Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1-MEVZUAT 1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri;  6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  4857 Sayılı İş Kanunu  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir.  Anılan mevzuata ve bu mevzuata dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının http://www.csgb.gov.tr internet adresinden erişim sağlanması mümkündür.http://www.csgb.gov.tr

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-KAPSAM 2.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu;  Kamuyu,  Özel sektörü,  Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları,  İşverenleri veya İşverenler tarafından görevlendirilecek işiveren vekillerini Kapsar.

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜKÜMLÜLÜKLER 3.1. UYGULANMASINA BAŞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER 3.1.1)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması 3.1.2) Risk Analizlerinin Yapılması 3.1.3) Acil Durum ve Tahliye Planlarının Yapılması 3.1.4) Destek Elemanlarının Görevlendirilmesi 3.1.5) Çalışan Temsilcilerinin Seçilmesi, Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 3.1.6) Çalışanların Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

5 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları A)Kurul Oluşumuna Esas Kıstaslar:  Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.  Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;  Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. (./..)

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.  Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.  Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır.

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Teşkili:  İşveren veya işveren vekili ile İş güvenliği uzmanı,  İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,  Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, formen, ustabaşı veya usta,  Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B ) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Tehlike Sınıflarına Göre Toplanma Periyotları :  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ayda en az bir kere veya tehlike sınıfı dikkate alınarak; Tehlikeli işyerlerinde iki ay, Az tehlikeli işyerlerinde üç ay

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C) Kurul Toplantı Gündemi ve Bildirimi:  Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine kurul sekretaryasına bildirilir.  Sekretarya hizmetleri işveren tarafından personel mali işler ve/veya İdari Hizmetler birimine yaptırılabileceği gibi İş Güvenliği Uzmanı tarafından da yürütülebilir.

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D) Kurul Toplantılarında Başkanlık, Sekretarya ve Karar Alma Mekanizması :  Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır.  Kurulun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır.  Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler

11 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.2. Risk Analizlerinin Yapılması:31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılır. A)Risk Analizinin Amacı:  Tehlikelerin belirlenmesi,  Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığıyla, olası sonuçların şiddet derecesinin değerlendirilmesi,  Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi,  Acil önlem gerektiren yüksek risklerle, orta vadede önlem alınması gereken risklerin belirlenmesi  Bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanması ve izlenmesidir

12 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B. Risk Analizlerinin Yapılma veya Yenilenme Zamanı  İşe Başlanması Durumunda: Yeni Kurulan veya bu güne kadar risk analizi ve değerlendirilmesi çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde.  Değişiklik durumunda: İşyerinde, iş, yer, el, üretim teknolojisi değişikliği, yeni bir tehlikenin ortaya çıkması yada uygulamaların gözden geçirilmesinde yeni bir durumun tespit edilmiş olması İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda İşyerinin tamamını yada büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı yada olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde  Düzenli aralıklarla : İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak düzenli aralıklarla  Bunlardan bağımsız olarak tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C. Risk Değerlendirme Ekibi  İşverenin teşkil ettiği bir ekip tarafından aşağıdakilerden oluşur.  İşveren veya işveren vekili.  İş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.  İşyerindeki çalışan temsilcileri.  İşyerindeki destek elemanları.  İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

14 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D. Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi  Çalışma alanının birden fazla işverence paylaşılması durumunda, yürütülen işler için ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.  İşverenler, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.  İş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E. Kurumda Alt İşveren Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi  Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.  Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.  Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.  Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

16 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ F. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler Alkaliler/ asitKimyasal yanık Atık yağlarKayma, yangın, cilt rahatsızlıkları Bakteriyolojik tehlikeBulaşıcı hastalıklar Basınçlı ekipmanYaralanma, ölüm Cam ekipmanlarla çalışma (bardak, tabak vb)Yaralanma Çalışılan alanın düzensizliğiÇarpma, takılma, sıkışma, acil durumlarda erişim zorluğu, stres Çöp alanlarıMikrobik hastalıklar, kemirgen ve haşereler

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ F. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler Deterjanlar/ tozCilt rahatsızlıkları, solunum, göz Rahatsızlıkları Dönen parçalı ekipmanSıkışma, elektrik çarpması, uzuv kaybı Ekranlı araçlarla çalışmaGöz, bilek, boyun, bel hastalıkları, Radyasyon El Aleti ile ( tokmak, çekiç, tornavida, falçata, bıçak v.b. ) çalışma Ezilme, kesilme, çarpılma El ile taşıma, kaldırma, koyma, yükleme, zorlamaEklem, bel rahatsızlıkları, sıkışma, ezilme Elektrik Çarpma TehlikesiYanma, yaralanma, ölüm Enerji kesmek-vermek ( Elektrik, pnömatik, hidrolik)Yanma, çarpılma, ölüm Ergonomik olmayan ekipman/hareketYaralanma, eklem ve kas rahatsızlıklar Fazla MesaiMevcut tehlikeleri arttırır

18 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ F. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler Gece ÇalışmasıMevcut tehlikeleri arttırır Girişler ve çıkışlarÇarpma, takılma, sıkışma Gözetim EksikliğiMevcut tehlikeleri arttırır Güneş görmeyen ofislerde çalışmaStres, mevcut tehlikeleri arttırır Islak ve kaygan zeminKayma, düşme, takılma, yaralanma Kablolara TakılmaDüşme, yaralanma, elektrik çarpması Kaldırma araçları ile çalışmaEzilme, sıkışma, çarpma, ölüm Kapalı SahaHavasız kalma, boğulma, ölüm, gaz Sıkışması Kapılar - CamlarÇarpma, takılma, sıkışma, kesilme Kesici alet kullanımıYaralanma, ölüm Kesici El aleti kullanımıYaralanma, ölüm Kıvılcım Kaynakları ( kibirt, çakmak v.b.)Yangın Kızgın yağ sıçramasıYanma, yaralanma

19 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ F. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler KimyasallarZehirlenme, kimyasal yanıklar, Solunum yolu rahatsızlıkları Kopan Düşen ve Sıçrayan parçalarYaralanma Merdiven kullanmaKayma, düşme Parlaklık fazla veya yetersiz aydınlatmaGöz rahatsızlıkları, stres RadyasyonKanser Raf tutucuların kaymasıÇarpma, ezilme Raflara ağır istiflemeDüşme, ezilme Sevkiyat ve taşıma araçlarıÇarpma, düşme, ezilme, ölüm Sıcak ekipman kullanımıYanma,yapışma, yaralanma Sıcak malzeme taşımaYanma,, yaralanma

20 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ F. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler Sıcak Su / BuharYanma Sivri uçlu ekipman ve bölgelerYaralanma, ölüm Soğuk ve derin dondurucuHastalanma, havasız kalma Stok alanlarıGöçme, ezilme, araç çarpması Sürekli ayakta durma/ oturmaEklem rahatsızlıkları, varis, stres Tek Başına ÇalışmaMevcut tehlikeleri arttırır Uygun olmayan iklimsel şartlarHastalanma YangınYanık, boğulma, ölüm Yanıcı ve Patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamPatlama, yanma, yaralanma Yetersiz çalışma alanıÇarpma, takılma, sıkışma, acil durumlarda erişim zorluğu, stres Yetersiz havalandırmaStres, rahatsızlık, boğulma, ölüm Yüksekte çalışmaDüşme, yaralanma, ölüm Zirai haşere ilaçlarıZehirlenme, kimyasal yanıklar, solunum yolu

21 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ No Faaliyet Türü Olası Tehlikeler Oluşabilecek Riskler OlasılıkŞiddet Risk R=OxŞ Düzeltici/Önleyici Faaliyet OlasılıkŞiddet Risk (R=OxŞ) AçıklamaSorumluSüre 1Acil çıkış kapı ve yolları Acil çıkış kapı ve yollarının yanmaya dayanıklı olmaması Yangın anında acil çıkış ve kapılarının kullanılamaması sonucu yaralanma Küçük (2) Çok ciddi (5) Orta düzeyde risk (10) Acil çıkış kapıları yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Çok küçük (1) Çok ciddi (5) Katlanılabili r risk (5) Bu risk seviyesi en düşük seviyeye indirilmiştir BİR ÖRNEK:MATRİS METODU 5*5

22 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.3) Acil Durum ve Tahliye Planları A) Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

23 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B) Acil Durum Planının Yenilenmesi  İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.  Yukardaki durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları;  Çok tehlikeli İşyerlerinde: 2 yılda bir  Tehlikeli İşyerlerinde:4 yılda bir  Az tehlikeli işyerlerinde: 6 yılda bir, yenilenir.

24 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C) Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planlarının Yapılmasına İlişkin Esaslar:  Acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.  Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.

25 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D) Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları  Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.

26 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.4)Destek Elemanları SIRA NO EKİBİN ADIOLUŞUM KISTASI 1İlkyardımcı Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı 2 50 Çalışana kadar ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Arama, Kurtarma,Tahliye ve Yangınla mücadele için Her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. 3 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Arama, Kurtarma,Tahliye ve Yangınla mücadele için Bir kişi

27 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.5) Çalışan Temsilcilerinin Seçilmesi, Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması A)Çalışan Temsilcilerinin Belirlenmesi

28 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B) Çalışan Sayısına Göre Temsilci Seçilmesi

29 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından atama yapar.  Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle belirlenir.  İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belirtilen usullere göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar.

30 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.  Seçim sonuçları beş yıl süreyle geçerlidir.

31 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C) Çalışan Temsilci Adaylarının Belirlenmesine İlşkin Esaslar, D)Çalışan Temsilcilerinin Nitelikleri, E) Çalışan Temsilcilerinin Seçilme veya Atanma Koşulları ile Eğitimleri; İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

32 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.6. Çalışanların Eğitimi ve Bilgilendirilmesi A)Kapsam:  Çalışanlar, alt yüklenici çalışanları ve stajer öğrenciler ile yen, işe başlayan çalışanlar işe başlamadan önce, aynı işyerinde farklı bir birimde görev yaptıklarında, doğum izni gibi uzun süreli işten ayrılışlardan sonra yeniden işe başlarken ve çalışma süreleri boyunca mevcut riskler konusunda bilgilendirilir, eğitim almaları, koruyucu teçhizat tedariği ile kullanımları, özel guruplar (hamile, engelli gibi) tespiti bunlara refakatçi atanması yapılması, durumlarına uygun iş yapmaları ve çalışma ortamında bulunmaları sağlanır.  İş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kendileri verebilir.

33 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B) EĞİTİMLER VE EĞİTİM PERİYOTLARI İLE TATBİKATLAR SIRA NO EĞİTİM VE TATBİKATIN ADI PERİYOTLARI 1 İş Güvenliği Eğitimi 3 yılda bir, 8 Saat olarak yapılır. Sonucunda tanzim edilen Belgenin bir sureti çalışanın şahsi dosyasında muhafaza edilir. 2İSG Kurulu Eğitimi 2 İş günü 16 Saat olarak yaptırılır. 3 Yeni İşe Başlayanlar ile görev yeri değişenler İşe başlamadan 4 Hijyen Eğitimi Bir defaya mahsus olarak sekiz saat süreli olarak yaptırılır. Sonucunda tanzim edilen sertifikanın bir sureti çalışanın şahsi dosyasında muhafaza edilir. 5 Acil Durum Ekipleri 5 yılda bir 6İlkyardım Eğitimi Her üç yılda bir 16 Saat olarak yaptırılır 7 Yangın TatbikatıYılda Bir

34 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.7) Ondan Az Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri:  İşveren veya işveren vekili tarafından gerekli eğitimi almaları koşuluyla yürütülebilir.(çalışan başına aylık en az 10 dakika ). Ancak, işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamaz.  Tamamını ya da bir kısmı hizmet alımı yoluyla da temin edilebilir. (./..)

35 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Çalışan sayısının hesaplanmasında alt işverenlerin çalışanları çalışan sayısına dahil edilmez.  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG- KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.

36 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜKÜMLÜLÜKLER 3.2. O1.07.2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAK YÜKÜMLÜLÜKLER: 3.2.1. İş güvenliği uzmanı, 3.2.2. İşyeri hekimi, 3.2.3. Diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü.

37 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.1. İş güvenliği uzmanı A)Görevlendirme:  İşyerinde;  Rehberlik,  Risk değerlendirmesi,  Çalışma ortamı gözetimi,  Eğitim, bilgilendirme ve kayıtlama hizmetlerini yapmak üzere işveren tarafından çalışanları arasından işyerinin riskine uygun belgeye sahip olanların içinden veya OSGB’lerden hizmet satın alarak İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesi yapar.

38 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B) Hassasiyet Derecelerine Göre İSG Uzmanlarının Çalışabileceği İşyerleri İle Belge Yenileme Tarihleri:  İş güvenliği uzmanlarından;  (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,  (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda,   (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler  İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz.

39 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C) İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri:  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika (./..)

40 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015- 29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.  Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

41 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015- 29342) 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015- 29342) 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

42 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.2. İşyeri Hekimi : A)İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri:  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. (./..)

43 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.2. İşyeri hekimi : A)İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri:  Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.  Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. (./..)

44 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014- 29209) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014- 29209) 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

45


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları