Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM"— Sunum transkripti:

1 MERKEZ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM

2 MUHASEBE EVRAK KONTROL SÜREÇLERİ, İŞ AKIŞ ŞEMALARI

3 KONTROL SÜRECİNDEKİ EVRAKLARIN UYGUNLUĞU

4 İHALE DOSYASI VAR YOK İhale Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı İlanın Yapıldığına İlişkin Tutanak İhale Komisyon Kararı Sözleşme ve Yasaklı Teyitleri Damga Vergileri (Sözleşme ve Karar Pulu Bedeli) KesinTeminatın yatırıldığına ait belge (488 nolu Damga Vergisi Kanunu 57 Seri No.lu Genel Tebliği/4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 43. Maddesine göre %6 oranında kesin teminat) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek 4-1- Örnek Örnek 4-7/b- Örnek 4-8- Örnek Örnek 4-10 ayrıca işin mahiyetine göre gerekli olan formlar Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Örnek4 ve eklerinden tamamlanır.) Fiyat Farkı Hesap Tablosu Puantaj Raporu, İşçi bordrosu(Yüklenici firmaya ait kaşeli ve imzalı), Raporlu var ise yerine çalışanlarının dilekçeleri, Aylık SGK prim belgesi ve bir önceki ayın SGK prim Tahakkuk bildirgesi ve ödendiğine dair makbuz, Firmanın vergilerini yatırdığına dair belgeler(Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Örnek: ) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge Fatura (Güncel KDV genel tebliğine uygun KDV tevkifatı kesintisi) Ödeme Emri Belgesi

5 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

6 Hizmet Alımları kurumlarca hazırlanıp her ay ilk 5 gün içerisinde saymanlık biriminde olmalıdır.
Hizmet kalemlerinin bütçe tertipleri her ay kontrol edilmelidir. İşçilerin icra kesintileri takip edilmelidir. İşçilerin mesai, rapor ve resmi tatil günlerindeki çalışmaları birim fiyat teklif cetvellerindeki miktarlarla aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Fatura çalışan kişi sayısı üzerinden düzenlenerek, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılan günler için ayrıca ödeme yapılmalıdır. Hizmet ödemelerinde %20 iş artışlarındaki miktarlar birim fiyat teklif cetvellerindeki miktarlarla tutarlı olmalıdır. Ek kesin teminat kontrolü yapılmalıdır. Hizmet firmasına yapılan hak ediş ödemelerinde, Sözleşme bedelinin (%20 iş artışı dâhil) aşılmamasına dikkat edilmelidir. Teminatların alınması ve iadesindeki tarihlere, tutarlara dikkat edilmelidir. Hak ediş ödemelerinde fiyat farkı hesap tablosu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı güncel asgari ücret hesaplamalarına uygun olmalıdır. Ödemenin yapılacağı kişi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 8. maddeye göre tespit edilir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre istenen diğer belgeler. Genel muhasebe kurallarına göre kayıt yapıldı mı? Dikkat edilmelidir.

7 İŞ AKIŞ DİYAGRAMI

8 Hak ediş Dosyasının Gelmesi
Firmanın Getirdiği Kanıtlayıcı Belgelerin İncelenmesi Hatalı İşlemlerin Düzeltilmesi Düzenlenen Belgelerin İncelenmesi Belge veya Bilgilerin Kontrol Edilmesi Ödemenin Yapılması Hak ediş Dosyasının Gelmesi E Hata Var H Sonlandırıldı 1-Makine Demirbaş ve Ekipman Cetveli 2-İşçi Puantaj Cetveli 3-Vardiya Takip Cetveli 4-Ceza Tutanakları 5-Bina Temizlik Bilgi Formları 6-Sarf Malzeme Aylık Kontrol Tutanağı 7-Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi 8-Dizi Pusulası 9-Hak Ediş Raporu 10-Fiyat Farkı Hesap Tablosu 11-Hak Ediş Özeti 12-Hak Ediş İcmali 13-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı 14- Hizmet İşleri Raporu 1-Fatura 2-Maaş Ücret Bodrosu 3-Primlere ait E- Bildirge ve Tahakkuk fişi 4-Banka Dekontu 5-Kdv ve Muhtasar Beyannamenin Vergi Tahsilat Alındı Belgesi

9 İLGİLİ MEVZUATLAR

10 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
KDV GENEL TEBLİĞİNE UYGUN KDV TEVKİFAT KESİNTİSİ (GÜNCEL) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 TEVKİFAT ORANLARI BELİRLENİR. (MALZEMELİ VEYA MALZEMESİZ OLARAK TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞMEKTEDİR) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

11 MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

12 HİZMET ALIMLARI GİDER İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ AYLIK TEMİZLİK HİZMET ÖDEMESİ İŞLEMLERİ TL LİK HİZMET ALIM FATURASI TAHAKKUK ÖRNEĞİ Hesap No Hesap Adı Borç Alacak GİDERLER HESABI TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ 20.000 DİĞER KESİLEN DAMGA VERGİSİ 160,68 9/10 KDV KESİNTİSİ 2.135,59 320.11 ÖZEL SEKTÖR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR 17.703,73 835 GİDER YANSITMA HESABI TL LİK TEMİZLİK HİZMET ALIM FATURASI ÖDEME ÖRNEĞİ HESAP NO HESAP ADI BORÇ ALACAK 103.02 GÖNDERME EMİRLERİ HESABI 17.703,73 320.11 ÖZEL SEKTÖR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA DÜZENLENEN KAPATMA FİŞİ ÖRNEĞİ HESAP NO HESAP ADI BORÇ ALACAK 102.01 BANKALAR HESABI 17.703,73 103.02 GÖNDERME EMİRLERİ HESABI Hizmet alımları muhasebe kayıtları örnek kayıtlar gibi olup hizmetin niteliğine göre KDV tevkifat oranları değişmektedir. (Tevkifat uygulamalarında Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 dikkate alınmalıdır.) HİZMET ALIM TÜRÜ TEVKİFAT ORANI GÜVENLİK HİZMET ALIMI 9/10 VERİ HAZIRLAMA VE BİLGİ İŞLEM HİZMET ALIMI GÖRÜNTÜLEME (MR) HİZMET ALIMI YÖNLENDİRME (DANIŞMA) HİZMET ALIMI TEMİZLİK HİZMET ALIMI 7/10-9/10 YEMEK HİZMET ALIMI 5/10

13 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI HAKEDİŞ EVRAK KONTROL SÜRECİ
İhale Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı İlanın Yapıldığına İlişkin Tutanak İhale Komisyon Kararı Sözleşme ve Yasaklı Teyitleri Damga Vergileri (Sözleşme ve Karar Pulu Bedeli) ve Kesin Teminatın yatırıldığına ait Belge Maaş ücret bordrosu primlere ait bildirge e-bildirge ve tahakkuk fişi , banka dekontu, Kdv ve Muhtasar Beyannamenin Vergi Tahsilat Alındı Belgesi İşçi puantaj cetveli, Vardiya takip cetveli, Ceza tutanakları Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Dizi Pusulası, Hak Ediş Raporu Fiyat Farkı Hesap Tablosu, Hak Ediş Özeti, Hak Ediş İcmali Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge Fatura (KDV genel tebliğine uygun KD V tevkifatı kesintisi) Ödeme Emri Belgesi

14 Araç kİralama evrak süreçlerİnde dİkkat edİlmesİ gereken hususlar
Gelir idaresi Başkanlığı’nın 21/06/2012 tarih ve KDVK-63/ maddesinde belirtildiği üzere Servis Taşımacılığı Hizmetleri : 117 Seri No.lu (Güncel tebliğ geçerlidir)KDV Genel Tebliğinin (3.2.11) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmektedir. Elazığ Defterdarlığı tarafından verilen tarih ve 04-4 sayılı özelgede ise araç kiralama hizmet alımında tevkifat konusuna değinilmiştir. gün ve 141 sayılı Kocaeli Vergi dairesi Başkanlığı özelgesi. Maliye Bakanlığı, gün ve B GİB ( /28)- 141 sayılı özelgesi Gelir İdaresi Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı. Ceza tutanakları ve vardiya takip cetveli gibi eki belgeler Sözleşmede öngörülmüşse istenir.

15 HİZMET BİNASI KİRALAMA HAKEDİŞ EVRAK KONTROLÜ
Onay Belgesi Harcama Pusulası Kira Bedeli Hesaplama Tablosu Damga Vergisi Kanununa Göre Bir Nüshadan Fazla Düzenlenen Kağıtların Her Nüshası İçin Ayrı Ayrı Aynı Miktar Ve Nispette Damga Vergisinin Yatırıldığını Gösteren Belge Ya Da Dekont Hizmet Binası Kiralamak İçin Gerekli Kurumlara Yazılan İzin Belgeleri (Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Valilik V.B) Kira Sözleşmesi Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge

16 EĞİTİM GİDERİ HAKEDİŞ KONTROLÜ
Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura Kursa katıldığını gösteren belge (Aslı Gibidir Onaylı) Ödeme Emri Belgesi Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi

17 ELEKTRİK ÖDEMELERİNDE HAK EDİŞ KONTROLÜ
Taahhüt dosyası İmzalı fiyat farkı hesap tablosu (Sözleşmede belirtilmiş ise) Fatura (EPDK ve TÜİK verilerine uygun) SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazıları Ödeme Emri Belgesi DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TKHK /1405 sayılı yazısı T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün /3003 sayılı genelgesi T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün /13316 sayılı genelgesi

18 SU VE DOĞALGAZ HAK EDİŞ KONTROLÜ
Alım Türüne Göre Harcama Talimatı veya İhale mevzuatına göre yapılacak alımlarda Onay belgesi ve 22. maddenin (a/b/c) bentleri kapsamında tek kaynaktan temin edilen mallara ilişkin form Fatura Ödeme Emri Belgesi DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TKHK /1405 sayılı yazısı T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün /3003 sayılı genelgesi T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün /13316 sayılı genelgesi

19 YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ EVRAK KONTROL SÜRECİ
İhale Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı İlanın Yapıldığına İlişkin Tutanak İhale Komisyon Kararı Sözleşme ve Yasaklı Teyitleri Damga Vergileri (Sözleşme ve Karar Pulu Bedeli) ve Kesin Teminatın yatırıldığına ait belge Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yükleniciye yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve eki kesin teminat Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay Yapım işleri hakkediş raporu (MYHBY Örnek 3 ve ekleri) Yapım işleri geçici kabul teklif belgesi ve geçici kabul tutanağı ile kesin kabulünden sonra kesin kabul teklif belgesi ve kesin kabul tutanağı Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge Fatura (Güncel KDV genel tebliğine uygun KDV tevkifatı kesintisi) Ödeme Emri Belgesi

20 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22 NCİ MADDESİNİN (D) BENDİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE YAPTIRILACAK YAPIM İŞİ BEDELLERİNİN ÖDEMELERİNDE Onay Belgesi Yaklaşık maliyet hesap cetveli (idarece hazırlanmışsa – Yapım işlerinde hazırlanması zorunludur) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, (MHB Yönetmeliği eki örnek No:2)  Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, (damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuz) Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, ödeme belgesine bağlanır. NOT: Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

21 İŞ ARTIŞI UYGULANMA KOŞULLARI
1) Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde %10 2) Birim fiyat ile yürütülen ihalelerde %20 3) Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar kurulu kararı ile bu oran % 40'a kadar artırılabilir. 4) Götürü bedel sözleşmeli mal ve hizmet alımlarında iş artışı yapılamaz. 5) Karma sözleşmeli ihalelerde iş artışı a) Birim fiyatlı kısmında %20 b) Anahtar teslim götürü bedel kısmında %10

22 İŞ ARTIŞI YAPILACABİLECEK DURUMLAR
4735 Sayılı Kanuna göre işler aynı sözleşme kapsamında yükleniciye yaptırılabilir. İş artışı, öngörülmeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkmalıdır. Artışa konu işler esas proje içinde kalmalıdır. İş artışı, idareyi külfete sokmamalıdır.( Asıl işten ayrılmamasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması) İş artışı işin tamamlanması amacıyla yapılmalıdır

23 İŞ ARTIŞI ÖDEME SÜRECİ ve HAKEDİŞ KONTROLÜ
% 20 İş artışı onay belgesi Sözleşme Damga Vergisi ve Ek Kesin Teminat Mal alımında TİF ve muayene kabul komisyon raporu Hizmet alımında ise; hizmetin türüne göre ve sözleşmede belirtilen maddelere istinaden dosyada olması gereken genel belgeler şu şekildedir: Maaş Ücret Bordrosu, Primlere ait E-Bildirge ve Tahakkuk Fişi, Banka dekontu, Kdv ve Muhtasar Beyannamenin Vergi Tahsilat Alındı Belgesi İşçi puantaj cetveli, Vardiya takip cetveli, Ceza tutanakları Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Dizi Pusulası, Hak Ediş Raporu Fiyat Farkı Hesap Tablosu, Hak Ediş Özeti, Hak Ediş İcmali Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge Fatura (Güncel KDV genel tebliğine uygun KDV tevkifatı kesintisi) Ödeme Emri Belgesi

24 İŞ ARTIŞLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!
TKHK Tarih ve nolu yazısında da belirtildiği üzere sözleşme karar pulunun kesilmemesi gerekmektedir. Sözleşmede iş artışı maddesinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Sözleşmede belirtilen birim fiyatlarla iş artışının yapıldığı kalemler üzerindeki artış miktarı ve birim fiyat düzgün hesaplanmış olması gerekmektedir. 4735 Sayılı Kanunun 12. maddesi ve 4734 Sayılı Kanunun 43. maddesi gereğince ; Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilmektedir.

25 Daire başkanlığımız sitesinde hizmet
hak ediş evraklarına ulaşabileceğiniz sayfa

26 Sonraki bu sayfa ise hizmetleri görüp indirilebileceğiniz alandır

27 TEŞEKKÜRLER SAYGILARIMLA …


"MERKEZ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları