Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Erkan KARAARSLAN Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Erkan KARAARSLAN Dr."— Sunum transkripti:

1 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Erkan KARAARSLAN Dr. Ahmet OZANSOY Önder YEĞER Hüseyin SOYLU

2 Neler Değişti? (1)  14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu.  Mevcutlardahil,tümbüyükşehirbelediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi.  İlçe belediyelerinin sınırları, ilçe mülki sınırı olarak belirlendi.  Büyükşehir Belediyesinedönüştürülenvedaha öncesinde Büyükşehir Belediyesi olan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve beldelerin tüzel kişilikleri kaldırıldı.  Mevcut vekurulanBüyükşehirBelediyelerinin illerdekiİlÖzelİdarelerinintüzel 2 bulundukları k Dr. i A ş hm il e i t O k Z l A e NS r O i Y kaldırıldı.

3 Neler Değişti? (2)  BüyükşehirBelediyesınırlarıiçinde27yeniilçe kuruldu.  Büyükşehir Belediyesinin kuruluş koşulları değiştirildi.  30ildeÖzelİdareleryerineYatırımİzlemeve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu.  Belediyelere, mahalleye dönüşen köylerde ticari amaç taşımayan yapılar için tip mimari projeler ve mühendislik projesi yapma/yaptırma yetkisi verildi.  Büyükşehir yetki alanındaki yerler genişledi 3

4 Neler Değişti? (3)  Büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 52 ilde, nüfusu 2000’den az belediyeler başka hiçbir özellik göz önünde bulundurulmadan kapatılarak köye dönüştürüldü.  Tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüşen belediyelerden 06/12/2012 tarihine kadar Belediye Kanunu’nun 8’inci maddesindeki usule uygun olarak katılımla nüfusunu 2.000üzerineçıkaranlartüzelkişiliklerinidevam ettirecektir.  Tüzel kişiliğikaldırılarakköyedönüşenbelediyelerin komşu oldukları il, ilçe ve nüfusu 2.000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye meclisi kararı ile mahalle olarak katılmalarına imkan sağlandı. 4

5 Neler Değişti? (4)  Büyükşehir Belediyelerininamatörsporkulüplerine nakdi yardım yapabilmesine izin verildi.  Büyükşehir Belediyelerinin,sporuteşvikamacıyla hemşehrilerinespormalzemeleriverebilmesine verildi. izin  Büyükşehir Belediyelerinin,yurtdışımüsabakalarda derece alan veya üstün başarı gösteren teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere meclis kararıyla ödül verebilmesi imkânı geldi.  Ortakhizmetler veprojelerinyapılmasında“kamu yararı”yerine“belediyekanunundaverilengörevler alınması kapsamında sağlandı. olupolmadığı”ölçütününesas 5

6 Neler Değişti? (5)  Büyükşehir Belediyeleri, “Mabet” yapabilme yetkisi verildi.  Büyükşehir Belediyelerininilçebelediyelerinedevredecekleri görevlerde değişiklikler yapıldı.  İlçe BelediyelerineyetkidevriileilgiliolarakBüyükşehir Belediye Başkanından görüş alınması gerekliliği kaldırıldı.  Büyükşehir Belediyeleri, elektronik haberleşme altyapısı işletebilecektir. kurup  Belediyeler elektronikhaberleşmeistasyonlarınayerseçim belgesi verebilmesi (Bu yetki büyükşehirlerde büyükşehir belediyesine ait).  Madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında yetki Valiliklere verildi.  Ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcilerinin UKOME üyesi olmaları sağlandı.

7 Neler Değişti? (6)  Belediyeler; özürlülerle ilgili dernek ve vakıflara ancak; kamuya yararlı dernek statüsünde olması veya BakanlarKuruluKararıilevergimuafiyetitanınmışvakıf olması halinde ortak hizmet projesi gerçekleştirebileceklerdir.  Belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketlere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesi (bütçeden yardım yapılması) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10’uncu maddesi (yardım ve işbirliği) uygulanmayacaktır.  Büyükşehir Belediyelerinin bazı varlık ve kaynaklarını şirketler aracılığıyla yarışma ve rekabet şartları oluşmadan üçüncü kişilere kiralama yetkisi kaldırıldı. Dr.Ahmet OZANSOY 7

8 Neler Değişti? (7)  Özel idaredenetimkomisyonundaçalışacakgörevlilereverilecek ücretler belediye yasasındaki hükümlere uyumlu hale getirildi.  İl encümeninin üye sayısı azaltıldı.  İl Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantıların yapılma ve karar alma şekline ilişkin düzenlemeler yapıldı.  İlÖzelİdaresibütçesininsüresiiçindekesinleşmemesidurumunda karar, Danıştay yerine İçişleri Bakanı tarafından verilecek.  Genel bütçe vergi gelirlerinden, özel idarelere ve belediyelere ayrılan pay oranları değişti.  Gelişmişlik endeksine göre yapılacak sıralama sonrasında eşitliği bozan ilçenin son gruba eklenmesi uygulamasına son verildi.  Büyükşehir ilçe belediyelerin paylarının dağıtımında nüfus kriterine ek olarak yüzölçümü kriteri de getirildi.  Büyükşehir Belediyelerineayrılanpaylardandoğrudanhesaba aktarılacak pay oranı değişti. Kalan kısmın büyükşehir belediyelerine dağıtımında nüfus kriterine ek olarak yüzölçümü kriteri getirildi.

9 Neler Değişti? (8)  Küçük belediyeler için kullanılan denkleştirme ödeneğinin dağıtım esasları değişti.  2464 sayılıBelediyeGelirleriKanunundayapılan düzenlemeyle mükelleflerden yolharcamalarınakatılmapaylarının alımızorunluolmaktançıkarılıpmeclis kararına bağlı olarak ihtiyari hale geldi.  Pasaport Kanunu’ndayapılandeğişiklikle,Valive pasaport BüyükşehirBelediyeBaşkanlarınadiplomatik taşıma hakkı verildi.  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli idare birliklerinin taşıtlarına vergi muafiyeti getirildi. 9

10 6360 Sonrası Ne Olacak? 6360sayılıKanunsonrasındailkyerelgenel seçim tarihinde; BazıBazı ilbelediyeleribüyükşehirbelediyesi haline gelecek.  Bazı belediyeler (belde belediyeleri) kapanıp büyükşehire dahil olacak.  Bazı belediyeler büyükşehir kapsamında ilçe belediyesi olacak.  Nüfusu 2000’inaltındakitümbelediyeler kapanacak.

11 Yeni Büyükşehirler  Aydın  Balıkesir  Denizli  Hatay  Malatya  Manisa  Kahramanmaraş  Mardin  Muğla  Ordu  Tekirdağ  Trabzon  Şanlıurfa  Van  Tüm eskiveyenibüyükşehir sınırlarıilmülki belediyelerinin sınırlarıdır.  16 eski, 14 yeni olmak üzere toplam 30 büyükşehir olmuştur.  Köy vebeldebelediyelerinintüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler isebeldeismiyletek belediyesine mahalle olarak bulundukları bağlıilçenin katılmıştır.  Büyükşehirlerdeki, bucaklarvebucak teşkilatları kaldırılmıştır.  İlözelidarelerinin tüzelkişiliği 12 kaldırılmıştır.

12 BÜYÜKŞEHİR’İN TANIMI 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 3/a maddesi: ESKİ HALİ: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir. YENİ HALİ: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir. Yeni düzenlemenin eskisinden temel farkı; Büyükşehir Belediyesinin sınırlarının ne olduğudur. Eski halinde Büyükşehir Belediye sınırları “en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesi” iken yenidüzenlemede sınırları”dır. BüyükşehirBelediyesınırları“ilmülki 23

13 BÜYÜKŞEHİR KURULMASI 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 4’üncü maddesi: ESKİ HALİ: Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. YENİ HALİ: Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir Yeni düzenlemenin eskisinden temel farkı; fiziksel yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın, toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il belediyelerinin kanunlabüyükşehir olmasıdır. belediyesinedönüştürülebilecek 24

14 BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI 5216sayılı maddesi: BüyükşehirBelediyesiKanunu’nun 5’inci ESKİHALİ:Büyükşehirbelediyelerininsınırları,adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır. İlçebelediyelerininsınırları,builçelerin,büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. İlkkademebelediyelerinin, dışında belediye sınırı olamaz. büyükşehirbelediyesınırları YENİHALİ:Büyükşehirbelediyelerininsınırları,ilmülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır. 25

15 DEVİR-TASFİYE-PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU 6360 sayılı Kanun’daki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından; bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygungöreceğikurumvekuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bukomisyonayardımcıolmaküzerevalinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir. Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesi hükümleri uygulanır. 26

16 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELEDİYELERİN VE KÖYLERİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler; mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurumvekuruluşlarınaolanalacakve borçlarını katılacaklarıilçebelediyesine06Ocak2013tarihine kadar bildirir. Tüzelkişiliğikaldırılanbelediye mahkemelerdesürendavalarında veköylerin katıldıklarıilçeilçe belediyesi taraf olur. 27

17 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ OLAN BELEDİYELERCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERDEN BÜYÜKŞEHİRE DEVREDİLECEK OLANLAR Büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen; su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetleribüyükşehirbelediyesineveyailgilibağlı kuruluşa devredilecek.

18 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELEDİYELERİN VE KÖYLERİN ONAYA BAĞLI OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER  Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin; taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır.  Henüz ilçebelediyesioluşmamışyerlerdebildirimleril belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir.  Tüzelkişiliğikaldırılanbelediyeveköylerintaşınmazlarının satışıilevadesitüzelkişiliğinsonaereceğitarihiaşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.

19 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELEDİYELERİN VE KÖYLERİN YASAKLARI Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler; Nakil hiçbir Aralık yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere şekilde yeni personel alımı yapamaz. (06 2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur alımları hariç) 06 Aralık 2012 tarihinden itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi (ilk mahalli idareler genel seçim tarihini) geçecek şekilde yeni hizmet alımı yapamaz. 06 Aralık 2012 tarihinden itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi (ilk mahalli idareler genel seçim tarihini) geçecek şekilde mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alım sözleşmesi düzenleyemez. 30

20 BELEDİYE VE KÖY VARLIKLARININ DEVRİ  Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin; personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre  bakanlıklara,  büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya  ilçe belediyesine devredilir.  Devir işlemiilkmahalliidarelergenelseçimi itibarıyla uygulamaya konulur. Belediye hizmetlerinin aksaması hâlinde, valiler seçim tarihinden itibaren 6 aylık sürede, 6360 sayılı Kanun’la kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. 31

21 DEVREDİLEN TAŞINMAZLARIN KAYDI VE KULLANIMI  Maliye Hazinesi’ne devredilen taşınmazlar 06/12/2012 tarihi itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır.  Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır. 32

22 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DÖNÜŞEN İL BELEDİYESİNİN VARLIKLARI Büyükşehirbelediyesinedönüşenil belediyesinin sahip olduğu; her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre  büyükşehir belediyesi ve  ilçe belediyeleri ile  bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır. 33

23 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ OLAN BELEDİYELERCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERLE İLGİLİ VARLIKLAR Büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen; su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır. 34  personel,  her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve  bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik ve borçları, yatırım,alacakalacak

24 DEVREDİLEN PERSONEL HAKKINDAKİ İŞLEMLER  Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanun’un 50’nci maddesi (personel devri) hükümleri uygulanır.  Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanun’un 22/6’ncı maddesi (mali hakların 3 yıl süreyle saklı tutulması) hükümleri de uygulanır.  Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanun’un ek 2’nci maddesi (birleşme ve katılma halinde devir işlemleri) hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesine göre yapılan ödeme (denge tazminatı) dikkate alınmaz.  Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu işsözleşmesibulunanişçilerbakımından,yenileri işlemindenöncetabi düzenleninceyekadardevirveyanakil oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından, 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

25 5393 SAYILI KANUN’UN 50’NCİ MADDESİ (Personel Devri)  Bu Kanunun 8 (Birleşme ve Katılma) ve 11 inci (Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi) maddeleri uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kadroları ve personeli; katılma hâlinde katıldıkları belediyeye, köye dönüştürülme hâlinde ilgili il özel idaresine devredilir.  Devredilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.  Devredilen personelden durumlarına uygun boş kadro olmayanların veya mevcut kadro unvanı ile atamaları yapılamayanların kadro unvanları 3 ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla değiştirilir. Bu değişiklikten itibaren 1 ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu personel, atama işlemleri yapılıncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler.  Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanların, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ekgösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması hâlinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi olmaksızın tazminat olarak ödenir.  Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il özel idaresi adına vize edilmiş s D a r y.A ıl h ı m r. et OZANSOY 36

26 İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL HAKKINDAKİ İŞLEMLER  Belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon; ilgili idarelerden gönderilen listeleri, 5393sayılıBelediyeKanunu’nun49’uncumaddesindeki(norm kadro ve personel istihdamı) oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile Nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar.  Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar.  Vali tarafındanonaylananlisteler10güniçerisindeİçişleri Bakanlığı’na bildirilir.  İçişleri Bakanlığı’ncada,atamateklifleriyapılmaküzereDevlet Personel Başkanlığı’na bildirilir. Dr.Ahmet OZANSOY 37

27 İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELDEN MEMUR OLANLARIN DURUMU  Devredilen ihtiyaç fazlası personelden; 657 sayılı Kanun’a tâbi memur kadrolarındaki personel; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22’nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir.  Nakledilen personeldendevirtarihiitibarıylamüdürvedahaüstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de (mali hakların 3 yıl süreyle saklı tutulması) uygulanır ve 3 yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar.  Ancak, 4046 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme (denge tazminatı) dikkate alınmaz.  Personel nakledildiğikurumdagörevebaşlayıncayakadareski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır. Dr.Ahmet OZANSOY 38

28 İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELDEN TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİOLANLARIN DURUMU  Devredilenihtiyaç Kanun’un49’uncu fazlasıpersonelden;5393sayılı maddesikapsamındaistihdam bildirim edilen unvanı tamzamanlısözleşmelipersonel; esasalınarakDevletPersonelBaşkanlığınca, kendisine bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır.  Bukapsamdaatanansözleşmelipersonelinmalive sosyalhaklarısözleşmesüresisonunakadar göre devredildiğitarihtekisözleşmehükümlerine uygulanır.  Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır. Dr.Ahmet OZANSOY 39

29 İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELDEN İŞÇİ OLANLARIN DURUMU  Devredilen Kanunu’natâbisürekliişçistatüsündeistihdam ihtiyaçfazlasıpersonelden;4857sayılıİş edilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca, kendisine bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara atanır.  Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.  Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve 5 iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun17’ncimaddesindebelirtilenihbarsüresi sona 40 beklenilmeksizinveihbartazminatıödenmeksizin e D r r. d Ah i m r e i t l O ir ZA. NSOY

30 İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELİN KADRO İŞLEMLERİ  Devredilecek ihtiyaç fazlası personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığı’nca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.  İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.  Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir.  Nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.  Bu kapsamda ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. Dr.Ahmet OZANSOY 41

31 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALKAN İDARELERE YAPILAN BAĞIŞLAR  Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.  Diğer bağışveyardımlarhakkında5018sayılıKamuMalî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. TÜZEL KİŞİLİĞİ KALKAN İDARELERDE KÖY KORUCULARI  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler.  Bunlar 442 sayılı Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Buyerleriçinihtiyaçolmasıhâlindeaynıusulleyeni 42 görevlendirmeler yapılabilir. Dr.Ahmet OZANSOY

32 MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDE YAPILACAK TİP MİMARİ PROJELER (MD.3/1)  İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri bu Kanun’a göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayanyapılariçinyürürlüktekiimar doğrultusundayöreningeleneksel,kültürelve mevzuatı mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır.  Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir.  Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.  Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. Dr.Ahmet OZANSOY 43

33 MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDE İŞLETME RUHSATLARI  Mahalleye dönüşenköylerde,06/12/2012tarihiitibarıyla5490sayılı UlusalAdresBilgi NüfusHizmetleriKanunu’nagöreoluşturulan Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesisniteliğindeolmayantarımvehayvancılıkamaçlı yapılardaki işletmeler ile buyerlerdeoturanlarınihtiyaçlarınıkarşılayacakbakkal,manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır.  Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, 06/12/2012 tarihine kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır.  Bu yapılar elektrik, su vb. kamu hizmetlerinden yararlandırılır.  Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir. Dr.Ahmet OZANSOY 44

34 MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDE EMLAK VERGİSİ VE BELEDİYE GELİRLERİ İLE İÇME SUYU ÜCRETLERİ  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren alınması gereken emlak vergisi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. 06/12/2012 tarihinden önce tarh edilmemiş yol harcamalarına katılma payları, Belediye Meclisi kararıyla alınmayabilir.  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. 5216 sayılı Kanun, Geçici Madde 2: Büyükşehir belediye sınırları; İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur. Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Dr.Ahmet OZANSOY 45

35 MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDE GELİR VERGİSİ MUAFİYETLERİ  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde gezici olarak her türlü sanat işleriyle uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir işyeri açmak suretiyle yapanlardan basit usule tâbi olmanın genel şartlarını taşıyanlar, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergiden muaf esnaf sayılır (GVK-Md.9/1-3).  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gelir vergisinden istisnadır (GVK-Md.23/1).  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; köy muhtarı ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gelir vergisinden istisnadır (GVK-Md.23/5).  Tüzel kişiliğikaldırılanköylerde;ebe,sünnetçi,sağlıkmemuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanların elde ettikleri gelir, 31/12/2017tarihinekadar (butarihdâhil)gelirvergisindenistisnadır ( D G r. V Ah K m - e M t O d ZA.6 NS 6 O /1 Y -5). 46

36 YENİ İLÇE BELEDİYELERİNİN İLK YIL BÜTÇESİ ve KADRO İŞLEMLERİ  Altıeylül,Antakya,Arsuz,Artuklu,Battalgazi,Defne,Dulkadiroğlu,Efeler, Ergene,Eyyübiye,Haliliye,İpekyolu,Kapaklı,Karaköprü,Karesi,Menteşe, Merkezefendi, Süleymanpaşa, Onikişubat,Pamukkale(Akköy), Şehzadeler, Tuşba,Ortahisar, Payas, Yeşilyurt, Seydikemer, Yunusemre büyükşehir ilçe belediyelerine 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından 3 katı artırımlı olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.  Yeni kurulan ilçelerin ve YİKB’nın ihtiyacını karşılamak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı KHK’ye eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tâbi değildir. 06/12/2014 tarihine kadar 190 sayılı KHK’nin 9’uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dr.Ahmet OZANSOY 47

37 BELEDİYELERİN YENİ KATILAN ALANLARDA HİZMET YAPABİLMESİ ve YENİ KURULAN İLÇELERE İLİŞKİN İŞLEMLER  Adana, Ankara,Antalya,Aydın,Balıkesir,Bursa,Denizli, İzmir, Mersin, Diyarbakır,Eskişehir,Erzurum,Gaziantep,Hatay, Kahramanmaraş,Kayseri,Konya,Malatya,Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van belediyeleri yetkili organlarının kararıyla 6360 sayılı Kanun’la sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir.  Teşkilatlanma tamamlanıncayakadaryenikurulanilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.  Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir. Dr.Ahmet OZANSOY48

38 ÜYELERİ KAPATILAN MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN DURUMU  6360 sayılı Kanun’la tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresiveköylerdenoluşanveya06/12/2012tarihinden itibarenamaçlarıortadankalkacakolanmahalli birlikleri,ilkmahalliidarelergenelseçiminden idare önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.  Tüzüklerinde hükümbulunmayanhallerde;6360sayılı Kanun’un devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır.  Bu birlikler, 06/12/2012 tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme yapamazlar ve borçlanma yapamazlar. Dr.Ahmet OZANSOY49

39 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ belediyesininyetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentseltasarım projelerineuygun bulunan olarakbuyerlerecephesi ilişkin yapılara koymak; yükümlülükler ilân vereklamasılacakyerlerive ESKİ HALİ: (5216, Md.7/1-g)YENİ HALİ: (5216, Md.7/1-g) Büyükşehir bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Dr.Ahmet OZANSOY Büyükşehir alanındaki merkezine belediyesinin mahalleleri bağlayan yetki ilçe yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentseltasarım projelerineuygun olarakbu yapılara yerlerecephesibulunan ilişkinyükümlülükler koymak; ilân vereklamasılacakyerlerive bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 50

40 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELESİNİN TAHLİYE KONUSUNDA İLÇE BELEDİYESİNE YARDIM GÖREVİ ESKİ HALİ: (5216, Md.7/1-z) Afetriskitaşıyanveyacanvemal açısındantehlikeoluşturan güvenliği binaları yıkmak. insandantahliyeetmekve YENİ HALİ: (5216, Md.7/1-z) Afetriskitaşıyanveyacanvemal güvenliğiaçısından binalarıtahliye tehlikeoluşturan etmeveyıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. ESKİ HALİ: (5216, Md.7/3-f) İlçebelediyeleriningörevveyetkileri şunlardır: YENİ HALİ: (5216, Md.7/3-f) İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. İLÇE BELEDİYELERİNİN AFET RİSKİ TAŞIYAN BİNALARI TAHLİYE ETME GÖREVİ Dr.Ahmet OZANSOY51

41 BÜYÜKŞEHİR ve İLÇE BELEDİYELERİNİN MABET YAPIM VE BAKIM-ONARIM GÖREVİ, ÜCRETSİZ SU VEREBİLMESİ ESKİ HALİ: (5216, Md.7/1-n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgilibina bakımını, gerekli sağlamak. vetesislerinhertürlü onarımınıyapmakve malzemedesteğini YENİ HALİ: (5216, Md.7/1-n) Gerektiğinde mabetler, sağlık, eğitim vekültürhizmetleriiçinbinave ve tesisleryapmak,kamukurum kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. Dr.Ahmet OZANSOY52

42 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIM ESKİ HALİ: (5216, Md.7/1-m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane,müze, benzeri işletmek spor, yerleri dinlence, yapmak, eğlenceve yaptırmak,veyaişlettirmek; sporkulüplerine gerektiğindeamatör malzemevermekvegereklidesteği arasında sağlamak,amatörtakımlar spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. ESKİ HALİ: (5216, Md.7/1-m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyaldonatılar,bölgeparkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane,müze, benzeri işletmek amatör spor, yerleri dinlence, yapmak, eğlenceve yaptırmak, gerektiğinde veyaişlettirmek; sporsporkulüplerine malzeme nakdi yardım yapmak, vermek amatör vegerekli takımlar desteğisağlamak, arasındaspor içive başarı müsabakalarıdüzenlemek,yurt yurtdışımüsabakalardaüstün gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. Yardım; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Dr.Ahmet OZANSOY53

43 İLÇE BELEDİYELERİNE DEVREDİLEBİLECEK GÖREV ve YETKİLER ESKİ HALİ: (5216, Md.7/2.fıkra) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye kararıileilçeveilk belediyelerinedevredebilir, yapabilirler. meclisi kademe birlikte ESKİ HALİ: (5216, Md.7/2.fıkra) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l),(s),(t)bentlerindekigörevleriile ve temizlikhizmetleriveadres numaralandırmayailişkin kararıile görevlerini belediyemeclisiilçeilçe belediyelerine yapabilirler. devredebilir,birlikte Dr.Ahmet OZANSOY54

44 İLÇE BELEDİYELERİNİN MABET YAPMA VE BAKIM-ONARIM GÖREVİ ESKİ HALİ: (5216, Md.7/3-d) İlçe Belediyesinin görevleri; 775sayılıGecekonduKanunu’nda yetkileri belediyelereverilen kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlenceyerleriileparklarıyapmak;yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. ESKİ HALİ: (5216, Md.7/3-d) İlçe Belediyesinin görevleri; 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar,gençlerveçocuklara hizmetler yönelik sunmak; sosyalvekültürel mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. MADDE 7- (Son Fıkra) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

45 ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME) ESKİ HALİ: (5216, Md.9/1) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içindeyürütülmesiamacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarıkendibelediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. YENİ HALİ: (5216, Md.9/1) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 56

46 KAMU-ÖZEL KURULUŞLAR VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE ORTAKLAŞA PROJE YAPMA ESKİ HALİ 5216 sayılı Kanun, Md.24/n. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri n) Kamu yararı görülen konularda yurt içiveyurtdışı vesivil kamusektörü,özel toplumörgütleriyle sektör birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. Bu bent «Kamu yararı kavramı, kuralı uygulayıcı makamda bulunanlarla, kural uyarınca yapılan giderleri denetleyici konumundaki kişilere göre farklı değerlendirme ve sonuçlara yol açabileceği vebelirlilikunsuruaçısındanhukuk devleti güvenliğivedolayısiylehukuk ilkesiylebağdaşmadığı»gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş idi. YENİ HALİ: 5216 sayılı Kanun, Md.24/n. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. Dr.Ahet OZANSOY57

47 BELEDİYE ŞİRKETİ İŞLERİNİN İHALESİZ DEVİR YASAĞI ESKİ HALİ 5216 sayılı Kanun, Md.26. Şirket Kurulması Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, hafriyat mülkiyetiveyatasarrufundaki sahalarını,topluulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Dr.Ahmet OZANSOY YENİ HALİ: 5216 sayılı Kanun, Md.26. Şirket Kurulması Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev vehizmetalanlarında,ilgilimevzuatta şirketleri belirtilenusulleregöresermaye kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasınaortakolduğuşirketlere,8/9/1983 Kanunu belediye bedelle tarihlive2886 sayılı Devletİhale hükümlerinetâbiolmaksızın meclisincebelirleneceksüreve işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. 58

48 BELEDİYELER ARASI KOORDİNASYON VE OTOPARK PARALARI ESKİ HALİ 5216 sayılı Kanun, Md.27/1. Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon Büyükşehirkapsamındaki belediyeler getirilmesi arasındahizmetlerin bakımındanuyum büyükşehirbelediyesi yerine vekoordinasyon, tarafındansağlanır. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. YENİ HALİ: 5216 sayılı Kanun, Md.27/1. Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. … İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz Dr.Ahmet OZANSOY59

49 BİRLEŞME VE KATILMA ESKİ HALİ 5393 sayılı Kanun, Md.8/4. Birleşme ve Katılma … Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma kurulması yoluyla için yeni bir belde belde nüfusunun düşmemesi ve yeni 100.000'denaşağı kurulacakbeldeninnüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır. YENİ HALİ: 5393 sayılı Kanun, Md.8/4. Birleşme ve Katılma … Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 20.000'den az olmaması şarttır. PROBLEM: Değişiklik sonrasında yeni kurulacak bir beldenin nüfusunun 20.000’den az olamayacağını anlıyoruz. Ancak büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ilçe belediyeleri dışında bir belediye türü kurulamayacağına göre, bunu yeni bir ilçe kurulması halinde ilçenin nüfusu 20.000’den az olursa bu ilçe için belediye kurulamaz mı anlayacağız, bu net değildir. Mecliste muhalefet milletvekilleri bu hususu dile getirmişler ancak bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dr.Ahmet OZANSOY 60 ?

50 MAHALLE YÖNETİMİ ESKİ HALİ: 5393, Md.9/2. Mahalle ve Yönetimi … Belediyesınırlarıiçinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. YENİ HALİ: 5393, Md.9/2. Mahalle ve Yönetimi … Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz. PROBLEM: Özellikle büyükşehir belediyeleri sınırları çerçevesinde yer alan köylerin mahallelere dönüştürülmesi nedeniyle nüfusu 500’ün altında olan köyler, başka bir köy ile birleşerek bir mahalle oluşturmak zorunda kalacaktır. Nüfusu 500’ün altında olan köylerin birleşeceği köyler ile arasındaki mesafenin uzaklığının ne kadar olacağı hesaplanmamıştır. Bu nedenle seçilecek olan muhtarın, hangi köyde olacağı belirsizdir. Her halükarda köylüler yasal işlemleri için muhtara ulaşmakta zorlanacaklar ve bu zorlanma nedeniyle de uygulamada aksaklıklar olacaktır. Dr.Ahmet OZANSOY 61

51 ORMAN KÖYLÜLERİNİN HAKLARI ESKİ HALİ 5393 sayılı Kanun, Md.12. Kararlarının Uygulanması ve Nüfus … YENİ HALİ: 5393 sayılı Kanun, Md.12. Kararlarının Uygulanması ve Nüfus … Mevzuatla ormanköylerive orman köylüsüne tanınan hak, sorumlulukve imtiyazlar ikenmahalleye ormanköyü dönüşen yerler için devam eder. Bir belediyeye katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam eder. Dr.Ahmet OZANSOY62

52 KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN KONUKEVİ AÇMA GÖREVİ ESKİ HALİ 5393 sayılı Kanun, Md.14/1-a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir korumaevleri KALDIRILDI) açar.açar.(BUCÜMLE(BUCÜMLE YENİ HALİ: 5393 sayılı Kanun, Md.14/1-a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte şartıyla; olmak a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (BU CÜMLE 63 EKLENDİ) Dr.Ahmet OZANSOY belediyeleriilenüfusu50.000'igeçen belediyeler,kadınlarveçocuklariçin 100.000’inüzerindekibelediyeler, kadınlarveçocuklariçinkonukevleri

53 SPORU TEŞVİK GÖREVİ ESKİ HALİ 5393 sayılı Kanun, Md.14/1-b. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a)… b)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına edebilir. uygunolarakyenideninşa öğrencilere,amatörspor Gerektiğinde, kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstünbaşarıgösterenveyaderecealan ödül (BU sporculara belediye meclisikararıyla yapabilir. verebilir.Gıdabankacılığı CÜMLE DEĞİŞTİRİLDİ) sporculara, verebilir. YENİ HALİ: 5393 sayılı Kanun, Md.14/1-b. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a)… b)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlüaraç,gereçvemalzemeihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve mabetlerin yapımı,bakımı, onarımını yapabilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül 64 işletebilir; Dr.Ahmet OZANSOY

54 ÜCRET KARŞILIĞI BAZ İSTASYONU YER SEÇİM BELGESİ VERME YETKİSİ 5393 sayılı sayılı Belediye Kanunu’nun «Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları» başlığını taşıyan 15’inci maddesinin ilk fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, Verilecek yerseçimbelgesikarşılığındaalınacakücretUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Dr.Ahmet OZANSOY 65

55 DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK YARDIMLAR VE ORTAK PROJELER ESKİ HALİ 5393 sayılı Kanun, Md.75/1-c. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a)… b)… c)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. YENİ HALİ: 5393 sayılı Kanun, Md.75/1-c. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a)… b)… c)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf veSanatkârlarMeslekKuruluşlarıKanunu ileortak kapsamınagirenmeslekodaları hizmetprojelerigerçekleştirebilir.Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet mülki gerekir. projeleriiçinmahallinenbüyük idareamirininiznininalınması Dr.Ahmet OZANSOY66

56 DERNEK VE VAKIFLARA YARDIM YASAĞI 5393 sayılısayılıBelediyeKanunu’nun«DiğerKuruluşlarlaİlişkiler» başlığını taşıyan 75’inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir: 5018sayılıKamuMalîYönetimiveKontrolKanunu’nun29’uncuyönetim29’uncuyönetim maddesininbirincifıkrasınınikincicümlesi(Ancak,genel kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararıgözetilerekdernek,vakıf,birlik,kurum,kuruluş,sandıkvebenzeri teşekküllere yardım yapılabilir.) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10’uncu maddesi (…5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. …); belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. Dr.Ahmet OZANSOY67

57 VERGİ GELİRLERİNDEN PAYLARIN DAĞILIMI ESKİ HALİ 5779sayılıİl Özelİdarelerineve GenelBütçeVergi Belediyelere Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, Md.2/2-3 Payların Hesaplanması ve Oranı Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının; yüzde 2,85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15’i il özel idarelerine ayrılır. Büyükşehirbelediyesınırları yapılangenelbütçevergi tahsilâtı toplamının yüzde 5’i ile genel bütçevergigelirleritahsilâtıtoplamı üzerindenbüyükşehir belediyelerineayrılanpayların 30’ubüyükşehirbelediyepayı ayrılır. içinde gelirleri ilçe yüzde olarak YENİ HALİ: 5779 sayılı Belediyelere Gelirlerinden İlÖzelİdarelerineve GenelBütçeVergi PayVerilmesiHakkında Kanun, Md.2/2-3 Payların Hesaplanması ve Oranı Genelbütçevergigelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılır. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede (akaryakıt) yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtıtoplamıüzerinden belediyelerine büyükşehirlerdekiilçe ayrılan payların yüzde 30’ubüyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Dr.Ahmet OZANSOY68

58 GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE DAĞITILACAK PAY ESKİ HALİ 5779 sayılı Kanun, Md.5/2 BelediyePaylarınınTahsiline Esaslar Ayrılan belediye payının; yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılır. Gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, ilçeler gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş ilçeden en çok gelişmiş ilçeye doğru ve eşit sayıda ilçeyi içeren beş gruba ayrılır. İlişkinİlişkin Eşitliği Belde ilçenin bozanilçesongrubailaveedilir. belediyelerinebağlıbulundukları endeksdeğeriuygulanır.Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren D b r e.A le h d m i e y t e O le Z r A i N n S n O ü Y fuslarına göre dağıtılır. YENİ HALİ: 5779 sayılı Kanun, Md.5/2 Belediye Paylarının Tahsiline İlişkin Esaslar … Gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır. 69

59 GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE DAĞITILACAK PAY 5779 sayılı yasaya göre GBV Gelirlerinden ilçe belediyelerine ayrılan pay; %80 Nüfusa göre eşit, %20 Kalkınma Bakanlığınca belirlenen gelişmişlik endeksine göre ilçeler beş eşit gruba ayrılarak dağıtılmaktadır. En az gelişmişten başlayarak, o % 23’ü birinci gruba, o % 21’i ikinci gruba, o % 20’si üçüncü gruba, o % 19’u dördüncü gruba, o % 17’si beşinci gruba, dağıtılmaktadır. Belde belediyeleri ölçeğinde gelişmişlik endeksi olmadığından bağlı bulundukları ilçe ile birlikte değerlendirilmektedir. SORUN:Kanunherilçenineşitsayıdabeldesiolduğuveyineher grubundaeşitnüfusasahipolduğukurgusuyla grupta2.101.166,beşincigrupta yapılmıştır. 14.685.397 Ancak, nüfus 70 örneğinbirinci bulunmaktadır.

60 71 GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ GRUPLAR ve DAĞITIM ORANLARI 2011 MEVCUTYENİ DURUM  İl ve ilçe belediyeleri gelişmişlik endeksine göre (belediye sayılarına göre) 5 eşit gruba ayrılmıştır. (Uygulamada buna uyulmamıştır.)  Belde belediyeleri bağlı olduğu ilçenin grubuna ilave edilmiştir.  Eşitliği bozan il veya ilçe bir sonraki gruba ilave edilmiştir.  İl, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik endeksine göre sıralanarak, nüfus esasına göre 5 eşit gruba ayrılmıştır.  Belde belediyelerinin endeksi belirleninceye kadar bağlı bulunduğu ilçenin endeksine tabi tutulmuştur.  Eşitliği bozan il veya ilçe eşitlik sağlanacak şekilde bir önceki veya bir sonraki gruba ilave edilmiştir. BELEDİYE SAYISI NÜFUSKİŞİ BAŞINA BELEDİYE SAYISI NÜFUSKİŞİ BAŞINA 1.GRUP (EN AZ GELİŞMİŞ) (%23) 3832.101.166 151,99 TL 1.1455.550.804 57,53 TL 2.GRUP (%21) 5222.473.131117,90 TL8185.561.07852,43 TL 3.GRUP (%20) 6383.019.02391,99 TL3705.476.98850,70 TL 4.GRUP (%19) 5775.390.89048,94 TL2535.704.14446,25 TL 5.GRUP (EN ÇOK GELİŞMİŞ) (%17) 67114.685.397 16,07 TL 2055.376.593 43,90 TL TOPLAM2.79127.669.6072.79127.669.607

61 72 ÖRNEKLER GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLBELEDİYENÜFUSTAHAKKUKKANUN SONRASI ERZİNCAN 102.17321.957.91925.689.900 AĞRIAĞRIAĞRIAĞRI100.98129.559.15025.564.904 BİNGÖL 87.91822.018.81722.257.804 MUŞ 75.77224.075.05719.569.297 BİNGÖLKİĞI3.328829.860842.535 BİNGÖLADAKLI3.3561.178.630866.739 ORDUKIZILELMA2.212773.359571.283 ORDUSARAYCIK2.252492.256550.917 AFYONKARAHİSARYEŞİLHİSAR2.088737.484539.258 AFYONKARAHİSARFETHİBEYFETHİBEY2.642574.143652.526

62 73 ÖRNEKLER GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLBELEDİYENÜFUSTAHAKKUKKANUN SONRASI DEĞİŞİM ORANI ERZİNCAN 102.17321.957.91925.689.90017,00% AĞRIAĞRIAĞRIAĞRI100.98129.559.15025.564.904-13,51% BİNGÖL 87.91822.018.81722.257.8041,09% MUŞ 75.77224.075.05719.569.297-18,72% BİNGÖLKİĞI3.328829.860842.5351,53% BİNGÖLADAKLI3.3561.178.630866.739-26,46% ORDUKIZILELMA2.212773.359571.283-26,13% ORDUSARAYCIK2.252492.256550.91711,92% AFYONKARAHİSARYEŞİLHİSAR2.088737.484539.258-26,88% AFYONKARAHİSARFETHİBEYFETHİBEY2.642574.143652.52613,65%

63 VERGİ GELİRLERİNDEN BELEDİYE PAYLARININ DAĞILIMI ESKİ HALİ 5779 sayılı Kanun, Md.5/3-4 Belediye Esaslar … Ayrılan PaylarınınTahsilineİlişkinİlişkin büyükşehirilçe belediyeleri payı, dağıtılır. Hesaplanan büyükşehir belediyesi nüfusesasınagöre tutardan%30’luk payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İller Bankası tarafından aktarılır. ayrılan büyükşehir belediye payının; % 70’i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan % 30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılır. Dağıtılan büyükşehir belediye paylarındaki artış, bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk eden tutarların % 20’sinden fazla olamaz. Fazla olan tutarlar, artış oranı % 20’den az olan büyükşehir belediyelerine bu oranı aşmamak üzere, nüfus esasına göre dağıtılır. Bakanlar Kurulu bu oranı bir katına kadar artırm D a r. y A a hm v e e t y O a ZA k N a S n O u Y ni haddine indirmeye yetkilidir. (Bu bent kalktı) YENİ HALİ: 5779 sayılı Kanun, Md.5/3-4 Belediye Paylarının Tahsiline İlişkin Esaslar … Büyükşehirlerdekiilçebelediyeleri payının;%90’lıkkısmı nüfusuna,%10’lukkısmıise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan % 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından aktarılır. Ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır. 74

64 BÜTÇEDEN PAY DAĞILIMININ ETKİLERİ Dr.Ahmet OZANSOY 75 % 1,50 Belediyeler (büyükşehirler hariç) % 4,5 Büyükşehir İlçe Belediyeleri % 0,5 İl Özel İdareleri Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı Toplamı % 80 Nüfus % 20 Gelişmişlik endeksi % 90 Nüfus % 10 Yüzölçüm Büyükşehir sınırlarındaki (akaryakıt ÖTV’si hariç) genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının %6’sı %30%30 Büyükşehir Belediye Payı % 60’ı doğrudan BŞB hesabına % 40’ı % 30’u yüzölçüm

65 YENİ DURUMDA BÜTÇE PAYLARI Dr.Ahmet OZANSOY76 BİRİMLERESKİ DURUMYENİ DURUM Birim Adedi NüfusGBVG Aldığı Pay (%) MiktarBirim Adedi NüfusÖNERİLEN GBVG Payı Miktar Büyükşehir İlçe Belediyesi 14333.969.1462,56.093.825.00050056.525.820)4,510.968.885.000 Diğer Belediyeler 2.79127.669.6072,856.946.960.50085412.287.0671,53.656.295.000

66 * 2011 yılı bütçe verilerine göre hesaplanmıştır. 77 BELEDİYELERE AKTARILACAK İLAVE KAYNAK (KANUNUN GETİRDİĞİ MALİ YÜK)  Bu tasarı ile getirilen: 13 büyükşehir belediyesi kurulması, 14 büyükşehir belediye sınırının değiştirilmesi, % 5 ’ lik payın % 6 ’ ya çıkarılması, 13 BŞB ’ NİN KURULMASI ( BU İLLERDEKİ GBVG’NİN %5 ‘İ ) 706.461.300 TL MEVCUT BŞBLERİN SINIRLARININ İL SINIRI OLMASI (BÜYÜKŞEHİR SINIRINA YENİ GİREN İLÇELERİN GBVG’SİNİN %5’İ ) 210.546.321 TL BŞB'LERİN GBVG'DEN ALDIĞI PAY %5'TEN %6'YA ÇIKINCA 2.068.571.499 TL * TOPLAM 2.985.579.120 TL

67 DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ ESKİ HALİ 5779 sayılı Kanun, Md.6 Denkleştirme Ödeneği Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına aktarır. Bu ödeneğin yüzde 60’ı, nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelere, yüzde 40’ı ise nüfusu 5.001 – 9.999 arasında olan belediyelere eşit şekilde dağıtılır. Bu Kanunda ayrılması öngörülen paylar ile birinci fıkrada belirtilen ödenek mahalli idarelere yardım bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek konulamaz. dışında, amacıyla, YENİ HALİ: 5779 sayılı Kanun, Md.6 Denkleştirme Ödeneği Kesinleşmişensongenel bütçevergibütçevergi gelirleri Maliye 10.000’e tahsilâtı toplamının binde biri Bakanlığı bütçesine nüfusu kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin % 65’ini eşit şekilde, % 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır. Bu Kanunda ayrılması öngörülen paylar ile birinci fıkrada belirtilen ödenek dışında, mahalli idarelere yardım amacıyla, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek konulamaz. 86 Dr.Ahmet OZANSOY

68 DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ (Eski Durum) GBVG’ninbinde birinüfusu10.000’ninaltındakibelediyelere denkleştirme ödeneği olarak dağıtılmakta idi. nüfusu 5.000’den aşağıda olan 2.056 belediye birinci grupta, nüfusu 5.000-10.000 arasında olan 323 belediye ikinci grupta toplanmıştı. Ödeneğin %60’ı birinci gruba, %40’ı ikinci gruba seyyanen dağıtılmakta idi. 2012yılındabirincigruptaolanbelediyelere43.000TL,ikinci grupta olan belediyeler ise 183.000 TL ödenek verilmiştir. Örnek: 87 İLİBELEDİYESİNÜFUSUPAY ÇANKIRIÇANKIRIHACIMUSLU44743.000 ORDUİLÜVEZ4.99843.000 ORDUULUBEY5.005183.000 RİZEFINDIKLI9.929183.000

69 GBVG’ninbinde birinüfusu10.000’ninaltındakibelediyelere %65’iseyyanen (eşit şekilde),%35’iisenüfus esasınagöre dağıtılacaktır. * İlbank A.Ş.’nin denkleştirme ödeneğinden yaptığı %30’luk kesinti 2013 yılında son bulacaktır. Büyükşehirlerdeki belde belediyeleri ile diğer illerdeki nüfusu 2.000’nin altındaki belediyeler ilk mahalli seçimden sonra kapanacaktır. DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ (Yeni Durum) 2012 yılı İlbank A.Ş. %30 kesinti + Belediyeler Kapanmadan Önce * İlbank A.Ş. %30 Kesintisi Olmasa + 1582 Belde Belediyesi Kapandıktan Sonra İLİBELEDİYESİNÜFUSU ÇankırıBayramören63445.261208.598 SinopSaraydüzü1.00648.193218.694 KütahyaSeyitömer2.00256.041245.723 OrduYeşilkent2.00256.041245.723 BoluBoluDörtdivan3.00163.914272.834 MuşYaygın4.00771.841300.134 SiirtKayabağlar5.03079.903327.896 KastamonuCide6.00487.578354.328 KarabükEskipazar7.04495.773382.552 BatmanBeşiri8.120104.252411.752 YozgatŞefaatli9.996119.036462.663

70 BÜTÇEDEN PAY DAĞILIMININ ETKİLERİ TEPAV’ın (TürkiyeEkonomiPolitikalarıAraştırmaVakfı) araştırmasına göre Kanun’la yaklaşık 56,5 milyonluk bir nüfusa hizmet edecek büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri toplam yerel yönetim payının %81’ini alacaktır. Mevcut sisteme göre büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri yaklaşık 38 milyonluk bir nüfusa hizmet etmekte ve payların %59’unu almaktadır. Mevcut sistemveyeniKanun’daöngörülensistemillerbazında karşılaştırıldığında yeni büyükşehir olan illerin aldıkları paylar ilk sıralarda yer almaktadır. En çok kazanan ilk beş il yüzde değişim olarak sırasıyla Muğla (%90), Van (%77), Erzurum (%71), Balıkesir (%65) ve Tekirdağ’dır (%63). Payların artmasına rağmen İstanbul %4’lük bir kayıp yaşamakta, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki değişim %5’in altında kalmaktadır. TEPAV raporuna göre kişi başı paylar dikkate alındığında ise en fazla kaybı BDP belediyeleri (%24) yaşarken en az kaybı AK Parti belediyeleri (%9) yaşamaktadır. Olay bütçeye eklenecek mali yük olarak değerlendirildiğinde TEPAV araştırmasına göre paylardaki artışın toplam tutarı 3,1 milyar TL’dir.. Dr.Ahmet OZANSOY 89

71 GELİRLERDEKİ DEĞİŞİMLER  2011 yılı mahalli idareler bütçe gelirleri hesabının %47’sini Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden (GBVG) alınan paylar ve merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar oluşturmaktadır.  6360 sayılıKanunyerelyönetimlerinözgeliryaratma kapasitesiniartırmayayönelikbiriçeriksunmazken transferedilenpaylarıyükselterekmerkezeolan bağımlılığı da artırmaktadır.  Merkezden idarelerin transferedilenpayların,belediye veözel %54’e bütçegelirleri içindekioranı%48’den payıda%1,93’ten%2,20’ye çıkarken,GSYİHiçindeki çıkmaktadır.  Payların mali büyüklüğü ise %12 artmaktadır.  Bu değişimler paylarda yaklaşık 3,1 milyar TL’lik bir artışın karşılığı olarak gerçekleşmektedir. Dr.Ahmet OZANSOY90

72 YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI ESKİ HALİ 2464 sayılı Kanun, Md.86 Yol Harcamalarına Katılma Payı Belediyelerce veyabelediyelere müesseselerceaşağıdakişekillerde bağlı inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır. YENİ HALİ: 2464 sayılı Kanun, Md.86 Yol Harcamalarına Katılma Payı Belediyelerceveyabelediyelerebağlı müesseselerceaşağıdakişekillerdeinşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. 06 Aralık 2012 tarihinden önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir. Dr.Ahmet OZANSOY91

73 BÜYÜKŞEHİR SEÇİM ÇEVRESİ VE SEÇİM SİSTEMİ ESKİ HALİ 2972sayılı Mahalliİdareler YENİ HALİ: İle2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Mahalle Heyetleri Md.4 Muhtarlıklarıveİhtiyar Kanun, SeçimiHakkında Büyükşehirlerdeki Seçim Çevresi Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırları sınırlarından oluşur. Madde 32/3 Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi: … Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır. … Muhtarlıklarıveİhtiyar Seçimi Hakkında Kanun, Md.4 Büyükşehirlerdeki Seçim Çevresi Heyetleri Büyükşehirbelediye seçimindeseçimçevresi, belediye sınırlarından oluşur. başkanının büyükşehir Madde 32/3 Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi … Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısı kadar ismin birlikteyazılıolduğuoypusulası kullanılır.Oy pusulası hazırlanan Yüksek özel Seçim zarfa Kurulu’ncaKurulu’nca konularak oy sandığına atılır. Dr.Ahmet OZANSOY92 içindebulunanormanköyleridedahil olmaküzerebüyükşehirbelediye

74 DİPLOMATİK PASAPORT 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikle; Büyükçehir Belediye Başkanları ve Valiler diplomatik pasaport alabilecekler arasına alınmıştır (Madde 13). Bunlarhususidamgalıpasaport(yeşilpasaport)kapsamından çıkarılmıştır (Madde 14). MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MUAFİYETİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-a bendinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere; “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri" ibaresi ile köy tüzel kişiliklerinin üyesi oldukları mahalli idareler birlikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) muaftır. Dr.Ahmet OZANSOY93

75 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ ESKİ HALİ 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Md.28 Taşra Teşkilatı YENİ HALİ: 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Md.28 Taşra Teşkilatı … Tümacilçağrılarıkarşılamaküzere büyükşehirlerde koordinasyon yatırımizlemeve başkanlığıbünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 merkezleri kurulur. Bu iş ve işlemleri İçişleri tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. acil çağrı merkezlerin Bakanlığı Dr.Ahmet OZANSOY94

76 MAHALLİ İDARELER BİRLİK BAŞKANIN SEÇİMİ mahallîidareseçimsonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün bulunduğu tarafından içinde mahallin birlik mülkîidareamiri merkezinin birlikmerkezindetoplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri seçimine tamamı yapılacakilkmahallîidareler kadargörevyapar.Üyelerinin ilözelidarelerindenoluşan birliklerde birlik başkanı, birlik merkezinin bulunduğu ilin valisidir. ESKİ HALİYENİ HALİ: 5355SayılıMahalli Kanunu, Md.10 Meclis Başkanlık Divanı İdareBirlikleri5355SayılıMahalliİdareBirlikleri Birlikmeclisi,birliğinkuruluşundanve genel Kanunu, Md.10 Meclis Başkanlık Divanı … Üyelerinintamamı ilözel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, üye illerin valileri arasından yukarıdaki usulle seçilir. Dr.Ahmet OZANSOY95

77 NÜFUSU 2000’İN ALTINA İNEN BELEDİYELERİN KAPATILMASI  Türkiye İstatistikKurumutarafındantespitedilen2011yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.  Tüzel kişilikleri kaldırılan bu belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.  Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığı’nca, bu maddeyle tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır.  Ancak, köyedönüştürülenbelediyelerinihtiyaçduyulan taşınmazlarıilearaçvegereçlerikomisyonkararıylailgiliköy tüzel kişiliğine bırakılır. Dr.Ahmet OZANSOY 96

78 NÜFUSU 2000’İN ALTINA İNEN BELEDİYELERİN DAVALARI, BÜTÇE PAYLARI VE BORÇLARI  Kapatılan belediyelerin mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.  Kapatılan belediyeleriçin5779sayılıKanunuyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle 5 yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.  Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan erdiği tarihi takip eden yıldan (2015 yılı) itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan taksitler hâlinde ödenir. Dr.Ahmet OZANSOY97 borçlarıilekamukurumlarınaveİlbankA.Ş.’yeolan borçları,bubelediyelerintüzelkişiliklerininfiilensona

79 KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLEN BELEDİYELERİN BİRLEŞMESİ  Köye dönüştürülen belediyeler, 30/06/2013 tarihine kadar 5393 sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki birleşme ve katılma usulüne bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı olan ve tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir.  Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn sahaları arasındaki uzaklık 10 kilometreden fazla olamaz.  Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Dr.Ahmet OZANSOY98

80 NÜFUSU 2000’İN ALTINA İNEN BELEDİYELERİN VARLIKLARI  Kapatılacak belediyeler listesinde yer almakla birlikte, 06/12/2012 tarihine kadar 5393 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2.000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.  Birbaşkabelediyeyekatılmaksuretiyletüzelkişiliklerisonaeren belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı belediyeye devredilir.  Kapatılanbelediyelerin mahkemelerdesürendavalarıileyapılan işlemlereilişkinolarakaçılacakdavalardamuhatap,katıldığı belediyedir.  Kapatılan belediyeler; personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, 06/01/2013 tarihine kadar bild D ir r.A ir h. met OZANSOY 99

81 NÜFUSU 2000’İN ALTINA İNEN BELEDİYELERİN ONAYA TÂBİ İŞLEMLERİ  Kapatılan belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile Borçlanmaları il özel idaresinin veya katılacakları belediyenin onayına bağlıdır.  Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin; taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.  06/12/2012 tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz.  Kapatılanbelediyeler,06/12/2012tarihindenitibarentüzelkişiliğinin sonaerdiğitarihigeçecekşekildeveyamevcuthizmetalımlarının kapsamınıvepersonelsayısınıgenişletecekşekildehizmet s D ö r.A zl h e m ş e m t O e Z s A i N d SO ü Y zenleyemez. alımı 100

82 NÜFUSU 2000’İN ALTINA İNEN BELEDİYELERDEN DEVREDİLEN İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELİN DURUMU  Nüfusu 2000’inaltınaindiğiiçinkapatılan belediyelerden, il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.  Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve 6360 sayılı Kanun’a göre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. Dr.Ahmet OZANSOY101

83 YENİ KURULAN İLÇE KAYMAKAMLIKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER  Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, ve her ne şekilde olursa olsun edinilecek taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağının yılı bütçe kanunlarına bağlı(T)işaretlicetvelde sayılı gösterilmemecburiyetine Kanun’lakurulacakilçe uyulmaksızın,6360 kaymakamlıkları için, 2014 yılının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 26 adet binek otomobil alınır.  6360 sayılı Kanun’a göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi YönetimBütçeKanunununYedek Maliye Bakanlığınca karşılanır. Dr.Ahmet OZANSOY ÖdenekTertibinden 102

84 YENİ KURULAN İLÇE VE BELEDİYELERİN KURULMA ZAMANI  6360 sayılı Kanun’daki; ilözelidaresi,belediyeveköytüzelkişiliklerinin kaldırılmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediyesınırınınilinmülkisınırlarına genişletilmesine, mülki sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır.  İlçe kurulmasına ilişkin hükümler 06/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.  İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az % 10’unu 10 yıl süre ile 6360 sayılı Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. Dr.Ahmet OZANSOY 103

85 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; mevcut personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını, hak, alacak ve borçlarını 06 Ocak 2013 tarihine kadar Valiliğe bildirir. Dr.Ahmet OZANSOY104

86 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN ONAYA BAĞLI OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin; taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Dr.Ahmet OZANSOY105

87 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN YASAKLARI Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; Nakil hiçbir Aralık yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere şekilde yeni personel alımı yapamaz. (06 2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur alımları hariç) 06 Aralık 2012 tarihinden itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi (ilk mahalli idareler genel seçim tarihini) geçecek şekilde yeni hizmet alımı yapamaz. 06 Aralık 2012 tarihinden itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi (ilk mahalli idareler genel seçim tarihini) geçecek şekilde mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde Dr.Ah h m i e z t O m ZA e NS t OY alımı sözleşmesi düzenleyemez. 106

88 KAPATILAN İL ÖZEL İDARESİ VARLIKLARININ DEVRİ  Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin; her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre  bakanlıklara,  bakanlıklarınbağlıveyailgilikuruluşlarıile bunların taşra teşkilatına,  valiliklere,  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına  büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarına,  ilçe belediyesine devredilir.  Devir işlemiilkmahalliidarelergenelseçimi itibarıyla uygulamaya konulur. Dr.Ahmet OZANSOY 107

89 KAPATILAN İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİNİN DEVRİ Tüzelkişiliklerikaldırılanilözelidarelerinin personeli komisyon kararıyla ilgisine göre;  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına  büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarına,  ilçe belediyesine devredilir. Dr.Ahmet OZANSOY108

90 Mevzuatta İl Özel İdaresine Yapılan Atıflar  Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre; büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır.  Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir.  Kapatılan il özel idarelerinin mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarakaçılacakdavalardamuhatap,devirişlemininyapıldığıilgili 109 kurum ve kuruluştur. (Md.3/2) Dr.Ahmet OZANSOY bakanlıklara, bakanlıkların bağlıveyailgilikuruluşlarıilebunlarıntaşra teşkilatına, Hazine’ye, valiliklere,

91 Mevzuatta İl Özel İdaresine Yapılan Atıflar  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında (Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının toplanması ve kullanımı) il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca kullanılır ve yürütülür.  Toplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılır. Toplanan paraların % 20’lik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncelik vereceği projelerde kullanılır.  Yıl içinde proje karşılığı tahsis edilmeyen miktar, aynı amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu miktarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesine aktarmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Dr.Ahmet OZANSOY110

92 Valiliğe Devredilen Yetkiler  3213 sayılı Maden Kanunu’na göre; verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler ilözelidarelerinintüzelkişiliğininkaldırıldığıillerde valiliklerce yürütülür.  5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür. Dr.Ahmet OZANSOY111

93 İl Özel İdaresinden Genel Bütçeye Devredilen Gelirler İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;  3213 sayılı Maden Kanunu’na göre; verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alınan harçlar ile aynı Kanun’a göre valiliklerce yapılan I (a) grubu (kum ve çakıl) maden ihalelerinden elde edilen gelirler,  5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,  3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,  3213 ve5686sayılıkanunlargereğinceyapılanihalelernedeniylealınan teminatlardan elde edilen gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilir.  Buna göre elde edileceği tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur. Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır. Dr.Ahmet OZANSOY 112

94 İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISI GÜNDEMİ ESKİ HALİ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Md.13/1 Gündem Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Gündem, çeşitli yollarla da halka duyurulur. İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. YENİ HALİ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Md.13/1 Gündem meclis başkanıtarafından veüyelereenaz üçgün bildirilir.Valininönerdiği meclisinilktoplantısında alınır.Gündem, çeşitli Gündem, belirlenir önceden hususlar gündeme yollarla da halka duyurulur. İlgenelmeclisiüyeleride ilözel idaresineaitişlerle gündeme ilgilikonuların alınmasınıönerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Dr.Ahmet OZANSOY113

95 DENETİM KOMİSYONUNDA DIŞARDAN GÖREVLENDİRİLENLERE YAPILACAK ÖDEMELER ESKİ HALİ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Md.17/2 Denetim Komisyonu … Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. YENİ HALİ: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Md.17/2 Denetim Komisyonu … Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Denetim idaresi komisyonuçalışmalarına,ilözel dışındakikamukurumve kuruluşlarından görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetimkomisyonununemrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. 114 Dr.Ahmet OZANSOY

96 İL ENCÜMENİNİN YAPISI ESKİ HALİ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Md.13/1 İl Encümeni İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen genel sekreter başkanlık eder. Encümentoplantılarına toplantısına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. YENİ HALİ: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Md.13/1 İl Encümeni İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen sayısı 11’den 7’ye düşürülmüş, Genel sekreter encümenin doğal üyesi haline getirilmiş, İl genel meclisinin seçeceği üye sayısı 5’ten 3’e düşürülmüş, Valinin birim amirleri arasından seçeceği üye sayısı 5’ten 2’ye düşürülmüş, Mali hizmetler birim amirinin doğal üyeliği sona ermiştir. İhale komisyonu olarak eksiksiz toplanması gereken il encümeninin, salt ç D o r.A ğ h u m n e l t u O k ZA la NS t O o Y planıp salt çoğunlukla karar almasına imkan sağlandı. 115

97 İL ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK TOPLANMASI ESKİ HALİ 5302 sayılı Kanun, Md.27/2 Encümen Toplantısı Encümenüyetamsayısının katılanların salt çoğunluğuyla çoğunluğuyla durumunda toplanırve kararverir. Oylarıneşitliği başkanınbulunduğutaraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. YENİ HALİ 5302 sayılı Kanun, Md.27/2 Encümen Toplantısı Encümenüyetamsayısınınsalt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılardadabufıkrahükümleri geçerlidir. ESKİ HALİ 5302 sayılı Kanun, Md.45/3 Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü YENİ HALİ 5302 sayılı Kanun, Md.45/3 Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü … Bütçetasarısınınsüresiiçerisinde (yıl başındanönce)kesinleşmemesihâlinde vali,görüşüyle birliktedurumuİçişleri Bakanlığınabildirir.İçişleriBakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir. 116 İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ Dr.Ahmet OZANSOY

98 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Md.28/A Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde; kamu kurumvekuruluşlarınınyatırımvehizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkeziidarenintaşradayapacağıyatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,ödüllendirmeveprotokolhizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamukurumvekuruluşlarınarehberlikedilmesive bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzerevaliyebağlıolarakYatırım Başk Dr a.A n hm lı e ğ t O ı Z ( A Y NS İ O K Y B) kurulmuştur. İzlemeveKoordinasyon 117

99 YİKB ARACILIĞIYLA YATIRIM YAPABİLME VE BÜTÇE Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Dr.Ahmet OZANSOY118

100 YİKB ARACILIĞIYLA YATIRIM YAPABİLME VE BÜTÇE Genel bütçekapsamındakikamuidarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgilitertiplerineödenekkaydetmeyeveyıl yıl içerisindeharcanmayankısımlarınıertesi bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 119

101 YİKB’İN TAŞRA BİRİMLERİNİ DENETİMİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejikplanveperformans programlarına uygunluğu ileilgilihazırlanacakrapor,valinin Başbakanlığa vebu değerlendirmesiylebirlikte kurumlarınbağlıveyailgiliolduğubakanlığa gönderilir. Buraporlaryıllıkolarakhazırlanırvetakipeden yılınşubatayısonunakadaryukarıdakimercilere gönderilir. 120

102 YİKB’İN TEŞKİLAT YAPISI  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKB), afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir.  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir.  Maliye Bakanlığınca,YatırımİzlemeveKoordinasyon Başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi iç D i r n.Ah h m e et r OZ y A ı N l SO İç Y işleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 121

103 YİKB ARACILIĞIYLA YAPTIRILABİLECEK İŞLER  Gerektiğinde valilik,kadro,yerveunvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarında görevlendirmeye yetkilidir.  Kamu kurum ve kuruluşlarının; 237 sayılıTaşıtKanunukapsamındakiaraçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile Bürolarının ihtiyaçları Valilik vekaymakamlıkkonutlarınınyapım,bakım, işletme ve onarımı ile Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca karşılanabilir. 122

104 YİKB ARACILIĞIYLA YAPTIRILABİLECEK İŞLER  Merkezi desteğin idaretarafındanyapılanhertürlüyardımve denetimiveizlenmesiveacil ve koordinasyonu, durumlardabizzatyerinegetirilmesiYatırımİzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKB) tarafından sağlanır.  İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister.  Hizmet veyatırımınverilensüredegerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKB) aracılığıyla da yerine getirebilir. 123

105 YİKB ARACILIĞIYLA YAPTIRILABİLECEK İŞLER  Yapılanveya yapılacakharcamalarkarşılığıtutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.  BukapsamdaİçişleriBakanlığına vediğergenel bukurumların bütçeliidarelereaktarılantutarların bütçeleriyleilişkilendirilmesibirincifıkrahükümleri çerçevesinde,diğerkamukurumvekuruluşlarına aktarılantutarlarınbütçeleriyleilişkilendirilmesibu kurumlarıntabiolduğu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.Diğer hükümleri genelbütçeli idarelereilişkinbütçeişlemlerini kurumların üst yöneticileri yetkilidir. yapmayabu 124

106 YİKB ve İL ÖZEL İDARELERİNİN FARKLARI Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKB) büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde kaldırılan il özel idarelerinin yerine getirilmiş birimlerdir, ancak aralarında önemli farklar bulunmaktadır.  İl Özel İdareleri yerel yönetim kuruluşlarıdır. YİKB merkezi yönetimin taşradaki bir birimi olarak konumlandırılmıştır.  İl Özel İdarelerinin yerel meclis olan İl Genel meclisine hesap verme, meclisin de İl Özel İdaresini denetleme yetkisi bulunmaktadır. YİKB, merkezi yönetimin bir parçası olduğundan yerel bir meclis tarafından denetlenmesi veya bu yerel meclise hesap verme gibi bir durum söz konusu değildir.  İlÖzel İdarelerinin denetim diğerkamukurumve yetkisibulunmamaktadır. kuruluşları YİKB’nın üzerinde ildeki kamu kurum ve kuruluşları üzerinde denetim yetkisi b D u r.A l h u me n t m OZA a N k SO t Y adır. 125

107 YİKB ve İL ÖZEL İDARELERİNİN FARKLARI  İlÖzelİdarelerinindoğrudanbelediyelerin yetkilerine dahilinde yapılanma benzeryetkilerivardır.(Görevalanları ruhsatlandırmaişlemlerigibi)YİKB’nınyeni gereği böyle bir yetkileri yoktur.  İl Özel İdarelerinin görev ve yetkileri 5302 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nda detaylı olarak açıklanmıştır. YİKB’nın görev ve yetkileri genel olarak sayılmış, ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır.  İl Özel İdarelerinin bünyesine 5018 sayılı yasayla birlikte iç denetim dahil olmuştur, YİKB’ında iç denetim öngörülmemiştir.

108 YİKB İLE İLGİLİ PROBLEMLİ ALANLAR  YİKB’lerin taşradaki verimliliği Merkeziidareninadliveaskeriteşkilatdışında etkinliği, tümbirimlerininhizmetvefaaliyetlerinin vekurumlarınstratejikplanveperformans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor hazırlama yetkisine sahip olması ve düzenlediği raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa göndermesi ilginç bir düzenlemedir.  5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta bu tür raporlamaların iç kontrol, iç denetim ve dış denetim kapsamında yapılacağı öngörülmüştür. Hal böyle iken taşrada kontrol ve denetim yetkisinin yeni oluşturulan birime devredilmesi ve düzenlenen raporun Valinin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa ve ilgili bakanlığa gönderilmesi bu mevzuata aykırıdır. Kaldı ki; merkezi idarenintaşra değerlendirme teşkilatları içinbukapsamdadenetim/ raporlarınıntümünüBaşbakanlıktakihangi kadronundeğerlendireceğivebudeğerlendirmeüzerine yapılacak işlemi belirleyeceği de bir başka soru işaretidir. 127

109 YİKB İLE İLGİLİ PROBLEMLİ ALANLAR  İldeki kamukurumvekuruluşlarıncayürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin «aksadığının» anlaşılması halinde valinin öncesürevermesivedahasonradabaşka birimlere sağlığı,huzurve yaptırabilmesikonusundagetirilen,«halkın esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğinin olumsuz etkilenmesi» kriterleri son derece subjektiftir.  Valilik gerektiğinde “kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları YİKB’de görevlendirmeye yetkili” kılınmıştır. Bu gerekliliğin ölçütleri kanun metninde yoktur.

110 ÖZEL İDARELERİN TAMAMLAYAMAYACAĞI YATIRIMLAR  Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iade olunur.  İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir.  Bu ödeneklerden harcanmayan tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu ödenek işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılır.  Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir.  İl özel idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye aktarılır.  Yüklenicifirmaileilözelidareleriarasındakisözleşme,kaynağın gönderildiği kuruma devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap devrin yapıldığı kurumdur.


"6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Erkan KARAARSLAN Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları