Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. - ELEKTRONİK FATURA II. - ELEKTRONİK DEFTER III

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. - ELEKTRONİK FATURA II. - ELEKTRONİK DEFTER III"— Sunum transkripti:

1 I. - ELEKTRONİK FATURA II. - ELEKTRONİK DEFTER III
I - ELEKTRONİK FATURA II - ELEKTRONİK DEFTER III - ELEKTRONİK ARŞİV IV – SORU VE CEVAPLAR V - ELEKTRONİK TEBLİGAT VI – CEZAİ MÜEYYİDELER

2 I-BÖLÜM ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA)

3 YASAL DÜZENLEME Maliye Bakanlığı VUK kanunu ile kendisine verilen yasal yetkisini yaptığı idari düzenlemelerle kullanmış olup, E-Faturaya ilişkin idari düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 397 Sıra No.lu VUK GT 416 Sıra No.lu VUK GT 421 Sıra No.lu VUK GT 424 Sıra No.lu VUK GT 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri 433 Sıra No.lu VUK GT 447 Sıra No.lu VUK GT 448 Sıra No.lu VUK GT 454 Sıra No.lu VUK GT

4 397 Sıra No.lu VUK GT(R.G 05/03/2010) Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğde açıklanmaktadır. 416 Sıra No.lu VUK GT(R.G 28/06/2012) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü bölümünde uygulamadan yararlanma şekli ve şartları değiştirilmiştir. e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır,denilmiştir.

5 421 Sıra No.lu VUK GT(R.G 14/12/2012) -Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu -Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi a)Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim 424 Sıra No.lu VUK GT( R.G 21/02/2013) -Uygulamaya kayıtlı olan gerçek kişiler faturalarını mali mühürle de onaylayabileceklerdir. -İsteyen kullanıcılar faturalarının özel entegratörün mali mührü ile onaylanmasını talep edebileceklerdir. 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri(08/02/2013) 421 nolu Tebliğin uygulaması anlatılmıştır.

6 433 Sıra No.lu VUK GT( R.G 30/12/2013) -E-Arşiv Uygulaması İzni - Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru -Özel Entegratör Hizmeti Verenler 447 Sıra No.lu VUK GT(R.G 04/04/2015) E-Faturanın Düzenlenmesi ve iletilmesi ile ilgili hususlar anlatılmıştır 448 Sıra No.lu VUK GT(R.G 04/04/2015) Şirketlerin,birleşmesi,nevi değişikliği vs..durumlarında e-fatura uygulaması ve Entegrasyon yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda oldukları anlatılmıştır. .

7 454 Sıra No.lu VUK GT( R.G 20/06/2015) 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

8 FATURA Vergi Usul Kanununun
229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. 230 uncu maddesinde ise faturanın şekli belirtilerek içermesi gereken asgari bilgiler sayılmıştır. 231 inci maddesinde de fatura düzenlenmesinde uyulacak kaideler düzenlenmiştir. 232 nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine yer verilmiştir.

9 E-FATURA NEDİR? 397 Seri Nolu VUK tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturul- muş faturadır. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik fatura- nın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

10 E-FATURA UYGULAMASI E-Fatura Portalına kayıtlı kullanıcılar sistemde kayıtlı olan kullanıcılara e-fatura gönderebilir, e-fatura alabilir ve söz konusu e-faturalarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek istendiğinde ibraz edebilirler.

11 E-FATURA UYGULAMSI HANGİ MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR
a)  tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. b)   tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

12 c) 454 No.lu VUK GT. İle; 1) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 2) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. 3) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

13 HANGİ ALIM-SATIMLAR İÇİN E-FATURA KULLANILACAK
E-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. , E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

14 HANGİ ALIM-SATIMLAR İÇİN E-FATURA KULLANILACAK
Sisteme kayıtlı E-Fatura kullanıcıları internet adresinde yayımla- nacaktır. E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhata- bın internet adresinde yer alan kayıtlı kulla-nıcı listesine kayıtlı olup olma- dığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir.

15 İSTEĞE BAĞLI E-FATURA UYGULAMASI
Belirlenen mükelleflerden mal veya hizmet alan ve tespit edilen hadlerin altında kalan mükelleflerin de isteme- leri halinde elektronik fatura uygulamasından yararlanabilecekledir.

16 KAMU KURUMLARININ DURUMU
 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idareler, kurum ve kuruluşlar iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

17 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR
Mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir; a) internet adresinde yer alan "e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır, b) Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır

18 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR
Mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

19 BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

20 MALİ MÜHÜR Mali Mühür; Gelirler İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAK-UEKAE Bünyesinde oluşturulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. Mali Mühür, E-faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır.

21 MALİ MÜHÜR Mali Mühür’ü taşıyan çeşitli araçlar bulunmaktadır. Söz konusu araç (Mühür yöntemi) başvuru sırasında sizin tarafınızdan belirlenir, TÜBİTAK- UEKAEtarafından sağlanır. USB Dongle; PC üzerinden çalıştırılabilir, Sanal sunucu ortamlarında USB-PC (Network Attached usb hub) dönüştürücü karta ihtiyaç duyulabilir HSM Kart; (Hardware Security Module-Donanımsal Güvenlik Modülü) İçerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve fatura sayısının ve mühürleme operasyonunun çok fazla olduğu şirketlerde kullanımı uygundur

22 E-FATURADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ
E-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri, Bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla veya, E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

23 E-FATURADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ
E-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri E-Fatura Portal Yöntemi Entegrasyon Yöntemi Özel Entegrasyon Yöntemi ile gerçekleştirilebilir.Mükellefler e-Fatura Uygulamasında kullandıkları yöntemi istemeleri halinde ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine getirmeleri şartıyla her zaman değiştirebilirler

24 E-FATURA PORTAL YÖNTEMİ
E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücret- siz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e- Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konu- sunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygula- madan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksi- yonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.

25 E-FATURA PORTAL YÖNTEMİ
Bilgi işlem sistemi yeterli olmayan Aylık fatura adetleri düşük sayıdaki kullanıcılar için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya ilişkin temel fonksiyonları bünyesinde barındıran, e-Fatura portalı olarak adlandırılan bir yapı oluşturmuştur.

26 ENTEGRASYON YÖNTEMİ Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e- Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür. Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.

27 ENTEGRASYON YÖNTEMİ Başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır. Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-Fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır.

28 ENTEGRASYON YÖNTEMİ Entegrasyon yöntemiyle e-fatura uygulamasından yararlananlar, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmaları zorunludur.  Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayanların entegrasyon izinlerinin iptalini öngörmektedir. Bu durumda elektronik fatura uygulaması sadece portal yöntemiyle kullanabilecek olup, özellikle çok sayıda fatura düzenleyen işletmeler için bu işlem ciddi bir yaptırım olarak görülebilir. Sistem üzerinde yapacakları bakım-onarım gibi işlemler nedeniyle sisteme erişim kesintiye uğrayacaksa, bu kesintiden önceki üç iş günü içerisinde durumu Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmeleri, Kesinti süresinin hiçbir surette iki günü aşmamasını sağlamaları,gerekmektedir.

29 ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ
Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilmesidir. Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık’ tan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler

30 YÖNTEMLER ARASINDAKİ FARKLAR
GİB Portal Entegrasyon Özel Entegrasyon Aylık E-Fatura Sayısı 500 Sınır Yok Bilgi İşlem Yapısı Yeterli mi - + Arşivleme Lokasyonu Firma Özel entegratör Arşiv Saklama Sorumluluğu GİB Özel Entegratör Maliyet Gereksinimi Ücretsiz HW+SW Yatırımı Giriş + Fatura Başına Ücret alınır Uygulama Esnekliği Uygulama Sorumluluğu

31 E-FATURA UYGULAMA SENARYOLARI
Temel Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda işletme kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır. Ticari Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusuna gelen faturayı işletme, KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-fatura Uygulaması, işletmeden, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

32 E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manye-tik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

33 E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükellef- lere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafaza- sının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.

34 E-FATURA VE VERGİ İNCELEMESİ
Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının erişimini ve denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemez.

35 II.BÖLÜM ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)

36 YASAL DAYANAKLARI •6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
•213 Sayılı Vergi Usul Kanunu •1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği •2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği •421 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği 67 no.lu VUK Sirküleri

37 E-DEFTER •VUK ve/veya TTK uyumlu •Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan •Elektronik kayıtlar bütünü

38 E-DEFTER UYGULAMASI NEDİR?
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

39 KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR?
Bilanço usulüne göre defter tutan •Gelir vergisi mükellefleri •Kurumlar vergisi mükellefleri

40 HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEK?
YEVMİYE DEFTERİ DEFTERİ KEBİR

41 E-DEFTER TUTMANIN KOŞULLARI
GERÇEK KİŞİ Elektronik İmza Uyumlu Yazılım TÜZEL KİŞİ E-Fatura kullanıcısı olmak Mali Mühür Uyumlu Yazılım

42 E-DEFTER NASIL OLUŞTURULUR?
e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş uyumluluk testini geçerek adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

43 BAŞVURU Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Yevmiye defteri ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen mükelleflerin GİB İlk adım Caddesi Dikmen/ ANKARA adresine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir. internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı, Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu VUK. Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.), Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler, Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde uyum onayı alınması için belirtilen belge ve bilgileri. Gerek görülmesi halinde yukarıda sayılanlara ilaveten teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

44 E-DEFTERE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ
E-Defter uygulamasına geçiş için 2 yöntem mevcuttur : Elektronik defter yazılımlarının mükellef tarafından geliştirilmesi (Test Sürecine Tabi) Uyumluluk Onayı almış bir Programın kullanımı

45 MUHAFAZA VE İBRAZ Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilerek üzere ilgili olduğu beratları(*) ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik Defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kağıt ortamında saklanmayacaktır. Defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, TTK ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür. (*) E-Defter Beratı : Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosyadır.

46 MUHAFAZA VE İBRAZ Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri (elektronik imza ve mali mühür değerleri dahil), veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterler istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir. Üçüncü kişiler nezdinde veya yurtdışında muhafaza işlemi GİB açısından bir hüküm ifade etmez. Muhafaza yükümlülüğü T.C. Sınırları içinde veya T.C. Kanunlarının geçerli olduğu yerde yerine getirilmesi zorunludur.

47 E-DEFTER DENETİMİ Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını “e-defter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir. Görüntüleme aracı ile: • e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, • e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup olmadığı, • e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı • e-defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup olmadığı, kontrolü yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir.

48 KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER
 tarihli ve sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlar- dan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itiba- riyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  tarihli ve sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

49 454 No.lu VUK GT. İle; a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

50 (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döne-minde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/ku-rumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren

51 (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükel-lefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdik-leri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

52 İHARACATIN OLMASI HALİNDE
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

53 BİRLEŞME-BÖLÜNME-NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE
Tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

54 E-DEFTER BERATI Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar."

55 YEVMİYE DEFTERİNDE BELGE TİPLERİ
Yevmiye Defteri kılavuzunda aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır. 1 check Çek 2 invoice Fatura 3 order-customer Müşteri Sipariş Belgesi 4 order-vendor Satıcı Sipariş Belgesi 5 voucher Senet 6 shipment Navlun 7 receipt Makbuz 8 other Diğer

56 Banka İşlemlerine istinaden açıklama
Bilindiği üzere bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge dekont olmaktadır. Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “dekont” olarak kaydı yapılır ve dekontun numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak dekont üzerinde belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz konusu işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi olarak yazılabilir.

57 Masraf listesine istinaden açıklama
Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış belgeler teknik kılavuzlarda sayılan belgelerden biriyse mutlaka belge tipi kılavuzda belirtildiği gibi olmalıdır. Örneğin, personelin yapmış olduğu giderler arasında belge olarak fatura varsa, bu fatura ayrı bir yevmiye kaydında belge türü “invoice” yani fatura olarak fatura belge tarih-numarası da yazılmak şartıyla kaydedilmelidir. Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi, tablo 1’de sayılan ilk yedi belge tipinden biri değil ise bir masraf formu oluşturulup e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “masraf formu” olarak kaydı yapılır.

58 Z raporuna istinaden açıklama
Gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporu, muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Z Raporu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu Z Raporu’nun numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur.

59 Çek bordrosuna istinaden açıklama
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi, her bir çek belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak çek bordrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla çek aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Çek bordrosu” olarak kaydı yapılır ve bu çek bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur.

60 Ücret Bordrosuna istinaden açıklama
Firmalar çalışanları için aylık olarak oluşturacakları ücret bordrolarını, e-Defter uygulamasına aktarırken, tüm personel için oluşan bordroları bir listeye bağlayıp, belge tipi “other” ve belge açıklaması “Ücret Bordrosu İcmali” olarak kaydedebilir

61 Serbest Meslek Makbuzuna istinaden açıklama
Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği belge serbest meslek makbuzudur. Bu makbuz e-Defter kılavuzunda sayılan belgeler arasında yer alan makbuz (receipt) ile karıştırılmamalıdır. Serbest meslek makbuzu sayılan belgeler arasında yer almadığı için belge tipi “other” ve belge açıklaması “serbest meslek makbuzu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca belgenin numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur

62 FARKLI MUHASEBE PROGRAMLARIN KULLANILMASI
Yazılım Firmaları Yukarıdaki 8 tip belgeyi kullanmak zorundadırlar Defterlerin beratı alınmadan önce tüm programlar önce yapılan işlemelerin kontrolünü yapar,hataları belirler,firma bunları düzelttikten sonra yollanmasına sistem izin verir

63 ZAMAN DAMGASI Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilecektir.

64 E-DEFTER ÖRNEĞİ DEFTERİ KEBİR

65 E-DEFTER ÖRNEĞİ YEVMİYE DEFTERİ

66 E-DEFTER BERAT ÖRNEĞİ

67 III-BÖLÜM ELEKTRONİK ARŞİV (E-ARŞİV)

68 e-Arşiv Uygulaması Nedir?
433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

69 e-Arşiv Faturası Nedir?
e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

70 e-Arşiv Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

71 Mükellefler iki yöntemle kullanabilirler.
-Arşiv Uygulamasına Başvuru Yöntemleri Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler iki yöntemle kullanabilirler. e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar. e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

72 Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
e-Arşiv e-Fatura Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz. GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir. Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir. UBL-TR formatı zorunludur. Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır. Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur. Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır. GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. tarihinde zorunluluk başlayacaktır. 454 nolu vuk tebliğ ile kapsam genişletildi internet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur. Bir çok sektör zorunluluk kapsamındadır.

73 E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV SORU FORUM SİTESİ
Elektronik fatura uygulaması kapsamında mükellefler tarafından e-posta ve telefon aracılığıyla sorulan soru yoğunluğunun azaltılması ve mükelleflerin sorunlarına daha hızlı, akıcı ve homojen cevap verilmesi adına E-Fatura Forum Sitesi hazırlanmıştır. Bu forum elektronik fatura ile ilgili sıklıkla yaşanan sorunlara dair çözümler sunmak üzere kullanıma sunulmuştur forum.efatura.gov.tr

74 IV –BÖLÜM SORU VE CEVAPLAR

75 SORULAR(e-fatura) 1-GelDurum Kodu Durum Açıklaması  ZARF KUYRUGA EKLENDI  ZARF ISLENIYOR  ZIP DOSYASI DEGIL  ZARF ID UZUNLUGU GECERSIZ  ZARF ARSIVDEN_KOPYALANAMADI  ZIP ACILAMADI  ZIP BIR DOSYA ICERMELI  XML DOSYASI DEGIL  ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI  DOKUMAN AYRISTIRILAMADI  ZARF ID YOK  ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI  GECERSIZ VERSIYON  SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI  XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDI  IMZA SAHIBI TCKN VKN ALINAMADI  IMZA KAYDEDILEMEDI  GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR YETKI KONTROL EDILEMEDI  GONDERICI BIRIM YETKISI YOK  POSTA KUTUSU YETKISI YOK  IMZA YETKISI KONTROL EDILEMEDI  IMZA SAHIBI YETKISIZ  GEÇERSİZ İMZA  ADRES KONTROL EDILEMEDI  ADRES BULUNAMADI  KULLANICI EKLENEMEDİ  KULLANICI SİLENEMEDİ  SISTEM YANITI HAZIRLANAMADI  SISTEM HATASI  ZARF BASARIYLA ISLENDI  DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI  DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI  HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI  HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI  BASARIYLA TAMAMLANDI  Buna uygun olarak yine aynı dokümanda  en mesaj kodları

76 Soru 2: : E FATURA KESİMİ HAKKINDA BAYRAM DOLAYISIYLA KESİLEMEYEN VE İRSALİYE TARİHİ ÜZERİNDEN 7 GÜN GEÇEN FATURALARI GERİYE DÖNÜK KESEBİLİRMİYİZ BAYRAM TATİLİNDEN DOLAYI... Cevap 2: Teknik olarak geriye dönük fatura kesilmesinde bir engel bulunmamakla beraber sürelere ilişkin yasal sorumluluk tarafınıza aittir.

77 Soru 3: : Mal ihracında itibariyle e-fatura düzenlenmesi konusu hk E-fatura mükellefiyiz. İhracat faturalarının da itibariyle e-fatura düzenlenmesi gerektiğine dair çıkan tebliğde yer alan kılavuzun ne zaman yayınlanacağı hususunda bilgi alabilir miyiz? Cevap 3: Gümrük işlemleri Kılavuzunun hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak gümrük işlemleri kılavuzu taslağı ilgili Gümrük Bakanlığı birimleri ile koordineli olarak hazırlanmakta olup yakın zamanda taslak metin olarak efatura.gov.tr adresinde yayınlanması planlanmaktadır.(16/9/2015)

78 Soru 4: 0012982: E FATURA KAYBOLUYOR !
Merhabalar,  Bazı faturaların Zarf Bazında Listeleme ekranında yer alırken Fatura Bazında Listeleme ekranında yok. Bu durumda kabul/red işlemi yapamıyorum. 2 sıkıntım daha var. Öncelikle manuel olarak portal üzerinden fatura kesiyorum. 1.sıkıntım: E FATURA oluşturuyorum ama taslaklarda görünmüyor.4 fatura numarası atmadı.5.defa oluşturabildim.aradaki 4 fatura no yok.  2.sıkıntım : onayladığım fakat müşteriye göndermediğim fatura kayboldu. Bu 2 sıkıntımda aynı zamanda oldu. Aç kapa yaptım olmadı diğer gün düzelir dedim 1 gün bekledim yine aynı. Bana yardımcı olur musunuz?

79 Cevap 4: GİB Portal yöntemini kullanıyorsanız, 6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar portalden silinmektedir. Bugün - 6 ay arasındaki zamana ait faturalar kaybolmaz. Taslaklarda ya da diğer ekranlarda farklı tarih aralıklarında bulunuyor olabilir ("6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden kaldırılacaktır. Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz!" uyarısını portalinizde görebilirsiniz.). 

80 Soru 5: : İrsaliyesine E-faturayı ürünün yanında çıktı alıp müşteriye verebilir miyiz? E fatura üzerine irsaliye yerine geçer ibaresi yazıp saat ve tarihi belirtip kaşeleyip satış anında müşteriye ürün ile birlikte verebilirmiyiz. E fatura bu şekilde irsaliye yerine geçermi? yoksa sevk irsaliyesi mi düzenlememiz gerekir. bu soruma bir türlü cevap alamadım. Teşekkür ederim. Cevap 5: 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar e-Fatura Uygulama-sına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabil-mek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.  Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.  Yukarıdaki şartları yerine getirmeniz halinde özel bir izin almanıza gerek yoktur. İyi çalışmalar

81 Soru 6: 000059: Birden fazla irsaliyeye bağlı fatura Keseceğim faturaya ait birden fazla irsaliye mevcut. Ancak GİB Portal üzerinde İrsaliye No bölümüne sadece bir irsaliye numarasını yazılmasına izin veriliyor. Diğer irsaliyeler için ne yapmalıyım? Cevap 6: GİB Portal yöntemini kullanarak fatura oluşturma sırasında faturanıza ait sadece bir İrsaliye Numarası yazabilirsiniz. Eğer faturanız birden fazla irsaliyeyi kapsıyorsa yazmanız gereken diğer irsaliye numaralarını faturanızın not bölümünde belirtebilirsiniz. Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olmak amaçlı

82 SORULAR E-Defter Soru 1: Zaman Damgası Kullanımı
E-Deftere süresi içinde (Aralık ayında) başvurumuzu yapacağız ve tarihinden itibaren E-defter kullanacağız. Elektronik defter beratları oluşturulması sırasında Mali mühür ile mühürlenmesi yeterli mi? Zaman damgası ile damgalayıp o şekilde mi GİB sistemine berat onayı için göndereceğiz? Cevap 1: Zaman damgası kullanımı zorunlu değil. Ancak GİB sistemlerinde yaşanacak sorunlar nedeniyle berat yükleme süresi içinde beratlarınızı sistemimize yükleyemiyorsanız bu durumda zaman damgası kullanılması istenilmektedir. Eğer süresinde berat yüklenebiliyorsa zaman damgası kullanımı zorunlu değildir.

83 Soru 2: Unvan Değişikliği hk Vergi kimlik numarası değişmeyen, sadece unvan değişikliğinde yapılması gereken işlemleri sırasıyla detaylı olarak iletebilir misiniz? Yardımlarınızı rica ediyorum. Cevap 2: sayın İlgili, e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Unvan değişikliğine giden mükellefin e-Defter sistemindeki unvanı, dilekçesine istinaden güncellenecektir. 

84 Soru 3: SİLİNEN YEVMİYE VE KEBİR DOSYALARI Silinen Yevmiye Kebir Dosyaları 2015 yılı Şubat Dönemine ait yevmiye ve kebir dosyalarını onaylayıp gönderdik. Onaylı beratları indirdik. Yevmiye ve kebir in onaylı beratları maliyenin E-Defter uygulama Web sayfasında mevcut bulunmamak-tadır. Kullanmış olduğumuz programın güncellenmesi aşamasında Şubat 2015 dönemine ait onaylı yevmiye ve kebir dosyaları şehven silinmiş. Programdan bu dosyaları bulamıyoruz. İlgili dönem için yapmamız gereken işlem nedir? Cevap 3: Sayın İlgili, GİB onaylı beratlarınızı e-defter uygulamasına mali mührünüzle giriş yaparak yeniden indirebilmeniz mümkündür.  Ancak bildiğiniz üzere muhafaza sadece uyumlu yazılımın programı üzerinde değil, ayrıdan kendi bilgi işlem sisteminizde de yapılmalıdır. Muhafaza sorumluluğu tamamen mükellefin kendisindedir. İyi çalışmalar.

85 Soru 4: Hatalı Berat Mayıs Ayına ilişkin erp sistem değişikliği nedeniyle yüklenen beratlar hatalı dönmektedir. mevcut beratları nasıl iptal ettirebiliriz.   Cevap 4: Hatalı beratları iptal ettirmenize gerek yok. Hatasız olanları ise dilekçe ile iptal ediyoruz. Dilekçe ile ilgili detaylı bilgiler için forumda MEVZUAT başlığında sorunuzu sorunuz. İyi çalışmalar.

86 Soru:5 Şube bazında e-defter kullanıldığın her şube için yevmiye madde numarası ayrı mı olacak? Cevap 5: Sayın İlgili, Eğer şubeli defter tutmanız gerekiyorsa, bu durumda her şube kendi içinde bir firma gibi düşünülerek, her birinde yevmiye madde numarası (xbrl karşılığı entrynumbercounter), satır numarası(xbrl karşılığı linenumber), defter kontrol numarası (xbrl karşılığı uniqueid) 1'den başlatılarak hesap dönemi sonuna kadar müteselsil devam ettirilir. 

87 V.BÖLÜM ELEKTRONİK TEBLİGAT

88 tarihli Resmi Gazetede yayımla-nan 456 sıra nolu VUK genel tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları ile açıklamalar yapılmıştır.

89 Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler a) Kurumlar vergisi mükellefleri b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

90 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, tarihine kadar örneği tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirim formlarını (Ek1 ve Ek 2) bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

91 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

92 İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme ve Tebliğ
Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, sirküler ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

93 Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır

94 Ceza Hükümleri Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır

95 VI.BÖLÜM CEZAİ MÜEYYİDELER

96 CEZAİ MÜEYYİDELER E-Fatura ve E-deftere ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 s. VUK’nun ceza hükümleri tatbik olunur. E-defter zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar E-Fatura ve e-deftere ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara V.U.K.Madde 355’e göre Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. Yasal defterlerden birinin tutulmamış olması 213 s. VUK’na göre resen takdir nedenidir ve 2 kat I.derecece usulsüzlük cezası kesilir. KDV indirimleri reddedilebilir. 213 s. VUK m.359’daki Gizleme fiili oluşur Kağıt ortamında da defter tutulması şartları oluştuğunda 213.s VUK’nun 359.maddesindeki “vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetme”(çift defter) fiili işlenmiş olur.

97 CEZAİ MÜEYYİDELER E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt fatura düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge başına 200 TL.’den az olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda üst limit TL)

98 CEZAİ MÜEYYİDELER Defterlerin 65.madde hükümlerine göre tutulmaması halinde 4.934TL. İdari para cezası (TTK Md.562/1) Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (TTK Md.562/6)

99 TEŞEKKÜRLER


"I. - ELEKTRONİK FATURA II. - ELEKTRONİK DEFTER III" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları