Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. HAFTA: EĞİTSEL DEĞERLENDİRME. TANILAMA Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. HAFTA: EĞİTSEL DEĞERLENDİRME. TANILAMA Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin,"— Sunum transkripti:

1 3. HAFTA: EĞİTSEL DEĞERLENDİRME

2 TANILAMA Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve e ğ itim alanlarında yapılan de ğ erlendirme sürecidir

3 Özel e ğ itim gerektiren bireylerin tanılanması ve e ğ itim hizmetlerinin belirlenmesinde 2 tür modelden yararlanılmaktadır. Bunlar: 1_____________________2 ↓ Tıbbi Tanılama E ğ itsel Tanılama

4 1. TIBB İ TANILAMA Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçümlerin esas alındı ğ ı tanılama modelidir. Bu tanılama modelinde, yetersizli ğ in olup olmadı ğ ı belirlenmekte, yetersizli ğ e neden olan zedelenmenin yeri, derecesi, zedelenmeye yol açan etmenler, süre ğ en olup olmadı ğ ı ya da ilerleyip ilerlemedi ğ i gibi özellikler tespit edilmektedir. Tıbbi tanılamada bireyde var olan zedelenmenin nasıl bir gelişim gösterece ğ i, nasıl giderilebilece ğ i üzerinde yo ğ unlaşılmakta ve genellikle bu verilere dayanılarak yetersizlikten etkilenme derecesini en aza indiren tıbbi önlemler üzerinde durulmaktadır.

5 Psikolojik testlerle de bireyin dil, bilişsel, duygusal, sosyal ve motor becerileri standart koşullar altında de ğ erlendirilmektedir. Tıbbi tanılama ve psikolojik testlerden elde edilen verilerle teşhis, sınıflandırma ve ön kestirimler yapılabilmekle beraber bu veriler ışı ğ ında özel e ğ itim gerektiren bireye uygun e ğ itim ortamları ve programları hakkında karar vermek mümkün de ğ ildir.

6 E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sürecinde, e ğ itsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile e ğ itim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış e ğ itim ortamına ve özel e ğ itim hizmetine karar verilir. 2. E Ğİ TSEL TANILAMA

7 NEDEN E Ğİ TSEL TANILAMA? E ğ itsel tanılama; E ğ itim ö ğ retime nereden başlanaca ğ ına, Gelişim ve disiplin alanlarındaki performansın ortaya çıkarılmasına, Nasıl ve nerede e ğ itim ortamı oluşturulaca ğ ına, Hangi araçların kullanılabilece ğ ine, Bireyin ne tür bir e ğ itim programına alınması gerekti ğ ine, Bireyin e ğ itim gereksinimlerini en iyi şekilde karşılanabilece ğ i ve akranlarıyla beraber olmasına en üst düzeyde olanak sa ğ layan(en az kısıtlayıcı ortam) ortamların belirlenmesine, Alınabilecek e ğ itsel önemlere, Bireyin yerleştirilebilece ğ i kurumlar, konusunda bizlere ışık tutmaktadır.

8 2. E Ğİ TSEL DE Ğ ERLEND İ RME De ğ erlendirme, ö ğ retim sürecinin önemli ö ğ elerinden biridir. Ö ğ retmenler, e ğ itim ve ö ğ retim sürecinde gerçekleştirdikleri de ğ erlendirme etkinliklerinden elde ettikleri bilgileri temel alarak, ö ğ rencilerin e ğ itim gereksinimlerini belirleme, ö ğ retimi planlama ve etkili ö ğ retim yapılmasına ilişkin kararlar alırlar.

9 Ö ğ renciler sınıfta problem davranışlar sergileyebilecekleri gibi (arkadaşlarının eşyalarına zarar verme, sınıf kurallarına uymama gibi) duyularla (işitme, görme), fiziksel yapıyla (ayaklarını ve ellerini kullanamama), sa ğ lıkla (kalp, astım, şeker hastalı ğ ı) ilgili sorunları bulunabilir. Bu sorunlar ö ğ rencinin e ğ itimin sa ğ ladı ğ ı fırsatlardan yararlanmasını engelleyebilir. Bu nedenle ö ğ rencilerin gelişim ve disiplin alanlarındaki sorunlarını belirlemek ve ö ğ rencilerin özelliklerine uygun ö ğ retim uyarlamalarına ve de ğ işikliklere gitmek gerekir. Tüm bunların yapılabilmesi için, ö ğ rencilerin gelişim ve disiplin alanlarında ayrıntılı olarak e ğ itsel de ğ erlendirmesinin yapılması gerekir.

10 Bireyin e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılaması Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde oluşturulan özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama; e ğ itimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin e ğ itim performansı ve e ğ itim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun iste ğ i üzerine gerekti ğ inde tekrarlanır.

11 Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i’nde (2006) e ğ itsel de ğ erlendirmenin tanımı: «E ğ itsel amaçla, bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin ve e ğ itim ihtiyaçlarının belirlenmesi»

12 EĞITSEL DEĞERLENDIRME SÜRECINDE IZLENEN ADıMLAR

13 FARKINA VARMA – TARAMA (Çocu ğ un davranışlarında bir sorun var mı?) Gönderme öncesi ö ğ retim uygulamaları Başvuru / Gönderme TANILAMA – AYRINTILI DE Ğ ERLEND İ RME (Davranış bir yetersizlikle ilgili midir?) ÖZEL E Ğİ T İ ME UYGUNLU Ğ UNU BEL İ RLEME (Özel e ğ itim Hizmetleri için gerekliölçütler var mı?) PROGRAMI PLANLAMA BEP Geliştirilmesi (Ne ö ğ retilecek? – Nasıl ö ğ retilecek?) GEL İ Ş İ M İ İ ZLEME (Gelişmeleri kaydetme ve yeni kararlar alma) PROGRAMI DE Ğ ERLEND İ RME (Ö ğ renciyi ve programı de ğ erlendirme)

14 E ğ itsel de ğ erlendirme süreci, bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki özellikleri ile ilgili etkili karar vermeye hizmet edecek bilgilerin elde edilmesini gerektirir. Ö ğ retmen ö ğ retim öncesinde, ö ğ retim anında ve sonrasında ö ğ rencinin performansı hakkında güvenilir ve geçerli bilgileri elde etmek için e ğ itsel de ğ erlendirme adımlarını izler.

15 De ğ erlendirme sürecinin ilk adımıdır. Okul ortamlarına bireysel özellikleri ve ö ğ renme yeterlikleri bakımından farklı olan ö ğ renciler her yıl katılmakta ve/veya ö ğ renimlerini sürdürmektedirler. Bu nedenle okul ve toplumsal yaşama uyumda yetersiz olan ya da yetersiz olma riski bulunan çocukların farkına varılması gerekir. 1. FARKıNA VARMA

16 Aileler çocukların normal bir gelişim içinde olmadı ğ ını fark etmeyebilir veya isteksiz davranabilirler. Ayrıca çocuk ileri düzeyde sorun yaşıyorsa erken fark edilebilir, hafif derecede ise geç fark edilebilir. Ö ğ retmenler bireysel farklılık gösteren ö ğ rencileri erken yaşta fark edebilmeli ve gereken önlemleri almalıdır. Farklılıkları olan çocuklar aile ve yakın çevresi, hekimler ve ö ğ retmenler tarafından fark edilebilirler. 1. FARKıNA VARMA

17 NE ZAMAN FARKEDILIR? Erken Çocukluk(0-36 Ay): Çocu ğ un bireysel fark edilmesinden sonra bu farklılı ğ ın nedeni, var olan durumu, ileride ortaya çıkabilecek sorunlar açısından de ğ erlendirilmek üzere tıbbi tanılanması yapılmalıdır. Tıbbi tanılanma do ğ rultusunda, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon ile birlikte destek Okul Öncesi Dönem (36-72 Ay): Bireysel farklılıkları aile ve çevresi tarafından fark edilen birey, tıbbi tanılanmasının yapılması için aile bilgilendirilmeli ve gerekli yönlendirme yapılmalıdır. Özel e ğ itime ihtiyaçları belirlenmiş, 37-72 ay arasındaki çocuklar için, okul öncesi e ğ itimi zorunludur ve kaynaştırma uygulamaları kapsamında sürdürmeleri esastır. Zorunlu e ğ itim döneminde farkına varma: okulda görev yapan bir ö ğ retmen, çocu ğ un ana-babası ya da di ğ er bir uzmanın eldeki kanıtlara dayanarak çocu ğ un özel e ğ itim ihtiyaçları oldu ğ u yönünde belirtiler gösterdi ğ ine ilişkin kaygılarını dile getirmesidir.

18 Farkına varma ya da ilk belirleme süreci iki aşamalı olarak planlanır: 1.Gönderme Öncesi Süreç: Ö ğ rencinin ayrıntılı olarak de ğ erlendirilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gönderilmeden önce, çeşitli e ğ itsel müdahaleleri kapsar. 2.Gönderme Süreci: Gönderme sürecindeki müdahaleler işe yaramıyorsa ö ğ rencinin ayrıntılı de ğ erlendirilmesinin yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gönderilmesi süreci başlar. Gönderme sınıf ö ğ retmeni, rehberlik servisi ve ö ğ rencinin ailesi ile birlikte alınan ortak kararlar gerçekleştirilmelidir.

19 Ayrıntılı de ğ erlendirme sürecinde ö ğ rencinin gelişim gerili ğ ine ya da yetersizli ğ ine sahip olup olmadı ğ ı, e ğ er gerilik ya da yetersizlik varsa bunun yapı ve derecesi belirlenmeye çalışılır. Ayrıntılı de ğ erlendirme sürecinde ö ğ rencinin okulda var olan performans sorununun yetersizlikle ilgisi olup olmadı ğ ını anlamak ve ö ğ rencinin ne tür özel e ğ itim hizmetlerine gereksinimi oldu ğ unu belirlemek üzere gerçekleştirilir. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

20 Çeşitli nedenlerle ö ğ rencilerin yetersizlik türünü ve derecesini belirlemek zorundayız. Çünkü; 1.Ö ğ rencinin yeterlilikleri, yetersizlikleri ve ö ğ renme gereksinimleri ayrıntılı olarak de ğ erlendirilmelidir. Bu tür bir de ğ erlendirme, bilgileri tanılama ve sınıflandırma kararı vermek ve ö ğ renciye özgü gereksinimleri belirlemek için temel oluşturmaktadır. 2.Ö ğ rencinin özel e ğ itim hizmetlerinden yararlanabilmesi için yasal bir gerekliliktir. 3.En önemlisi de ailelerin ve çocukların haklarının korunmasını sa ğ lamış oluruz. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

21 EĞITSEL DEĞERLENDIRME VE TANıLAMADA ILKELER a)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama erken yaşta yapılır. b)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile e ğ itim ihtiyaçları birlikte de ğ erlendirilerek yapılır. c)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama; fiziksel, sosyal ve psikolojik bakımdan birey için en uygun ortamda yapılır. d)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama, bireyin yetersizli ğ ine göre birden fazla yöntem ve teknik ile uygun ölçme araçları kullanılarak yapılır. e)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama, bireyin e ğ itim ihtiyacı ve gelişimi dikkate alınarak gerekti ğ inde tekrarlanır. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

22 f)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılamada, bireyin ö ğ renme ortamları ile yeterli ve yetersiz oldu ğ u yönler birlikte de ğ erlendirilir. g)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sürecinde veli, okul ve uzmanlar iş birli ğ i içinde çalışırlar. h)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerekti ğ inde bireyin görüşü alınır. i)E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama süreciyle ilgili olarak birey ile ailenin görüş ve onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılamaz. E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sonuçları sadece yasal ve e ğ itimle ilgili kararlar almak için kullanılır. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

23 E ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama hizmetlerini RAM’lar bünyesinde oluşturulan özel e ğ itim de ğ erlendirme kurullarınca yürütülmektedir. Söz konusu kurul RAM müdürünün görevlendirece ğ i müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlı ğ ında; Özel e ğ itim hizmetleri bölüm başkanı, Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber ö ğ retmen, Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf ö ğ retmenlerinden bir ö ğ retmen, Bulunması hâlinde gezerek özel e ğ itim görevi yapan bir ö ğ retmen, Bireyin velisi, Özel e ğ itim de ğ erlendirme kuruluna: üyelerin dışında gerekti ğ inde dışarıdan e ğ itim programcısı, odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, uzman hekim gibi di ğ er meslek elemanlarından seçilecek birer kişi üye olarak ça ğ rılabilir 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

24 E ğ itsel De ğ erlendirme ve Tanılama İ çin Gerekli Belgeler: a)Bireyin, velisinin ya da 18 yaşından büyük bireyin kendisinin, okul yönetiminin e ğ itsel de ğ erlendirme iste ğ ine ilişkin yazılı başvurusu. b)Okul ö ğ rencisi ise okulu tarafından düzenlenen e ğ itsel de ğ erlendirme iste ğ i formu. c)Özel e ğ itim okulu, özel e ğ itim sınıfı ve kaynaştırma e ğ itimine devam eden ö ğ renciler için bireysel gelişim raporu. d)Tıbbî tanılaması ile güç kaybının gösteren özürlü sa ğ lık kurulu raporu. e)Özel e ğ itim merkezlerince hazırlanacak her aya ait “Performans Kayıt Tablosu ile “Dönem Sonu Bireysel Performans De ğ erlendirme Formu(Rapor yenilemelerinde). f)En az 4 adet foto ğ raf. g)Nüfus cüzdanının sureti veya fotokopisi. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

25 RAM’DA EĞITSEL DEĞERLENDIRME SÜRECI 1.E ğ itsel de ğ erlendirme talebine ilişkin olarak ilgilinin(veli, birey, okul/kurum) belgeleri kontrol edilerek yazılı müracaatı kabul edilir. 2. İ lk kez yapılan müracaatta aile fertlerinden bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal gelişimi hakkında bilgi alınır ve “görüşme formuna” işlenir. 3.Gerekti ğ inde müracaat konusuna ilişkin olarak bireye nesnel, standart testler uygulanmak suretiyle psikometrik de ğ erlendirme yapılır. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

26 Ayrıntılı de ğ erlendirme sürecinde daha çok standartlaştırılmış testlerden yararlanılmaktadır. Tanılama sürecinde yer alan de ğ erlendirme işlemleri şunlardır: I.Sosyal, duygusal ve uyumsal de ğ erlendirmeler için projektik test formları, davranış derecelendirme ölçekleri, gözlemler, görüşmeler, bilişsel işlevleri ölçen standart testler II.Anne, baba ve ö ğ retmen ile yapılan görüşmelerde ö ğ rencinin sa ğ lık, e ğ itsel ve sosyal özgeçmişine ilişkin bilgiler III.Sınıf gözlemlerini ve başarı testlerini içeren e ğ itsel de ğ erlendirme IV. İ şitsel ve görsel keskinli ğ i ölçen testler, fiziksel ve sa ğ lık incelemeleri içeren tıbbi de ğ erlendirmelerdir. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

27 Kullanılan Testler: Genel zeka düzeyinin tespiti amacıyla: Wisc-R(6-16 Yaş), Stanford Binet Zeka kesti(2-14 Yaş). İ şitme, dil ve konuşma güçlü ğ ü olan bireylere: Leither Porformans Testi(2-18 Yaş). Görme yetersizli ğ i bulunan bireylere: Görmeyenler için Stanford Binet Zeka kesti(2-14 Yaş). Gelişim düzeyinin belirlenmesi amacıyla: Denver Gelişim Tarama Testi, GEÇTA Ön testler: özel ö ğ renme güçlü ğ ünün tespitinde kullanılan görsel algı düzeyinin belirlemeye yönelik Bender Geştalt Görsel Algı Testi Konuşma yetersizli ğ inin tespitine yönelik olarak: Sesletim Ses Bilgisi, Dil gelişiminin tespitinde: PEABODY Resim Kelime Testi (2-12 yaş) 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

28 Uygulanan ölçme aracı ya da tıbbi de ğ erlendirme sonucu akranlarından anlamlı derecede farklılık gösteren ve özel e ğ itim ihtiyacı oldu ğ u düşünülen bireylerin, yetersizliklerine uygun “Performans Belirleme Formu” kullanılmak suretiyle gelişim alanındaki özellikleri de ğ erlendirilir. Yapılan e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sonuçları do ğ rultusunda nihai kararların alınabilmesi için birey ya da bireyin velisi, “Davetiye” tanzim edilerek Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulu toplantısına ça ğ ırılır. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

29 İ lk kez e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılaması yapılarak resmi e ğ itim tedbiri önerilen bireylere “E ğ itim Planı” hazırlanır. Söz konusu bireyler için tekrarlanacak e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama hizmetlerinde kademeler arası geçişler hariç olmak üzere “E ğ itim Planı” hazırlanmaz. İ l/ İ lçe Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulunca, Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulu Raporu do ğ rultusunda özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin uygun resmî okul veya kuruma yerleştirilmesi yapılır. 2. AYRıNTıLı DEĞERLENDIRME

30 3. ÖZEL EĞITIME UYGUNLUĞUNU BELIRLEME Ayrıntılı de ğ erlendirme etkinlikleri sonucunda toplanan bilgiler özetlendikten ve raporlandıktan sonra ö ğ rencinin özel e ğ itim hizmetlerinden yararlanmasının uygun olup olmadı ğ ına karar verilir. Özel e ğ itim hizmetleri için uygunlu ğ una karar vermede, uygun bir e ğ itim ortamına yerleştirmede ve bireyselleştirilmiş e ğ itim programlarının hazırlanmasında ö ğ rencinin sadece tanılanmış olması yeterli de ğ ildir. Ö ğ rencinin bu yetersizli ğ inin, örne ğ in ortopedik yetersizli ğ in yanı sıra yetersizli ğ inin ö ğ rencinin e ğ itsel performansını olumsuz etkilemesi gerekir.

31 Bu amaçla ö ğ rencinin yetersizli ğ i, ö ğ renme ve davranışsal özellikleri, yönetmeliklerde belirtilen uygunluk ölçütünü karşılayıp karşılamadı ğ ına bakılır. Örne ğ in zihinsel yetersizli ğ i olan ö ğ rencinin özel e ğ itim hizmetlerinden yararlanabilmesi için şu iki işleve bakılır: Zihinsel işlevlerde normalin altında olması ve uyumsal becerilerde sınırlılık göstermesi 3. ÖZEL EĞITIME UYGUNLUĞUNU BELIRLEME VE YERLEŞTIRME

32 Özel e ğ itime uygunlu ğ u belirleme sürecinin bir başka boyutu uygun yerleştirme ve özel e ğ itim hizmetlerinin neler olabilece ğ ini belirlemektir. 3. ÖZEL EĞITIME UYGUNLUĞUNU BELIRLEME VE YERLEŞTIRME

33 En az kısıtlayıcı ortam En fazla kısıtlayıcı ortam

34

35

36 4. PROGRAMI PLANLAMA - BEP Yerleştirme işlemi gerçekleştirildikten sonra bireyselleştirilmiş e ğ itim programlarının planlanması için yapılan de ğ erlendirme çalışmalarıdır. Bu tür de ğ erlendirme ile ö ğ rencinin var olan performans düzeyinin ne oldu ğ u, sınıfta evde ve toplumsal ortamda ö ğ renci için gerekli olan e ğ itim gereksinimlerinin ne oldu ğ u, sınıfta, evde ve toplumsal ortamda ö ğ renci için gerekli olan e ğ itim gereksinimlerinin neler oldu ğ u araştırılır.

37 5. GELIŞIMI IZLEME Bu adımın amacı; ö ğ rencideki ilerlemeyi belirlemek ve ilerleme yoksa ö ğ rencinin ö ğ retiminde de ğ işiklik yapılıp yapılmayaca ğ ına karar vermektir. Ö ğ retimin akışı içinde ö ğ retmenler yeni kararlar alabilmek için sürekli tanılamaya dayalı bir ö ğ retim modelini uygulamaya koymalıdır. Tanılamaya dayalı ö ğ retim modelinde, ö ğ retimin planlanması ve uygulanması sürecinde şu adımların izlenmesi gerekir: I.Ö ğ rencinin gereksinimlerini belirlemek II.Amaçları belirlemek III.Ö ğ retim yöntemlerini seçmek IV.Ö ğ retim materyallerini seçmek V.De ğ erlendirme araçlarını hazırlamak

38 6. ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME Ö ğ rencilerin dışında ö ğ retim programlarının kendisini de ğ erlendirmektir. BEP yılda en az bir kez gözden geçirilmelidir. Program de ğ erlendirmesi, ö ğ rencilerin ö ğ retim sonundaki performansını belirlemek ve gerçekleştirilen ö ğ retim etkinliklerinin ne derece etkili oldu ğ unu belirlemeyi hedefler. Bir di ğ er nedeni de çocuklar ve aileleri üzerinde programın etkilerini ortaya koymaktır.

39 1.Ülkemizde toplam nüfus içinde özel gereksinimli birey oranı nedir? 2.2. Modern anlamda özel e ğ itim kim tarafından başlamıştır?

40 Serdivan Özel E ğ itim Anaokulu Şehit Ali Borinli Özel E ğ itim İ lkokulu Şehit Ali Borinli Özel E ğ itim Ortaokulu Şehit Ali Borinli Özel E ğ itim Mesleki E ğ itim Merkezi (Okulu) Sakarya Özel E ğ itim Uygulama Merkezi I. Kademe Sakarya Özel E ğ itim Uygulama Merkezi II. Kademe Sakarya Özel E ğ itim İ ş Uygulama Merkezi (Okulu) Kanada Özel E ğ itim Uygulama Merkezi I. Kademe Kanada Özel E ğ itim Uygulama Merkezi II. Kademe Nilüfer Özel E ğ itim İ ş Uygulama Merkezi (Okulu) Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Noksel İ lkokulu Özel Alt Sınıfı Kaynaştırma Sınıfı Herhangi bir devlet okuluna gitmeyen özel gereksinimli birey (18 yaş altı) Herhangi bir devlet okuluna gitmeyen özel gereksinimli birey (18 yaş üstü) Herhangi bir kurumda çalışan özel gereksinimli birey


"3. HAFTA: EĞİTSEL DEĞERLENDİRME. TANILAMA Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları