Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-Tebligat ve Güncel Vergi Konuları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-Tebligat ve Güncel Vergi Konuları"— Sunum transkripti:

1 E-Tebligat ve Güncel Vergi Konuları
Nevzat ÖZTÜRK Yeminli Mali Müşavir 07/11/2015 KAYSERİ

2 ELEKTRONİK TEBLİGAT Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

3 YASAL DAYANAK 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

4 YASAL DAYANAK Maliye Bakanlığı yukarıdaki yetkisini 27/08/2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 456 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kullanmıştır. Söz konusu tebliği ile Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

5 ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir. Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

6 ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER
A) - Kurumlar vergisi mükellefleri B) - Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle , gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) C) - İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler Bu mükellefler belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.  Ancak, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlükleri) mükellefleri henüz uygulama kapsamında değildir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

7 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR (KV)
A)-Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

8 YENİ İŞE BAŞLAYAN (KURUMLAR)
1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

9 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR (GV)
B)- Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi * Gelir vergisi mükellefleri de tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni (EK:2) Gib Web Sayfasındaki internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. GİB İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

10 MÜRACAAT ŞEKLİ Gelir vergisi mükellefleri, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür. Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

11 YENİ İŞE BAŞLAYAN (GERÇEK KİŞİLER)
Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

12 ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER
C) - İsteğe Bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

13 İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ
Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar; - Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları ) , Ek-1 formunda yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

14 ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ
213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, İdarece elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

15 TEBLİĞ TARİHİ Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

16 ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

17 CEZA HÜKÜMLERİ VE RE’SEN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ
Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

18 ELEKTRONİK TEBLİGAT BAŞLAMA TARİHİ
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir. Elektronik Tebligat uygulamasına, tarihi itibariyle başlanılacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

19 KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ) SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yukarıda açıklamasını yaptığımız Elektronik Tebliğat sistemi VERGİ Kanunlarını uygulamalarına yöneliktir. Vergi İdaresinin Mükellefler yapacağı tebligatlar Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile elektronik olarak yapılacaktır. KEP Uygulaması ise; Tebliğat kanunu ve başta TTK olmak üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için kullanılır. Bu durumda Kep olan Mükellefler ; Vergi ile ilgili Tebligatları alabilmeleri için mutlaka elektronik tebligat için ayrıca parola ve şifre edinmeleri gerekir. Sonuç olarak KEP uygulaması ile bu sistemin ilişkisi yoktur. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

20 SORU-CEVAPLAR-1 1: E-Tebligat Ne Zaman Başlıyor?
E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir. 2: E-Tebligat Başvurusu için 01 Ocak 2016 tarihini mi beklemeliyim? Hayır, bu tarihten önce de başvuru yapabilirler. Zorunluluk kapsamında bulunanlar 01 Ocak 2016 tarihinden önce E-Tebligat Başvurusu yapmaları gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

21 SORU-CEVAPLAR-2 3: E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?
E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir. 4: E-Tebligat Erişim Adresi Nedir? E-Tebligat uygulamasına, Google Chrome veya Mozilla Firefox ekranında adres alanına https://intvrg.gib.gov.tr bilgisi yazılarak erişilebilmektedir. 5: E-Tebligat Bildirimindeki Bilgilerimi Değiştirebilir miyim? Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

22 SORU-CEVAPLAR-3 6: E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım?
Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler. Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler. 7: Terk mükellefler için E-Tebligat başvurusu yapılmalı mıdır? tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

23 SORU-CEVAPLAR-4 8: Gerçek kişi mükellefler internet vergi dairesinden giriş yaparak aktivasyon işlemlerini yapmak istediklerinde “yetkisi yok” uyarısı alırsa ne yapmalıdır? İnternet vergi dairesinden e-tebligat aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek kişilerin “yetkisi yok” uyarısı almaları durumunda bağlı oldukları vergi dairesine giderek “kullanıcı gruplarını” seçtirmeleri gerekmektedir 9: Vergi Kimlik Numarası bulunmayan kişiler E-Tebligat sistemine nasıl başvurabilirler? Vergi Kimlik Numarası bulunmayan (Potansiyel Mükellefiyeti olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile herhangi bir vergi dairesinden başvuru yapabilirler. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

24 SORU-CEVAPLAR-5 10: Malmüdürlüğüne bağlı mükellefler isteğe bağlı olarak e-tebligata başvurabilirler mi? Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.   İsteğe bağlı olarak (Süreksiz vergiler yönünden) e-tebligat sistemine dahil olmak isteyen gerçek kişi mükellefleri Malmüdürlüğüne bağlı iseler internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.  11: İnternet Vergi Dairesi Şifresi Edinmem Gerekli midir? Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan mükelleflere, müracaatı anında internet vergi dairesi şifresi yok ise sistemden üretilen internet vergi dairesi şifresi verilir. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan mükelleflerimize ayrıca internet vergi dairesi şifresi verilmeyecek olup mevcut kullanıcı şifresiyle E-Tebligat sistemine giriş yapabilir. Ayrıca şifresi bulunmayan gerçek kişiler internet vergi dairesinden  “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile giriş yapabileceklerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

25 SORU-CEVAPLAR-6 12: Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir mi? Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerinin müracaatı anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir. 13: Adi Ortaklıkların E-Tebligat aktivasyon işlemleri nasıl yapılmaktadır? Adi ortaklıkların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) (EK-1) ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuruyu ortaklardan birisinin yapması yeterlidir. İmza sirkülerini beyan etmelerine gerek yoktur. Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon işlemini yapmalıdır. Ortaklar Gerçek kişi ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) Ek-2 ile bağlı olunan vergi dairesinden başvurabilecekleri gibi internet vergi dairesinden kendileri de başvuruda bulunabileceklerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

26 SORU-CEVAPLAR-7 14: E-Tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi almak zorunda mıyım? E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 15: E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum? E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme (“Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr  adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.”) yapılır. 16: Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşabilirim? Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

27 SORU-CEVAPLAR-8 17: İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla ilgili hangi bilgilere ulaşabilirim? E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler. Burada ‘Okunan Tebligatlar’, ‘Okunmamış Tebligatlar’ ve  ‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menülerini görebilirler. ‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır. 18: E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır? E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır. 19: E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim? Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

28 GÜNCEL VERGİ KONULARI Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

29 E-Defter , E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamaları-1
2015 yılı başı itibariyle 20 bine ulaşan e-fatura ve e-defter kullanıcı sayısının, 454 sıra numaralı V.U.K.’nu Genel Tebliği ile birlikte 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 50 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.  1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.  Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

30 E-Defter , E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamaları-2
Bu Tebliğ ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. a- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

31 E-Defter , E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamaları-3
Buna ilaveten;  (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren; (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

32 İhracat İşlemlerinde e-Fatura
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

33 E- YOKLAMA-1 gün ve sayılı  RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren  6637 sayılı  yasanın  6. Maddesi ile “elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır.  Yasanın yürürlük tarihi yine tarihidir.  213 sayılı yasaya 132/A şeklinde yeni bir hüküm  ihdas edilmiştir. E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama faaliyetinin amaç ve içeriğine göre belirlenmiş iş kuralları çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulur. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

34 E –YOKLAMA-2 Bildiğimiz gibi, Gelir İdaresi kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla birçok proje yürütmektedir. Yürütülen bu projelerin önemli bir ayağı olan“Elektronik Yoklama Sistemini” oluşturmak yolu ile Gelir İdaresi şunları amaçlamaktadır; Her türlü veriyi analiz ederek raporlamayı, bu verileri yeni proje ve sistemlerle entegre etmeyi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayarak, vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmeyi, mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahaleyi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasında etkili bir işlevi olan mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilmeyi, elektronik ön denetim talebinde bulunan kendi iç birimlerine doğrudan bilgi aktarımı sağlamayı, elektronik ön denetim ile personelin daha etkin ve verimli hizmet üretimini sağlamayı, GPS ile personelin hangi noktada olduğunu görerek veya güzergâhını belirleyerek, denetim ve koordinasyonda etkin olmayı, denetim kanıtı niteliğindeki görsel verilerin  (resim, video vs.) temini amaçlanmaktadır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

35 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar
Yazarkasa POS (yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar) cihazı olarak bilinen hem yazarkasa hem POS cihazı olan ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu yaygınlaşacak tır. - İşyerlerinde seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmayıp, sabit olarak basit veya bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, - Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler, - İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, /01/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

36 KDV İade Rehberleri Gelir İdaresi Başkanlığı, etkin ve verimli bir vergi sisteminin mükellef odaklı bir yaklaşım ve güçlü bir vergi idaresi ile sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, mükelleflerin vergiye uyum maliyetini azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak maksadıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, KDV İade Süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını teminen, mükelleflerin iade taleplerinde takip etmeleri gereken yol  ve iade süreçlerine ilişkin olarak her bir iade hakkı doğuran işlem, iade türü (nakden/mahsuben) ve tutarına göre değişen 152 adet Katma Değer Vergisi İade Rehberi hazırlanmış olup, bu Rehberler Gelir İdaresi Başkanlığının Rehberler bölümünde yayınlamıştır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

37 KDV İADESİ KONTROL RAPORUNUN (ÖZET RAPOR) İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİ
KDV İadesi Kontrol Raporlarının (Özet Rapor), İnternet Vergi Dairesi üzerinden mükellefler tarafından görüntülenmesi uygulamasına tarihi itibariyle başlanılmıştır. Bu nedenle tarihinden sonra oluşan tüm KDV İadesi Kontrol Raporları vergi daireleri tarafından elektronik ortamda gönderilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi / Diğer Dilekçe ve Talepler / KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme (Yeni) / KDV İade Kontrol Raporu (Özet) Görüntüleme menüsünden mükelleflerce görüntülenebilecektir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

38 Tapu İşlemlerinde Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi
Tapu harcı 2015 yılı oranı binde 20 ‘dir. Yani gayrimenkulün tapu dairesindeki tapu devir işlemleri için taşınmazın asıl satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı ödemesi, hem satıcı olan mülk sahibi hem de alıcı ayrı ayrı olarak yapılıyor. Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.  Doğru ve tam ödenmeyen tapu harçları alıcı ile satıcıdan ayrı ayrı cezalı olarak tahsil edilmektedir.  Harç Aslı + Vergi Ziyaı Cezası (%25) + Gecikme Faizi Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

39 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması-1
İade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsuben iadesinin talep edilmesi ihtiyaridir. Bu sebeple indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da Ocak-Kasım döneminde iade talep etmeleri şartıyla nakden veya mahsuben geri alabilirler. 2014 yılı İndirimli orana tabi iade alacağının son talep tarihi 2015/Kasım beyannamesinin verileceği tarihidir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

40 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması-2
Ancak süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

41 VERGİ İNCELEMESİ Vergi idaresi, aşağıdaki nedenlerle mükelleflerin defter ve belgelerini inceleyebilir: • Bir konu genel olarak taranırken,  • Sektör incelemeleri sırasında,  • Karşıt incelemeler nedeniyle,  • Beyanname, ekleri ve dipnotlardaki tutarsızlıklar,  • Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar listesine girmesi,  • Kasa hesabının şişkin olması,  • KKEG’lerin şişkin olması  • Yüksek ortaklar cari hesabının olması,  • Sürekli ve yüksek oranda devreden KDV,  • Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları,  • İade talepleri,  • Sürekli zarar edilmesi,  • Karlılık oranının sektörel beklentiye uygun olmaması,  • Açıklamaların net, anlaşılır ve ikna edici olmaması,  • İhbar durumunda,  • Tesadüfen,  • Bankalar, borsa vb. kaynaklardan toplanan verilerin beyanlarınızla karşılaştırılması, Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

42 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması
Maliye Bakanlığı tarafından, 6 Kasım 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.  Yayımlanan Yönetmelik’te, çoğunlukla inceleme prosedürüne ilişkin  bazı değişiklikler yapılmış ve ilave hükümler getirilmiştir. Dokuz maddeden oluşan değişiklikler arasında, mükellefin özelge ibrazının nasıl dikkate alınacağı ve mükellefe yapılacak izahatlerin yanı sıra, büyük ölçekli mükelleflerin belirlenmesinde kullanılacak ölçütlerde yapılan güncellemelerde yer almaktadır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

43 Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi
Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılması (YENİ) a) Birinci Grup: Bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması TL’nin üzerinde olan (Eski: Yıllık iş hacmi TL, aktif büyüklüğü TL )şirketler veya öz sermaye büyüklüğü TL’nin üzerinde olan şirketler ve bunlara ek olarak bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri,faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri. b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanlar. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

44 Zarar Eden Mükellefler; Dikkat !
Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki Risk Analiz Merkezince geliştirilen yeni program ile birlikte riskli mükellef ve illerin tespit edilebileceği açıklandı. Geliştirilen yazılımla her mükellefin, sektörün ve ilin risk puanlaması yapılabilecek. Son dönemdeki Vergi Usul Kanunu’ndaki  elektronik uygulamalara ait düzenlemelerle de ( e-defter, e-fatura, e-arşiv, e-tebligat ) vergi denetimindeki etkinliği artırmak ve kayıt Başta Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler olmak üzere, çeşitli kamu idarelerine mükellefler tarafından verilen bilgiler, Vergi Denetim Kurulu’nun Risk Analiz Merkezine aktarılarak mükelleflerin risk seviyesi kolayca tespit edilebilecek. Geliştirilen yazılımın 500’den fazla risk senaryosu test ederek tespitler yapabileceğini açıklayan Maliye Bakanı, yüksek riskli unsurlar olarak şunları sıraladı: ​Son 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan etmek, 36 ay boyunca sürekli devreden KDV beyan etmek, Şirket ortakları ile yoğun ekonomik ilişki içerisinde bulunmak, Vergi cenneti olan ülkelerle yüksek alım-satımı olmak, Bu senaryolar tüm mükellefler için ayrı ayrı uygulanacağı gibi, her bir mükellef her bir senaryo itibarıyla risk puanı alırken, mükelleflerin kendi verileri benze ölçekli mükelleflerin verileri ve sektör verileri ile karşılaştırılarak genel risk puanı belirlenecek. Belirlenen bu risk puanlarına göre incelemede öncelikli mükellefler ayrıştırılacak.dışı ekonomi ile mücadele etmek amaçlanıyor. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

45 Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışları-1
Bir gerçek kişinin sahip olduğu gayrimenkulün satışı ile şirketlerin gayrimenkul satışı farklı vergilendirmeye tabidir. Şahıslar için, Maliye’nin yaygın anlayışı uyarınca; aynı yıl içinde iki veya daha fazla gayrimenkul satışı yapılması durumunda, şahsın ticari kazanç elde ettiği kabul edilerek, ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir. Maliye, yaptığı açıklamalarda Gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde ilk önemli unsurun “faaliyetteki devamlılık olduğunu” belirtmektedir. Gayrimenkul alım satımı kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz konusu alım-satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir. Gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın karşılanması ya da servetin korunması amacıyla yapılıyorsa elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak değerlendirilir.  Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

46 Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışları-2
Eğer satış iki adetten az ise veya kazanç amacı güdülmüyor ise, şahısların sahip olduğu gayrimenkullerin, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilenecektir.  Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç vergilendirilmeyecektir.  Ayrıca şahıslarca miras, bağış gibi herhangi bir bedel ödemeksizin gayrimenkul sahibi olunmuş ise, bu tür gayrimenkullerin satışında da hiçbir suretle gelir vergisi ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu durumda, ister 5 yıl elde tutulsun istenirse bedelsiz iktisap tarihinden hemen sonra satılsın elde edilen kazanç vergi dışında kalacaktır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

47 Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisi
Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları için 449 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır. Bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Diğer taraftan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler hakkında geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle Kanunun 352/I-7 maddesi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin yapılmasına devam edileceği tabiidir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

48 Zamanaşımını Durdurma Amaçlı Takdire Sevkin Kanuna Aykırılığı-1
Zamanaşımı ile ilgili hükümler ise Vergi Usul Kanunu’nun 114 ve 374’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’un 114’üncü maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.  Ancak, bunun istisnası “vergi dairesi” tarafından “matrah tespiti” için takdir komisyonuna başvurulmasıdır. Böylece zamanaşımını durdurmakta, duran zamanaşımı takdir komisyonu kararının vergi dairesine gönderilmesini takip eden günden itibaren işlemeye devam etmektedir.  Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

49 Zamanaşımını Durdurma Amaçlı Takdire Sevkin Kanuna Aykırılığı-2
Danıştay 4’üncü Dairesi tarihli, 2013/3222 Esas ve 2014/5621 Karar No’lu Kararı ile “zamanaşımını durdurmak amacıyla takdir komisyonuna sevk” hakkında önemli bir karar vermiştir.  Söz konusu Danıştay Kararı “hukukun üstünlüğü” ve “hukuki güvenliğin korunması” ilkelerinin uygulanmasına örnek teşkil etmektedir, çünkü; pratikte “zamanaşımını durdurmak amacıyla takdir komisyonuna sevk” kanun koyucunun iradesini aşmaktadır. Söz konusu takdire sevk işleminin amacı tamamen zamanaşımını durdurarak zaman kazanmak ve bu işlemi de takdir komisyonunun inceleme yetkisinin kullanmadan “vergi müfettişleri tarafından” yapılan hesaplamalara dayalı olarak yapılması değildir. Bu nedenle, benzer uygulama ile karşı karşıya kalmış olan mükelleflerin bu tür vergi tarhiyatları ve kesin cezaları uyuşmazlık konusu haline getirmek suretiyle haklarını savunma alternatifini değerlendirmelerinin kendileri lehine olacağı kanaatindeyiz.  Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

50 Asgari Ücretin Net 1.300,00 TL Olması
1 Kasım 2015 tarihinde genel seçim yapıldı ve seçimden tek parti iktidarı çıktı. Bilindiği gibi asgari ücretin TL olacağı Başbakan tarafından açıklanmıştı. Asgari ücretin net TL olması halinde bunun devlete ve işverene ne kadar maliyet getireceğini ele alalım. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

51 Asgari Ücretin Net 1.300,00 TL Olması Halinde İşverene Getirdiği Yükler
Bugünkü Asgari ücret ile olması beklenen asgari ücret arasında işveren asgari ücretle çalışana doğrudan 300.-TL fazla ödeme yapacaktır. Ancak bu tutar çalışana ödenen tutardır. Bu tutara ilave olarak ise aylık kişi bazında 192.-TL vergi ve SGK yükü gelecektir. Aylık bazda çalışan kişi başı yük toplamda 492.-TL olmaktadır. Kıdem Tazminatında yaklaşık %40 oranında artış beklenmektedir. Asgari ücretin net 300.-TL artırılması halinde yıllık bazda yaklaşık 6 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında bir yük gelebilmektedir. Bu hesaplamalar yapılır iken işverenlerin asgari ücretin artışı nedeniyle gider yazabileceği tutarın ihmal edilmiştir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

52 Nakit Sermaye Artımı Ve Vergi Avantajı-1
637 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları teşvik edilmektedir. Şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımı özendiren bu düzenlemeyle; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın  %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır. Düzenlemeden, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kapsam dışında bırakılmaktadır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

53 Nakit Sermaye Artımı Ve Vergi Avantajı-2
Ayrıca düzenlemede, geçmiş yıllar karları, sermaye ve kar yedekleri gibi işletme özkaynakları içinde yer alan değerlerin sermayeye eklenmesi halinde işletmeye dışardan ilave nakdi bir kaynak girişi olmayacağı hususu dikkate alınarak, bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi nedeniyle kurumlar vergisi indiriminden yararlanılmasının önüne geçilmektedir. Benzer şekilde, ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen nakit sermaye artırılmalarına da indirim imkanı tanınmamaktadır. Belirtilen düzenlemeden faydalanan şirketler indirim hakkını sadece nakdi sermaye artışının yapıldığı yıl için değil her yıl için kullanabilecek; matrahın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarlar sonraki dönemlere devredilebilecektir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

54 Nakit Sermaye Artımı Ve Vergi Avantajı-3
Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; A şirketinin 2015 Temmuz ayında TL sermaye artırımı yaptığını kabul edelim. TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını ise yüzde 16 olarak alalım. Bu veriler doğrultusunda hesaplamamız aşağıdaki şekilde olacaktır. Kurumlar Vergisi Matrahtan İndirilecek Tutar= Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x Süre (Ay) x İndirim oranı Öncelikle firmanın yararlanacağı yıllık indirim tutarını hesaplayalım; = x 0,16 x %50 =  TL Söz konusu firmanın Temmuz ayında sermaye artırımı yaptığını dikkate aldığımızda yukarıda yer alan yıllık tutarın kıst dönem hesaplaması aşağıdaki şekilde olacaktır. (80.000/12 ay) x 6 ay = TL. Bu tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde net etkisi ise x %20 = TL olacaktır. Bu düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

55 Rent A Car Firmalarının Araç Satışında KDV Ne Olacaktır ?
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Yine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde vergi indiriminin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ayrıca, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasında KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, faaliyet konusunun araç kiralamak, kiraya vermek, işletmek olan firmaların, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenmiş olduğu KDV yi indirim hakkı bulunduğundan söz konusu araç satışında % 18 KDV oranı uygulanması gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

56 KUR FARKLARI Yabancı paralı kıymetler için kayıtlı değerler ile elden çıkarıldığı günkü kuru arasındaki olumlu kur farkları cari dönemde 646-Kambiyo Kârı Hesabına alacak kaydedilir. Olumsuz kur farkları ise cari dönemdeki 656-Kambiyo Zararı Hesabına borç kaydedilir. EURO 2.8272 2.8075 2.9982 3.3941 DOLAR 2.3269 2.6134 2.6850 3.0251 Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

57 Orta Vadeli Plan ( ) Yüksek Planlama Kurulu 2016 – 2018 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Mali Planı (OVMP)” 11 Ekim 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile açıklandı. Hükümetlerin “Orta Vadeli Mali Planlar” hazırlayıp açıklaması, devletin mali yönetimindeki hedeflerini göstermektedir. OVMP’nin hazırlanıp açıklanması “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğidir. Bu planlar ile devlet hem kendi kurumlarına hem de özel sektöre uygulayacağı mali politikalar hakkında genel bir çerçeve sunmaktadır. 11 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete ile 2015 – 2017 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Planı” açıklanmış ve Türkiye’nin 2015 – 2017 yılları arasındaki  3 yıllık büyüme oranı yüzde 5 civarında tespit edilmişti. Türkiye’nin gelecek 3 yıldaki büyüme oranı beklentisi %4,7’den %4,5’e, enflasyon oranı beklentisi ise %5,7’ye revize edilmiştir. Bu bakımdan, beklentilerde çok büyük değişiklikler olmamıştır. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

58 OVMP’deki Temel Gelir Politikaları Neler?
- Adil ve etkin bir vergi sistemi oluşturulması hedefi için, vergi sisteminin özellikleri esas itibarıyla aşağıdaki gibi olmalıdır: ​İstihdam ve yatırımları teşvik edici,  Yurtiçi tasarruflar artırıcı, Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltıcı, Ekonominin rekabet gücü geliştirici, Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

59 Ovmp’deki Gelir Politikasına İlişkin Olarak İlke Ve Hedefler-1
- Vergi mevzuatının sade ve uyum sağlanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek,  - Vergilemede istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacak, - Vergi düzenlemeleri mükellef güvenini ve haklarını artırma anlayışıyla toplumun ve ilgili tarafların katkıları alınarak gerçekleştirilecek, - AR-GE faaliyetlerini ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesini destekleyen vergi politikalarının uygulanmasına devam edilecek, - Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yurtiçindeki üretim kapasitesi ile ihracat içindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, - Tasarım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin artırılması ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek, - Yurt içi tasarrufların artırılması ve bunların ekonomik sisteme dahil edilmesini özendirici vergisel düzenleme çalışmalarına devam edilecek, - Enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik çevreye duyarlı vergi politikalarının uygulanmasına devam edilecek, - Yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik harç uygulamaları gözden geçirilmekte olup yatırımcılar üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek, - Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması kapsamında istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi, sonuca göre gerekli düzenlemelerin yapılması ve vergi harcamaları konusunda kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi çalışmaları sürdürülecek, Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

60 Ovmp’deki Gelir Politikasına İlişkin Olarak İlke Ve Hedefler-2
- Kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmek üzere; Denetim daha etkin hale getirilecek, Vergi İdaresi’nin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek, ​Kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği veri paylaşımı yoluyla artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacak, - İstihdamının artırılması, işletmelerin ilave istihdam oluşturması ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel düzenlemeler yapılmaya devam edilecek, - İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmesi için istihdam, enerji ve hammadde girdi maliyetlerini azaltacak, hammadde güvenliğini sağlayacak, istihdam kalitesini yükseltecek vergi politikaları geliştirilecek, - KOBİ’lerin optimal işletme büyüklüğüne ulaştırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ucuzlatılması ile AR-GE kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında, vergisel düzenlemelerle rekabet gücü artırılarak finansal işlemlerin ülkemizde yapılmasının sağlanmasına, finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, - Yerel yönetim öz gelirlerinin artırılmasını ve bu gelirlerin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması çalışmalarına devam edilecek, - Tarımda katma değeri yüksek, sanayi girdisi olarak kullanılan ürünlerin üretiminin artırılması teşvik edilecek, tarımda ölçek ekonomisi ve tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik vergi politikaları geliştirilecek, - Üretim faktörlerinin etkin dağılımının sağlanmasında vergi politikası etkili şekilde kullanılacak, - Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde müktesebata uyum çalışmalarına devam edilecektir. Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

61 OVMP’de “Gelir” Hedefleri
2016 – 2018 döneminde “Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri” hedefleri aşağıdaki gibidir:  (Milyar TL) 2015 2016 2017 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Net) 452 525 571 619 Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri (Net) 390 444 490 541 Yukarıda yer alan tutarlar dikkate alındığında 2016 – 2018 döneminde vergi oranlarındaki artış yıllar itibarıyla sırasıyla büyüme oranlarının neredeyse yaklaşık 3 kat fazla artışları göstermektedir. Vergi Gelirlerinde Yıldan Yıla Artış  (%) 2016 2017 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Artışı 16,2% 8,8% 8,4% Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri Artışı 13,8% 10,4% Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

62 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Nevzat ÖZTÜRK -Yeminli Mali Müşavir


"E-Tebligat ve Güncel Vergi Konuları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları