Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik tover@sakarya.edu.tr

2 E-devlet uygulamaları DÜNYADAN E-DEVLET UYGULAMALARI Günümüzde, e-Yaşam tanımlaması ile birlikte, Yönetim Bilişim Sistemlerini gere ğ ince kullanan devletler, hızla e-Devlet'e dönüşme noktasındadırlar. Bilişim uzmanları, toplum bilimciler ve yönetim bilimciler tarafından farklı tanımlamaları yapılan e- Devlet'in ortak tanımlaması; “Bilgisayar sistemleri ve yazılımları ile desteklenen ve kesintisiz olarak 24 saat çalışan kamu organizasyonlarının bütünü “ olarak özetlenmektedir.

3 E-devlet uygulamaları Dünya’daki e-Devlet uygulamaları öncelikle yerel yönetimlerle başlatılmıştır. Di ğ er yandan Batı toplumundaki devlet vatandaş ilişkisinde var olan “beyan edilen bilginin do ğ ru oldu ğ u” güvenine dayalı ilişki, e-Devlet' e geçişi kolaylaştırmakta ve kurulan güvenlik sistemi yalnızca bilgilerin yetkili olmayanlarca kullanılmaması üzerine ya da bozulmaları önlemek üzerine yo ğ unlaşmaktadır.

4 E-devlet uygulamaları Gerek yönetim anlayışında gerekse bilişim teknolojilerindeki de ğ işimler, tüm dünya ülkelerinde vatandaşlarının günlük yaşantıda yaşadı ğ ı sorunları mercek altına alma ve hayatı kolaylaştırma yolunda e-Devlet çalışmalarına odaklanmasını sa ğ lamıştır. Devletin kaynak kullanımının verimlili ğ inin artırılması, vatandaşın önüne tek ve koordine bir devlet organizasyonu sunulması ve devletin hizmet modernizasyonu için tüm gelişmiş dünya ülkeleri çalışmalarına hız vermiştir.

5 E-devlet uygulamaları İ ngiltere ve Kanada’da e-Devlet çalışmaları doksanlı yılların ortalarında başlatılmıştır. Bu ülkeler e-Devlet oluşumunda bu organizasyon içinde yer alan sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin Bilişim Teknolojileri (BT) sektöründen nasıl etkilendiklerini ve beklentilerinin ne oldu ğ unu belirleyerek çalışmalarını şekillendirmişlerdir.

6 E-devlet uygulamaları Dünyadaki e-Devlet çalışmaları genellikle aşa ğ ıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır;  e-Devlet hizmet önceliklerinin belirlenmesi,  e-Devlet hizmetlerinin sunulmasında sivil toplum örgütlerinin rolünün belirlenmesi,  Özel sektörün e-Devlet' teki hizmet rolünün tanımlanması,  Sektörler arası güvenli ara yüzlerin oluşturulması.

7 E-devlet uygulamaları E- Devlet Organizasyonu ve Hizmetleri Dünyadaki e-Devlet organizasyonu ve hizmetlerine baktı ğ ımızda bunların; Sosyal güvenlik yönetimi başta olmak üzere Vatandaşlık hakları, E-ticaret için gerekli belge izinleri, Vergi ödeme kolaylıkları ve Belediye hizmetlerinin sunulması gibi öncelikli devlet servislerinin kurulmasıyla başlatıldı ğ ını görmekteyiz.

8 E-devlet uygulamaları Özellikle ABD’de 2010 yılını hedef alan “Sosyal Güvenlik Yönetimi” projesinde (SSA’s 2010 project) tanımlanan e-Devlet yapısında dört tip e-Devlet yaklaşımı benimsenmiştir. Bunlar; Devletten-devlete (G2G government-to-government), Devletten-iş çevresine (G2B government-to-business), Devletten-çalışanlara (G2E government-to-employee) Devletten-vatandaşadır (G2C government-to-citizen).

9 E-devlet uygulamaları Dünyadan Örnekler Dünyada e-Devlet uygulamalarında Singapur ilk sırada yer almaktadır. ABD ve Avustralya’da eyaletler bazında e-Devlet uygulamaları bulunmaktadır. e-Devlet sürecini başarıyla uygulayan Singapur ve Portekiz çalışmada ayrıntılı olarak incelenmektedir.

10 E-devlet uygulamaları Dünya’daki e-Devlet çalışmalarının yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik oldu ğ undan bahsetmiştik. Bununla birlikte; İ ngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa’daki e-Devlet oluşumu çalışmalarında, özellikle “kurumsal iletişimin sa ğ lanması, yasal düzenlemeler ve kişi haklarının korunması “ konularında sivil toplum örgütlerinin önemli katkıları alınmıştır. Bu ülkelerde sivil toplum örgütlerinin e-Devlet oluşumuna katkıları devam etmektedir.

11 E-devlet uygulamaları Benzer şekilde, başta ABD’de olmak üzere, birçok Avrupa Birli ğ i ülkesinde Üniversiteler e- Devlet çalışmalarının do ğ rudan içinde yer almaktadır. Kanada ve Singapur’da ise e-Devlet çalışmalarını bu amaçla kurulmuş olan enstitü ve kurumlar yönlendirmektedir. Gelişen a ğ teknolojisine entegre olabilen ve yaygın internet kullanımına erişebilen ülkelerde e-devlet uygulamalarının geçmişinin daha fazla ve başarılı oldu ğ unu söylemek mümkündür.

12 E-devlet uygulamaları Bilgi Çağı Gelişim Göstergeleri

13 E-devlet uygulamaları Yukarıda ki tablo ülkeleri http://unpan3.un.org/egovkb/en- us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014/UN E- Government Survey 2014http://unpan3.un.org/egovkb/en- us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 2014 yılı bilgi ça ğ ı gelişim göstergelerine göre sıralamaktadır. Bu sıralamaya bakıldı ğ ında e-devlet uygulamalarının ve dolayısıyla e-kültürün yaygınlaşmasının bir kaynak sorunu oldu ğ u anlaşılmaktadır. Ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yapmış oldukları yatırımların büyüklü ğ ü toplumun bütününde bilgisayar - internet kullanım yaygınlı ğ ı, bilgisayar okur - yazarlı ğ ı, elektronik işlemlere hazır olma gibi konularda ipuçlarını barındırmaktadır.

14 E-devlet uygulamaları İ sviçre, Japonya ve ABD ‟ nin, bu alanlara kişi başına 3000 Dolar civarında yatırım yapmış olmaları, e- devlet uygulamaları açısından önemli bir rakamdır. Yüksek teknoloji endüstrilerinin gelecekte varsayılan konumları dikkate alındı ğ ında, özellikle ABD ‟ nin yaptı ğ ı yatırımın büyüklü ğ ü bir bakıma temel önceli ğ ini de göstermektedir. Bu ülkeleri Avrupa Birli ğ i ve onun içerisinde yer alan kuzey ülkeleri takip etmektedir.

15 E-devlet uygulamaları

16 Gelişmiş Ülkelerdeki E-Devlet Uygulamaları Teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması, alt yapı sorunlarının ço ğ unlukla giderilmiş olması, yeterli finansal kayna ğ ın olması, toplumun yenilenme politikalarına açık olması vb. durumlardan dolayı bu kapsam içindeki ülkelerde e-devlet uygulamaları kolayca uygulanabilmekle beraber uygulamalarda verimlilikte sa ğ lanabilmektedir.

17 E-devlet uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri’nde e-Devlet Uygulamaları A.B.D bilişim ve iletişim sektörlerinde öncü bir ülke oldu ğ u kadar e-devlet uygulamalarında da önde gelen ülkeler arasındadır. Amerika internet kullanıcıları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. 1993 yılında başlatılan tüm kamu hizmetlerinin tek bir yerden çevrim içi sunulmasını hedef olarak belirleyen “Access America” e-devlet programı ile çalışmalar başlamıştır.

18 E-devlet uygulamaları

19 E-devlet uygulamalarının vatandaş-devlet ilişkilerini geliştirece ğ ini, vatandaşın daha iyi hizmet alma imkanının olaca ğ ını ve vergi mükelleflerinin faaliyetlerinde büyük miktarlarda tasarruf sa ğ layaca ğ ına inanan A.B.D. Hükümeti “E-Devleti Geliştirmek” başlı ğ ı altında bir program geliştirmiştir.

20 E-devlet uygulamaları 3 Ekim 2001 tarihinde onaylanan E-devlet strateji raporunda E-Devleti Geliştirme girişiminin öncelikli hedefleri şöyledir; Vatandaşların hizmet almalarını ve federal devletle etkileşimlerini kolaylaştırmak, Devletin verimlili ğ ini ve etkinli ğ ini artırmak, Devletin vatandaşlara karşı sorumluluklarını geliştirmek.

21 E-devlet uygulamaları Bu amaçların yerine getirilmesi için özel hedefe yönelik geçici bir ekip oluşturulmuş ve bununla ilgili olarak 80 kişi görevlendirilmiştir. Bu grup ülkenin 23 kurumunun hizmetleri üzerinde yo ğ unlaşmış ve girişimlerin uygulamadan do ğ an verimsizlikleri, gereksiz harcamaları ve kırtasiye masraflarını azaltarak büyük oranda tasarruf sa ğ layabilece ğ ini belirlemiştir.

22 E-devlet uygulamaları Kayıtların elektronik yollarla tutulmasını mümkün kılan e-imza uygulaması yasalarında uygulama ile uyumlaştırılmasının ardından beraberinde başarılı bir e-devlet politikası getirmiştir. A.B.D. ‟ de e-devlet bakış açısı üç temel üzerine kurulmuştur; Bürokrasi merkezli de ğ il, vatandaş odaklı devlet, Sonuç odaklı devlet, Yenilikleri destekleyen pazar odaklı devlet.

23 E-devlet uygulamaları Amerika’da bir günde 180 milyon, bir yılda ise 63 milyar çek yazılıyor. Ka ğ ıt çeklerin işlem maliyeti 35 sent iken, elektronik çeklerinki sadece 7 sent. Arabalara plaka çıkartılma hizmeti; bu hizmetin devlete maliyeti 100 dolar iken bu hizmeti internete taşımakla, maliyet 18 sente düşürülmüştür. İ steyen herkes arabasına plaka çıkartabilmekte ve plakalar evlere teslim edilmektedir.

24 E-devlet uygulamaları ABD ‟ de şu anda uygulanmakta olan e-devlet projeleri devletten özel sektöre, devletten vatandaşa, devlet kurumlarından di ğ er devlet kurumlarına, etkinlik ve verimlilik artışına yönelik projeler ve son olarak da e- devlet uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik projeler olarak sınıflandırılmaktadır. Devletten şirketlere uygulamalar (G2B) Şirketlere yönelik elektronik vergi uygulamaları Kamu mallarının satışı Uluslararası ticaret sürecinin yeniden yapılandırılması Birleştirilmiş sa ğ lık bilgilerine ulaşma

25 E-devlet uygulamaları Devletten devlete uygulamalar (G2G) ◦ Co ğ rafik bilgi sistemine erişim ◦ Yardım, burs, ödenek sitelerine erişim ◦ Felaket yardımı ve kriz, afet yönetimi Devletten vatandaşa uygulamalar (G2C) ◦ Online e ğ lence paketleri ◦ Kredilere on-line erişim ◦ Kamu hizmetleri ◦ Kolay vergi beyanı

26 E-devlet uygulamaları Devletin etkinlik ve verimlili ğ ini sa ğ lamaya yönelik uygulamalar (IEE) ◦ E-e ğ itim ◦ Merkezi işe alma ◦ Kamu kurumları insan kaynakları bütünleşmesi ◦ E-maaş, maaş ödeme süreçlerinin birleştirilmesi ◦ E-seyahat ◦ E-kurumsal birleşmeler, satın almalar ◦ Elektronik kayıt yönetimi E-devletin başarısına engel olan konulara yönelik projeler ◦ E-onay sistemi projesi ◦ Merkezi yapı, mimari projesi

27 E-devlet uygulamaları

28 ABD’de di ğ er somut çalışmalar eyalet portallarının kurulumudur. Örne ğ in California eyalet portalı, trafik vergisi, lisans yenileme gibi birçok çevrimiçi hizmetlerin sunuldu ğ u bir portaldır. North Carolina eyalet portalı ise bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlara, işyerlerine ve devlet çalışanlarına özel içerik ve çevrimiçi hizmetler sunan bir yapıda kurulmuş olup, 2000 yılı içinde American Government Technology tarafından en iyi eyalet portalı seçilmiştir.

29 E-devlet uygulamaları Bilindi ğ i gibi ABD’de vatandaş ve kurumların yerel idareye, eyalete ve federal devlete karşı vergi yükümlülükleri bulunmaktadır. Yerel idareler ve eyalet yönetimleri web portalları aracılı ğ ıyla vergi tahsilatı işlemlerini çevrimiçi yapmaktadır. Vatandaşlar ve kurumlar siteye üye olarak banka hesapları ve kredi kartları aracılı ğ ıyla vergi ödemelerini yapabilmektedir. Federal devletin vergi sitesi (http://www.irs.gov) aracılı ğ ıyla federal vergiler ödenebilmektedir.http://www.irs.gov

30 E-devlet uygulamaları Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi (EFTPS - Electronic Federal Tax Payment System) ile vergi hizmetleri kurumlara elektronik ortamda verilmektedir. Yıllık vergi yükümlülü ğ ü 200.000 USD'nin üzerinde olan kurumların bu sistemi kullanması yasal olarak zorunludur.

31 E-devlet uygulamaları Amerikan ordusunda seçilen çeşitli pilot bölgelerde ordu mensuplarına akıllı kartlar da ğ ıtılarak bu kartlar üzerine kişilere ait çeşitli bilgiler yüklenmiştir. Ordu mensuplarının sa ğ lık hizmetlerinden yararlanmaları, bilgisayar a ğ larını kullanmaları, güvenlik noktalarından geçişleri, askeri bölge içinde yaptıkları tüm harcamalar ve daha birçok işlem, üzerinde kullanıcının parmak izini de saklayan bu kartlarla sa ğ lanmaktadır. Uygulamada başarılı bulunan bu sistem hızla yaygınlaştırılmaktadır.

32 E-devlet uygulamaları Los Angeles kenti yönetimi satın alma işlemlerinin %85 ‘ini sayısal ortamda gerçekleştirmekte ve daha etkin satın alma sayesinde yılda 30 milyon USD tasarruf sa ğ lamaktadır.

33 E-devlet uygulamaları ABD – Nüfus İ daresi Bilgilendirme Portalı http://factfinder.census.gov Amerikan toplumuyla ilgili güncel ve geçmiş yıllara dönük bilgileri kamuoyuna düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde iletmenin yollarını arayan ABD Nüfus İ daresi, IBM’le çalışarak bir portal oluşturmuştur. Kullanımı kolay bir arayüzle sunulan bu portalda, ABD’nin farklı co ğ rafi bölgelerine göre ekonomik ve demografik istatistiksel bilgiler entegre ve dinamik bir şekilde sunmaktadır. Böylece, halkın ekonomik ve demografik istatistiklere erişimi kolaylaşmış, hizmetin hızı ve kalitesi artmıştır.

34 E-devlet uygulamaları ABD – Ticaret Bakanlı ğ ı www.doc.gov Küreselleşen ekonomik ortamda Amerikan KOB İ ’lerinin büyümesine ve rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak isteyen ABD Ticaret Bakanlı ğ ı, IBM işbirli ğ iyle yaratıcı bir elektronik pazaryeri oluşturmuştur. Pazaryeri, Amerikan şirketlerine uluslararası pazarlarda iş yapmalarına destek olacak ekonomik, ticari, hukuki vb. konularda bilgi sunmayı, onları dünyanın dört bir yanındaki alıcılar ve satıcılarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Siteden KOB İ bilgi kataloglarına erişim mümkündür.

35 E-devlet uygulamaları ABD – Florida Sanal Okulu Uzaktan E ğ itim Projesi http://www.flvs.net ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki binlerce ö ğ renciye erişerek e ğ itim kalitesini artırmak isteyen yöneticiler, IBM işbirli ğ i ile oluşturulan bir altyapı ile Internet üzerinden e ğ itim vermeye yöneldiler. 1997 yılında açılan web tabanlı Florida Sanal Okulu sayesinde, ö ğ renciler ö ğ renimlerini hızlandırma ve geliştirme şansı kazandılar.

36 E-devlet uygulamaları

37 Avustralya Avustralya halkının devlet hizmetlerine ve bilgilerine kolay şekilde ulaşmalarını sa ğ lamak, ihtiyaç duydukları hizmetleri bütünleştirerek vermek, elde edilen deneyimle yeni teknolojilerin kullanımında dürüstlük ve güveni ön plana alarak, politika ve süreçlerde daha yakın vatandaş bütünleşmesini oluşturmaya yönelmek, bu yolla daha fazla verimlilik ve yatırımların geri dönüş oranını arttırmak şeklinde sıralanabilir. Ülkede Ocak 2003’de dünyada ilk kez uygulanan yüz tanıma teknolojisi uygulamaya geçirilmiştir

38 E-devlet uygulamaları Avustralya’da geliştirilen e-devlet uygulamaları kısaca; ◦ Devlet daireleri açısından e-tedarik sisteminin uygulanması, ◦ Online bilgi teknolojisi projesinin geliştirilmesi, ◦ İ nternet vasıtasıyla alışveriş yapan vatandaşların dolandırılmamaları için yazılım paketi hazırlanmasıdır. ◦ Ülkedeki nüfusun büyük bölümünün a ğ teknolojisini kullanması ve bu oranın giderek artması uygulamaların başarı oranını artırmaktadır.

39 E-devlet uygulamaları Avustralya – Kuzey Bölgesi Ulaştırma Bakanlı ğ ı www.nt.gov.au/dtw Avustralya’nın merkezden uzak Kuzey bölgesinin ekonomik gelişimini hızlandırmak isteyen Avustralya Ulaştırma Bakanlı ğ ı, IBM’le işbirli ğ i yaptı. IBM’den danışmanlık alan Bakanlık, öncelikle strateji geliştirdi. Daha sonra gerekli teknik ve organizasyonel altyapıyı oluşturdu. Avustralya’da e-Devlet uygulamalarına öncülük eden proje ile Kuzey Avustralyalılar; kamu ulaşım hizmetlerinin tarifeleri, karayoluyla ilgili yol koşulları, yol güvenlik önlemleri gibi bilgilere Internet sayfasından erişebilmektedir.

40 E-devlet uygulamaları Avustralya’da özellikle Yargılama alanında ciddi e-Devlet uygulamaları bulunmaktadır. Şöyle ki; Avustralya’da artık mahkeme salonlarından, adliye saraylarından vazgeçilmektedir. Taraflar mahkeme binasına gelmeden haklarında karar verilebilmektedir. Telefon ya da video konferans biçiminde tahkikat mümkündür. Bütün bunlar Avustralya’nın e- Devlete verdi ğ i önemin göstergeleridir.

41 E-devlet uygulamaları Belçika Belçika ‟ da uygulamaya ilişkin olarak yapılan ilk somut adım ofis uygulamalarını bütünleştirmek için 2002 yılında “süper portal”ların faaliyete geçirilmesidir. Mart 2003’te de elektronik kimlik uygulaması uygulamaya konulmuştur. Belçika’da e-devlet projesinin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; ◦ Devletin veri tabanı olan “Tango” devlet, vatandaşlar, işletmeler ve bu işletmelerin çalışanlar arasındaki ba ğ lantıları sa ğ lamaktadır. ◦ “FedMAn” Devletin metropoliten devlet dairelerini birbirine ba ğ layan çok güvenilir bir a ğ sistemidir. ◦ “Evrensel Mesaj Motoru” farklı yapıdaki yazılım ve donanım sistemleri ve portallar arasında iletişimi sa ğ lamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

42 E-devlet uygulamaları Belçika – İ çişleri Bakanlı ğ ı Seçim Sonuçları Takibi http://mibz.fgov.be Bakanlı ğ ın ve medyanın seçim sonuçlarına gerçek zamanlı olarak erişmesini mümkün kılmayı amaçlayan Belçika İ çişleri Bakanlı ğ ı, IBM’in sa ğ ladı ğ ı teknik altyapıyla, yeni bir hizmet sunmaktadır. Proje kapsamında seçimle ilgili bazı bilgiler yalnızca kamu kurum/kuruluşlarının erişimine açılırken, bazı bilgiler sadece medya kuruluşları tarafından erişilecek şekilde, bazılarıysa tüm Belçika kamuoyuna sunuluyor. Bilgi paylaşımının Belçika mevzuatıyla uyumlu olması sa ğ lanmıştır.

43 E-devlet uygulamaları Danimarka Danimarka e-devlet uygulamalarının başarılı oldu ğ u ülkelerden biridir. Yapılan araştırmalarda Danimarka ‟ da a ğ ortamında verilebilecek hizmetlerin neredeyse tamamına yakınının bu şekilde verilebildi ğ i ortaya çıkmıştır. Ülkede e-devlet uygulamaları genellikle kamu - özel sektör birlikteli ğ ini sa ğ lamaya yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla üst düzeyde bir yürütme kurulu da oluşturulmuştur.

44 E-devlet uygulamaları Danimarka ile ilgili aşa ğ ıdaki göstergeler e-devlet uygulamalarının başarısı hakkında ipuçları sunmaktadır: Danimarkalıların %70 ‟ i kişisel bilgisayarlara sahiptir, Danimarkalıların %50 ‟ sinin evlerinde internet ba ğ lantısı bulundurmaktadır, Toplam nüfusun %64 ‟ ü evlerinden, işyerlerinden ya da okullardan internete erişebilmektedir, İ şletmelerin personel sayılarına göre bakıldı ğ ında dört kişiden fazla çalışanı olan işletmelerin %81 ‟ inde internet olana ğ ı vardır. Ayrıca bunların %52 ‟ sinin kendilerine ait bir web sitesi bulunmaktadır. Bütün bakanlıklar ve kamu birimleri ve de ülke çapındaki 275 belediyenin kendilerine ait bir web sitesi bulunmaktadır, Kamu kurumlarının %82 ‟ sinin e-posta adresi bulunmaktadır.

45 E-devlet uygulamaları Danimarka devleti e-devlet hedeflerini şöyle sıralamaktadır; ◦ A ğ toplumu oluşturmak, ◦ Kamunun tümüyle a ğ ortamında çalışmasını sa ğ lamak, ◦ Kamu hizmetlerini tek bir merkezden vatandaşlara ve kurumlara çok geniş kapsamlı olarak sunmak, ◦ Bütün kamu kurumları arasında destek ve bilgi paylaşımını sa ğ layacak altyapıyı oluşturmak, ◦ Dolayısıyla güvenilir bir e-devlet yapısı ba ğ lamında kapsamlı erişim, daha demokratik ve esnek bir yönetim yapısını oluşturmak.

46 E-devlet uygulamaları Fransa Ülkede e-devlet ile ilgili çalışmaların başlangıcı, 1998 yılında Maliye Bakanlı ğ ı tarafından yayımlanmış olan “Elektronik Ticaret Raporu” sayesinde başlamıştır. Raporun sonucunda Fransa’daki işsizli ğ in çaresi olarak “bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı” belirlenmiştir. Fransa ‟ da “Kamu Yönetiminde Bakanlıklar Arası Yenilikçi Girişimler Bankası” adı verilen ve herkesin kullanımına açık olan, kamuda gerçekleştirilen olumlu girişimlerin geniş bir kamuoyuna duyurulması işlevini yüklenmiş bir veri tabanı da oluşturulmuştur.

47 E-devlet uygulamaları http://www.service-public.fr/

48 E-devlet uygulamaları İ spanya İ spanya’da vatandaşlarına on-line hizmetleri ulaştırma konusunda başarılı bir ülkedir. İ spanya’da e-devlet çalışmalarına destek sa ğ lanması amacıyla 1999 yılında “Toplum ve Yeni Teknolojiler Oluşumu” kurulmuştur. Amaç uluslar arası rekabetçi pazarda yer edinmektir. Ayrıca sosyo-ekonomik gelişim ve vatandaşlar ile iletişim sa ğ lanarak ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır.

49 E-devlet uygulamaları İ spanya’da devletin e-devlet vizyonu aşa ğ ıda verilen hedefleri içermektedir; Vatandaşların kamusal hizmetlere kolay erişimi, Elektronik kartın işlevselli ğ inin artırılması, Vatandaşlara daha iyi hizmet için etkileşimli hizmetler geliştirmek, Merkezi idareyle bölgesel ve yerel idareler arasındaki veri ve bilgi alışverişini sa ğ lamak, Gelişmelerin koordinasyonu, kamu yönetiminin içsel de ğ işim ve yeniden yapılandırma çabalarını, kurumların reorganizasyonunu desteklemek.

50 E-devlet uygulamaları http://www.la-moncloa.es

51 E-devlet uygulamaları Ülkedeki portal üç büyük gruptan oluşmaktadır. Bu grupların yo ğ unlaştı ğ ı kısımlar vatandaşlar, girişimciler ve kamu sektörü çalışanlarıdır. Ayrıca sosyal güvenlikle ilgili projeleri, vergi daireleri ile ilgili çalışmalar, ulusal bir kimlik kartı sa ğ lanmasına yönelik çalışmalar da mevcuttur. Oluşturulan portal sayesinde vatandaşlar ihtiyaçları do ğ rultusunda hangi servisi isterse istesin en fazla üç kez fare kliklemesi ile ulaşmaktadırlar.

52 E-devlet uygulamaları

53 İ spanya Maliye Bakanlı ğ ı, IBM ile birlikte oluşturdu ğ u vergi portalı ile vergilendirme konusundaki bilgilerin Internet üzerinden halka sunulmasını, vatandaşların ve şirketlerin vergi beyannamelerini elektronik ortamda doldurarak iletmelerini, vergilerin ve iadelerin elektronik ortamda ödenmesini amaçlamaktadır. Proje İ spanya’daki ilk e-Devlet projelerinden biri olarak çok başarılı olmuştur. 2000 yılında, 20.000 büyük firmanın tamamı, 30.000 KOB İ ve 120.000 bireysel vergi mükellefi bu sistemi kullanmıştır.

54 E-devlet uygulamaları Kanada E-devlet uygulamalarında başarılı olan bir ülke de Kanada’dır. Bunun en önemli sebebi ise uygulamanın şekillendirilmesi aşamalarında hizmetlerin tasarımlarının yapılırken ve da ğ ıtılması esnasında vatandaş ve şirketlere danışılmasıdır. Bilgi kullanıcılarının talepleri de ğ erlendirildikten sonra projelere adım atılması etkin e-devlet uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Ülkedeki iletişim ücretlerinin ucuz olması ve dolayısıyla nüfusun büyük bir bölümünün internet erişiminden faydalanıyor olması; e-devlet uygulamalarının sa ğ lam bir temele oturtulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle Kanada’daki toplumun çok büyük bir kısmı devletin kamu hizmetlerini a ğ ortamından vermesini desteklemekte ve bu uygulamaları yakından takip etmektedir.

55 E-devlet uygulamaları

56 A ğ ortamından vatandaşların aldı ğ ı hizmetler genel olarak aşa ğ ıda özetlenmiştir; Devletin finansal yardım programlarına yönelik her türlü işlem a ğ dan yapılabilmek, Belirli şirketlerin mal ve hizmet vergileri ile satış vergilerini internet üzerinden beyan etmek, A ğ ortamında şirketlerin kurumsal işlemleri ile ilgili olarak beyan, bilgi verme, istatistik gönderme, danışmanlık sa ğ layan hizmetler vermek, Özel hak ve kazanımlar hakkında genel bilgi edinilmesini sa ğ lamak, Vergi beyanlarını web üzerinden almak, Özel sektör şirketlerinin kuruluştan başlamak üzere iş genişletme, yeni pazara girme, şirketleşme, tasfiye gibi iş hayatı ile ilgili olarak bilgi alabilecekleri bir portal hizmeti vermek.

57 E-devlet uygulamaları

58 İ ngiltere’de e-Devlet konusundaki ilk çalışmalardan biri 1998 yılının Aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ı tarafından yayınlanan “Rekabetçi Gelece ğ imiz- Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurmak” adlı rapordur. Bu raporda İ ngiltere’nin 2002 yılında dünyadaki en rekabetçi ve yenilikçi pazara sahip olmasının yolunun, bilgi teknolojilerinin özel sektör ve devlet uygulamalarında aktif olarak kullanılmasından geçti ğ i konumlanmıştır. Ayrıca 2008 yılına kadar tüm kamu kuruluşlarının verdi ğ i hizmetlerin çevrimiçi olarak verilebilmesine yönelik hedef konulmuş, mevcut olan altyapının iyileştirilip güvenli ğ in sa ğ lamlaştırılması ve dijital imzanın kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

59 E-devlet uygulamaları İ ngiltere’deki e-Devlet çalışmalarını di ğ er ülke örneklerinden ayıran en belirgin uygulama, e-Devlet’in oluşturulmasında demokrasinin toplumun tüm kesimlerince kullanımının gözetilmesidir. İ ngiltere hükümeti, e-Devlet çalışmalarını yürütürken, elektronik iletişim ve işlemlerde demokrasinin en iyi nasıl uygulanabilece ğ ini de toplumun bütün kesimleri ile tartışmıştır.

60 E-devlet uygulamaları İ talya 2001 yılı içerisinde Napoli’de gerçekleştirilen e-Devlet forumunda İ talya’nın elektronik kimlik kartının tanıtımı yapılmıştır. Kartın üzerinde hem kişisel detaylar hem de kişilerin vergi numaraları bulunmaktadır. İ talya’da 5 yıl içerinde 50 milyon kişinin yeni kartları kullanması hedeflenmektedir. www.lacartavenezia.it Venedik Belediyesi, IBM, çeşitli teknoloji firmaları ve Telecom Italia işbirli ğ i ile yaratıcı bir akıllı kart projesi başlatmıştır. Carta di Venezia adı verilen proje ile kullanıcıların kimli ğ i tanınmakta ve ödeme gücü de ğ erlendirilmektedir. Venedikliler,yakın bir gelecekte, çok sayıda özel ve kamu kuruluşun sundu ğ u hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Proje, Venedik’te yaşayanların yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulundu ğ u gibi, şehre yatırım yapmayı cazip hale getirdi ğ inden ekonomik kalkınmaya da olumlu etkileri olacaktır.

61 E-devlet uygulamaları Gelişmekte Olan ve Gelişmemiş Ülkelerdeki E-Devlet Uygulamaları Portekiz Portekiz ‟ deki uygulamalara geçmeden önce e-devlet öncesi kamu yönetimi anlayışı ile ilgili bazı bilgilerin verilmesi faydalı olacaktır. Aşa ğ ıda sayılan özellikler gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde görülen geleneksel kamu anlayışının ortak özellikleri olarak da de ğ erlendirilebilir: İ şlevsel uzmanlaşma, İ yi tanımlanmış ve yerleşmiş bir hiyerarşi, Katı kurallar ve düzenlemeler sistemi, Vatandaş taleplerine ilgisizlik.

62 E-devlet uygulamaları Yukarıda geçen kamu yönetimi özellikleri incelendi ğ inde do ğ al olarak vatandaş taleplerinin arka plana itildi ğ i anlaşılmaktadır. Portekiz ‟ de ancak 1980’lerin ortalarından itibaren başlatılan idari yenilenme hareketi ile birlikte kamu yönetimi anlayışında şu de ğ işimler oluşmaya başlamıştır. Hizmet ve müşterinin uyumlaştırılması, Özel sektör yönetimine benzer şekilde sonuç almaya dönük yönetim, Katılımcılık, Vatandaşa daha çok nitelikli bilgi sunumu, Toplum üzerinde daha az kontrol, Kolay uygulanabilir, anlaşılabilir süreçler, Bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması.

63 E-devlet uygulamaları Bu dönemde başlayan yenilenme hareketi, 1986 yılında kurulan “Yönetsel Yenilenme Sekreteryası” (SMA-Secretariat for Administrative Modernization) tarafından yürütülmüştür. Sekreteryanın üstlendi ğ i görevlerin öncelikleri 7 başlık altında toplanmıştır; ◦ Vatandaşa götürülen hizmetlerin kalitesini iyileştirmek, ◦ Erişimi ve katılımı iyileştirmek, ◦ Vatandaşın bilgilenmesini sa ğ lamak ve kamu yönetimini vatandaşa yakınlaştırmak, ◦ Kamu görevlilerini e ğ itmek, ◦ Bürokrasiyi azaltmak ve kuralları basitleştirmek, ◦ Yerinden yönetime öncelik vermek, idari yapıyı ve bürokratik süreçleri mümkün oldu ğ unca birleştirmek, ◦ Kamu yönetimini yenilemek ve yeniden inşa etmek.

64 E-devlet uygulamaları Bu ilkeler ile INFOCID adı verilen yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Kelime anlamı olarak INFOCID; Portekiz kamu yönetimini yeni baştan düzenleme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin pratik uygulaması, yani vatandaşlara yönelik idari bilgi sistemi demektir. Uygulamanın hayata geçirilmesindeki genel amaç vatandaşla kamu yönetiminin birbirlerine yakınlaşması ve geliştirilmesidir.

65 E-devlet uygulamaları INFOCID Bu ilkeler ışı ğ ında INFOCID adı verilen bir sistemin uygulanmasına girişilmiştir. INFOCID; "Portekiz Kamu Yönetimini Yeni Baştan Düzenleme Sürecinde Bilgi ve İ letişim Teknolojilerinin Pratik Uygulaması" olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle INFOCID, bu yönde yapılacak düzenlemeler için bir araç olarak düşünülmüştür. Yapılan çalışmada, birçok ülkede oldu ğ u gibi karmaşık ve çok çeşitli düzenlemeler içeren Portekiz kamu yönetiminin vatandaşla 18 bin ayrı işlemde kamu ilişkisi oldu ğ u ve kamu kurumları tarafından 1500 de ğ işik form düzenlendi ğ i belirlenmiştir.

66 E-devlet uygulamaları Portekiz'de bilgi kaynakları bakımından halen merkezi bir yapı hüküm sürmekle birlikte, INFOCID'in yarattı ğ ı katma de ğ er sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan Portekiz vatandaşları herkese açık bir bilgi penceresinden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. İ dari Yenilenme Sekreteryası tarafından desteklenen entegre bir veri tabanı olan INFOCID, bir “Yürütme Komitesi” tarafından koordine edilmektedir. INFOCID sisteminde her bakanlık temsil edilmektedir. INFOCID'in temel içeri ğ i (main menu) 15 de ğ işik bilgi alanından oluşmaktadır. Söz konusu bilgi alanları, bakanlıkların görev alanlarına göre tasarlanmamıştır. Dolayısıyla, hükümet yapısından ba ğ ımsızdır.

67 E-devlet uygulamaları INFOCID sisteminde erişilebilecek bilgi alanları şunlardır: ◦ Vatandaşlık ve aile ◦ E ğ itim ◦ Seçimler ◦ İ stihdam ◦ Vergiler ◦ Konut ◦ Tüketicinin korunması ◦ Belgeler ve izinler ◦ Sa ğ lık ◦ Askeri ve sivil hizmetler ◦ Çalışma hayatı ◦ Sosyal güvenlik ◦ Yasalar ve adliye ◦ Ekonomik faaliyetler ◦ Çevre ◦ Di ğ er kamu hizmetleri

68 E-devlet uygulamaları INFOCID sitesinden; (www.infocid.pt)www.infocid.pt ◦ Portekiz kamu yönetiminin her kademesindeki isim, adres ve telefonlara, ◦ Avrupa Birli ğ i ile ilgili her türlü bilgiye, ◦ Portekiz Parlamentosu yasama bilgilerine, ◦ Bakanlar Kurulu'nun resmi belgelerine, ◦ Yürürlükte olan tüm Portekiz mevzuatına, ◦ Yargı ile ilgili bilgilere, ◦ Yıllık bütçeye ilişkin bilgilere, ◦ Vergiler ile ilgili bilgilere, ◦ Sosyal güvenlik ile ilgili bilgilere, ◦ Şirket kuruluşu ile ilgili bilgilere, ◦ Şirketlerle ilgili bilgilere, ◦ Ülke co ğ rafyasına ilişkin bilgilere, ◦ Yararlı olabilecek di ğ er adres ve bilgilere, ulaşmak mümkün olmaktadır.

69 E-devlet uygulamaları INFOCID kullanımına ait sonuçlar INFOCID ekranlarında, kullanımla ve kullanıcılarla ilgili bilgilerin derlenmesi amacıyla, küçük anket soruları da yer almaktadır. Söz konusu ankete göre; INFOCID kullanımının özellikle gençler arasında yaygın oldu ğ unu görmek sürpriz olmamıştır. Adres arama, turizm bilgilerine erişim ve vergi simulasyonları en çok zaman ayrılan faaliyetler olmuştur. INFOCID'in görünen bir yararı da kullanıcıların genel olarak kamu yönetiminden beklentilerinin ve kullanıma ilişkin ayrıntıların anlaşılabilmesine imkan vermesidir.

70 E-devlet uygulamaları Singapur Singapur e-devlet uygulamaları açısından de ğ erlendirildi ğ inde ön sıralarda ismi geçen bir ülkedir. Bunun nedeni olarak nüfusun az olmasını ve buna ba ğ lı olarak da kamu yönetiminde karşılaşılan problemlerin hemen çözümlendi ğ ini söylememiz mümkündür. Ayrıca ülkede teknoloji ve internet kullanım oranları yüksektir.

71 E-devlet uygulamaları

72 Singapur Hükümeti, “Ulusal Bilişim Teknolojileri Planı”nı 1981 yılında uygulamaya koymuştur. Planın Hükümet Bilgi Alt Yapısı projesi bugünkü e-Vatandaş (e-Citizen) ana kapısının temel deste ğ i olmuştur. En gelişmiş ana kapısı olarak bilinen e-Vatandaş ana kapısı beşinci düzeye en yakın ana kapı olarak tanımlanmaktadır. e-Vatandaş 1997 yılında Singapur’da pilot çalışma olarak başlatılmış, bugün 45’i aşkın yaşam olayına ilişkin 150’den fazla servisi vatandaş ve özel sektöre sunar duruma gelmiştir. Siteye ilk girildi ğ i anda daha önceden yapılan işlemlerin hatırlatılması yapılmaktadır. Site kasabalar biçiminde bölümlenmiştir.

73 E-devlet uygulamaları Bazı kasaba örnekleri aşa ğ ıda verilmektedir. E ğ itim kasabası: Do ğ um belgesi verme, okul kayıt işlemleri, sınavlara giriş, burs başvuruları, yurt kayıtları vb. Yerleştirme Kasabası: Ev kiralama ya da satın alma, telefon alma, adres de ğ işikliklerinin iletilmesi vb. Sa ğ lık Kasabası: Doktor ya da hastaneden randevu alma, temel sa ğ lık bilgilerini ö ğ renme, sa ğ lıkla ilgili kitap ya da kaset satın alma,vb. İ ş Kasabası: şirketlerin patent başvurusu yapabilmeleri, araştırma ve e ğ itim bursları için başvurular vb. İ ş Bulma Kasabası: İ ş arama başvuruları, emeklilik işlemleri, e ğ itim, vergi ödeme, sosyal güvenlik bilgilerini ö ğ renme. Taşıma Kasabası: pasaport işlemleri, yurt dışına çıkış başvuruları, taksi kiralama, ehliyet yenileme vb.

74 E-devlet uygulamaları Sitede yapılan tüm parasal işlemlerde kredi kartı kullanımına olanak tanınmaktadır. Site, akıllı kart, elektronik posta ve hükümet İ ntranet uygulamalarını içermektedir. Singapur hükümeti e-Vatandaş ana kapısını oluşturmak amacıyla IBM’ ile bir bakıma “alan ortaklı ğ ı” olarak nitelenebilecek bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma uyarınca, endüstri ile ortak yapılabilecek proje konuları araştırılmış, kamu-özel sektör ekiplerinden ortaklaşa oluşturulan proje ekipleri ile e- Vatandaş ana kapısının projeleri gerçekleştirilmiştir. Projeler, merkezi hükümet elemanları tarafından koordine edilmiş ve öncelikleri belirlenmiştir. Singapur hükümeti, bu proje kapsamında 30,000 yerleşim birimine ücretsiz bilgisayar ve e ğ itim sa ğ lamıştır.

75 E-devlet uygulamaları Singapur’u di ğ er e-Devlet uygulamalarından daha ileriye götüren etkenler şöyle sıralanabilir; Singapur elektronik devlet sitesinde herhangi bir bakanlık ya da kamu kurumunda her bir kamu hizmetine ilişkin olarak ilgili kamu görevlisiyle do ğ rudan iletişime geçilebilmektedir. Bunun için, arama sayfasında kurum/açıklama/isim/unvan gibi bilgilerden biri ya da hepsi ile sorgulama yapmak yeterli olmaktadır. Kamu hizmetleriyle ilgili uygulamalara, yukarıda açıklanan tek duraklı "e-citizen" sitesinden do ğ rudan do ğ ruya ulaşmak mümkün oldu ğ u gibi, Singapur Hükümeti sayfasından ayrı ayrı kurumlar ve işlemler bazında da ulaşmak mümkündür.

76 E-devlet uygulamaları Hükümet tarafından tasarlanan ve özel sektör idaresinde çalışan Singapur-One adlı iletişim a ğ ı sayesinde hemen hemen tüm konutlara yüksek hızda Internet ba ğ lantısı sa ğ lanmıştır. e-Devlet projesi için hükümet tarafından geniş bir bütçe ayrılmıştır (Projenin gelişimi ve yaygınlaştırılması için ayırılan bütçe: 855 milyon Singapur doları). Talep oluşumunu beklemektense talebi oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okullarda Internet e ğ itimi öne çıkarılmaya çalışılmış, yaşlılara, işsizlere ve özürlülere bedava Internet e ğ itimi verilmiş, yaklaşık 30,000 konuta ücretsiz Internet erişimi olan bilgisayarların da ğ ıtılmış, 5 yaşın üzerindeki her vatandaşa ücretsiz elektronik posta adreslerinin verilmiştir.

77 E-devlet uygulamaları Bunların yanı sıra, Singapur’un bir şehir-devlet olması, nüfusunun yalnızca 3.8 milyon olması ve elektronik ortamdaki düzenlemelerin tek bir kurumdan yönetilebilmesi gelişimi hızlandıran faktörler arasındadır. Genel olarak bakıldı ğ ında, Singapur yeni ekonomi yarışında geri kalmak istemedi ğ ini açıkça belli etmekte ve Devlet çalışmalarının yanı sıra elektronik ticaret uygulamalarına da hız vermeye çalışmaktadır. Ülkenin içinde bulundu ğ u insan gücü sıkıntısı ise yeni teknolojinin olabildi ğ ince hızlı yayılımı sayesinde bir sorun olmaktan çıkarılmaktadır. Ülkede şu anda olan on-line hizmet veren kamu kuruluşu sayısının gelecek yıl ikiye katlanması planlanmıştır.

78 E-devlet uygulamaları Malezya Malezya 2003 yılında hizmet olgunluk düzeyindeki artışa ba ğ lı olarak e- devlet uygulamalarının gerçekleştirildi ğ i ülkeler sıralamasında 18. sıradan 20. sıraya yükselmiştir. Malezya uygulamanın ilerlemesi açısından oldukça yavaş hareket etmektedir. Uygulama için yapılan çok fazla şey olmasına ra ğ men halen bu hizmetlerle ilgili olarak derinlemesine bir odaklanmaya gereksinim vardır. E-devlet uygulamalarının yerine getirilmesi sırasında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Örne ğ in bilgi teknolojilerinin altyapısının kolaylaştırılması ve daha da genişletilmesi, farklı kamu birimlerinin bütünleştirilmesi, özellikle uygulama içinde olan güvenlik ve gizlilik sa ğ lama zorunlulu ğ u, uygulamanın sa ğ lanabilmesi için gerekli olan uzman iş gücünün sa ğ lanması gibi sorunlar sayılabilir. Malezya ‟ da e-devlet uygulamaları ile süre gelen bu problemler hazırlanan bazı projeler ile giderilmeye çalışılmaktadır. Uygulama içersinde ülkede hizmete sunulan “MyKad” kartı dünyanın ilk ulusal smart kartıdır. Bu kart; bireyin kimlik bilgilerini, elektronik imzasını, ve devletin bankacılık, kredi, telefon, ulaşım ve kulüp hizmetlerine erişimi sa ğ layan bir çipi kapsamaktadır.

79 E-devlet uygulamaları Brezilya Ülkede internetten kamusal hizmetlerin sunulmasının sa ğ lanması için “Redegoverno Portalı” oluşturulmuştur. Fakat elektronik bilgi hizmetleri çeşitli izole a ğ larla yapılandırılmıştır. Bu da hizmet sunumunun aslında kullanıcılar için tasarlanmadı ğ ını göstermektedir. Bu da sistemin etkinli ğ ini çok azaltmıştır. E-devlet ile ilgili yasal düzenlemelerin olmayışı beraberinde güvenlik ve gizlilik problemlerini de getirmektedir. Brezilya ‟ da e-uygulama ile ilgili yapılan proje ve çalışmalar özetle aşa ğ ıdaki gibidir; ◦ Vergi ödemeleri ve işsizlik, hamilelik gibi sosyal kapsama giren faaliyetler online olarak yerine getirilmektedir. ◦ E-ihale ve e-hizmet tedarikleri yapılmaktadır. ◦ Özel sektör ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Buna örnek olarak “Toplumsal Ġ nternet Erişim Kioskları” gösterilebilir. ◦ Uzaktan ö ğ renim programları düzenlenmektedir. ◦ Düşük gelirli ailelere verilen elektronik kartlar ile devlet hizmetlerine vatandaşların ulaşmasının sa ğ lanması ve yardım programları ile desteklenmesi sa ğ lanmaktadır.

80 E-devlet uygulamaları Meksika Meksika ‟ da e-devlet uygulamaları içinde yer alan kamu kurumlarının sayısı çok azdır. Ancak kısmen de olsa kamunun elektronik servis a ğ ına sahip olması devletin harcamalarını önemli ölçüde azaltmıştır. Ülkede uygulanan en önemli ve etkin e-devlet uygulaması vergi mevzuatına ilişkin yapılan ve web üzerinden çalışan bir projedir. Meksika ‟ da 45 milyon çalışan olmasına karşın bu uygulamaya kadar devlet çalışanların sadece yaklaşık 12 milyonundan vergi toplanabilmekteydi. Vergi dışı kazanç gelirleri çok fazla oldu ğ u için kayıt dışı ekonomi de çok fazlaydı. Bu durumun, her vatandaşın kimlik bilgilerinin farklı devlet dairelerine da ğ ılmış olmasından ve vergi yasalarının bireyler için karmaşık olmasından kaynaklandı ğ ı için ortaya çıktı ğ ı düşünülmektedir. Dolayısıyla, Meksika ‟ nın federal vergi kurumu “Servicio de Administration Tributaria (SAT)” Latin Amerika tarihinin en büyük reform projesine girmiştir. Farklı bölümlerde çalışan çok sayıda personelin bilgiyi paylaşacakları bir teknoloji altyapısı kurmuştur. Her vergi yükümlüsüne bir kişisel numara verilmiş, verginin basit bir şekilde anlaşılıp ödenmesi için bir web hizmeti oluşturulmuştur.

81 E-devlet uygulamaları Arjantin Arjantin ‟ de e-devlet uygulamalarındaki etkinli ğ i artırılması, gelişiminin sa ğ lanmasına yönelik çalışmaların yapılması sorumlulu ğ u “Kamu Yönetimi Alt Sekretaryası” tarafından üstlenilmiştir. Kurum, kamu yönetiminde gerekli olan internet teknolojilerinin geliştirilmesi, yerel veya merkezi organizasyonların organize edilerek ulusal a ğ ların yönetilmesi, kamusal piyasaların kontrolü ve koordinasyonu ile sorumludur. Bu kurumun yanında yine e-devlet uygulamalarının yürütülmesinde önemli bir paya sahip olan bir başka kurum da “Bilgi Teknolojileri Ulusal Ofisidir”. ◦ Bu iki kuruma ra ğ men ülkedeki e-devletle ilgili internet sitelerinde her hangi bir standardizasyon oluşturulamamıştır. ◦ Arjantin ‟ de uygulanmakta olan di ğ er projeler ise şunlarıdır: ◦ Kamusal Şifreleme Altyapısı (PKI), ◦ Kamu Yönetiminde Teknolojik Standartlar (ETAP), ◦ Online Devlet, ◦ Kamu Yönetiminde Şeffaflık Portalı, ◦ Federal E-Devlet Tedarik Sistemi, ◦ Belediyeler Elektronik A ğ ı, ◦ Sosyal ve Mali Ulusal Tanımlama Sistemi (SINTYS).

82 E-devlet uygulamaları Hindistan Son yıllarda bilişim teknolojilerinin kamuya uyarlanması sürecinde başarılı sayılabilecek ülkelerden birisi de Hindistan’dır. Ülkede e-devlet uygulamaları genel olarak şu 4 başlık altında toplanmaktadır: ◦ Kamusal hizmetlerin sunumu, ◦ E-yönetim olgusunun geliştirilmesi çalışmaları, ◦ E-yönetişim, ◦ Kırsal kesimde yürütülen proje ve uygulamalar. ◦ Kamu - özel sektör birleşmesi ile oluşturulan “Saksham” adı verilen proje ile Microsoft ve “Kanada Uluslararası Kalkınma Merkezi” Hint köylerine yerleştirdikleri internet kioskları sayesinde yaklaşık olarak 4.000 kullanıcıya ulaşmışlardır. Bankacılık, sigortacılık ve ticari faaliyetlerin bir kısmı bu sayede a ğ ortamına taşınmıştır.

83 E-devlet uygulamaları Somali Ülkedeki tek e-devlet uygulaması vatandaşlara devlet tarafından sa ğ lanan web erişimidir. “Somali etCompany” ülkenin ilk internet servis sa ğ layıcısıdır. Ancak internete yerel telefon ba ğ lantısı ile erişilebilmesine karşın Başkent Mogadishu ‟ da sadece 25.000 sabit telefon abonesi vardır ve internet hizmeti ancak 2.000 aboneyi kaldırabilecek durumdadır. Ülkedeki internet ulaşım maliyetleri de oldukça yüksektir. E-devlet uygulamalarının hayata geçirilememesinin en büyük nedenlerinden birisi altyapının çok yetersiz olmasıdır.

84 E-devlet uygulamaları Kore Kore’de elektronik tedarik sistemi (GePs) ile şeffaflı ğ ın artırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Devletten şirketlere (Government to Business/G2B) ihalelerin tüm süreçleri ve acık artırmalar, ihale sunumundan son ödemeye kadar on-line yapılmaya başlanarak Geps sistemi ile Kore devleti yıllık ortalama 56 milyar dolar kara ulaşmıştır.


"E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları