Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 1 TARİH, TEORİ ve ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ Çocuk Gelişimi Alanı Çocuk gelişimi alanı nedir ve hangi faktörler çocuk gelişiminin genişlemesinde etkendir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 1 TARİH, TEORİ ve ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ Çocuk Gelişimi Alanı Çocuk gelişimi alanı nedir ve hangi faktörler çocuk gelişiminin genişlemesinde etkendir?"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 1 TARİH, TEORİ ve ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ

3 Çocuk Gelişimi Alanı Çocuk gelişimi alanı nedir ve hangi faktörler çocuk gelişiminin genişlemesinde etkendir? Konunun Temel Sorusu 1

4 Çocuk gelişimi, döllenmeden ergenliğe kadar insan yaşamındaki süreklilik ve değişimleri anlamaya çalışan alandır. Gelişimsel bilim olarak bilinen, yaşam boyu meydana gelen değişimleri inceleyen, geniş bir alanın parçasıdır. Çocuk Gelişimi Alanı

5 Bilimsel merak ve çocukların yaşamlarını iyileştirme amaçlı baskılar, çocuk gelişimi araştırmalarının gelişmesini sağlamıştır. Çocuk Gelişimi Alanı

6

7 Çocuk gelişimi alanını duyarlı ve yönetilebilir dönemlere ve alanlara nasıl ayırabiliriz? Konunun Temel Sorusu 2 Çocuk Gelişimi Alanı

8 Gelişim genellikle fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlara ayrılır. Çocuk Gelişimi Alanı Bu alanlar, gerçekten farklı değildir; entegre ve bütünsel bir şekilde bir araya gelirler. Araştırmacılar genellikle aşağıdaki yaş dönemlerini kullanır:

9 Kullanılan Yaş Dönemleri Doğum Öncesi (Döllenmeden Doğuma Kadar) Bebeklik Ve Yürüme Çağındaki Çocukluk (Doğumdan 2 Yaşa Kadar) Erken Çocukluk (2-6 Yaş) Orta Çocukluk (6-11 Yaş) Ergenlik (11-18 Yaş)

10 Çocuk Gelişimi Alanı Sanayileşmiş ülkelerde yetişkinliğe geçiş sürecindeki genç insanlar için araştırmacılar gelişmekte olan yetişkinlik adlı 18-25 yaşları kapsayan yeni bir dönem oluşturdu.

11 Temel Kavramlar Çocuk gelişimi teorilerinin farklı duruş sergilediği üç temel konuyu tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

12 Her çocuk gelişim teorisi üç temel konuda bir duruş sergiler: (1) Gelişim sürekli bir süreç mi? yoksa belirli basamakları takip eden kesikli bir süreç midir? Temel Kavramlar

13 (2) Gelişim süreci bütün çocukları tanımlar mı ya da çocukların büyüdüğü koşullardan etkilenen farklı gelişim süreçleri var mıdır? (3) Gelişimi etkilemede genetik mi/ çevre mi daha etkilidir ve bireysel faklılıklar sabit mi ya da özellikler esnek midir? Temel Kavramlar

14 Yeni teoriler bu konularda dengeli bir duruş sergiler ve çağdaş araştırmacılar, cevapların gelişim alanlarına göre değiştirileceğine hatta dirençle ilgili araştırmaların bireyler arasında bile değişebileceğine inanır. Temel Kavramlar

15 Belli zamanlarda dünya ile ilgili yeni anlayışların ve tepki biçimlerinin ortaya çıkması sürecidir. Kesikli gelişim Temel Kavramlar

16 Başlangıçta sahip olunan becerilere yavaş yavaş benzer becerilerin eklenme sürecidir. Sürekli gelişim Temel Kavramlar

17

18 Tarihsel Temeller Modern çocuk gelişimi teorilerinin üzerindeki temel tarihsel etkileri tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

19 Çocukluğun kendine özgü farklı bir dönem olarak görülmesi 6. ve 15. yüzyıllar arasını kapsayan Orta Çağdan itibaren başlar. Tarihsel Temeller On altıncı- on yedinci yüzyıllarda Puritanların orijinal günah kavramı, çocukların sert bir felsefeyle yetiştirilmelerine yol açmıştır.

20 Tarihsel Temeller On yedinci yüzyılda Aydınlama ile birlikte, insan onuru ve saygıya yapılan vurgular, çocukluğun daha insanca görülmesine neden oldu.

21 Locke’un boş levha kavramı, 20. yüzyılın davranışçılığına temel olurken Rousseau’nın çocuklar soylu vahşilerdir fikri basamak ve olgunlaşma kavramlarının habercisi olmuştur. Tarihsel Temeller

22 Darwin’in evrim teorisinin etkisiyle, on dokuz ve yirminci yüzyıllarda, çocukları doğrudan gözleme çabaları başladı. Tarihsel Temeller

23 Takiben, Hall ve Gesell çocuklar hakkında tanımlayıcı bilgiler içeren normatif yaklaşımı büyük miktarda ortaya koydu. Tarihsel Temeller

24 Binet ve Simon ilk başarılı zekâ testini geliştirdi. Bu da gelişimde bireysel farklılıklara olan ilgiyi yarattı; çevre ve kalıtım tartışmalarını ateşledi. Tarihsel Temeller

25 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Modern çocuk gelişimi teorilerinin üzerindeki temel tarihsel etkileri tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

26 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler 1930 ve 1940’larda, çocukların duygusal sorunlarını çözmek amacıyla psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanları psikoanalitik yaklaşıma yöneldiler.

27 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Freud’un Psikoseksüel teorisi, çocukların kişiliğin parçası olan id, ego ve süperegonun süreç boyunca entegre oldukları beş evreden geçtiklerini kabul eder.

28 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Erikson’un psikososyal teorisi kültüre özgü tutum ve becerilerin gelişimi ve üç yeni yetişkinlik evre vurgusuyla Freud’un teorisi üzerine inşa edilmiştir.

29 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Büyük katlılarına rağmen, psikoanalitik yaklaşım artık çocuk gelişimi araştırmalarında egemen değildir.

30 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Psikoanalitik yaklaşım önem kazanırken, objektif bilimi yaratma çabası olarak doğrudan gözlenebilir davranışlara olan vurgusuyla davranışçılık ortaya çıktı.

31 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler B.F. Skinner’in edimsel koşullanma teorisi davranışın sıklığını artırırken ve azaltırken, ödül ve cezanın rolüne vurgu yaptı.

32 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Benzer diğer yaklaşım olan Albert Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı, çocukların yeni tepkileri model alma yoluyla öğrendiklerini vurguladı.

33 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler En yeni revize edilmiş sosyal-bilişsel yaklaşım olarak bilinen hali ise biliş ve düşüncenin çocukların taklit ve öğrenmelerindeki etkisine dikkat çekti.

34 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Davranışçılık ve sosyal öğrenme teorisi istenilen davranışları artırmak ve istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak amacıyla davranış şekillendirme tekniklerini geliştirdi.

35 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Sosyal öğrenme teorisine göre, model alma yoluyla çocuklar birçok beceri kazanır. Annesinin davranışını gözleyerek ve taklit ederek, bu 19 aylık bebek önemli bir beceri kazanıyor.

36 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Piaget’in bilişsel gelişim teorisi, bebeklikte duyu motor hareketlerden başlayan ve ergenlikte soyut düşüncenin gelişimiyle sonuçlanan dört evreden, çocukların kendi bilgilerini aktif olarak ve yine kendileri yapılandırarak geçtiğini vurgular.

37 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler

38 Piaget’in teorisi çocuklarda düşüncenin gelişimi üzerine birçok araştırmaya ve çocukların keşfederek öğrenmesini destekleyen bir çok eğitim programının geliştirilmesini sağlamıştır.

39 Yirminci Yüzyılın Ortasındaki Teoriler Piaget’in duyumotor döneminde, bebekler hareket ederek öğrenirler. Bu 1 yaşındaki çocuk, çekiçle ksilofona vururken hareketlerinin objeleri etkilediğini ve objelerinde düzenli bir şekilde birbirlerini etkilediğini keşfeder.

40 Güncel Teoritik Bakış Açıları Çocuk gelişimindeki yeni teorileri tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

41 Bilgi İşleme, zihni tıpkı bir bilgisayar gibi karmaşık sembolleri maniple eden bir sistem olarak görür. Güncel Teoritik Bakış Açıları

42 Köprü yapma problemini çözerken beş yaşında bir çocuğun izlediği adımların akış haritasında gösterilmesi

43 Bu yaklaşım, farklı yaşlardaki çocukların bir görev veya problemle karşılaştıklarında ne yaptıklarını açıklayan detaylı bilgiler sunarak araştırmacılara yardım etmiştir Güncel Teoritik Bakış Açıları

44 Geçen otuz yıldır, gelişimsel bilişsel sinirbilim araştırmacıları beyindeki değişimler, çocuğun bilişinin gelişimi ve davranış örüntüleri arasındaki ilişkileri incelemeye başladı.

45 Güncel Teoritik Bakış Açıları Bu araştırmalar, farklı yaşlardaki beyin hassasiyeti ve beyin kaynaklı öğrenme ve davranış problemlerinin aydınlanmasında ilerleme kaydetti.

46 Güncel Teoritik Bakış Açıları Dört çağdaş yaklaşım, gelişimin bağlamına vurgu yapar. Uyum değeri ve evrimsel davranış öyküsüne vurgu yapan Etoloji, hassas dönem kavramına ilham vermiştir.

47 Güncel Teoritik Bakış Açıları Bunlara ilave olarak yeni bir araştırma alanı olan evrimsel gelişim psikolojisi, zaman içinde değişen türlerin yeterliliklerinin uyumunu anlama arayışlarını geliştirmiştir.

48 Güncel Teoritik Bakış Açıları Ekolojik sistem teorisi, çocuğu farklı düzeylerde çevreden etkilenen karmaşık bir sistem içinde gelişen birey olarak görür.

49 Güncel Teoritik Bakış Açıları Mikrosistem, mesosistem, eksosistem ve makrosistem olarak adlandırılan bu düzeylerin çocuğun gelişimine büyük etkileri vardır. Kronosistem çocukların ve deneyimlerin dinamik ve değişen doğasını temsil eder.

50 Güncel Teoritik Bakış Açıları Ekolojik sistem teorisinde çevre yapısı

51 Güncel Teoritik Bakış Açıları Mikrosistem, çocuk ve yakın çevresiyle ilgilidir. Mesosistem yakın çevrenin arasındaki bağlantıları, eksosistem çocuğun dışında olan sosyal çevreyi, makrosistem ise değerler, kanunlar ve gelenekleri kapsar. Kronosistem (resimlendirilmemiş) özel bir bağlam değildir. Bunun yerine, çocuk gelişiminin dinamik ve sürekli değişen doğasını tanımlar.

52 Güncel Teoritik Bakış Açıları Yeni bir grup teorisyen ise çocukların daha üst düzey işlevleri yapmak için davranışlarını değiştirme süreçlerini anlamaya çalışan dinamik sistem teorisini benimsedi.

53 Güncel Teoritik Bakış Açıları Dinamik sistemin gelişim görüşü

54 Güncel Teoritik Bakış Açıları Sistemin içindeki bir değişim, çocuğun davranışında yeniden düzenleme yapmasını tetikler, böylece farklı parçalar bir arada daha karmaşık ve etkili bir yolla çalışır.

55 Çocuk Gelişimi Teorilerinin Karşılaştırılması Teorilerin gelişim temel konuları ile ilgili duruşlarını açıklayınız. Konunun Temel Sorusu

56 Çocuk gelişimi teorileri hangi gelişim alanına odaklandıkları, gelişimin nasıl oluştuğuyla ilgili görüşleri, güçlü ve zayıf yönleri bakımından çeşitlilik gösterir (Sayfa 30, Tablo 1.3’e bakınız). Çocuk Gelişimi Teorilerinin Karşılaştırılması

57

58 Tablo 1.3’ü yansıdan net olarak inceleyemeyebilirsiniz. Bu durumda kitaptan yardım alabilirsiniz. Çocuk Gelişimi Teorilerinin Karşılaştırılması

59 Çocuk Çalışmaları Çocuklarla ilgili bilgilerin toplandığı genel metotları tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

60 Çocuk Çalışmaları Günlük yaşamdan toplanan doğal gözlem, araştırmacıya açıklamayı umduğu davranışları doğrudan görme imkanı verir. Tam tersine, yapılandırılmış gözlem, katılımcıların davranışları eşit şekilde gösterme imkanı buldukları laboratuvarlarda gerçekleşir.

61 Çocuk Çalışmaları Kişisel raporlar ise katılımcıların günlük yaşamda olduğu gibi görüşlerini açıkladıkları klinik görüşme gibi esnek ve açık uçlu olur. Alternatif olarak, yapılandırılmış görüşme test ve anket gibi daha etkili tekniklerle araştırmacıya katılımcıların aktivite ve davranışlarını önceden belirleme imkanı verir.

62 Çocuk Çalışmaları

63 Vaka incelemesi, tek bir çocuk hakkında derinlemesine bilgi toplamak amacıyla kullanılır. Gözlem, görüşme ve test gibi farklı kaynaklardan toplanan zengin bilgilerin birleştirilmesini içerir.

64 Çocuk Çalışmaları Araştırmacılar kültürleri karşılaştırmak için gözlem ve kişisel raporları kullanır. Davranışın kültürel anlamını açığa çıkarmak için araştırmacılar etnografiye güvenir.

65 Çocuk Çalışmaları Korelasyon ve deneysel araştırma desenlerini güçlü ve sınırlı yönlerine göre karşılaştırın. Konunun Temel Sorusu 2

66 Korelasyon deseni, katılımcıların deyimlerini etkilemeden, onların doğal koşulları içinde değişkenler arası ilişkileri inceler. Korelasyon katsayı değişkenler arası ilişkiyi tanımlar. Çocuk Çalışmaları

67

68 Deneysel desen, neden sonuç çıkarımlarına izin verir. Araştırmacı, iki yada daha fazla deney koşuluna katılımcıları yerleştirerek bağımsız değişkene müdahale eder.

69 Çocuk Çalışmaları

70 Sonra, onların bağımlı değişkene olan etkisini inceler. Rasgele yerleştirme, deneysel araştırmanın doğruluğunu etkiler.

71 Çocuk Çalışmaları Alan desenleri ve doğal desenler ya da yarı deneysel desenler, deneyleri doğal ortamda karşılaştırır; ama bu yaklaşımlar laboratuvar deneylerine göre daha az etkilidir.

72 Çocuk Çalışmaları Boylamsal araştırmalar, ön yargılı örneklem, seçici yıpranma ve cohort etkisi gibi sorunlar taşır. Kesitsel desen, farklı yaşlardaki bir grup çocuk ile aynı zaman dilimde çalışan, gelişimi araştırmak için verimli bir yoldur.

73

74 Çocuk Çalışmaları Farklı yıllarda doğmuş aynı yaş grubundaki çocukların karşılaştırıldığı ardışık desen, de araştırmacı grup etkisinin olup olmadığını görebilir.

75 Çocuk Çalışmaları Mikrogenetik desen de araştırmacı gelişim sürecini daha iyi anlamak amacıyla değişimleri oluştuğunda takip eder.

76

77 Çocuk Çalışmaları Araştırmacılar deneysel ve gelişimsel desenleri birleştirdiğinde, gelişimde ki nedensel ilişkileri inceleyebilir.

78 Çocuk Çalışmaları Çocuklarla araştırma yaparken hangi etik sorunlar ortaya çıkar? Konunun Temel Sorusu 3

79 Çocuk Çalışmaları 7 yaştan küçük çocuklar için araştırmacı ebeveyn izin formunun yanı sıra kurumsal izin formunu da almak zorundadır.

80 Çocuk Çalışmaları Çocuklarla yapılan araştırmada aldatmanın kullanılması risklidir; çünkü bu onların yetişkinlere olan güvenlerini olumsuz etkileyebilir.

81


"BÖLÜM 1 TARİH, TEORİ ve ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ Çocuk Gelişimi Alanı Çocuk gelişimi alanı nedir ve hangi faktörler çocuk gelişiminin genişlemesinde etkendir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları