Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞERİFE AKTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ 09 – 13 KASIM 2015 ANTALYA

2 Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir?
Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve Bildirime İlişkin Esaslar Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı MAKS Projesi

3 Projenin Geçmişi Hakkında
Yasal Çerçeve 1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 (1) “Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.”

4 Adres Kayıt Sistemi Hakkında
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 49 (1) İl özel idaresi ve belediyeler sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp bunlara değiştirilemeyecek sabit tanıtım numarası vererek mahallindeki bütün adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmakla yükümlüdür. Herhangi bir sebeple sabit tanıtım numarası dışında adres bileşenlerinde yapılan değişiklikler de il özel idaresi ve belediyelerce takip edilerek ulusal adres veri tabanına işlenir.

5 Adres Kayıt Sistemi Hakkında
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 49 (2) Ulusal adres veri tabanı Genel Müdürlükte tutulur. Genel Müdürlük, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adresi bilgilerini nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirerek elektronik ortamda, yedekleme sistemleri ile birlikte güncel olarak tutar.

6 Adres Kayıt Sistemi Hakkında
Elektronik ortamda Ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamak üzere; Ülke genelinde kullanılacak adres standardı belirlenmiş, TÜİK koordinasyonunda belediyeler ve il özel idareleri tarafından adres bilgileri adres standardına uygun olarak elektronik ortama işlenerek Ulusal adres veri tabanı oluşturulmuş, Türk vatandaşları ve en az altı ay ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri, kimlik numaraları ile eşleştirilerek kayıt altına alınmıştır.

7 Adres Kayıt Sistemi Hakkında
Genel Müdürlüğümüz, 15 Ağustos 2007 itibariyle; Adres Kayıt Sistemi’ne ilişkin çalışmaları tamamlamış, TÜİK tarafından toplanan verileri devralmış, Oluşturulan sistem; Yetkili İdareler (Belediye, İl Özel İdareleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri) Adrese Dayalı Hizmet Veren Kurumlar, Muhtarlıklar, İlçe Nüfus Müdürlükleri, Kamu kurum ve kuruluşlarının paylaşımına açılmıştır.

8 Adres Kayıt Sistemi Hakkında
Kapsamı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, Türkiye’de İkamet İznine Sahip Yabancılar, 5901 sayılı Kanun kapsamındaki Yabancılar, KKTC Vatandaşları.

9 Adres Kayıt Sistemi İşlevi ve Kullanıcı Grupları
Numarataj Belediyeler İl Özel İdareleri Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri Adres Bildirimi (Şahsen, Posta, Elektronik İmza) Nüfus Müdürlükleri Adres Dayalı Hizmet Veren Kurumlar Dış Temsilcilikler Adres Kontrolü Yönetici ve Mülk Sahipleri Muhtarlar Kolluk Makamları Paylaşım Ulusal Adres Veri Tabanı Kamu kurumları ile diğer tüzel kişilikler Yerleşim Yeri Adres Bilgileri Kamu Kurumları Bankalar

10 Sistem Mimarisi MERNİS . . . . KPS OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ SGK
ULUSAL ADRES VERİ TABANI ASKİ MERNİS . Kurumlar Muhtarlar Belediye İl Özel İdaresi NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. . . . 970 ilçe nüfus müdürlüğü ASKİ İSKİ Hizmet veren kurumlar

11 Güncelliğinin Sağlanması
Numaralama ve Levhalama Yetkili İdareler; Sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayarak mahallindeki bütün adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmak, Belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle,

12 Güncelliğinin Sağlanması
Vatandaşlara yeni adreslerinin duyurulmasını sağlamakla sorumludur. (2008/8 sayılı Başbakanlık Gen.)

13 Adres Çeşitleri Sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer.
Bir kimsenin birden fazla yerleşim yeri adresi olamaz. Yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. Yerleşim Yeri Adresi

14 Adres Çeşitleri Eğitim, sağlık,bakım veya ceza kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz. Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır. Yerleşim Yeri Adresi

15 Diğer Adres Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konut gibi yerler kişinin diğer adresidir. Diğer adres bilgisinin tutulması kişinin isteğine bağlıdır. Diğer adresin kayıtlarda yer almaması, hizmet sunumuna engel teşkil etmez. Diğer Adres

16 Adres Bildirimi Adres bildirimi yükümlülüğü olan kişi ve kurumlarca;
Yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine Dış temsilciliklere Adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir. Adres değişikliği bildirimi Şahsen Posta (iadeli taahhütlü veya kargo) Elektronik posta

17 Adres Bildirimine İlişkin Esaslar
Yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinde; Kişinin yazılı beyanı esas alınır. Gerektiğinde beyanını teyit edici bilgi ve belge istenebilir. Beyandan veya ibraz edilen belgelerden şüphe duyulmaması halinde adres beyanı tescil işlemi gerçekleştirilir. Beyanda şüphe durumunda Kanunun 60 ıncı maddesine istinaden adres beyanı işleme alınarak inceleme ve soruşturma yapılmak üzere kolluk makamlarına gönderilir.

18 Adres Bildirimine İlişkin Esaslar
Yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinde; Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

19 Adres Bildirimine İlişkin Esaslar
Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir.

20 Adres Kontrolü Geç beyan: 480 TL Gerçeğe aykırı beyan: 963 TL
Kişilerin yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda beyan ettikleri adreste oturmadıkları tespit edildiğinde, adres kayıtları arşivlenerek beyanda bulunan kişiye Kanunun 68 inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanır. 2015 yılı için; Geç beyan: 480 TL Gerçeğe aykırı beyan: 963 TL

21 Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı
Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar, Örneğin; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi “Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir.” hükmü.

22 Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı
Adres bilgileri, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden ikili anlaşma yapılan kurumlarla on-line paylaşılabilir, Adres bilgileri kamu kurum ve kuruluşları, 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalar, sigorta şirketleri ve güvence hesabı ile paylaşılabilir, Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma verilemez,

23 Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı
Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilir ve amacı dışında kullanamazlar. Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz; Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

24 Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı
Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kayıt örneği almaya yetkili olanlardan kimlerin yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi alabileceği, kişinin yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde mümkündür. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır.

25 Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı
Vekiller, sadece temsil ettikleri kişinin ve aynı konutu paylaşmaları halinde eşi ve ergin olmayan çocuklarının adres bilgisini alabilirler. Bunun dışındaki kişilere ilişkin bilgileri almaları mümkün değildir.

26 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 “c) Adres bileşenleri: Yurt içinde il, ilçe, köy ve köy bağlıları, mahalle, bulvar, cadde, sokak, bina, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu gibi adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan verileri; yurt dışında ise ülke adı ile o ülkede kullanılan adres verilerini,” Mevcut Hali “c) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlar; posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, bulvar, cadde, sokak ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafî konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,

27 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 “ı) Diğer adres: Yerleşim yeri adresi dışında kalan adresleri,” “aa) Ulusal Adres Veri Tabanı: Adres bileşenlerinin tutulduğu merkezî veri tabanını,” “gg) Yetkili idare: Adres numaralama veya yapı belgeleri düzenleme yetki ve sorumluluğu verilen idareleri,” Mevcut Hali “ ı) Diğer adres: Yerleşim yeri adresi dışında kalan yerleri, aa) Ulusal adres veri tabanı: Adres bilgilerinin tutulduğu merkezî veri tabanını,”

28 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 4 “(1) İkamet tezkeresi verilen yabancılar, Genel Müdürlükçe kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilir. Türkiye’de bulunan yabancılara ikamet tezkeresi şartı aranmaksızın, kimlik numarası vermeye Bakanlık yetkilidir. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır.” Mevcut Hali “MADDE 8- (1) Türkiye’de herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli ikamet izni alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Ancak, Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar da talep etmeleri hâlinde yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her tür nüfus olayını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır.”

29 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu MADDE sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) Gerçek kişiler; kendileri ve alt ve üst soyları ile ilgili nüfus kayıt örneği, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ve güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler.” Mevcut Hali MADDE 45- (3) Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.

30 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 14 “(1) Bakanlık, Merkezî Veri Tabanında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar ile tüzel kişilerin; yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini ise kurumlar ile adrese dayalı kamu hizmeti veren kuruluşların paylaşımına açabilir.” Mevcut Hali “Madde 45 (1) Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan sigorta ve emeklilik şirketleri ile Güvence Hesabının paylaşımına açılabilir. (1)(2)”

31 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 14 “(2)Kurumlar ve tüzel kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilirler.” Mevcut Hali “Madde 45 (2) Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma veya diğer kişilere verilemez. Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler.

32 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 14 “(6) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler.” Söz konusu madde Kanunun 45 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere altıncı fıkra olarak eklenmesi öngörülmüştür.

33 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu MADDE sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “il özel idaresi ve belediyelere” ibaresi “yetkili idareye” şeklinde ve 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde diğer adres, yerleşim yeri adresi gibi aynı hukuki değere sahiptir. Kurum ve kuruluşlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer adres bilgilerini de esas alır.” Mevcut Hali Madde 48- (4) Yerleşim yeri adresi, kişilerin diğer adreslerinde kendilerine hizmet verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda bulunmaması bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.

34 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 14 “(6) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler.” Söz konusu madde Kanunun 45 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere altıncı fıkra olarak eklenmesi öngörülmüştür.

35 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde sayılı Kanunun 50 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bildirim yükümlülüğü ve süresi MADDE 50- (1) Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim şahsen veya elektronik imza ile yapılır. (2) Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılır. Hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet veren kuruluşlara da adres değişikliğine ilişkin beyanda bulunulabilir. (3)Adres bildiriminin, yirmi iş günü içinde yapılması zorunludur.

36 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (4)Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler. (5)Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

37 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (6)Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlar tarafından yapılır. (7) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adreslerinin bildirimi, bağlı bulundukları vesayet makamlarınca yapılır. (8) Beyanda şüphe duyulması halinde kişinin beyanını teyit eden bilgi ve belgeler istenebilir.

38 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu MADDE sayılı Kanunun 67 nci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarları ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 67- (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

39 Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler
1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu MADDE sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (c) Adres değişikliğini bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 81 Türk Lirası, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 Türk Lirası idarî para cezası, yurt içinde mülkî idare amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilir.” Mevcut Hali MADDE 68 c) Mülkî idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idarî para cezası verilir.

40 MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ PROJESİ

41 Projenin Oluşumu AKS ile kendi numarataj sistemini coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı kurmuş yetki idarelerin sistemleri ve ilgili diğer kurumların geliştirdikleri bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirlik açısından tam bir entegrasyon bulunmaması, Yetkili idarelerin numarataj veya kent bilgi sistemini kullanarak numarataj hizmetlerini yürütürken hem kendi sistemlerine hem de UAVT’ye veri girişi yapmaları,

42 Projenin Oluşumu Yapı belgeleri izin sürecinin ilgili kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde çevrimiçi yapılması ve UAVT’nin yapı ruhsat otomasyonuyla otomatik güncellenmesinin sağlanması gerekliliği, Adres verilerinin metin tabanlı tutulması nedeniyle; Verilerin doğrulanamaması, Saha – UAVT uyumsuzluğu,

43 Projenin Oluşumu (Devam)
Genel Müdürlüğümüzce Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla tanımlanması ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır.

44 Temel Hedefler Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir altyapı oluşturulmuş, Coğrafi Adres Bilgi Sistemi’ne sahip yetkili idarelerin, kurulacak Mekansal UAVT’yi, ikinci bir veri girişine ihtiyaç duymaksızın güncel tutmalarına olanak sağlayacak entegrasyon servisleri hazırlanmış, Birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan mekansal adres verisinin, Mekansal UAVT üzerinden, mevcut standartlara uygun bir şekilde paylaşımına yönelik veri paylaşım altyapısının oluşturulmuş,

45 Temel Hedefler (Devam)
AKS bünyesinde yetkili idarelerce düzenlenmekte olan yapı belgelerinin daha etkin, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde düzenlenmesi ve gerek Mekansal UAVT gerekse yetkili idare sistemleri ile entegrasyonuna olanak sağlayacak altyapı oluşturulmuş, Vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine ve adrese dayalı hizmetlerde şeffaflığın sağlanmasına yönelik bir altyapı sunulmuştur.

46 Adres Veri Üretimi Merkezden Sunulan Servislerle Entegre Olarak
Web Arayüzleri Üzerinden Elinde aktif ve etkin bir şekilde yürüttüğü sistemi olmayan ancak MAKS Veri Modeli’ne uygun mekansal adres verisine sahip yetkili idareler Merkezden Sunulan Servislerle Entegre Olarak Coğrafi Adres Bilgi Sistemi’ne sahip yetkili idareler DHISS Aracılığı İle DHISS Üzerinden Sunulan Servislerle Entegre Olarak DHISS Üzerinden Sunulan Masaüstü Uygulamayı Kullanarak Coğrafi Adres Bilgi Sistemi’ne sahip olmayan yetkili idareler

47 Projenin Sağlayacağı Faydalar

48 Projeden Sağlanan Faydalar
Yaygın kullanım alanı yaratılamamış ve dolayısıyla eskimeye yüz tutmuş adres verilerinin güncel bir şekilde paylaşılmasının sağlanarak tekrarlı ve ölü yatırımların önüne geçilmiş olması İlgili kurum ve kuruluşların kendi çalışmalarında adres verisini çok daha etkin kullanabilmeleri 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi başta olmak üzere, etkin bir şekilde çalıştırılabilmesi için mekânsal adres verisine ihtiyaç duyan tüm projelere işlerlik kazandırılması

49 Projeden Sağlanan Faydalar
Adres verisine ihtiyaç duyan projeler için öngörülen saha çalışmalarına ilişkin maliyetlerin azaltılması Karar vericilere yeni analiz yöntemlerin sunulmasına olanak sağlanması İstatistiki verilere göre daha sağlıklı planlama yapılabilmesi Mevcut KBS ve CBS yatırımlarının değer kazanması

50 Projeden Sağlanan Faydalar
E-Devlet uygulamalarına önemli katkı Harita servisleri Vatandaşa yönelik yeni hizmetler Adres Bulma, Yol Tarifi Alma servisleri

51 TEŞEKKÜR EDERİM


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları