Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

2 E-devlet uygulamaları
DÜNYADAN E-DEVLET UYGULAMALARI Günümüzde, e-Yaşam tanımlaması ile birlikte, Yönetim Bilişim Sistemlerini gereğince kullanan devletler, hızla e-Devlet'e dönüşme noktasındadırlar. Bilişim uzmanları, toplum bilimciler ve yönetim bilimciler tarafından farklı tanımlamaları yapılan e- Devlet'in ortak tanımlaması; “Bilgisayar sistemleri ve yazılımları ile desteklenen ve kesintisiz olarak 24 saat çalışan kamu organizasyonlarının bütünü “ olarak özetlenmektedir.

3 E-devlet uygulamaları
Dünya’daki e-Devlet uygulamaları öncelikle yerel yönetimlerle başlatılmıştır. Diğer yandan Batı toplumundaki devlet vatandaş ilişkisinde var olan “beyan edilen bilginin doğru olduğu” güvenine dayalı ilişki, e-Devlet' e geçişi kolaylaştırmakta ve kurulan güvenlik sistemi yalnızca bilgilerin yetkili olmayanlarca kullanılmaması üzerine ya da bozulmaları önlemek üzerine yoğunlaşmaktadır.

4 E-devlet uygulamaları
Gerek yönetim anlayışında gerekse bilişim teknolojilerindeki değişimler, tüm dünya ülkelerinde vatandaşlarının günlük yaşantıda yaşadığı sorunları mercek altına alma ve hayatı kolaylaştırma yolunda e-Devlet çalışmalarına odaklanmasını sağlamıştır. Devletin kaynak kullanımının verimliliğinin artırılması, vatandaşın önüne tek ve koordine bir devlet organizasyonu sunulması ve devletin hizmet modernizasyonu için tüm gelişmiş dünya ülkeleri çalışmalarına hız vermiştir.

5 E-devlet uygulamaları
İngiltere ve Kanada’da e-Devlet çalışmaları doksanlı yılların ortalarında başlatılmıştır. Bu ülkeler e-Devlet oluşumunda bu organizasyon içinde yer alan sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin Bilişim Teknolojileri (BT) sektöründen nasıl etkilendiklerini ve beklentilerinin ne olduğunu belirleyerek çalışmalarını şekillendirmişlerdir.

6 E-devlet uygulamaları
Dünyadaki e-Devlet çalışmaları genellikle aşağıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır; e-Devlet hizmet önceliklerinin belirlenmesi, e-Devlet hizmetlerinin sunulmasında sivil toplum örgütlerinin rolünün belirlenmesi, Özel sektörün e-Devlet' teki hizmet rolünün tanımlanması, Sektörler arası güvenli ara yüzlerin oluşturulması.

7 E-devlet uygulamaları
E- Devlet Organizasyonu ve Hizmetleri Dünyadaki e-Devlet organizasyonu ve hizmetlerine baktığımızda bunların; Sosyal güvenlik yönetimi başta olmak üzere Vatandaşlık hakları, E-ticaret için gerekli belge izinleri, Vergi ödeme kolaylıkları ve Belediye hizmetlerinin sunulması gibi öncelikli devlet servislerinin kurulmasıyla başlatıldığını görmekteyiz.

8 E-devlet uygulamaları
Özellikle ABD’de 2010 yılını hedef alan “Sosyal Güvenlik Yönetimi” projesinde (SSA’s 2010 project) tanımlanan e-Devlet yapısında dört tip e-Devlet yaklaşımı benimsenmiştir. Bunlar; Devletten-devlete (G2G government-to-government), Devletten-iş çevresine (G2B government-to-business), Devletten-çalışanlara (G2E government-to-employee) Devletten-vatandaşadır (G2C government-to-citizen).

9 E-devlet uygulamaları
Dünyadan Örnekler Dünyada e-Devlet uygulamalarında Singapur ilk sırada yer almaktadır. ABD ve Avustralya’da eyaletler bazında e-Devlet uygulamaları bulunmaktadır. e-Devlet sürecini başarıyla uygulayan Singapur ve Portekiz çalışmada ayrıntılı olarak incelenmektedir.

10 E-devlet uygulamaları
Dünya’daki e-Devlet çalışmalarının yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik olduğundan bahsetmiştik. Bununla birlikte; İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa’daki e-Devlet oluşumu çalışmalarında, özellikle “kurumsal iletişimin sağlanması, yasal düzenlemeler ve kişi haklarının korunması “ konularında sivil toplum örgütlerinin önemli katkıları alınmıştır. Bu ülkelerde sivil toplum örgütlerinin e-Devlet oluşumuna katkıları devam etmektedir.

11 E-devlet uygulamaları
Benzer şekilde, başta ABD’de olmak üzere, birçok Avrupa Birliği ülkesinde Üniversiteler e- Devlet çalışmalarının doğrudan içinde yer almaktadır. Kanada ve Singapur’da ise e-Devlet çalışmalarını bu amaçla kurulmuş olan enstitü ve kurumlar yönlendirmektedir. Gelişen ağ teknolojisine entegre olabilen ve yaygın internet kullanımına erişebilen ülkelerde e-devlet uygulamalarının geçmişinin daha fazla ve başarılı olduğunu söylemek mümkündür.

12 E-devlet uygulamaları
Bilgi Çağı Gelişim Göstergeleri

13 E-devlet uygulamaları
Yukarıda ki tablo ülkeleri us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014/UN E- Government Survey 2014 2014 yılı bilgi çağı gelişim göstergelerine göre sıralamaktadır. Bu sıralamaya bakıldığında e-devlet uygulamalarının ve dolayısıyla e-kültürün yaygınlaşmasının bir kaynak sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yapmış oldukları yatırımların büyüklüğü toplumun bütününde bilgisayar - internet kullanım yaygınlığı, bilgisayar okur - yazarlığı, elektronik işlemlere hazır olma gibi konularda ipuçlarını barındırmaktadır.

14 E-devlet uygulamaları
İsviçre, Japonya ve ABD‟nin, bu alanlara kişi başına Dolar civarında yatırım yapmış olmaları, e- devlet uygulamaları açısından önemli bir rakamdır. Yüksek teknoloji endüstrilerinin gelecekte varsayılan konumları dikkate alındığında, özellikle ABD‟nin yaptığı yatırımın büyüklüğü bir bakıma temel önceliğini de göstermektedir. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ve onun içerisinde yer alan kuzey ülkeleri takip etmektedir.

15 E-devlet uygulamaları

16 E-devlet uygulamaları
Gelişmiş Ülkelerdeki E-Devlet Uygulamaları Teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması, alt yapı sorunlarının çoğunlukla giderilmiş olması, yeterli finansal kaynağın olması, toplumun yenilenme politikalarına açık olması vb. durumlardan dolayı bu kapsam içindeki ülkelerde e-devlet uygulamaları kolayca uygulanabilmekle beraber uygulamalarda verimlilikte sağlanabilmektedir.

17 E-devlet uygulamaları
Amerika Birleşik Devletleri’nde e-Devlet Uygulamaları A.B.D bilişim ve iletişim sektörlerinde öncü bir ülke olduğu kadar e-devlet uygulamalarında da önde gelen ülkeler arasındadır. Amerika internet kullanıcıları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. 1993 yılında başlatılan tüm kamu hizmetlerinin tek bir yerden çevrim içi sunulmasını hedef olarak belirleyen “Access America” e-devlet programı ile çalışmalar başlamıştır.

18 E-devlet uygulamaları

19 E-devlet uygulamaları
E-devlet uygulamalarının vatandaş-devlet ilişkilerini geliştireceğini, vatandaşın daha iyi hizmet alma imkanının olacağını ve vergi mükelleflerinin faaliyetlerinde büyük miktarlarda tasarruf sağlayacağına inanan A.B.D. Hükümeti “E-Devleti Geliştirmek” başlığı altında bir program geliştirmiştir.

20 E-devlet uygulamaları
3 Ekim 2001 tarihinde onaylanan E-devlet strateji raporunda E-Devleti Geliştirme girişiminin öncelikli hedefleri şöyledir; Vatandaşların hizmet almalarını ve federal devletle etkileşimlerini kolaylaştırmak, Devletin verimliliğini ve etkinliğini artırmak, Devletin vatandaşlara karşı sorumluluklarını geliştirmek.

21 E-devlet uygulamaları
Bu amaçların yerine getirilmesi için özel hedefe yönelik geçici bir ekip oluşturulmuş ve bununla ilgili olarak 80 kişi görevlendirilmiştir. Bu grup ülkenin 23 kurumunun hizmetleri üzerinde yoğunlaşmış ve girişimlerin uygulamadan doğan verimsizlikleri, gereksiz harcamaları ve kırtasiye masraflarını azaltarak büyük oranda tasarruf sağlayabileceğini belirlemiştir.

22 E-devlet uygulamaları
Kayıtların elektronik yollarla tutulmasını mümkün kılan e-imza uygulaması yasalarında uygulama ile uyumlaştırılmasının ardından beraberinde başarılı bir e-devlet politikası getirmiştir. A.B.D.‟de e-devlet bakış açısı üç temel üzerine kurulmuştur; Bürokrasi merkezli değil, vatandaş odaklı devlet, Sonuç odaklı devlet, Yenilikleri destekleyen pazar odaklı devlet.

23 E-devlet uygulamaları
Amerika’da bir günde 180 milyon, bir yılda ise 63 milyar çek yazılıyor. Kağıt çeklerin işlem maliyeti 35 sent iken, elektronik çeklerinki sadece 7 sent. Arabalara plaka çıkartılma hizmeti; bu hizmetin devlete maliyeti 100 dolar iken bu hizmeti internete taşımakla, maliyet 18 sente düşürülmüştür. İsteyen herkes arabasına plaka çıkartabilmekte ve plakalar evlere teslim edilmektedir.

24 E-devlet uygulamaları
ABD‟de şu anda uygulanmakta olan e-devlet projeleri devletten özel sektöre, devletten vatandaşa, devlet kurumlarından diğer devlet kurumlarına, etkinlik ve verimlilik artışına yönelik projeler ve son olarak da e- devlet uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik projeler olarak sınıflandırılmaktadır. Devletten şirketlere uygulamalar (G2B) Şirketlere yönelik elektronik vergi uygulamaları Kamu mallarının satışı Uluslararası ticaret sürecinin yeniden yapılandırılması Birleştirilmiş sağlık bilgilerine ulaşma

25 E-devlet uygulamaları
Devletten devlete uygulamalar (G2G) Coğrafik bilgi sistemine erişim Yardım, burs, ödenek sitelerine erişim Felaket yardımı ve kriz, afet yönetimi Devletten vatandaşa uygulamalar (G2C) Online eğlence paketleri Kredilere on-line erişim Kamu hizmetleri Kolay vergi beyanı

26 E-devlet uygulamaları
Devletin etkinlik ve verimliliğini sağlamaya yönelik uygulamalar (IEE) E-eğitim Merkezi işe alma Kamu kurumları insan kaynakları bütünleşmesi E-maaş, maaş ödeme süreçlerinin birleştirilmesi E-seyahat E-kurumsal birleşmeler, satın almalar Elektronik kayıt yönetimi E-devletin başarısına engel olan konulara yönelik projeler E-onay sistemi projesi Merkezi yapı, mimari projesi

27 E-devlet uygulamaları

28 E-devlet uygulamaları
ABD’de diğer somut çalışmalar eyalet portallarının kurulumudur. Örneğin California eyalet portalı, trafik vergisi, lisans yenileme gibi birçok çevrimiçi hizmetlerin sunulduğu bir portaldır. North Carolina eyalet portalı ise bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlara, işyerlerine ve devlet çalışanlarına özel içerik ve çevrimiçi hizmetler sunan bir yapıda kurulmuş olup, 2000 yılı içinde American Government Technology tarafından en iyi eyalet portalı seçilmiştir.

29 E-devlet uygulamaları
Bilindiği gibi ABD’de vatandaş ve kurumların yerel idareye, eyalete ve federal devlete karşı vergi yükümlülükleri bulunmaktadır. Yerel idareler ve eyalet yönetimleri web portalları aracılığıyla vergi tahsilatı işlemlerini çevrimiçi yapmaktadır. Vatandaşlar ve kurumlar siteye üye olarak banka hesapları ve kredi kartları aracılığıyla vergi ödemelerini yapabilmektedir. Federal devletin vergi sitesi (http://www.irs.gov) aracılığıyla federal vergiler ödenebilmektedir.

30 E-devlet uygulamaları
Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi (EFTPS - Electronic Federal Tax Payment System) ile vergi hizmetleri kurumlara elektronik ortamda verilmektedir. Yıllık vergi yükümlülüğü USD'nin üzerinde olan kurumların bu sistemi kullanması yasal olarak zorunludur.

31 E-devlet uygulamaları
Amerikan ordusunda seçilen çeşitli pilot bölgelerde ordu mensuplarına akıllı kartlar dağıtılarak bu kartlar üzerine kişilere ait çeşitli bilgiler yüklenmiştir. Ordu mensuplarının sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, bilgisayar ağlarını kullanmaları, güvenlik noktalarından geçişleri, askeri bölge içinde yaptıkları tüm harcamalar ve daha birçok işlem, üzerinde kullanıcının parmak izini de saklayan bu kartlarla sağlanmaktadır. Uygulamada başarılı bulunan bu sistem hızla yaygınlaştırılmaktadır.

32 E-devlet uygulamaları
Los Angeles kenti yönetimi satın alma işlemlerinin %85 ‘ini sayısal ortamda gerçekleştirmekte ve daha etkin satın alma sayesinde yılda 30 milyon USD tasarruf sağlamaktadır.

33 E-devlet uygulamaları
ABD – Nüfus İdaresi Bilgilendirme Portalı Amerikan toplumuyla ilgili güncel ve geçmiş yıllara dönük bilgileri kamuoyuna düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde iletmenin yollarını arayan ABD Nüfus İdaresi, IBM’le çalışarak bir portal oluşturmuştur. Kullanımı kolay bir arayüzle sunulan bu portalda, ABD’nin farklı coğrafi bölgelerine göre ekonomik ve demografik istatistiksel bilgiler entegre ve dinamik bir şekilde sunmaktadır. Böylece, halkın ekonomik ve demografik istatistiklere erişimi kolaylaşmış, hizmetin hızı ve kalitesi artmıştır.

34 E-devlet uygulamaları
ABD – Ticaret Bakanlığı Küreselleşen ekonomik ortamda Amerikan KOBİ’lerinin büyümesine ve rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak isteyen ABD Ticaret Bakanlığı, IBM işbirliğiyle yaratıcı bir elektronik pazaryeri oluşturmuştur. Pazaryeri, Amerikan şirketlerine uluslararası pazarlarda iş yapmalarına destek olacak ekonomik, ticari, hukuki vb. konularda bilgi sunmayı, onları dünyanın dört bir yanındaki alıcılar ve satıcılarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Siteden KOBİ bilgi kataloglarına erişim mümkündür.

35 E-devlet uygulamaları
ABD – Florida Sanal Okulu Uzaktan Eğitim Projesi ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki binlerce öğrenciye erişerek eğitim kalitesini artırmak isteyen yöneticiler, IBM işbirliği ile oluşturulan bir altyapı ile Internet üzerinden eğitim vermeye yöneldiler. 1997 yılında açılan web tabanlı Florida Sanal Okulu sayesinde, öğrenciler öğrenimlerini hızlandırma ve geliştirme şansı kazandılar.

36 E-devlet uygulamaları

37 E-devlet uygulamaları
Avustralya Avustralya halkının devlet hizmetlerine ve bilgilerine kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak, ihtiyaç duydukları hizmetleri bütünleştirerek vermek, elde edilen deneyimle yeni teknolojilerin kullanımında dürüstlük ve güveni ön plana alarak, politika ve süreçlerde daha yakın vatandaş bütünleşmesini oluşturmaya yönelmek, bu yolla daha fazla verimlilik ve yatırımların geri dönüş oranını arttırmak şeklinde sıralanabilir. Ülkede Ocak 2003’de dünyada ilk kez uygulanan yüz tanıma teknolojisi uygulamaya geçirilmiştir

38 E-devlet uygulamaları
Avustralya’da geliştirilen e-devlet uygulamaları kısaca; Devlet daireleri açısından e-tedarik sisteminin uygulanması, Online bilgi teknolojisi projesinin geliştirilmesi, İnternet vasıtasıyla alışveriş yapan vatandaşların dolandırılmamaları için yazılım paketi hazırlanmasıdır. Ülkedeki nüfusun büyük bölümünün ağ teknolojisini kullanması ve bu oranın giderek artması uygulamaların başarı oranını artırmaktadır.

39 E-devlet uygulamaları
Avustralya – Kuzey Bölgesi Ulaştırma Bakanlığı Avustralya’nın merkezden uzak Kuzey bölgesinin ekonomik gelişimini hızlandırmak isteyen Avustralya Ulaştırma Bakanlığı, IBM’le işbirliği yaptı. IBM’den danışmanlık alan Bakanlık, öncelikle strateji geliştirdi. Daha sonra gerekli teknik ve organizasyonel altyapıyı oluşturdu. Avustralya’da e-Devlet uygulamalarına öncülük eden proje ile Kuzey Avustralyalılar; kamu ulaşım hizmetlerinin tarifeleri, karayoluyla ilgili yol koşulları, yol güvenlik önlemleri gibi bilgilere Internet sayfasından erişebilmektedir.

40 E-devlet uygulamaları
Avustralya’da özellikle Yargılama alanında ciddi e-Devlet uygulamaları bulunmaktadır. Şöyle ki; Avustralya’da artık mahkeme salonlarından, adliye saraylarından vazgeçilmektedir. Taraflar mahkeme binasına gelmeden haklarında karar verilebilmektedir. Telefon ya da video konferans biçiminde tahkikat mümkündür. Bütün bunlar Avustralya’nın e- Devlete verdiği önemin göstergeleridir.

41 E-devlet uygulamaları
Belçika Belçika‟da uygulamaya ilişkin olarak yapılan ilk somut adım ofis uygulamalarını bütünleştirmek için 2002 yılında “süper portal”ların faaliyete geçirilmesidir. Mart 2003’te de elektronik kimlik uygulaması uygulamaya konulmuştur. Belçika’da e-devlet projesinin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; Devletin veri tabanı olan “Tango” devlet, vatandaşlar, işletmeler ve bu işletmelerin çalışanlar arasındaki bağlantıları sağlamaktadır. “FedMAn” Devletin metropoliten devlet dairelerini birbirine bağlayan çok güvenilir bir ağ sistemidir. “Evrensel Mesaj Motoru” farklı yapıdaki yazılım ve donanım sistemleri ve portallar arasında iletişimi sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

42 E-devlet uygulamaları
Belçika – İçişleri Bakanlığı Seçim Sonuçları Takibi Bakanlığın ve medyanın seçim sonuçlarına gerçek zamanlı olarak erişmesini mümkün kılmayı amaçlayan Belçika İçişleri Bakanlığı, IBM’in sağladığı teknik altyapıyla, yeni bir hizmet sunmaktadır. Proje kapsamında seçimle ilgili bazı bilgiler yalnızca kamu kurum/kuruluşlarının erişimine açılırken, bazı bilgiler sadece medya kuruluşları tarafından erişilecek şekilde, bazılarıysa tüm Belçika kamuoyuna sunuluyor. Bilgi paylaşımının Belçika mevzuatıyla uyumlu olması sağlanmıştır.

43 E-devlet uygulamaları
Danimarka Danimarka e-devlet uygulamalarının başarılı olduğu ülkelerden biridir. Yapılan araştırmalarda Danimarka‟da ağ ortamında verilebilecek hizmetlerin neredeyse tamamına yakınının bu şekilde verilebildiği ortaya çıkmıştır. Ülkede e-devlet uygulamaları genellikle kamu - özel sektör birlikteliğini sağlamaya yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla üst düzeyde bir yürütme kurulu da oluşturulmuştur.

44 E-devlet uygulamaları
Danimarka ile ilgili aşağıdaki göstergeler e-devlet uygulamalarının başarısı hakkında ipuçları sunmaktadır: Danimarkalıların %70‟i kişisel bilgisayarlara sahiptir, Danimarkalıların %50‟sinin evlerinde internet bağlantısı bulundurmaktadır, Toplam nüfusun %64‟ü evlerinden, işyerlerinden ya da okullardan internete erişebilmektedir, İşletmelerin personel sayılarına göre bakıldığında dört kişiden fazla çalışanı olan işletmelerin %81‟inde internet olanağı vardır. Ayrıca bunların %52‟sinin kendilerine ait bir web sitesi bulunmaktadır. Bütün bakanlıklar ve kamu birimleri ve de ülke çapındaki 275 belediyenin kendilerine ait bir web sitesi bulunmaktadır, Kamu kurumlarının %82‟sinin e-posta adresi bulunmaktadır.

45 E-devlet uygulamaları
Danimarka devleti e-devlet hedeflerini şöyle sıralamaktadır; Ağ toplumu oluşturmak, Kamunun tümüyle ağ ortamında çalışmasını sağlamak, Kamu hizmetlerini tek bir merkezden vatandaşlara ve kurumlara çok geniş kapsamlı olarak sunmak, Bütün kamu kurumları arasında destek ve bilgi paylaşımını sağlayacak altyapıyı oluşturmak, Dolayısıyla güvenilir bir e-devlet yapısı bağlamında kapsamlı erişim, daha demokratik ve esnek bir yönetim yapısını oluşturmak.

46 E-devlet uygulamaları
Fransa Ülkede e-devlet ile ilgili çalışmaların başlangıcı, yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Elektronik Ticaret Raporu” sayesinde başlamıştır. Raporun sonucunda Fransa’daki işsizliğin çaresi olarak “bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı” belirlenmiştir. Fransa‟da “Kamu Yönetiminde Bakanlıklar Arası Yenilikçi Girişimler Bankası” adı verilen ve herkesin kullanımına açık olan, kamuda gerçekleştirilen olumlu girişimlerin geniş bir kamuoyuna duyurulması işlevini yüklenmiş bir veri tabanı da oluşturulmuştur.

47 E-devlet uygulamaları

48 E-devlet uygulamaları
İspanya İspanya’da vatandaşlarına on-line hizmetleri ulaştırma konusunda başarılı bir ülkedir. İspanya’da e-devlet çalışmalarına destek sağlanması amacıyla 1999 yılında “Toplum ve Yeni Teknolojiler Oluşumu” kurulmuştur. Amaç uluslar arası rekabetçi pazarda yer edinmektir. Ayrıca sosyo-ekonomik gelişim ve vatandaşlar ile iletişim sağlanarak ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır.

49 E-devlet uygulamaları
İspanya’da devletin e-devlet vizyonu aşağıda verilen hedefleri içermektedir; Vatandaşların kamusal hizmetlere kolay erişimi, Elektronik kartın işlevselliğinin artırılması, Vatandaşlara daha iyi hizmet için etkileşimli hizmetler geliştirmek, Merkezi idareyle bölgesel ve yerel idareler arasındaki veri ve bilgi alışverişini sağlamak, Gelişmelerin koordinasyonu, kamu yönetiminin içsel değişim ve yeniden yapılandırma çabalarını, kurumların reorganizasyonunu desteklemek.

50 E-devlet uygulamaları

51 E-devlet uygulamaları
Ülkedeki portal üç büyük gruptan oluşmaktadır. Bu grupların yoğunlaştığı kısımlar vatandaşlar, girişimciler ve kamu sektörü çalışanlarıdır. Ayrıca sosyal güvenlikle ilgili projeleri, vergi daireleri ile ilgili çalışmalar, ulusal bir kimlik kartı sağlanmasına yönelik çalışmalar da mevcuttur. Oluşturulan portal sayesinde vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda hangi servisi isterse istesin en fazla üç kez fare kliklemesi ile ulaşmaktadırlar.

52 E-devlet uygulamaları

53 E-devlet uygulamaları
İspanya Maliye Bakanlığı, IBM ile birlikte oluşturduğu vergi portalı ile vergilendirme konusundaki bilgilerin Internet üzerinden halka sunulmasını, vatandaşların ve şirketlerin vergi beyannamelerini elektronik ortamda doldurarak iletmelerini, vergilerin ve iadelerin elektronik ortamda ödenmesini amaçlamaktadır. Proje İspanya’daki ilk e-Devlet projelerinden biri olarak çok başarılı olmuştur yılında, büyük firmanın tamamı, KOBİ ve bireysel vergi mükellefi bu sistemi kullanmıştır.

54 E-devlet uygulamaları
Kanada E-devlet uygulamalarında başarılı olan bir ülke de Kanada’dır. Bunun en önemli sebebi ise uygulamanın şekillendirilmesi aşamalarında hizmetlerin tasarımlarının yapılırken ve dağıtılması esnasında vatandaş ve şirketlere danışılmasıdır. Bilgi kullanıcılarının talepleri değerlendirildikten sonra projelere adım atılması etkin e-devlet uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Ülkedeki iletişim ücretlerinin ucuz olması ve dolayısıyla nüfusun büyük bir bölümünün internet erişiminden faydalanıyor olması; e-devlet uygulamalarının sağlam bir temele oturtulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle Kanada’daki toplumun çok büyük bir kısmı devletin kamu hizmetlerini ağ ortamından vermesini desteklemekte ve bu uygulamaları yakından takip etmektedir.

55 E-devlet uygulamaları

56 E-devlet uygulamaları
Ağ ortamından vatandaşların aldığı hizmetler genel olarak aşağıda özetlenmiştir; Devletin finansal yardım programlarına yönelik her türlü işlem ağdan yapılabilmek, Belirli şirketlerin mal ve hizmet vergileri ile satış vergilerini internet üzerinden beyan etmek, Ağ ortamında şirketlerin kurumsal işlemleri ile ilgili olarak beyan, bilgi verme, istatistik gönderme, danışmanlık sağlayan hizmetler vermek, Özel hak ve kazanımlar hakkında genel bilgi edinilmesini sağlamak, Vergi beyanlarını web üzerinden almak, Özel sektör şirketlerinin kuruluştan başlamak üzere iş genişletme, yeni pazara girme, şirketleşme, tasfiye gibi iş hayatı ile ilgili olarak bilgi alabilecekleri bir portal hizmeti vermek.

57 E-devlet uygulamaları

58 E-devlet uygulamaları
İngiltere’de e-Devlet konusundaki ilk çalışmalardan biri yılının Aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Rekabetçi Geleceğimiz- Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurmak” adlı rapordur. Bu raporda İngiltere’nin 2002 yılında dünyadaki en rekabetçi ve yenilikçi pazara sahip olmasının yolunun, bilgi teknolojilerinin özel sektör ve devlet uygulamalarında aktif olarak kullanılmasından geçtiği konumlanmıştır. Ayrıca 2008 yılına kadar tüm kamu kuruluşlarının verdiği hizmetlerin çevrimiçi olarak verilebilmesine yönelik hedef konulmuş, mevcut olan altyapının iyileştirilip güvenliğin sağlamlaştırılması ve dijital imzanın kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

59 E-devlet uygulamaları
İngiltere’deki e-Devlet çalışmalarını diğer ülke örneklerinden ayıran en belirgin uygulama, e-Devlet’in oluşturulmasında demokrasinin toplumun tüm kesimlerince kullanımının gözetilmesidir. İngiltere hükümeti, e-Devlet çalışmalarını yürütürken, elektronik iletişim ve işlemlerde demokrasinin en iyi nasıl uygulanabileceğini de toplumun bütün kesimleri ile tartışmıştır.

60 E-devlet uygulamaları
İtalya 2001 yılı içerisinde Napoli’de gerçekleştirilen e-Devlet forumunda İtalya’nın elektronik kimlik kartının tanıtımı yapılmıştır. Kartın üzerinde hem kişisel detaylar hem de kişilerin vergi numaraları bulunmaktadır. İtalya’da 5 yıl içerinde 50 milyon kişinin yeni kartları kullanması hedeflenmektedir. Venedik Belediyesi, IBM, çeşitli teknoloji firmaları ve Telecom Italia işbirliği ile yaratıcı bir akıllı kart projesi başlatmıştır. Carta di Venezia adı verilen proje ile kullanıcıların kimliği tanınmakta ve ödeme gücü değerlendirilmektedir. Venedikliler,yakın bir gelecekte, çok sayıda özel ve kamu kuruluşun sunduğu hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Proje, Venedik’te yaşayanların yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunduğu gibi, şehre yatırım yapmayı cazip hale getirdiğinden ekonomik kalkınmaya da olumlu etkileri olacaktır.

61 E-devlet uygulamaları
Gelişmekte Olan ve Gelişmemiş Ülkelerdeki E-Devlet Uygulamaları Portekiz Portekiz‟deki uygulamalara geçmeden önce e-devlet öncesi kamu yönetimi anlayışı ile ilgili bazı bilgilerin verilmesi faydalı olacaktır. Aşağıda sayılan özellikler gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde görülen geleneksel kamu anlayışının ortak özellikleri olarak da değerlendirilebilir: İşlevsel uzmanlaşma, İyi tanımlanmış ve yerleşmiş bir hiyerarşi, Katı kurallar ve düzenlemeler sistemi, Vatandaş taleplerine ilgisizlik.

62 E-devlet uygulamaları
Yukarıda geçen kamu yönetimi özellikleri incelendiğinde doğal olarak vatandaş taleplerinin arka plana itildiği anlaşılmaktadır. Portekiz‟de ancak 1980’lerin ortalarından itibaren başlatılan idari yenilenme hareketi ile birlikte kamu yönetimi anlayışında şu değişimler oluşmaya başlamıştır. Hizmet ve müşterinin uyumlaştırılması, Özel sektör yönetimine benzer şekilde sonuç almaya dönük yönetim, Katılımcılık, Vatandaşa daha çok nitelikli bilgi sunumu, Toplum üzerinde daha az kontrol, Kolay uygulanabilir, anlaşılabilir süreçler, Bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması.

63 E-devlet uygulamaları
Bu dönemde başlayan yenilenme hareketi, 1986 yılında kurulan “Yönetsel Yenilenme Sekreteryası” (SMA-Secretariat for Administrative Modernization) tarafından yürütülmüştür. Sekreteryanın üstlendiği görevlerin öncelikleri 7 başlık altında toplanmıştır; Vatandaşa götürülen hizmetlerin kalitesini iyileştirmek, Erişimi ve katılımı iyileştirmek, Vatandaşın bilgilenmesini sağlamak ve kamu yönetimini vatandaşa yakınlaştırmak, Kamu görevlilerini eğitmek, Bürokrasiyi azaltmak ve kuralları basitleştirmek, Yerinden yönetime öncelik vermek, idari yapıyı ve bürokratik süreçleri mümkün olduğunca birleştirmek, Kamu yönetimini yenilemek ve yeniden inşa etmek.

64 E-devlet uygulamaları
Bu ilkeler ile INFOCID adı verilen yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Kelime anlamı olarak INFOCID; Portekiz kamu yönetimini yeni baştan düzenleme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin pratik uygulaması, yani vatandaşlara yönelik idari bilgi sistemi demektir. Uygulamanın hayata geçirilmesindeki genel amaç vatandaşla kamu yönetiminin birbirlerine yakınlaşması ve geliştirilmesidir.

65 E-devlet uygulamaları
INFOCID Bu ilkeler ışığında INFOCID adı verilen bir sistemin uygulanmasına girişilmiştir. INFOCID; "Portekiz Kamu Yönetimini Yeni Baştan Düzenleme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Pratik Uygulaması" olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle INFOCID, bu yönde yapılacak düzenlemeler için bir araç olarak düşünülmüştür. Yapılan çalışmada, birçok ülkede olduğu gibi karmaşık ve çok çeşitli düzenlemeler içeren Portekiz kamu yönetiminin vatandaşla 18 bin ayrı işlemde kamu ilişkisi olduğu ve kamu kurumları tarafından 1500 değişik form düzenlendiği belirlenmiştir.

66 E-devlet uygulamaları
Portekiz'de bilgi kaynakları bakımından halen merkezi bir yapı hüküm sürmekle birlikte, INFOCID'in yarattığı katma değer sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan Portekiz vatandaşları herkese açık bir bilgi penceresinden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. İdari Yenilenme Sekreteryası tarafından desteklenen entegre bir veri tabanı olan INFOCID, bir “Yürütme Komitesi” tarafından koordine edilmektedir. INFOCID sisteminde her bakanlık temsil edilmektedir. INFOCID'in temel içeriği (main menu) 15 değişik bilgi alanından oluşmaktadır. Söz konusu bilgi alanları, bakanlıkların görev alanlarına göre tasarlanmamıştır. Dolayısıyla, hükümet yapısından bağımsızdır.

67 E-devlet uygulamaları
INFOCID sisteminde erişilebilecek bilgi alanları şunlardır: Vatandaşlık ve aile Eğitim Seçimler İstihdam Vergiler Konut Tüketicinin korunması Belgeler ve izinler Sağlık Askeri ve sivil hizmetler Çalışma hayatı Sosyal güvenlik Yasalar ve adliye Ekonomik faaliyetler Çevre Diğer kamu hizmetleri

68 E-devlet uygulamaları
INFOCID sitesinden; (www.infocid.pt) Portekiz kamu yönetiminin her kademesindeki isim, adres ve telefonlara, Avrupa Birliği ile ilgili her türlü bilgiye, Portekiz Parlamentosu yasama bilgilerine, Bakanlar Kurulu'nun resmi belgelerine, Yürürlükte olan tüm Portekiz mevzuatına, Yargı ile ilgili bilgilere, Yıllık bütçeye ilişkin bilgilere, Vergiler ile ilgili bilgilere, Sosyal güvenlik ile ilgili bilgilere, Şirket kuruluşu ile ilgili bilgilere, Şirketlerle ilgili bilgilere, Ülke coğrafyasına ilişkin bilgilere, Yararlı olabilecek diğer adres ve bilgilere, ulaşmak mümkün olmaktadır.

69 E-devlet uygulamaları
INFOCID kullanımına ait sonuçlar INFOCID ekranlarında, kullanımla ve kullanıcılarla ilgili bilgilerin derlenmesi amacıyla, küçük anket soruları da yer almaktadır. Söz konusu ankete göre; INFOCID kullanımının özellikle gençler arasında yaygın olduğunu görmek sürpriz olmamıştır. Adres arama, turizm bilgilerine erişim ve vergi simulasyonları en çok zaman ayrılan faaliyetler olmuştur. INFOCID'in görünen bir yararı da kullanıcıların genel olarak kamu yönetiminden beklentilerinin ve kullanıma ilişkin ayrıntıların anlaşılabilmesine imkan vermesidir.

70 E-devlet uygulamaları
Singapur Singapur e-devlet uygulamaları açısından değerlendirildiğinde ön sıralarda ismi geçen bir ülkedir. Bunun nedeni olarak nüfusun az olmasını ve buna bağlı olarak da kamu yönetiminde karşılaşılan problemlerin hemen çözümlendiğini söylememiz mümkündür. Ayrıca ülkede teknoloji ve internet kullanım oranları yüksektir.

71 E-devlet uygulamaları

72 E-devlet uygulamaları
Singapur Hükümeti, “Ulusal Bilişim Teknolojileri Planı”nı 1981 yılında uygulamaya koymuştur. Planın Hükümet Bilgi Alt Yapısı projesi bugünkü e-Vatandaş (e-Citizen) ana kapısının temel desteği olmuştur. En gelişmiş ana kapısı olarak bilinen e-Vatandaş ana kapısı beşinci düzeye en yakın ana kapı olarak tanımlanmaktadır. e-Vatandaş 1997 yılında Singapur’da pilot çalışma olarak başlatılmış, bugün 45’i aşkın yaşam olayına ilişkin 150’den fazla servisi vatandaş ve özel sektöre sunar duruma gelmiştir. Siteye ilk girildiği anda daha önceden yapılan işlemlerin hatırlatılması yapılmaktadır. Site kasabalar biçiminde bölümlenmiştir.

73 E-devlet uygulamaları
Bazı kasaba örnekleri aşağıda verilmektedir. Eğitim kasabası: Doğum belgesi verme, okul kayıt işlemleri, sınavlara giriş, burs başvuruları, yurt kayıtları vb. Yerleştirme Kasabası: Ev kiralama ya da satın alma, telefon alma, adres değişikliklerinin iletilmesi vb. Sağlık Kasabası: Doktor ya da hastaneden randevu alma, temel sağlık bilgilerini öğrenme, sağlıkla ilgili kitap ya da kaset satın alma,vb . İş Kasabası: şirketlerin patent başvurusu yapabilmeleri, araştırma ve eğitim bursları için başvurular vb . İş Bulma Kasabası: İş arama başvuruları, emeklilik işlemleri, eğitim, vergi ödeme, sosyal güvenlik bilgilerini öğrenme . Taşıma Kasabası: pasaport işlemleri, yurt dışına çıkış başvuruları, taksi kiralama, ehliyet yenileme vb.

74 E-devlet uygulamaları
Sitede yapılan tüm parasal işlemlerde kredi kartı kullanımına olanak tanınmaktadır. Site, akıllı kart, elektronik posta ve hükümet İntranet uygulamalarını içermektedir. Singapur hükümeti e-Vatandaş ana kapısını oluşturmak amacıyla IBM’ ile bir bakıma “alan ortaklığı” olarak nitelenebilecek bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma uyarınca, endüstri ile ortak yapılabilecek proje konuları araştırılmış, kamu-özel sektör ekiplerinden ortaklaşa oluşturulan proje ekipleri ile e- Vatandaş ana kapısının projeleri gerçekleştirilmiştir. Projeler, merkezi hükümet elemanları tarafından koordine edilmiş ve öncelikleri belirlenmiştir. Singapur hükümeti, bu proje kapsamında 30,000 yerleşim birimine ücretsiz bilgisayar ve eğitim sağlamıştır.

75 E-devlet uygulamaları
Singapur’u diğer e-Devlet uygulamalarından daha ileriye götüren etkenler şöyle sıralanabilir; Singapur elektronik devlet sitesinde herhangi bir bakanlık ya da kamu kurumunda her bir kamu hizmetine ilişkin olarak ilgili kamu görevlisiyle doğrudan iletişime geçilebilmektedir. Bunun için, arama sayfasında kurum/açıklama/isim/unvan gibi bilgilerden biri ya da hepsi ile sorgulama yapmak yeterli olmaktadır. Kamu hizmetleriyle ilgili uygulamalara, yukarıda açıklanan tek duraklı "e-citizen" sitesinden doğrudan doğruya ulaşmak mümkün olduğu gibi, Singapur Hükümeti sayfasından ayrı ayrı kurumlar ve işlemler bazında da ulaşmak mümkündür.

76 E-devlet uygulamaları
Hükümet tarafından tasarlanan ve özel sektör idaresinde çalışan Singapur-One adlı iletişim ağı sayesinde hemen hemen tüm konutlara yüksek hızda Internet bağlantısı sağlanmıştır. e-Devlet projesi için hükümet tarafından geniş bir bütçe ayrılmıştır (Projenin gelişimi ve yaygınlaştırılması için ayırılan bütçe: 855 milyon Singapur doları). Talep oluşumunu beklemektense talebi oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okullarda Internet eğitimi öne çıkarılmaya çalışılmış, yaşlılara, işsizlere ve özürlülere bedava Internet eğitimi verilmiş, yaklaşık 30,000 konuta ücretsiz Internet erişimi olan bilgisayarların dağıtılmış, 5 yaşın üzerindeki her vatandaşa ücretsiz elektronik posta adreslerinin verilmiştir. 

77 E-devlet uygulamaları
Bunların yanı sıra, Singapur’un bir şehir-devlet olması, nüfusunun yalnızca 3.8 milyon olması ve elektronik ortamdaki düzenlemelerin tek bir kurumdan yönetilebilmesi gelişimi hızlandıran faktörler arasındadır. Genel olarak bakıldığında, Singapur yeni ekonomi yarışında geri kalmak istemediğini açıkça belli etmekte ve Devlet çalışmalarının yanı sıra elektronik ticaret uygulamalarına da hız vermeye çalışmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu insan gücü sıkıntısı ise yeni teknolojinin olabildiğince hızlı yayılımı sayesinde bir sorun olmaktan çıkarılmaktadır. Ülkede şu anda olan on-line hizmet veren kamu kuruluşu sayısının gelecek yıl ikiye katlanması planlanmıştır.

78 E-devlet uygulamaları
Malezya Malezya 2003 yılında hizmet olgunluk düzeyindeki artışa bağlı olarak e- devlet uygulamalarının gerçekleştirildiği ülkeler sıralamasında 18. sıradan 20. sıraya yükselmiştir. Malezya uygulamanın ilerlemesi açısından oldukça yavaş hareket etmektedir. Uygulama için yapılan çok fazla şey olmasına rağmen halen bu hizmetlerle ilgili olarak derinlemesine bir odaklanmaya gereksinim vardır. E-devlet uygulamalarının yerine getirilmesi sırasında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin bilgi teknolojilerinin altyapısının kolaylaştırılması ve daha da genişletilmesi, farklı kamu birimlerinin bütünleştirilmesi, özellikle uygulama içinde olan güvenlik ve gizlilik sağlama zorunluluğu, uygulamanın sağlanabilmesi için gerekli olan uzman iş gücünün sağlanması gibi sorunlar sayılabilir. Malezya‟da e-devlet uygulamaları ile süre gelen bu problemler hazırlanan bazı projeler ile giderilmeye çalışılmaktadır. Uygulama içersinde ülkede hizmete sunulan “MyKad” kartı dünyanın ilk ulusal smart kartıdır. Bu kart; bireyin kimlik bilgilerini, elektronik imzasını, ve devletin bankacılık, kredi, telefon, ulaşım ve kulüp hizmetlerine erişimi sağlayan bir çipi kapsamaktadır.

79 E-devlet uygulamaları
Brezilya Ülkede internetten kamusal hizmetlerin sunulmasının sağlanması için “Redegoverno Portalı” oluşturulmuştur. Fakat elektronik bilgi hizmetleri çeşitli izole ağlarla yapılandırılmıştır. Bu da hizmet sunumunun aslında kullanıcılar için tasarlanmadığını göstermektedir. Bu da sistemin etkinliğini çok azaltmıştır. E-devlet ile ilgili yasal düzenlemelerin olmayışı beraberinde güvenlik ve gizlilik problemlerini de getirmektedir. Brezilya‟da e-uygulama ile ilgili yapılan proje ve çalışmalar özetle aşağıdaki gibidir; Vergi ödemeleri ve işsizlik, hamilelik gibi sosyal kapsama giren faaliyetler online olarak yerine getirilmektedir. E-ihale ve e-hizmet tedarikleri yapılmaktadır. Özel sektör ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Buna örnek olarak “Toplumsal Ġnternet Erişim Kioskları” gösterilebilir. Uzaktan öğrenim programları düzenlenmektedir. Düşük gelirli ailelere verilen elektronik kartlar ile devlet hizmetlerine vatandaşların ulaşmasının sağlanması ve yardım programları ile desteklenmesi sağlanmaktadır.

80 E-devlet uygulamaları
Meksika Meksika‟da e-devlet uygulamaları içinde yer alan kamu kurumlarının sayısı çok azdır. Ancak kısmen de olsa kamunun elektronik servis ağına sahip olması devletin harcamalarını önemli ölçüde azaltmıştır. Ülkede uygulanan en önemli ve etkin e-devlet uygulaması vergi mevzuatına ilişkin yapılan ve web üzerinden çalışan bir projedir. Meksika‟da 45 milyon çalışan olmasına karşın bu uygulamaya kadar devlet çalışanların sadece yaklaşık 12 milyonundan vergi toplanabilmekteydi. Vergi dışı kazanç gelirleri çok fazla olduğu için kayıt dışı ekonomi de çok fazlaydı. Bu durumun, her vatandaşın kimlik bilgilerinin farklı devlet dairelerine dağılmış olmasından ve vergi yasalarının bireyler için karmaşık olmasından kaynaklandığı için ortaya çıktığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, Meksika‟nın federal vergi kurumu “Servicio de Administration Tributaria (SAT)” Latin Amerika tarihinin en büyük reform projesine girmiştir. Farklı bölümlerde çalışan çok sayıda personelin bilgiyi paylaşacakları bir teknoloji altyapısı kurmuştur. Her vergi yükümlüsüne bir kişisel numara verilmiş, verginin basit bir şekilde anlaşılıp ödenmesi için bir web hizmeti oluşturulmuştur.

81 E-devlet uygulamaları
Arjantin Arjantin‟de e-devlet uygulamalarındaki etkinliği artırılması, gelişiminin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması sorumluluğu “Kamu Yönetimi Alt Sekretaryası” tarafından üstlenilmiştir. Kurum, kamu yönetiminde gerekli olan internet teknolojilerinin geliştirilmesi, yerel veya merkezi organizasyonların organize edilerek ulusal ağların yönetilmesi, kamusal piyasaların kontrolü ve koordinasyonu ile sorumludur. Bu kurumun yanında yine e-devlet uygulamalarının yürütülmesinde önemli bir paya sahip olan bir başka kurum da “Bilgi Teknolojileri Ulusal Ofisidir”. Bu iki kuruma rağmen ülkedeki e-devletle ilgili internet sitelerinde her hangi bir standardizasyon oluşturulamamıştır. Arjantin‟de uygulanmakta olan diğer projeler ise şunlarıdır: Kamusal Şifreleme Altyapısı (PKI), Kamu Yönetiminde Teknolojik Standartlar (ETAP), Online Devlet, Kamu Yönetiminde Şeffaflık Portalı, Federal E-Devlet Tedarik Sistemi, Belediyeler Elektronik Ağı, Sosyal ve Mali Ulusal Tanımlama Sistemi (SINTYS).

82 E-devlet uygulamaları
Hindistan Son yıllarda bilişim teknolojilerinin kamuya uyarlanması sürecinde başarılı sayılabilecek ülkelerden birisi de Hindistan’dır. Ülkede e-devlet uygulamaları genel olarak şu 4 başlık altında toplanmaktadır: Kamusal hizmetlerin sunumu, E-yönetim olgusunun geliştirilmesi çalışmaları, E-yönetişim, Kırsal kesimde yürütülen proje ve uygulamalar. Kamu - özel sektör birleşmesi ile oluşturulan “Saksham” adı verilen proje ile Microsoft ve “Kanada Uluslararası Kalkınma Merkezi” Hint köylerine yerleştirdikleri internet kioskları sayesinde yaklaşık olarak kullanıcıya ulaşmışlardır. Bankacılık, sigortacılık ve ticari faaliyetlerin bir kısmı bu sayede ağ ortamına taşınmıştır.

83 E-devlet uygulamaları
Somali Ülkedeki tek e-devlet uygulaması vatandaşlara devlet tarafından sağlanan web erişimidir. “Somali etCompany” ülkenin ilk internet servis sağlayıcısıdır. Ancak internete yerel telefon bağlantısı ile erişilebilmesine karşın Başkent Mogadishu‟da sadece sabit telefon abonesi vardır ve internet hizmeti ancak aboneyi kaldırabilecek durumdadır. Ülkedeki internet ulaşım maliyetleri de oldukça yüksektir. E-devlet uygulamalarının hayata geçirilememesinin en büyük nedenlerinden birisi altyapının çok yetersiz olmasıdır.

84 E-devlet uygulamaları
Kore Kore’de elektronik tedarik sistemi (GePs) ile şeffaflığın artırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Devletten şirketlere (Government to Business/G2B) ihalelerin tüm süreçleri ve acık artırmalar, ihale sunumundan son ödemeye kadar on-line yapılmaya başlanarak Geps sistemi ile Kore devleti yıllık ortalama 56 milyar dolar kara ulaşmıştır.


"E-devlet uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları