Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

2 İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Çalışma ortamımızın güvenli, temiz, düzenli ve sağlıklı olması temel ve vazgeçilmez önceliğimizdir. İyileştirme alanları için kaynaklar öncelikli olarak sağlanır. Bekaert İzmit sınırları içinde bulunan herkes işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarlar. Çalışma ortamımızda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemler alınır ve eğitimler yoluyla çalışanlar bilinçlendirilir. Potansiyel meslek hastalıkları ve iş kazaları riskinin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu, ilgili öneri komitesi ve diğer ekip çalışmaları aracılığıyla sıfırlanması hedeflenir. Etkin bir takip ve raporlama sistemi ile kazaların analizi yapılır ve tekrarı önlenir. İSİG yaklaşımımızla örnek bir şirket olmak hedeflenir.

3 İŞ GÜVENLİĞİNDEN KİMLER SORUMLUDUR ?
İŞ YERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNDEN KİMLER SORUMLUDUR ?

4

5 İSİG Politikasını saptamak, Güvenli çalışma ortamı sağlamak,
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU İSİG Politikasını saptamak, Güvenli çalışma ortamı sağlamak, Kişisel Koruyucu Ekipmanları sağlamak, Mali kaynağı temin etmek, İSİG için görevliler belirleyip, yetkilerini tanımlamak, Kayıt ve raporlama sistemini kurmak.

6 ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI
Güvenlik kurallarına uymak, Güvensiz koşulları raporlamak , haber vermek, Güvenlik ile ilgili önerilerde bulunmak, İş Güvenliği Kurul ve komitelerde yararlı olmak, Yeni işçileri ve stajyerleri korumak

7 İŞÇİ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜNÜN SORUMLULUĞU
İş kazalarını önlemek için iş yerinin genel politikasını belirlemek, Güvenlik ile ilgili konularda yönetime rapor vermek ve önerilerde bulunmak, İş kazası kayıt ve istatistiklerini tutmak, İş güvenliği eğitimlerine nezaret etmek, Techizatı yapılan işlemleri ve yöntemlerini kontrol etmek, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu’nun sekreteryasını yürütme, Güvenlik Yönetim Sisteminin iş yerinde kurulması ve sürdürülmesinde liderlik yapmak.

8 SENDİKANIN SORUMLULUĞU
Güvenlik politikasının yürütülmesinde örnek bir liderlik göstermek, Amaçlara ulaşmak için iş birliğine gitmek, Güvenlik programlarını desteklemek,

9 YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Sorumluluk aldıkları bölgenin günlük denetimlerini yapmak, Güvenli çalışma alışkanlığı oluşturmak, Örnek ve yol gösterici olmak, İş kazası raporlarını hazırlamak, Makinaların güvenli koşullarda çalışmalarını sağlamak.

10 İŞ GÜVENLİĞİNİN TEMEL FELSEFELERİ
Tüm kazalar önlenebilir. Hiç bir iş yaralanmayı gerektirecek kadar önemli değildir. Tüm işler güvenli yapılabilir. Tüm Kazalar yönetilebilir. İş Güvenliği herkesin sorumluluğudur.

11 ANAHTAR PRENSİPLER Güvenli çalışma istihdamın gereğidir.
Tüm çalışanlar kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının kazaları önleme konusunda gereken özeni göstermekle sorumludur. Tüm çalışanların İSİG &Çevre sürecine katılımı önemlidir ve katkısı beklenmektedir. Sürekli iyileştirme hedef olmalıdır. Bireyler ve ekipler İSİG & Çevreye yönelik çaba ve faaliyetleri ile ilgili çalışmalı, yöneticilerde takdir ve teşvik etmelidir.

12 İŞ GÜVENLİĞİNİN GETİRİSİ
Sağlıklı Çalışan Güvenli Çalışma Ortamı Maliyetlerin azaltılması Artan Kalite bilince Artan verimlilik Ekip Ruhu

13

14 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
Güvensiz Durum Güvensiz Davranış

15 GÜVENSİZ DURUMLAR Ekipman koruyucularının uygunsuz veya hiç olmaması,
Kusurlu aletler, Güvensiz yapılmış tesisat, Mekanik,kimyasal, elektiriksel Düzensiz ortam, yetersiz bakım, Yetersiz aydınlatma, Kişisel koruyucuların güvensiz ve yetersiz olması, Eğitim eksikliği vb...

16 GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR Görev verilmeden ve uyarılara aldırmadan çalışmak, Tehlikeli şekilde çalışmak ve alet kullanmak, Güvensiz yükleme, yerleştirme veya istifleme yapmak, Kızgınlık, öfke gibi davranışlarda bulunmak, Kişisel koruyucuları kullanmamak, Güvenlik donanımını kullanılmaz hale getirmek vb...

17 (%20 GÜVENSİZ DURUM) + (%80 GÜVENSİZ HAREKET)
İŞ KAZASI (%20 GÜVENSİZ DURUM) + (%80 GÜVENSİZ HAREKET)

18 KAZALARININ OLUŞMASINDAKİ NEDENLER
EĞİTİM EKSİKLİĞİ % 63 DENETİM EKSİKLİĞİ % 11 ÜRETİM TEKNOLOJİSİ % 4 SAHA YÖNETİM HATALARI % 22

19 İSİG KÜLTÜRÜNDE ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARI
Pozitif İSİG Kültürünün oluşturulduğu işyerinde çalışanlar nasıl davranırlar ? Sağlık ve Güvenlik kurallarına uygun davranır, Yönetimle görüş alışverişinde bulunur, Yönetimin aldığı kararlara uygun davranır, Eğitimlere etkin şekilde katılır, Sorumsuz davranan çalışma arkadaşlarını uyarır, Çalışma arkadaşları ile sağlıklı işbirliği ve iletişim kurar, Konuya ilişkin sorumluluk alır, Yönetim ve çalışma arkadaşlarına güven duyarlar.

20 İSİG KÜLTÜRÜNDE YÖNETİCİLERİN DAVRANIŞLARI
Pozitif İSİG Kültürünün oluşturulduğu işyerinde yöneticiler nasıl davranırlar ? Çalışanlara yol gösterirler, Eğitimlere önem verir ve kendisi de eğitimlere katılır, Tarafsız olarak yorum yapar, Sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalarde bizzat yer alır, Çalışanlarla görüş alışverişinde bulunur, Çalışanlara güven duyar.

21 - KOLAY ULAŞILMASINI SAĞLAMA
KAZA ÖNLEME K A Z Ö N L E M Y T R İ 100 % ÖNLEME: - RİSKİ ORTADAN KALDIRMA - YENİ BİR ALTERNATİF ÜRETMEK KISMEN ÖNLEME: - KORUMA ALTINA ALMA - ENGEL KOYMA - KOLAY ULAŞILMASINI SAĞLAMA RİSK DEVAM EDİYOR: - İKAZ ASMA - TALİMAT HAZIRLAMA

22 İŞ KAZASI NEDİR? İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence arızaya uğratan olaydır . a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle, c) Sigortalının, İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında. Meydana gelen olaylardır.

23 YARALANMALI KAZALAR YARALANMASIZ KAZALAR
BEKAERT İZMİT KAZA SINIFLANDIRMALARI YARALANMALI KAZALAR YARALANMASIZ KAZALAR

24 YARALANMASIZ KAZALAR Proses Kazaları Yangın Çevre Kazaları Ciddi Olaylar

25 PROSES KAZALARI Prosesle ilgili her türlü makina ve ekipmanı
içeren kazaya neden olabilecek olaylar.

26 YANGIN Önceden planlanmamış her türlü alev alma
elektrik nedeniyle çıkan tutuşmalar ve yanmalar, (duman hariç) bu sınıfta değerlendirilir.

27 ÇEVRE KAZALARI Kimyasalların veya kimyasal karışımların çevreye
belirgin döküntüler, kaçaklar ve sızıntılar halinde çıkması çevre kazası olarak sınıflandırılır. İş sınırları içinde çevreyi ve insan sağlığını tehlikeye sokabilecek boyutta olan kazalardır.

28 CİDDİ OLAYLAR Kayıp Gün, Tıbbi Müdahale ile sonuçlanabilecek fakat
yaralanma meydana gelmeyip, yüksek yaralanma potansiyeline sahip olaylar bu sınıfta değerlendirilir.

29 YARALANMALI KAZALAR Kayıp İş Günlü Olay Tıbbi Müdahale Olayı İlk Yardım Olayı Kısıtlı Çalışma Olayı

30 KAYIP İŞGÜNÜ Çalışanın fiziksel olarak etkilenmesine yol açan, ölüm yada yaralanma ile sonuçlanan ve iş günü kaybına neden olan olaylardır. Kazalı, kazayı takip eden ilk iş gününde işbaşı yapamıyorsa olay Kayıp İş Günü olarak değerlendirilir.

31 TIBBİ MÜDAHALE Kaza sonucu kaynaklanan ve ilkyardım haricinde müdahale gerektiren olaylardır. Şayet kazalı yaralanmayı takip eden ilk iş gününde işine dönebiliyorsa Tıbbi Müdahale kapsamında değerlendirilir.

32 İLK YARDIM İlk yardım sonrası İşyeri Sağlık birimi tarafından ileri tetkik ve tıbbi müdahale önerilmeyen yaralanmalar ilk yardım olayı olarak değerlendirilir. İlk Yardım gerektiren olaylar, benzer olayların tekrarının önlenmesi önleyici / düzeltici tedbirlerin alınması açısından raporlanır ve aksiyonları takip edilir.

33 KISITLI ÇALIMA OLAYI Kazalı, kazayı takip eden ilk iş gününde iş başı yapabiliyor ancak durumundan ötürü asıl işini tam olarak yapamadığından geçici olarak başka bir göreve verilmesine kısıtlı çalışma denir, olay bu sınıflandırma kapsamında değerlendirilir.

34 YAŞAM GÜVENLİĞİNİ BOZAN 3 FAKTÖR
“ BANA BİR ŞEY OLMAZ !! “ ŞİMDİYE KADAR HİÇ OLMADI Kİ !! BÖYLE OLACAĞI HİÇ AKLIMA GELMEDİ.

35 Kazaların Mazereti Yoktur ;
MAZARETLERİMİZ Kazaların Mazereti Yoktur ; Tehlikeli değildi, Kolayıma geldi, Kimse dikkatli ol demedi, Göremedim, Çok pahalı, Acelem vardı. Hiç bir zaman mazeret olmamalı...

36 KAZA PİRAMİDİ 10.000 1.000 100 1 ÖLÜM CİDDİ KAZALAR/ YARALANMALAR KAYDA DEĞER KAZALAR UCUZ ATLATILAN KAZALAR EMNİYETSİZ HAREKETLER

37 KAZALARIN % 88 % 10 % 2 KADER MEKANİK İNSAN HATASIDIR

38 BUZDAĞI KAVRAMI

39 Her yıl 120 milyon iş kazası olmakta, 210.000’i ölümlü,
DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ( ILO) İSTATİSTİKLERİ Her yıl 120 milyon iş kazası olmakta, ’i ölümlü, Her 1 saniyede 3 iş kazası, Her 3 dakikada 1 kişi ölmekte !

40 Her yıl 100.000 iş kazası olmakta, ve Kayıt Dışı Kazalarla Beraber
SSK İSTATİSTİKLERİ 1997 Toplam 25 milyon SGK’lı : Her yıl iş kazası olmakta, malül kalmakta, kişi ölmekte ve Kayıt Dışı Kazalarla Beraber X 4

41 SSK KAYITLARINA GÖRE İŞ KAZALARI ;
KAZALARIN % 72’Sİ 50’DEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN YANİ İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ DEPARTMANI OLAMAYAN İŞ YERLERİNDE KAZAZEDELERİN % 42’Sİ 1 YIL YADA DAHA AZ SÜREDİR ÇALIŞANLAR İŞ KAZALARI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK YAŞ ORTALAMASI 44-49 İŞ KAZALARI SONUCU ÖLÜMLERDE YAŞ ORTALAMASI 37

42 KAZALARDA ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI
İşletmelerinde yaşanan iş kazalarının tekrarının önlenmesi , araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için gerekli kaynakların ayrılmasının sağlanmasından, Kaza araştırma raporları sonucu ortaya çıkan “Kaza Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin “ takip edilmesinden ve zamanında tamamlanmasından ve tamamlanamamış aksiyonlar için ilave kaynak ayrılmasından, sorumludurlar.

43 KAZALARDA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Sorumlu olduğu sahada meydana gelen kaza ve yaralanmalar ile ilgili ilk bildirimin 8 saat içinde yapılarak potansiyel risklerin ortadan kaldırılması tüm çalışanlarla paylaşımının yapılmasından, Kaza inceleme/araştırma ve analiz çalışmalarının 48 saat içinde tamamlatarak yürütmekten, Sahalarında meydana gelen kazaların sonucu ortaya çıkan aksiyonları zamanında tamamlamak, kaza araştırma / analiz raporunda yer alan Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin tamamlanmasından ve takibinden, Bir bölümde meydana gelen kazaların işletmenin diğer bölümleri ile paylaşılmasından, Kazalara yönelik veriler ve istatistiklerin hazırlanmasından sorumludurlar.

44 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (İŞ ELBİSELERİ)
Üzerinize oturan, gevşek yada yırtık olmayan giysileri kullanın Size verilen iş kıyafetleri dışındaki elbiseler ile çalışmayın.

45 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (İŞ AYAKKABILARI)
İş ayakkabılarını doğru ve sürekli kullanın, Ayakkabı bağlarını bağlayın ve üzerine basmayın.İş ayakkabıları ayak parmaklarınızı, kaymayı ve elektrik çarpmalarına karşı korur.

46 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (İŞ GÖZLÜKLERİ)
Bulunduğunuz bölüme veya yaptığınız işe uygun gözlük kullanın.Güvenlik gözlüğünü kullanmadan önce temizleyin ve camlarını kontrol edin.Gözlük gözünüze zarar verebilecek cisim, toz ve diğer etkenlerden sizi korur.

47 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KULAK TIKAÇLARI)
Kulak koruyucularını, gürültünün duymaya ve konsantrasyon gücüne, zarar verebileceği ortamlarda çalışırken mutlaka kullanın .

48 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (ELDİVENLER)
Sıcak parçaları, Saç gibi sivri malzemeleri,Tehlikeli kimyasal malzemeleri taşırken, daima işe uygun eldiven Kullanılmalıdır.

49 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (MASKELER)
Maskeyi doğru kullanın, filtre elemanlarının takılı olup olmadığından emin olun ve tutma kayışlarını yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın. Tozlu ortamlarda mutlaka toz maskesi kullanın. Az

50 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (BARET)
Ad Düşme tehlikesi olan cisimlerin bulunduğu bir alanda çalışıldığında veya bu alanlardan geçerken mutlaka kullanılmalı, standartlara uygun ve istenilen nitelikte olmalıdır.

51 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (EMNİYET KEMERİ)
1,20 mt.’den yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde paraşüt tipi emniyet kemerini doğru bir şekilde kullanmalıdır. Az Az Az

52 KİŞİSEL ALINACAK ÖNLEMLER
Sıvı takviyesi, - Genel sağlık, - Diyet - Yaşam tarzı, - Uyum, - Gerekli durumda özel giysi...

53 YANGIN YANGIN Yanıcı özellik gösteren katı , sıvı veya gaz
maddelerinin kontrol dışı yanmasıdır.

54 POTANSİYEL TEHLİKELER
Büyüme Hızı Yüksek Sıcaklık Tehlikesi Yangın Bileşenlerinin Yangın Yayılma Hızına Etkisi Yangın Sahalarındaki Tehlikeler Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Patlama Tehlikesi Çökme Tehlikesi Elektrik Tehlikesi Kimyasal Tehlike POTANSİYEL TEHLİKELER

55 YANGIN SINIFLARI A SINIFI - KATI YANICI MADDELER
(TAHTA, KAĞIT, PLASTİK V.B.) B SINIFI - YANICI SIVILAR (PETROL, POLEN ÇÖZÜCÜLER) C SINIFI - YANICI GAZLAR (LPG, LNG, HAVA GAZI) D SINIFI - YANICI METALLER VE GAZLAR E SINIFI - ELEKTRİK AKIMI İÇERENLER

56 SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ ISIYI DÜŞÜREREK SÖNDÜRME
OKSİJENİ SEYRELTEREK SÖNDÜRME YAKITI GİDEREREK SÖNDÜRME KİMYASAL ZİNCİRLEME OLUŞUMUNU YOK ETME

57 YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER SU CO2 SÖNDÜRÜCÜLER KURU KİMYASAL TOZLAR
HALON GAZLI&FM 200 SÖNDÜRÜCÜLER KÖPÜK

58 YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ
Yanıcı işaretlerinin olduğu yerlerde sigara içmeyin, İş izni almadan kaynak veya taşlama işlemi yapmayın, Basınçlı gaz veya tehlikeli kimyasalları kullanırken açık alev olmadığından emin olun, Elektrik, gaz veya yağ kaçağını derhal amirinize bildirin, Yangın dolabı, ihbar butonu ve yangın söndürücülerin yerlerini öğrenin, Olası bir yangında veya patlamada amir yada görevlinin talimatlarına uyun.

59 KİMYASAL MADDELER

60 KİMYASAL MARUZİYETLER
KİMYASAL-İNSAN-ÇEVRE Gaz ve buhar halindeki kimyasallar, Sıvı haldeki kimyasallar, Katı haldeki kimyasallar Hemen Yıllar Sonra . AKUT ETKİ KRONİK ETKİ Hava Su Toprak

61 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MGBF & MSDS )
Resmi gazete / 24692 MGBF’nın Düzenlenmesine İlişkin Usul ve esaslar Tebliği KİMYASALIN; Maddenin ve üreticinin tanımı Maddenin içerik bilgisi Tehlike tanıtımı İlkyardım bilgisi Yangınla mücadele önlemleri Kaza sonucu yayılma halinde yapılacaklar Kullanma ve depolama Maruz kalma ve kişisel korunma Fiziksel ve kimyasal özellikler Kararlılık ve reaktivite Toksikolojik (zehirlilik) özellikleri Ekolojik etkiler Bertaraf bilgileri Taşımacılık bilgisi Mevzuat bilgisi Diğer bilgiler ÖĞRENEBİLİRİZ.

62 TEHLİKE İLETİM ETİKETİ
2 B

63 TEHLİKE İLETİM ETİKETİ
FOSFORİK ASİT SA Ğ LIK YANICILIK REAKT iI FL i K KORUYUCU MALZEME TEHL İ KE DERECES 4 A ş ı r 2 Orta 0 En Az 3 Ciddi 1 Hafif B 2 Kimyasalın adı : 2 B

64 TEHLİKE İLETİM ETİKETİ

65 ULUSLARARASI TEHLİKE SEMBOLLERİ

66 ULUSLARARASI RİSK VE SAĞLIK KODLARI
(R) ve (S) KODLARI Tehlikeli maddelerden kaynaklanan özel riskler ( R ) , Tehlikeli maddelerden kaynaklanan özel risklere karşı alınabilecek güvenlik / sağlık önlemleri ( S ), olarak kodlanmıştır. R 10: Alevlenebilir R 25: Yutulduğunda zehirlidir R 36: Gözleri tahriş edicidir S 15: Sıcaktan koruyun S 22: Tozları solumayınız S 37: Uygun koruyucu eldiven

67 KİMYASALLARIN KULLANIMI
- Kullandığınız kimyasal hakkında bilgi sahibi olun, - Mutlaka kişisel koruyucu ve techizatı kullanın, - İSİG konusunda önceden alınması gereken tedbirleri mutlaka alın, - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile (MGBF) yardımı ile acil durum da ve ilk yardım olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğini mutlaka öğrenin.

68 FOSFORİK ASİT 2 B H3PO4 % 85 Cas No: 7664-38-2 C KORUYUCU EKİPMAN
RİSK VE SAĞLIK KODLARI R34 : Yanıklara neden olur S26 : Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun. S45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde hemen doktor çağırın. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Kirli ve ıslak elbiseleri değiştirin; Göze Tema : Bol ılık su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Cilde Temas : Bol su ile yıkayın Yutma : Bol su içirin kusturmaya çalışmayın tıbbi yardım alın. C KOROZİF KORUYUCU EKİPMAN İLK YARDIM YANGIN CO2 ABC 2 B

69 BORAX B Na2B4O710*H2O İLK YARDIM TEDBİRLERİ Cas No: 1303-96-4
Soluma : Hastayı temiz havaya çıkarın. Rahatsızlık sürerse doktora danışın. Göze Temas : Gözünüzü musluk altında yıkayın. Rahatsızlık sürerse doktora danışın. Cilde Temas : Akan su altında yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora danışın. Yutma : Hastayı gözleyin, belirti görürseniz doktor çağırın. Hastaya su içirerek maddenin mide içinde seyrelmesini sağlayın. KORUYUCU EKİPMAN İLK YARDIM YANGIN B CO2 ABC

70 ACİL DURUM Endüstriyel kazalar: 2. Doğal Afetler: 3. Sabotaj:
Yangın, Patlama, Gaz, sıvı kaçakları, Kimyasal Döküntüler 2. Doğal Afetler: Deprem, Sel, Fırtına, kasırga, Kar, dolu, tipi, 3. Sabotaj: Kundaklama, Bombalama Terörst Eylem, Gösteri 4. Savaş: Nükleer saldırı, Biyokimyasal saldırı

71 ACİL DURUMDA UYGULANAK ACİL DURUM PLANI
Nerede Toplanılacak? Çalıştığınız kişiler tam mı ? Kim ne yapacak? Talimatlar? Malzemeler? Acil Müdahale Ekibi, iletişim? Vb. Planlanmalı, denemeler yapılmalıdır.

72 ACİL HAL HAZIRLIĞI Acil Durum Kontrol Merkezi neresidir ?
Giriş Kontrol Ofisi veya Anons edilen yer Acil Durum Koordinatörü kimdir ? İnsan Kaynakları Müdürü  08:00 – 17:30 Vardiya Formenleri  tatil günleri, akşam ve gece Acil Durumda nerede toplanıyoruz ? Nerede toplanılacağı anonstan öğreneceğiz. Acil Durum Telefonlarını biliyor musunuz? Kapı Güvenlik –Acil Durum Kontrol Merkezi  Yangın  8777 Sağlık Merkezi  8888


"İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları