir. Bu doğrultuda plan hazırlama aşamaları Şema 2 de belirtilen aşamalara göre hazırlanmıştır. Hazırlık Programının Oluşturulması Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı Stratejik Plan Ekip ve Kurulları Stratejik Planlama İş Takvimi Durum Analizi Tarihi Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum içi ve Kurum Dışı Analiz Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Stratejik Amaçların Belirlenmesi Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi Nihai Stratejik Plan Performans Programı Yıllık performans hedefleri Faaliyetler Projeler İzleme ve Değerlendirme Faaliyet Raporu 3

15 2015-2019 Stratejik Planı Üst Politika Belgeleri
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.2. PLAN OLUŞUM ŞEMASI Şema 3 Okulumuz Stratejik Planı'nın temel yapısında, Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) baz alınmış, planın hazırlanmasında tüm paydaşların görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir. Stratejik Planı Üst Politika Belgeleri SP Toplantıları ve Koordinasyon Ekibi Çalışmaları M.H.B.Ç. FEN LİSESİ Stratejik Planları Durum Analizi Raporu Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi stratejik planının hazırlanmasında, dokuz aşamalı uygulama adımı benimsenmiştir: Stratejik planlama sürecini başlatma: Hazırlık Programı oluşturulması, Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması, Kurumsal sorumlulukları tanımlama: Mevzuat analizi, yasal yükümlülüklerin ve üst politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin incelenmesi, Kurumsal vizyon, misyon ve temel değerleri tanımlama: Kurum liderleri, çalışanlar ve sosyal paydaşlar tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması, Kurumun çevresini değerlendirme: Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, görüşlerinin alınması, GZFT ve PEST analizlerinin yapılması, Eğitim sisteminin stratejik alanlarının belirlenmesi: Kurum hizmetlerinin “Tema” başlıkları altında gruplandırılması, Stratejik planın oluşturulması: Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından planın hazırlanması, Stratejik Planı inceleme: Planın her aşamasında okulumuzun birimlerinin görüşlerinin alınarak plana şekil verilmesi, Etkili bir uygulama süreci: Performans programları hazırlanması, İzleme ve değerlendirme: Eylem planları, faaliyet raporları, izleme değerlendirme raporları ve formları, gerektiği durumda stratejik planın güncellenmesi. 4

16 tarihli ve sayılı “Stratejik Plan Ekip ve Kurulların Oluşturulması” yazısıyla birlikte okulumuzun Stratejik Planlama Süreci başlamıştır. Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek ve stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. (Ek : 1) Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından okulun misyon, ilke ve değerleri belirlenmiş; paydaşların görüşleri alınmıştır. Yapılan bu çalışmalar Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi mevcut durumu tespit edilmiştir. Ekip üyelerinin belirlenmesinde esas olarak kişilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate alınmıştır. Oluşan grupta bütün birimlerin temsil edilmesine dikkat edilmiştir. (Ek : 2) Ekipte görevlendirilen personelin çalışmalarda alacakları sorumluluklara uygun ve ihtiyaca göre eğitim etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu eğitimler, stratejik yönetimin temelleri, iç ve dış analiz, amaç ve hedef belirleme, strateji oluşturma ve geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını kapsamıştır. Müdürlüğümüz durum analizini yapmak amacıyla, iç paydaşlarımız ve çalışanlar ile toplantılar yapılmış, her bir faaliyetin sorumluları belirlenmiştir. Durum tespiti için, çalışanlar ve paydaşların görüşleri alınmıştır. Alınan görüşler stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana yansıtılmıştır. Bu aşamada; Tarihi gelişim, Yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar), Kurum içi analiz ve çevre analizi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Okulumuzca misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenerek, Stratejik planlama ekibi tarafından misyon ve vizyonla uyumlu; stratejik amaçlar ve hedefler ile uygulanacak stratejiler belirlenmiştir. Stratejik planda ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi, sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirmeler yapılmıştır. İzleme ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aşamaları için değerlendirme ölçekleri hazırlanmıştır. 5

17 DURUM ANALİZİ II. BÖLÜM

18 TARİHSEL GELİŞİM 2.1. Çubuk ilçesi Ankara'nın metropol ve nüfus bakımından 25 ilçesi arasında büyüklük bakımından 10. sıradadır. Nüfusu yaklaşık olarak civarındadır. Gelişmiş çarşı ve pazarlarının yanı sıra dünyaca ünlü çubuk turşularının da üretim merkezidir. İlçe sınırları içerisinde Esenboğa Havalimanı bulunmaktadır. COĞRAFİ Çubuk ilçesinin iklimi bulunduğu coğrafi konumundan dolayı bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Orta Anadolu’nun tipik karasal iklimi ile Karadeniz bölgesinin nemli iklimi arasında bir geçiş özelliğindedir. Çubuk ilçesi Ankara ya 40 km uzaklığa sahip olmasına karşın Ankara’nın bir dinlenme merkezi durumundadır.. Rengârenk yaylaları üzerindeki temiz havası ile değerlendirileceği günleri beklerken; Halen unutulmayan Ankara Balı, Ankara Armudu, Vişnesi ve Turşusu ile kendini unutmayanlarına hizmet vermeye devam etmektedir NÜFUSU Merkez Nüfus: Köyler Nüfusu: Toplam Nüfus: İlçeye göç devam etmektedir. Esenboğa Havalimanı ve çevresindeki fabrikalardan dolayı ilçe nüfusu gittikçe artmaktadır. İlçemiz 36 mahalle ve 47 Köyden oluşmaktadır. İstatistik bilgilere göre köylerin nüfusunda azalma görülürken, merkezde hızlı bir artış olmuştur. EKONOMİ İlçe merkezinde yaşayan halkın büyük bir kısmı Ankara, Akyurt ve çok az miktarda da olsa ilçe merkezindeki fabrika ve işyerlerinde işçi olarak çalışmaktadır. İlçemiz hudutları ve civarında yüzün üzerinde sanayi kuruluşu mevcut olup faal durumdadır.

19 Okulumuz Öğretim yılında Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi binasında Anodolu Öğretmen Lisesi olarak 90 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştır. 11/07/2011 tarihinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ağrı sokakta temeli atılan kendi okul binamıza 17 Temmuz 2012 yılında taşınılmış, öğretim yılından itibaren kendi okul binamızda eğitim öğretime devam edilmiştir. Okulumuz kız öğrenci pansiyonu öğretim yılında geçici olarak Aksoy Koleji Ek Binasında hizmete açılmış, 26 Haziran 2013 tarihinde okul bahçemizde yapılan kendi pansiyon binamıza taşınmıştır. Anadolu Öğretmen Lisesi olarak, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek amacıyla açılan okulumuz, 19/06/2014 tarihinde fen lisesine dönüşmüş ve Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi adını almıştır. Kız öğrenci pansiyonumuz da Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu adıyla 185 öğrenciye hizmet vermektedir. Okulumuz fen lisesine dönüşmekle yeni bir vizyon kazanmış ve hizmet amaçları olarak: a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

20 OKUL KURUMUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ
Okulumuz Öğretim yılında Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi binasında Anodolu Öğretmen Lisesi olarak 90 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştır. 11/07/2011 tarihinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ağrı sokakta temeli atılan kendi okul binamıza 17 Temmuz 2012 yılında taşınılmış, öğretim yılından itibaren kendi okul binamızda eğitim öğretime devam edilmiştir. 26 Haziran 2013 tarihinde okul bahçemizde yapılan kız öğrenci pansiyonumuz tamamlanarak hizmete açılmıştır. Anadolu Öğretmen Lisesi olarak, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek amacıyla açılan okulumuz, 19/06/2014 tarihinde fen lisesine dönüşmüş ve Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi adını almıştır.

21 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER)
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) Ödül, Disiplin Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Okul Yönetimi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim-Öğretim Anayasa 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Personel İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Öğrenci İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sivil Savunma Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

22 FAALİYET ALANLARINA GÖRE ÜRÜN VE HİZMETLER
Tablo 1 FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Yarışmalar Kültürel Geziler Sergiler Tiyatro Kermes ve Şenlikler Piknikler Yazarlarla Buluşma Etkinlikleri Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Sendikal Hizmetler Hizmet-3: Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Basketbol Hizmet-3: Mali İşlemler Okul Aile Birliği işleri Bütçe işlemleri Bakım-onarın işlemleri Taşınır Mal işlemleri Hizmet-4: İzcilik Etkinlikleri Günlük Çalışma Kampları Mahalli Kamplar Resmi Bayram Törenleri FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE VELİLERLE İLİŞKİLER Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları Hizmet-1: Sağlık Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Semineri Çocuk Hastalıkları Semineri Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme Yetiştirme kursları Kazanım değerlendirme Hizmet-2: Kurslar Okuma-Yazma kursları Bilgisayar kursları Okullar Hayat Olsun Projesi Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar Hizmet-3: Velilerle İlgili Hizmetler Veli toplantıları Veli iletişim hizmetleri Okul-Aile Birliği faaliyetleri

23 ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 1 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Öğrenim Belgesi Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Bilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileri Yaygın eğitim Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaş ve ek ders işlemleri mebbis ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzun rehberlik anlayışı sadece öğrenci odaklı değildir . Sınıf öğretmenlerimiz öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, çeşitli anket ve envanterler uygulamaktadır. Düzenli olarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Okulumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, tiyatro, piknik, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta sonu ders dışı etkinlik çalışmaları yapılmaktadır

24 PAYDAŞ ANALİZİ 2.4. Okulumuz Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturmak için ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Ekibimiz tarafından iç ve dış paydaşlar belirlenmiş, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıştır. Paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Türk Telekom İlçe Müdürlüğü, Medya…vb. Okulumuzun hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen çalışmalara girdi sağlayacak paydaşlar belirlenmiştir. Belirlenen paydaşların kapsamlı olarak değerlendirilmesi için stratejik planlama koordinasyon ekibi tarafından “paydaş etki/önem ölçeği” tasarlanmış paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların önemi ve etkisine yönelik puanlama yapılmıştır.

25 KURUM İÇİ ANALİZ VE DIŞI ANALİZİ 2.5.
Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda SWOT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. Ekonomik, Politik, Sosyal ve Teknolojik özellikleri dış çevre faktörleri, kaynaklara ilişkin rekabet güçleri ise iç çevre faktörleri yani, kurum fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Dış çevre faktörlerinin analizi ile kurumun önündeki fırsat ve tehditler saptanmaktadır. İç çevre faktörleri, kurum fonksiyonları ile somutlaşmaktadır. Buda kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemektedir KURUM İÇİ ANALİZ 2.5.1. Bu bölümde, teşkilat yapısı, insan kaynakları, eğitimde teknoloji yapısı. Kurum Kültürü ve eğitimin finansmanı konuları ele alınmıştır.    Kurum Yapısı Mali Durum Kurum Kültürü Teknoloji Beşeri Kaynaklar KURUMSAL YAPI GÖREV TANIMLARI BENZER GÖREVLERDE YETKİ ÇATIŞMASI KURULUŞUN ÖRGÜT YAPISI DENETİM VE REHBERLİK SİSTEMİ BEŞERİ KAYNAKLAR PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİ PERSONELİN DENEYİMİ PERSONELİN YETERLİLİĞİ PERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYİ PERSONELİN SAYISI VE DAĞILIMI TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TEKNOLOJİYİ KULLANMA DÜZEYİ TEKNOLOJİYE SAHİP OLMA DÜZEYİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI (e-okul, mebbis, DYS) TEKNOLOJİNİN YENİLENMESİ MALİ DURUM BÜTÇE MİKTARI BÜTÇE HARCAMALARINDAKİ DAĞILIM ARAÇ BİNA ENVANTERİ KURUM KÜLTÜRÜ KURUM FAALİYETLERİ KURUMUN DEĞERLERİ KURUM TARİHİ KURUM MİSYONU / VİZYONU KURUM GELENEKLERİ

26 Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri (Şema 5)
ORGANİZASYON YAPISI MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ ORGANİZASYONU YAPISI Okulumuz paydaşlarına verimli ve etkili eğitim öğretim hizmeti sunumu yapmak için etkili yönetim modeli oluşturup; mevcut maddi ve insan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayarak verimli ve kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri (Şema 5) Görevler Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Görevle İlgili işbirliği(paydaşlar) Hedef Kitle Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Okul Aile Birliği Okul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Öğrenci Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Öğretmenler Kurulu Okul Yönetimi, Öğretmenler Satın alma ile ilgili işlemler Satın Alma Komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinin yapılması, gerekli yaptırım ve ödüllendirme işlemlerinin yapılması. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler

27 İNSAN KAYNAKLAR Okul yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması ve bu sürece çalışanların katılımlarını onlar da içindeyken oluşturulan misyon ve vizyonun birer planlayıcısı olduklarını hissettirerek, olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak, bilgi ve düşüncelerine saygı göstererek, dinleyerek, önemseyerek, bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar. Çalışanların, mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim ve geliştirme planlarını, tarafsız güvenilir ve herhangi bir baskı olmaması amacıyla gizli (isimsiz) olarak yapılan geri bildirimli anketler kullanırlar. Ayrıca anketlere tam katılımın olmasını sağlayarak var olabilecek sapmayı aza indirgerler. Geri bildirim alınacak birçok yol olmasına karşın, bu yolların çoğunun güvenirlilikleri tarafsızlıkları da göz önünde bulundurularak uygulanırlar. Bunların başında dilek kutusu, gözlemler ve müşteri memnuniyeti gelir. Okulumuzun insan kaynakları yönetime ilişkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak “çalışanların yönetimi süreci” kapsamında yürütülmektedir. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul Gelişim Yönetim Ekibinde “eğitim-öğretim süreci”, ”okul-veli ve öğrenci işbirliği süreci” olarak belirlenmiştir. Okulumuzda işe alma, işten çıkarma ve ücretlendirme ile ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Bunun dışında destek personel alımı, mesleki yetkinlikleri ve yapılan işin niteliğine uygunluğu dikkate alınarak, belirtilen yasa ve yönetmelikleri kapsayan şartlarda okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan kaynakları planlaması yapılmaktadır. Çalışanın işten ayrılması (emekli olma, yer değiştirme) durumunda, yerine atama Milli Eğitim Bakanlığı prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çalışanların kısa süreli (rapor, izin vb.) ayrılmaları durumunda ise dersin boş geçmemesi için gerekli planlama yapılmaktadır. Yönetici veya dersi boş olan öğretmenler derslere girmektedir. İş dağılımı yapılmadan önce çalışanların (yazılı veya sözel olarak) istekleri göz önüne alınarak ders planlamaları ve nöbet uygulamaları yapılmaktadır. Çeşitli görevlendirilmelerde ve görev dağılımında çalışanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri esas alınmaktadır. Çalışanların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmak, performans gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler belirlenirken çalışanlar bu sürece dâhil edilmekte ve bu stratejiler her yıl Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından güncellenmektedir. Kaliteli ve çağdaş eğitim politikamızın amacı evrensel düşüncelere sahip, yaratıcı, demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. Okul yöneticilerimiz, ilgili mevzuat ve kuruma özgü uygulamalar dâhilinde ödül sürecinin gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine; doğru zamanlama, tutarlılık, demokratik ve etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunurlar. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için maarif müfettişleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılmakta, yapılan denetimler denetim raporlarıyla değerlendirilmektedir. Çalışanların daha iyi performans göstermelerini sağlamak için performans değerlendirme ve geliştirme sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle çalışanların yetkinlik bazı değerlendirilmesi yapılmakta, kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık yönleri belirlenerek çalışanlarla birebir paylaşılması sağlanmaktadır.

28 OKUL NORM KADRO DURUMU Tablo 2 Sıra No Unvan-Branşı Norm Mevcut
İhtiyaç Sözleşmeli Fazla 1 Müdür 2 Müdür Baş Yardımcısı 3 Müdür Yardımcısı 4 Edebiyat Öğretmeni 5 Öğretmenlik meslek bilgisi 6 Görsel sanatlar 7 İngilizce 8 Fizik 9 Matematik 10 Müzik 11 Tarih 12 Beden Eğitimi 13 Biyoloji 14 Coğrafya 15 Felsefe 16 Kimya 17 Almanca 18 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 19 Rehberlik 20 Bilişim Teknolojileri TOPLAM 37 31

29 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu
OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 4 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Sıra Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam 1 Müdür 2 Müdür Baş. Yrd.  1 3 Müdür Yrd.  3 Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yılı Ön lisans Lisans 3 Yüksek Lisans 1 Doktora Kurumdaki Mevcut Öğretmenlerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu TABLO5 Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam Öğretmen 33  28 16 12 Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yılı Ön lisans Lisans 26 Yüksek Lisans 2 Doktora Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu TABLO 6 Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam Hizmetli/Memur 2 1 Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yIlı Lise 2 Lisans Yüksek Lisans Doktora Kurumdaki Mevcut Personelin Yaş Dağılımı TABLO 7 Yaş Düzeyleri Yönetici Kişi Sayısı Öğretmen Kişi Sayısı Hiz./Memur Kişi Sayısı 20-30 1 30-40 15 40+... 4 13

30 BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI
Tablo 8 BRANŞI ÖĞRETMEN SAYISI Beden Eğitimi 1 Bilişim Teknolojileri Coğrafya Din Kült. ve Ahl.Bil. 2 Fizik Görsel Sanatlar Biyoloji İngilizce 3 Matematik 5 Müzik Kimya Felsefe Rehberlik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı 4 Öğretmenlik Meslek Bilgisi TOPLAM 28 GÖREVLERE GÖRE PERSONEL SAYILARI Tablo 9 GÖREV SAYISI Geçici Personel(657 S.K. 4/C) 3 Hizmetli 2 Kaloriferci Memur 1 Müdür Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı Öğretmen 28 Sayman(Döner Sermaye) Sürekli İşçi Teknisyen(THS) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni TOPLAM 38

31 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Okulumuzda bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Okulumuz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile ‘‘Bilimin ışığında, değişmeye ve gelişmeye açık olmak’’ ilkesinden, “Eğitim-öğretimde teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması” stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe oluşturulmaktadır. Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi, internet ve baskı makinesi vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TTNet internet ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır. İdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler odasında, Çok Amaçlı salonumuzda ve tüm sınıflarımızda bilgisayar kullanılmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve uygulanan ölçme değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun konu anlatımları görsel ve işitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda günün şartlarına ve ekonomik koşullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiştirilmektedir. Açığa çıkan kullanım fazlası araçlar imkânları olmayan okullara hibe edilmektedir. Okulumuz bilgi ve bilgi birikimi kavramlarını önemseyerek öğrenci ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgileri düzenli ve sistemli bir biçimde dosyalamaktadır. Üst yönetimden gelen ve okul içerisinde gerekli olan bilgiler paydaşlara yazılı imza sirküleriyle, , SMS ve sözlü olarak duyurulmaktadır. Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları içinde ulaşabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arşivlenmesi ve yedeklenmesi yapılmaktadır. Okulumuzda çalışanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama, özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi işlemleri bilgi-işlem merkezinde işlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arşivlenmekte ve yedeklenmektedir. Ayrıca kurumumuzda tüm paydaşlara ait gizlilik içeren yazı ve işlemler Okul Müdürü tarafından özel olarak arşivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranış notu çizelgeleri, yazılı kâğıtları arşive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile şube, zümre ve çeşitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Öğrenci ve velinin bilgiye ulaşımı; duyuru panoları, anons, birebir görüşmeler, web sayfası, e-okul veli bilgilendirme sistemi, ve toplantılar ile sağlanmaktadır. Çalışanların bilgiye erişimi ise birebir görüşmeler, internet, duyurular, panolar ve dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda Müdür ve Müdür yardımcıları arasındaki iç iletişim bilgi işlem merkezinde oluşturulan kurum net aracılığı ile sağlanmaktadır. İdareciler, kendi alanlarını ilgilendiren öğrenci bilgilerini e-okul yönetim bilgi sistemine aktarmakta ve kullandıkları şifre ile bu bilgilere ulaşmaktadır. . Okulumuzda bilginin geçerliliği sürekli güncellenerek yapılmaktadır. Bilgiler güncelliğini yitirdiğinde kamu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak arşivlenmektedir. Ayrıca okulumuzda defterler ve desimal dosya sistemi, mevzuata uygun olarak tutulmaktadır. Evraklar, desimal dosya sistemine uygun olarak numaralandırılmakta, gelen ve giden evrak defterine ve kurum net programına kaydedilmektedir. Liderlerimiz, okulumuz çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için basını ve eğitim-öğretimle ilgili seminerleri sürekli izlemektedir. Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını, var olan teknolojik donanımlarını başlangıçta ortaya konulan çalışma planlarına göre sınıflandırır ve zaman çizelgesi oluşturarak sağlarlar. Okulumuz binasının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları gerektiğinde yapılmaktadır. Okulumuzda araç ve gereçlerin oluşturduğu tehlikeyi önlemek amacıyla bu araç-gereçler uygun şekilde yerleştirilmektedir. Bina ve derslikte bulunan araçların periyodik bakımları yapılmaktadır. Bunun dışında binanın elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşesindeki yangın tüplerinin ve malzemelerinin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.

32 OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI TABLO 10
Ayrıca bina ve donanımların yangın, doğal afet, sabotaj ve teröre karşı sigortası yapılmaktadır. Okul yöneticilerimiz okulu eğitimi ve toplumu etkileyecek teknolojik gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda belirler ve imkânlar doğrultusunda karşılarlar. Hedefe yakınlık derecesine göre de öncelik sırasına koyarak değerlendirirler. Sürekli takip ettikleri gelişmeleri kendilerinde bulunan teknoloji ile karşılaştırır ve zamanında eskiyen teknoloji ürünlerini kullanılmaz hale gelmeden önce değiştirirler. Okulumuzda atıkların azaltılmasına yönelik bilinçli kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir. Okulumuzda olumsuz küresel kirlenmeye etki eden ürün kullanılmamaktadır. Toplanan pil, pet şişe, kâğıt ve kutular ilgili birimlere gönderilmektedir. Ayrıca Görsel Sanatlar ve Fen ve Teknoloji derslerinde, atık maddelerden proje geliştirmede yararlanılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşelerindeki, yangın tüplerinin ve malzemelerin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzda toplum sağlığını ilgilendiren, çalışanlara ve öğrencilerimize zarar verebilecek zararlı ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Kalorifer ile ilgili bakımlar periyodik olarak zamanında yapılmakta, Konya Büyükşehir Belediyesine baca temizliği, su depolarının bakımı ve dezenfektesi yaptırılmaktadır. Sınıflarda beyaz tahta kullanılmakta, çöpler kapalı çöp kutularında biriktirilmekte ve Meram Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak alınmaktadır. OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI  TABLO 10 Donanım Türü Mevcut İhtiyaç Bilgisayar 24 2 Projeksiyon 1 Faks Tarayıcı 3 Fotokopi makinesi Dizüstü bilgisayar Lazer yazıcı 6 Nokta vuruşlu yazıcı  0 Mürekkep püskürtmeli Akıllı Tahta  24 Kurumumuzun Teknolojik alt yapısı ve Teknolojiyi kullanma düzeyleri paydaşlara yapılan anketlerle belirlenmiş olup Ekler Kısmında belirtilmiştir.

33 Okul/Kurum Kaynak Tablosu:
EĞİTİMİN FİNANSMANI (MALİ KAYNAKLAR) Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin, tiyatro, gezi, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır. Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır Yerleşim Alanı Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) 14000m2 735 m2 10000 m2 Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı (m2) Kantin  50 69 m2 Toplantı Salonu 100 100 m2 Seminer Salonu Yok ….. m2 Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM

34 KURUM KÜLTÜRÜ 2.5.1.5. İletişim Süreçleri
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere göre hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüzün işleyişinde geçmişten gelen bilgi ve deneyimlerin yazılı belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır. Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi , hizmet odaklı ve sürekli gelişmeyi hedef alan bir çalışma anlayışını benimsemiştir. Kurumumuzun faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler sürekli takip edilmektedir. İletişim Süreçleri Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi kurum içi iletişimin geliştirilebilmesi için öncelikle konunun önemini kabul eden bir yönetim anlayışı geliştirmiştir. Kurum içi iletişim, Okul Müdürümüz önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmakta ve stratejik olarak ele alınmaktadır. Etkin bir kurum içi iletişim ve kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir şekilde yansıtılması ile bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması mümkün olabilmektedir. Kurum içinde zaman zaman yaşanabilen çatışmaların en aza indirgenmesi, motivasyonun ve verimliliğinin ise maksimum düzeyde tutulması; yenilikçi olunması, olumlu rekabet, saygı ve güvene dayanan iş ortamının sağlanabilmesi ve kurumsal aidiyet duygusunun yaratılabilmesi için kurum içi iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi kurum içi iletişimi, Okul Müdürü önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele alınmıştır. Okulumuzun amaç ve hedefleri çalışanlarla birlikte belirlenmekte olup bu doğrultuda iş süreçleri planlanmaktadır. Bu sayede personelimizin ve öğrencilerimizin amaç ve hedeflerimizi sahiplenilmesi sağlanmaktadır. Karar Alma Süreçleri Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi düzenlenmiş (Katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak saptanmış) toplantılardır. Bu kapsamda Okul Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla periyodik toplantılar yapılır.

35 KURUM DIŞI ANALİZ 2.5.2. ÇEVRE ANALİZİ 2.5.2.1
Dünya’daki Eğitim Gelişmeleri İncelemesi: Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve değişmeler, iletişim teknolojilerinin artan bir hızda egemen olması, nüfusun farklılaşması ve artması, yaşam biçimlerinin değişmesi ve çok uluslu şirketlerin dünya çapında etkin olmaya çalışması eğitimde büyük değişikliklere neden olmuştur. PİSA, TIMSS, Uluslararası Eğitim Programları ve öğrenci değişimleri eğitimi değişmeye, gelişmeye zorlamaktadır. Bu programlar aracılığı ile eğitim kurumları ve eğitim kurumlarında söz sahibi olanlar, eğitimde ulaşılan yeri değerlendirmekte, yeni eğilimler konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Geçmişin ezberi ve bilgiyi amaçlayan eğitim sistemi artık hayal gücünü geliştirmeyi, kendini gerçekleştirme, araştırma becerisi ve eleştirel yaklaşımla soru sorabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Dünya genelinde yaşlanan nüfus gelecekte temel hizmetleri bile yürütemeyecek duruma gelecektir. Bu bakımdan genç nüfusun eğitilmesi kadar yaşlı nüfusun da eğitilmesi gerekmektedir. “Hayat Boyu Öğrenme” kavramı eğitime gittikçe daha fazla girecektir. Sözü edilen hedeflere ulaşılabilmesi için; Açık sistem olmanın tüm özelliklerini taşıyan eğitime ilişkin düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımına açık bir yaklaşımla şekillendirilmesi, Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılması, Özel sektör ile gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların eğitime yatırım yapmalarının veya destek sağlamalarının teşvik edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çubuk İlçesi Kurum dışı analizi yapıldığında aşağıdaki hususlar göze çarpmıştır. Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması, İlçemizdeki hayırseverlerin eğitime desteği, Mesleki Eğitim mezunlarının vasıflı elaman olarak iş gücü piyasasına yeteri kadar katılamaması, İlçemizin Turizm potansiyelinin yüksek olması, Eğitim alanındaki kamu yatırımlarının yetersiz olması, İş gücü piyasası ile uyum içerisinde olunması, Medyanın olumsuz etkileri toplum üzerinde etkini hissettirmesi, Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi, Kırsal kesimlerde çocukların eğitimi konusunda ihtiyaç hissedilmemesi, Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekan olmaması, Çok Kültürlülük ve hoşgörü ikliminin hakim olması, Çevre duyarlılığı ve projeleri, Sosyal destek projeleri, Eğitimde teknolojik alt yapı ve E- Okul uygulamaları, Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları, Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması,

36 ÜST POLİTİKA BELGELERİ
ÜST POLİTİKA BELGELERİ VE DİĞER POLİTİKA BELGELERİ Kurumumuz alanında başarılı ya da başarısız olmasını etkileyen iç ve dış faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim konularında yaşanan gelişmeler, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi planlarında ve programlarında yer alan amaç ilke ve politikalar dikkate alınmıştır. Paydaşlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeyde çevresel faktörler incelenmiş, mikro düzeydeki çevresel faktörler ile PEST faktörleri SWOT analizi ile birlikte değerlendirilmiştir. PEST dokümanında yer alan başlıklardan kurumun gelişimine katkı sağlayacak olanlar fırsat olarak, kurumun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler ise risk/tehdit olarak algılanmış ve strateji oluşturmaya katkı sağlayacak veriler elde edilmiştir. ÜST POLİTİKA BELGELERİ Tablo 11 ÜST POLİTİKA BELGELERİ MEB Stratejik Planı İl MEM Stratejik Planı Çubuk Belediyesi Stratejik Planı Bakanlık Mevzuatı İlçe MEM Stratejik Planı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi

37 GZFT SWOT ANALİZİ 2.5.3. Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır. Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir.

38 GÜÇLÜ TARAFLAR Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim Sosyal destek yatılılık ve bursluluk imkânları Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması Çubuğun ve bölgenin başarılı öğrencilerinin okulumuzu tercih etmesi Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması Okulumuzun fen lisesine dönüşmesiyle yeni bir vizyon kazanmış olması Veli iletişiminin güçlü olması Yetiştirme ve hazırlama kurslarının açılması Ders dışı faaliyetlerin yapılması Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması ADSL bağlantısının olması Öğrencilerin her ihtiyacını karşılayan zengin bir kütüphanenin olması Çok Amaçlı Salonun olması Güvenlik kameralarının olması Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması Kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan genç öğretmen kadrosunun olması ZAYIF TARAFLAR Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Okul binasının yolunda aydınlatma olmaması Merkezden uzak bir okul olması Öğrencilerin okula servisle gelip gitmeleri Sosyal etkinlikler için zaman probleminin yaşanması Sportif faaliyetler için kapalı spor salonunun olmayışı 31

39 32 FIRSATLAR Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması Ulaşım ağının gelişmesi Eğitim ve öğretime yönelik teşviklerin varlığı Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması Ailelerin eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik istekli olması Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması Eğitim kadromuzun dinamizmi Öğrenci velilerinin eğitimli ve mevkii sahibi olması Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı sağlaması Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği Okulumuzun diğer okullar ve kurumlarla iletişiminin güçlü olması Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları İl Özel İdaresinin eğitime desteği Okulumuzun yakınlarında Hastane bulunması Okulumuzun başkent Ankara ’ya yakın olması Okulumuzun kız pansiyonunun olması TEHDİTLER Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Toplumda uyuşturucuya erişimin kolaylaşması Parçalanmış ve problemli aileler Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz olması Sınav kaygısının başarıyı olumsuz etkilemesi Görsel ve yazılı basının eğitim çağı çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkisi Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi Okul çevresinin boş arazi olması Okulun şehir merkezine uzaklığı Gece bekçisinin olmaması Okulun şehir merkezine uzak olması Okulumuzun anayola direk bağlantısının olmaması 32

40 GELİŞİM/SORUN ALANLARI 2.6.
Eğitim ve Öğretime Erişimde Eğitim ve Öğretimde Kalitede Kurumsal Kapasitede Olmak üzere toplam 3 Alanda sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir. Eğitim ve Öğretime Erişim Gelişim/Sorun Alanları Listesi Okul öncesi eğitimde okullaşma İlköğretimde devamsızlık Ortaöğretimde okullaşma Ortaöğretimde devamsızlık Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler Zorunlu eğitimden erken ayrılma Temel eğitimden ortaöğretime geçiş Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi Hayat boyu öğrenmeye katılım Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı Açık öğretim liselerini ortalama bitirme süresi Yükseköğretime katılım Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler Okuma kültürü Okul sağlığı ve hijyen Zararlı alışkanlıklar Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri Hayat boyu rehberlik hizmeti Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi Yabancı dil yeterliliği Uluslararası hareketlilik programlarına katılım 33

41 34 Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları
İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili standartlar ve bu konuda ilgili mevzuatın uygulanması Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi Çalışanların ödüllendirilmesi Hizmetiçi eğitim kalitesi Yabancı dil becerileri Okul pansiyonları Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği Donatım eksiklerinin giderilmesi Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının problemlerinin çözülmesi Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu Ödeneklerin öğrenci sayısı, sınıf sayısı, okul-kurumun uzaklığı vb. kriterlere göre doğrudan okul-kurumlara gönderilmesi Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı Okul-Aile Birlikleri İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi İstatistik ve bilgi temini Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi Mobil uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması İş güvenliği ve sivil savunma Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği İç kontrol sisteminin etkin kılınması İş süreçlerinin çıkarılamaması Yetki devrinin alt kullanıcılara yeterince verilememesi Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi 34

42 GELECEĞE YÖNELELİM III. BÖLÜM

43 A MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER

44 MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER
Çok yönlü uygarlığa ulaşmayı hedefleyen, başarıyı hedef edinmiş, uyumlu, hoşgörülü, kaliteli lider, insalcıl, saygılı, sosyal ve idealist bi-reyler yetiştirmek, Doğru ve büyük hedeflere doğru yöntemler ile varlığının bilincinde ve sorumluluğunda öğrenciler yetiştirmek, Karşısındakini dinleyen, anlayan, empati sahibi, çevresine duyarlı, insana değer veren ve yaptığı işi en iyi şekilde yapan, özgüven sahibi, evrensel değerlere sahip, kendisinin farkında olan, öğretmenlik mesleği ideallerine uygun insan yetiştirmek VİZYON Dünyanın her yerinde başarılı olmak, Öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen öğrenciler yetiştirmek. Her yönüyle lider, evrensel değerlere sahip seçkin okul olmak, Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek, Kurum kültürünü benimsemiş, tüm çalışanlarının ve öğrencilerinin mutlu ve başarılı olduğu Anadolu Öğretmen Liseleri içinde örnek bir okul olmak. TEMEL DEĞERLER Türk Milli Eğitimin temel amaç ve değerleri rehberliğinde, temel değerlerimiz: Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Sürekli Eğitim ve İyileştirme Ahlaki değerlere bağlı olma Kuruma Bağlılık ve Gerçekçilik, Verilere Dayalı ve Saydam Yönetim Anlayışı, Eşitlik ve Adalet İşbirliği-Katılımcılık Güvenirlilik Plânlı Gelişim, Her Alanda Ekip Çalışması, Var Olan Değerleri Koruma ve Geliştirme İyilik, Adalet, Saygı, Sevgi, Hoşgörü, Güven, Güler Yüz, Vefa Liyakat İnsan Hak ve Özgürlüklerine Bağlılık Verimlilik ve Çevre Bilinci Sürekli Yenileşme ve Değişim

45 B TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER

46 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
ERİŞİM STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 6 KALİTE STRATEJİK AMAÇ 2. Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 8 Stratejik Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 2 Stratejik Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 5 KAPASİTE STRATEJİK AMAÇ 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 6 Stratejik Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 3 Stratejik Hedef 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 4 GELECEĞE YÖNELELİM Toplamda 3 Amaç, 7 Hedef ve 34 Performans göstergesinden oluşmaktadır

47 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1 TEMA GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

48 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
TEMA 1 STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEF 2012 2013 2014 2019 PG1.1.1 Net Okullaşma Oranı (%) 99 100 PG1.1.2 Örgün eğitimde devamsız gün oranı (%) 10,4 9,7  11,8 7,5 PG1.1.3 Örgün eğitimde devamsız öğrenci oranı (%) 0,01 PG1.1.4 Örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%) PG1.1.5 Öğrenci yetiştirme kursunda açılan ders sayısı 3 4 12 PG1.1.6 Öğrenci yetiştirme kursuna katılan öğrenci sayısı 90 75 260 500 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

49 Stratejiler Hedefin mevcut durumu :
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin Bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Çubuk’ta 25+ yaş grubunda ortalama eğitim süresi (yıl) 9,8’dir. Türkiye ortalaması % 7,6 iken, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl olduğu görüldüğünde Çubuk ‘un 9,8 ile her iki ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması, özel öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir. Stratejiler NO SH1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Ortaöğretim kapsamında e-okul kayıtlarında yer alıp da okullara kesin kaydı yaptırılmayan öğrencilerin velilerine ulaşılarak kayıt yapmaları sağlanacaktır. Okul İdaresi, Rehberlik Servisi 2 Ortaöğretimde okula devamı sağlanamayan öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla ilçe kayıt komisyonu oluşturulacaktır. Okul İdaresi 3 Hayırseverler, özel ve kamu kuruluşları ve STK'lar ile eğitim-öğretim ortamlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulacaktır. 4 Ortaöğretim kapsamında bulunan öğrencilere fırsat ve imkan eşitliği sağlamak amacıyla ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. Okul İdaresi, Sınıf Rehber öğretmenleri 5 Ailelerde farkındalığın artması için çalışmalar yapılarak, ortaöğretimde okullaşma oranı arttırılacaktır. GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

50 6 Ortaöğretim kurumların fiziki donanımlarının maksimum düzeyde kullanılması sağlanacaktır. Okul İdaresi 7 E-okul uygulamasıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt (ADNK) sisteminin içinde olup okula devamı sağlanamayan öğrencilerin tespit edilmesi, 8 Müdürlüğümüzde kayıt izleme komisyonu oluşturulması 9 E-okul uygulamasıyla devam-devamsızlık takiplerinin yapılması, 10 Eğitime erişim ve okula devam konusunda sivil toplum örgütleriyle yapılan projelerin desteklenerek devam ettirilmesi, Okul İdaresi, Sınıf Rehber öğretmenleri 11 Anne-baba eğitimi vermek Okul İdaresi, Rehberlik Servisi 12 Ortaöğretim kurumlarını tanıtımına yönelik sergi düzenlemek 13 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda alanlarına yönelmeleri için okul rehberlik servisleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul yöneticileri ve sağlanabilecek uzmanlar yardımı ile etkin rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının yapılması

51 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
2 TEMA EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE

52 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA 2 STRATEJİK AMAÇ 2 Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEF 2012 2013 2014 2019 PG2.1.1 Yüksek Öğretime Yerleşme Oranı 77,2 74 84,4 90 PG2.1.2 YGS - LGS Sınavına giren Öğrenci ORANI 100 PG2.1.3 Öğrencilerin yılsonu başarı durumları Doğrudan Sınıf geçen Sınıf tekrar edecek Kurul Kararı İle Sınıf Geçen PG2.1.4 Bir eğitim ve öğretim yılında düzenlenen Faaliyet sayısının öğrenci sayısına oranı % 0,1 0,2 0,3 1 PG2.1.5 Ulusal yarışmalara katılan öğrenci sayısı oranı 20 19,0 12 11 PG2.1.6 Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı 87 73 85 PG2.1.7 Sınıf tekrar oranı PG2.1.8 Disiplin cezası alan öğrenci oranı 0,02 0,03 0,01 HEDEFLER GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

53 Hedefin mevcut durumu:
Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

54 YGS netleri incelendiğinde Yüksek Öğretime Yerleşme Oranı 50,5 olup öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde edinmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitimin niteliğine ülkeler daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ülkemizde %24,11 oranında açık öğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bu oran dikkate alındığında açık öğretim okullarında kayıtlı öğrencilerin aldığı eğitimin niteliği, Kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir. Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır. Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Onur ve iftihar belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. Mevcut durumda iftihar belgesi alan öğrenci oranı, ilçemizde 16,7 dir. Bu oranların artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Disiplin cezası alan öğrenci oranı 1,2’dır. Bu oranın düşürülmesi önemlidir. Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler.

55 Stratejiler NO SH2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Her tür ve kademedeki öğrenci kazanımlarını takip etmeye yönelik "Eğitimin Kalitesini Artıma Projesi" hayata geçirilmesi Okul İdaresi Okul İdaresi, Rehberlik Servisi 2 Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici kursların devam ettirilmesi 3 Öğrenci ve velileri bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik çalışmaları Rehberlik Servisi 4 Her eğitim kademesinde düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin artırılması çalışmaları Beden Eğitimi Öğretmenleri 5 Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik geliştirilecek projeler (Akran koçluğu, Öğretmen koçluğu gibi) Okul İdaresi, Sınıf Rehber Öğr. 6 ilçe genelinde eğitim öğretim kalitesinin belirlenen hedeflere ulaştırılabilmesi için stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak sınıflar düzeyinde tüm branş öğretmenleri ile ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenmesi.

56 Stratejiler Performans Göstergeleri Hedef 2.2.
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG2.2.1 Meslekleri tanıtma etkinlikleri 2 4 PG2.2.2 Üniversite gezileri 1 Hedefin mevcut durumu: Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir. Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, çalışanlarının aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Belirlenmesi Raporunda yer Alan İşveren Memnuniyeti Anketi sonucuna göre firmaların yaklaşık yarısı çıraklık eğitimi alanların (%46,9), meslek lisesi mezunlarının (%57,2), MYO mezunlarının (%56,7) ve üniversite mezunlarının (%59,6) mesleki becerilerinden memnun oldukları belirtilmiştir. Staj uygulamalarından katılımcıların %58,2’si memnun olduğunu söylerken, sanayi ve okul/üniversite işbirliğinin mevcut yapısından memnun olanların oranı %46,2’dir Stratejiler NO SH2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Üniversite gezileri düzenlenmesi Okul İdaresi Okul İdaresi, Rehberlik Servisi 2 Sosyal ve Kültürel Kursların artırılması

57 Performans Göstergeleri
Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG2.3.1 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğretmen sayısı 6 15 PG2.3.2 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı PG2.3.3 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı 100 PG2.3.4 Yabancı dil kurslarına katılım sayısı 12 20 30 PG2.3.5 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 85  82   87  90 Hedefin mevcut durumu: Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.

58 Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. eğitim ve öğretim yılında alınan karar doğrultusunda yabancı dil öğretiminin 2. sınıftan itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu düzenlemeye uygun olarak güncellenmiştir. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve 6. sınıflarda 3 saat, 7. ve 8. sınıflarda 4 saattir. Ayrıca İmam hatip ortaokullarında 2 saat Arapça dersi verilmektedir. Ortaöğretimde Anadolu lisesi programı uygulayan okullarda 9. sınıfta haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 4 saat birinci yabancı dil dersi okutulmaktadır. OECD 2014 verilerine göre ülkemizde birinci yabancı dil ders saatinin oranı ilkokulda %5 iken, OECD ortalaması %4, ortaokulda Türkiye ve OECD ortalaması %10’dur. Yabancı dil kurslarına katılım sayısı 450’dir. Hareketlilik programlarına katılan öğrenci-öğretmen sayısı, projeler Kültürlerarası Değişim Programı gibi proje ve programlar ile hareketlilik desteklenmektedir. En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş birey. Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış birey. Stratejiler NO SH 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Uluslararası projelerin teşvik edilmesi Okul İdaresi Okul İdaresi, Rehberlik Servisi 2 Proje konusunda hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması 3 Uluslararası dil projelerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması 4 Ülke genelinde yürütülen proje çalışmalarının (Dynet vs..) yaygınlaştırılması

59 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
3 TEMA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

60 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
TEMA 3 STRATEJİK AMAÇ 3 Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG3.1.1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 10,2 15,5 17,2 10 PG3.1.2 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 7,4 7,6 15 20 PG3.1.3 Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi 60  7 65 PG3.1.4 Hizmet içi eğitim sayısı 2 4 32 PG3.1.5 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı (%) 24 3,5 1 PG3.1.6 Norm kadro doluluk oranı 55 84 100 Hedefin mevcut durumu: Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı’nın beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

61 Müdürlüğümüz birimlerinin görev tanımları ve iş analizleri çıkarılmıştır. İç yönergeler vasıtasıyla personelinin görev dağılımını yapmakta olup bu konudaki henüz standartlar hayata geçirilememiştir. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen 22 Hizmet içi eğitim faaliyetine Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi 55,2 olarak belirlenmiştir. Öğretmen başına ortalama 17 öğrenci düşmektedir. Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 15,4’tür. Okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına yönetici olarak görevlendirilmekte olup görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Stratejiler NO SH 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini sağlanması Okul İdaresi 2 Öğretmen görevlendirmelerinin bölgesel planlama doğrultusunda yapılması 3 Okulumuzun destek personeli ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenleme yapılması

62 Performans Göstergeleri
Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG3.2.1 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 15.2 19,3 20.9 25 PG3.2.2 Okulumuzda ki kapalı spor salonu sayısı 1 PG3.2.3 Okulumuzda ki Erkek öğrenci pansiyonu sayısı Hedefin mevcut durumu: Müdürlüğümüz merkez teşkilatı ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır.

63 Stratejiler Okulumuz İlçe Merkezinde hizmet vermektedir.
Kurumumuz bina, donatım ve malzemeleri, T.C. Başbakanlık’ın Tasarruf Tedbirleriyle ilgili genelgesine göre kullanmaktadır. Kurumumuz tasarruf tedbirlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ya da çalışmaları yaparken bağlı olduğu mevzuat hükümlerini dikkate alır. Kurumumuz kaynakların etkin kullanımına yönelik sürekli değerlendirmeler yapmakta ve etkin kullanılmayan kaynakların etkin kullanımına yönelik her türlü tedbiri hemen almaktadır. Okulumuzun tüm birimleri ve kısımları yardımcı personellerimiz tarafından düzenli olarak temizlenmektedir. Ayrıca, bakım, onarım, boya gerektiren durumlar ortaya çıktığında sorun hızla giderilmekte ve aksaklıklar aşılmaktadır. Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Bakanlığa ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. Hayır severlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılaması. Stratejiler NO SH 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak ihtiyaçların plan dahilinde karşılanması Okul İdaresi 2 Eğitim binalarının deprem analizlerinin yapılması 3 Okulumuzun yapı ve donatımlarının ekonomik verimlilik çerçevesinde planlanması 4 Okulumuzun ve yurdumuzun fiziki şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

64 Performans Göstergeleri
Hedef 3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. Performans Göstergeleri No PERFORMANS GÖSTEGELERİ ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLER 2012 2013 2014 2019 PG3.3.1 Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 25 40 PG3.3.2 Kurum iç Paydaşların memnuniyet oranı  75 78 85 86 PG3.3.3 Kurum dış Paydaşların memnuniyet oranı  70 76 80 PG3.3.5 Hizmet içi Eğitime Katılan Personel oranı 10 90 50 70 Hedefin mevcut durumu: Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.

65 Kurumumuz bölüm ve birimler arasında koordinasyonun, etkileşimin sağlanması ve zamandan tasarruf sağlanılmak istenmesi ile fonksiyonel ve uzmanlığa dayalı ilişkilerin oluşması amacıyla yatay ve çapraz iletişim modeli uygulanmaktadır. Kurumumuz toplumsal hizmetlerin sürdürülmesine etki eden ve temelini oluşturan iletişim gereksinimlerini ilgili mevzuata bağlı olarak; anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler ve çalışan temsilcilerden gelen talepler doğrultusunda belirlemektedir. Birim başkanları birim elemanlarının isteklerini kurum liderlerine rahatlıkla iletebilmektedir. Kurumumuzda çalışanlar ile demokratik tartışma ortamı oluşturulmaktadır. Bu demokratik ortamda çalışanlarımız birimler arası iletişim kopukluğunu dile getirebilmekte ve bu kopukluğun giderilmesine dair çözümler ileri sürebilmektedir. Kurumumuz çalışanları ile ilgili iletişim düzeylerini sürekli değerlendirmekte ve gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Stratejiler NO SH 3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Okulumuzun süreç yönetimine geçmelerini teşvik edici çalışmalar ve eğitimler düzenlenmesi Okul İdaresi 2 Okula ait iş ve işlemler için hizmet süreçlerinin tamamlanması 3 Okulumuz öğrencilerine ve velilerine rehberlik yapılması ve denetlenmesi Okul İdaresi, Rehberlik Servisi 4 Performans/İş Ölçekleri Geliştirilmesi

66 MALİYETLENDİRME IV. BÖLÜM

67 MALİYETLENDİRME 4.1. 2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU
Okulumuz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Okulumuz Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Okulumuz Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 25000TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU Tablo 26 AMAÇ VE HEDEFLER MALİYET (TL) ORAN(%) Stratejik Hedef 1.1 5.000 10 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 2.1 Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef 2.3 10.000 20 Stratejik Amaç 2 20.000 40 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 Stratejik Hedef 3.4 Stratejik Amaç 3 25.000 50 TOPLAM 100,00

68 İZLEME VE DEĞERLENDİRME V. BÖLÜM

69 MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ 2010-2019 STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRMESİ
5.1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Okulumuzun Stratejik Planının Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde nicel değişiklikler yapılarak güncellemesi yapılmıştır. Okulumuz Stratejik Planı 4 adet Tema 15 adet Stratejik Amaç 61 adet Stratejik Hedef ve 220 adet Performans Göstergesinden oluşmaktadır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile oluşturulmuştur yılında revize edilen stratejik planının uygulamaları 6 aylık periyotlarla izlenerek değerlendirilmiştir. stratejik amaçlarına dayalı gerçekleşme oranlarına bakıldığında genel olarak %100‟lük bir oranla amaçların gerçekleştiği görülmüştür. Okulumuzun stratejik paln ekibinin ve öğretmenlerinin katılımıyla yapılan toplantılarda, değerlendirme sonuçları paylaşılmıştır. Yapılan stratejik planlama çalışmalarıyla Kurumumuzda stratejik yönetim anlayışı kurum kültürü olarak benimsenmiş ve yapılacak hizmetleri; üst politikalar ve bütçeyle ilişkilendirme, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlama, planlama, çalışmaları izleme, değerlendirme ve denetleme süreçleri önem kazanmıştır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; MEB Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.

70 Gerçekleştirilme Zamanı İzleme- Değerlendirme Dönemi
MEB Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl

71 Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması
Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 aylık dönemine ait gerçekleşmelerin tespiti İlk 6 aylık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması Stratejik planda yer alan göstergelere ilişkin yıllık gerçekleşmelerin tespiti Yıllık gerçekleşme durummlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu ve kamuoyu ile paylaşılması Yıllık gerçekleşme durumlarının, varsa hedeften sapmaların ve alınması gereken değerlendirilmesi Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli

72 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM
STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI 5.3. TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM STRATEJİK HEDEF 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 1 Eğitime erişim ve okula devam konusunda sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde çalışmaların yapılması Okul İdaresi Stratejik Planlama Ekibi 2 Toplumsal farkındalık düzeyini yükseltmek için geniş kapsamlı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 3 Hayırseverler, özel ve kamu kuruluşları ve STK'lar ile eğitim-öğretim ortamlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulacaktır. 4 e-okul kayıtlarında yer alıp da okullara kesin kaydı yaptırılmayan öğrencilerin velilerine ulaşılarak kayıt yapmaları sağlanacaktır. 5 Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerle öğrenme ortamlarının ve okulların cazibesinin arttırılması sağlanacaktır. 6 E-okul uygulamasıyla devam-devamsızlık takiplerinin yapılması, İlgili Mdr. Yrd. 7 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda alanlarına yönelmeleri için okul rehberlik servisleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul yöneticileri ve sağlanabilecek uzmanlar yardımı ile etkin rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının yapılması 68

73 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK HEDEF 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 8 Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici kursların devam ettirilmesi Okul İdaresi Öğretmenler 9 Öğrencilerimizi dilde edilgen seviyesinden etken seviyesine çıkaracak projeler yapılacak Stratejik Planlama Ekibi 10 Öğrencilerin anlama ve anlatma kabiliyetlerini yükseltilerek akademik başarılarının daha yüksek seviyelere ulaştırılmasına katkı sunmak amacıyla yenilikçi ve özgün faaliyetler düzenlenecek 11 Öğrencilerimizi sözel alanda sadece iyi bir okur değil aynı zamanda iyi bir yazar olarak yetiştirebilmek için faaliyetler düzenlenecek 12 Öğrenci ve velileri bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik çalışmaları 13 Okulumuzda ki sağlık koşullarının iyileştirilmesi, yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi 14 Okullardaki şiddet olayları ve madde bağımlılığı konusundaki önleyici tedbirler tespit edilerek hedef kitleye yönelik iyileştirme çalışmaları düzenlenecek. 15 Bütün öğrencilerin öğrenim gördükleri ortamlarda güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik yarışmaların yaygınlaştırması sağlanacaktır. 16 Özellikle parçalanmış aile çocukları ile ailede şiddet gören öğrencilerin aile ziyaretleri yapılarak psikolojik destek verilecektir. 70

74 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK HEDEF 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 17 Sosyal ve kültürel kursların artırılması Okul İdaresi Stratejik Planlama Ekibi 18 Üniversite gezileri düzenlenmesi 71

75 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK HEDEF 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 19 Uluslararası projelerin teşvik edilmesi Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Eğitim Öğretim Şubeleri İnsan Kaynakları 20 Proje konusunda hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması 21 Uluslararası dil projelerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması 22 Eğitim sistemimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelerin hazırlanması ve arttırılması için hibe programları ve bu projelerin desteklenebileceği diğer programlara yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılması, 23 Okullarımızdaki sertifikalı ve belgeli öğretmenler tespit edilerek kurslar açılması sağlanacak ve öğrencilerimizin yarışmalara girmeleri teşvik edilecektir. Hayat Boyu Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Öğretim Şubeleri İnsan Kaynakları 24 Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve okul başarısını olumlu etkileyecek ulusal ve uluslararası festival, yarışma ve ekinliklere katılım teşvik edilecektir. Eğitim Öğretim Şubeleri İnsan Kaynakları 25 Yabancı dil kurslarımızın açılması ve etkin öğretim metotlarının kullanılması sağlanacak 72

76 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KAPASİTE
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KAPASİTE STRATEJİK HEDEF 3.1. Kurum hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek 26 Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini sağlanması Okul İdaresi Stratejik Planlama Ekibi 27 Okulumuzun çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 28 Okulumuzda fiziksel koşulları engelli bireylerin eğitim ve öğretime erişimlerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenecektir. SH 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 29 Okullarımıza yetersizliği olan bireyler için fiziksel (rampa, görsel ve işitsel uyaranlar, kabartma alfabesi vb.) düzenlemeler yapılacaktır. 30 Okulumuzun bahçelerinin etkin kullanımı sağlanacaktır. 31 Okulumuza yaz döneminde bakım, onarım ve geliştirmeler yapılacaktır. 32 Okulların ve yurtların fiziki şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 73

77 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KAPASİTE
TEMA HEDEFLER NO STRATEJİLER - TEDBİRLER ANA SORUMLU SORUMLU BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KAPASİTE STRATEJİK HEDEF 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 33 Okulumuzda kadın çalışanların yönetici kademelerinde görev almalarını özendirici çalışmalar yapılacaktır. Okul İdaresi Stratejik Planlama Ekibi 34 Okulumuzun personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar, kamu hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir. 35 Öğretmenlere rehberlik yapılması ve denetlenmesi Rehberlik Hizmetleri 36 Performans/İş Ölçekleri Geliştirilmesi 74

78 EKLER V. BÖLÜM

79 STRATEJİK PLAN EKİPLERİ
KURUL KOMİSYON VE GÖREVLERİ EK 1 STRATEJİK PLAN EKİPLERİ Kurul/Komisyon veya Görevler Dayandığı Mevzuat ve Maddesi Görevliler GÖREVLERİ SP SP Üst Kurulu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, SP ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMEN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur. SP Ekipleri MÜDÜR YARDIMCISI (ÜST KURUL ÜYESİ OLMAYACAK) P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN GÖNÜLLÜ VELİ (BİRDEN FAZLA GÖNÜLLÜ VELİ OLABİLİR) Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürüten ekiplerdir. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ EK 2 SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1  FAHRİYE AYDOS MÜDÜR YARDIMCISI 2  MURAT KARAKAŞ P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN 3  HALİL YILDIZ ÖĞRETMEN 4  TÜRKER GANAL 5  MURAT ÇELİK GÖNÜLLÜ VELİ 6  NURAN KURNAZ 7  İLİMDİR AKÇİ 76

80 İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU
EK 3 OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: ANKARA İLÇESİ: ÇUBUK OKULUN ADI: MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Okul Adresi:YILDIRIM BEYAZIT MAH AĞRI SOKAK NO:5 ÇUBUK / ANKARA KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sayıları Erkek Kadın Okul Telefonu   Yönetici  3 1 Faks   Sınıf öğretmeni - Elektronik Posta Adresi Cubukanadolu Branş Öğretmeni  16  12 Web sayfa adresi Rehber Öğretmen  1 Öğretim Şekli Normal ( x ) İkili ( ) Memur Okulun Hizmete Giriş Tarihi 2008  Yardımcı Personel 4 Kurum Kodu 758477  Toplam  27 15 OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ Toplam Derslik Sayısı 24 Kütüphane Var ( X ) Yok ( ) Kullanılan Derslik Sayısı 18 Çok Amaçlı Salon ( X ) İdari Oda Sayısı Çok Amaçlı Saha Laboratuvar Sayısı ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Kız 9.10. Sınıf 95  165 261  Sınıf  82  152 234  Genel Toplam  177  317 494 77

81 GÜÇLÜ ZAYIF ÖNEMLİ ÖNEMSİZ 78
PAYDAŞ STRATEJİSİ EK 4 GÜÇLÜ ZAYIF Bilgilendir - Birlikte Çalış Kapasiteyi geliştir, çıkarlarını gözet İzle – Birlikte Çalış Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticiler Öğretmenler Okul Aile birlikleri Memur ve Hizmetliler . Ulusal Ajans . ÖNEMLİ Etkilerini gider, kendini savun Bilgilendir - Gözet İzle veya gözet TUİK Bölge Müdürlüğü Okullar Özel Öğretim Kurumları İlçe Sağlık Müdürlüğü Sendikalar Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Sivil Savunma İl Müdürlüğü Türk Telekom İlçe Müdürlüğü . İlçe Mal Müdürlüğü Belediye Meslek Odaları . ÖNEMSİZ 78

82 Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı
DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI (Ek 5) Yıllar Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı Kınama Uzaklaştırma 6 5 8 1 3 2 ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI (Ek 6) Yıllar Takdir Teşekkür Onur Belgesi 97 147 14 105 175 16 400 304 36 OKUL KÜTÜPHANE BİLGİLERİ (Ek 7) Yıllar Kütüphanedeki Kitap Sayısı Kütüphaneden Yararlanan Öğrenci Sayısı 800 150 850 200 900 345 SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI (Ek 8) SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Öğrenci Sayısı Doğrudan Geçen Öğrenci Sayısı Sorumluluğu bulunan öğrenci sayısı Sınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı  305  304  366  0  464  463  1 OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI (Ek 9) SORUN ALANLARI K E Sağlık Sorunları Hizmeti Alan - 1 9 11 Okulla Sorunları ile ilgili Hizmeti Alan 5 8 15 12 19 Aile İle İlgili Sorunlarda Hizmeti Alan 3 2 25 28 Kişisel Alanla ilgili Sorunlarda Hizmeti Alan 10 4 7 30 35 Arkadaşlık Sorunları ile ilgili Hizmeti Alan 17 20 Sosyo- Ekonomik Sorunlar ile ilgili Hizmeti Alan Toplam 27 45 24 139 128

83 Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı
DEVAMSIZ ÖĞRENCİ SAYILARI (Ek 10) Yıllar Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Sınıfta Kalan Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI (Ek 11) 2011–2012 2012–2013   ANA SINIFLAR E K Toplam 9.SINIFLAR 28 66 88 55 93 148 68 101 169 10 SINIFLAR 17 43 60 92 147 11.SINIFLAR 36 33 69 42 59 62 90 12.SINIFLAR 35 38 71 41 58 TOPLAM 131 174 305 138 228 366 168 296 464 Rehberlik Ve Danışmanlık (Ek 12) Yıllar Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 47 - 9 8 65 464 25 13 1

84 ALINAN DERECE (İLÇE İÇİNDE)
Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler Lisanslı Öğrenci Sayısı : Yarışmalara Katılım : Yapılan Yarışmalar ve Alınan Dereceler SPOR DALLARI ALINAN DERECE (İLÇE İÇİNDE) İL İÇİNDE ULUSAL Futbol - Basketbol İlçe Birinciliği Voleybol İlçe Üçüncüsü Satranç  - Tky  İlçe Birincisi  ……. Veli Profilimiz (Ek 13) Toplam Veli Sayısı VELİ EĞİTİM DURUMU VELİ İŞ DURUMU İlköğretim Eğitimi Almamış Veli Sayısı İlköğretim Mezunu Veli Sayısı Ortaöğretim Mezunu Veli Sayısı Yüksek Okul Mezunu Veli Sayısı Düzenli Bir İşi Olmayan Veli Sayısı Kamu Sektöründe Çalışan Veli Sayısı Özel Sektörde Çalışan Veli Sayısı Kendi İş Yerinde Çalışan Veli Sayısı Anne Baba 495 15 10 130 270 18 52 50 25 32 120 23580 5  Okul/Kurum Kaynak Tablosu: (Ek 14) Kaynaklar 2012 2013 2014 Genel Bütçe 77,400 98,425 97,170 Okul Aile Birliği 14,135 8,083 2,480 Kira Gelirleri - 18,644 14,239 Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler 5000 Diğer TOPLAM 91535

85 Kulüp çalışmalarında Yapılan Etkinlik Sayısı
Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: (Ek 15) YILLAR 2012 2013 2014 HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER Temizlik 91,535 5,703 125,152 6,267 118,889 10,630 Küçük onarım 1,795 3,694 6,284 Bilgisayar harcamaları - Büro makinaları harcamaları 1,793 Telefon 305 1,735 Yemek Sosyal faaliyetler 356 540 Kırtasiye 7620 14,560 15,783 Vergi, harç vs. GENEL Okulumuzda Yapılan Kültürel Faaliyetlerin Gerçekleşme Sıklıkları: (Ek 16) Faaliyet Türü 2012 Yılı Katılımcı Sayısı 2013Yılı 2014Yılı Sergi 1 255 360 470 Konser Tiyatro 200 Söyleşi Dinleti 55 45 60 Şölen Gösteri 140 Tören 8 310 9 400 Toplantı 10 170 12 220 Veli Toplantısı 2 185 205 Seminer 3 5 240 6 300 Turnuva 120 150 TOPLAM 27 1270 31 1370 35 2160 Sosyal Etkinlikler Durumu Verileri: (Ek 17) Yıllar Sosyal kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında Yapılan Etkinlik Sayısı 2012 14 15 2013 18 2014 20

86 Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları (Ek 18)
2012 2013 2014 30 28 Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo16 2012 2013 2014 9 13 16 Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Durumu (Ek 19) Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Şube Sayısı Der. Baş. Öğr. Say. Şube Baş. Öğr. Say Öğret. Baş. Öğr. Say. Öğretim Yılı Erkek Kız Toplam  131 174  305   19 24   12  26 25  17  138 228  366   22  24  28,5 30,5  16,88  168 296  464   30  15  31 30,93  15,83 Okul Memnuniyeti Sonuçları (Ek 20) ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ %72,88 %74,46 %73,20 ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ %66,21 %70,16 %71,45 VELİ MEMNUNİYETİ %70,19 %73,82 %74,45

87 Sınavla Yerleşen Öğrenci Sayısı
Kurumumuzda Düzenlenen Kurs, Seminer ve Katılımcı Sayısı (Ek 21) Toplam Katılımcı Düzenlenen Faaliyet Katılımcı Sayısı Kurs  1 144  144 Seminer  2  120 200  3  260  580 Toplam  264 260  724 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı (Ek 22) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Son Sınıf Öğrenci Sayısı Mezun  88 88 71  71 58 Yıllara Göre Üst Öğrenime Sınavla Yerleşen Öğrenci (Ek 23) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Mezun Sayısı Sınavla Yerleşen Öğrenci Sayısı  88 70 71 54 58 45

88 Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı
Yıllara Göre Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci (Ek 24) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Kız Erkek Mezun Sayısı 39 49 33 38 42 16 Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı LisansProgramlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 29 41  25  29   36 9 Genel Başarı Oranı ( % ) %74  %84 %76 %88 %57 Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Ek 25 Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı --- 1 Burs Alan Öğrenci Sayıları Ek -26 Eğitim Öğretim Yılı Erkek Kız Toplam 28   39  67 38  61 99  50  75 127

89 MELİHA HASANALİ BOSTAN
ÇUBUK FEN LİSESİ STRATEJİK PLANI


"MELİHA HASAN ALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları