Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN PSİKOLOJİSİ ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN PSİKOLOJİSİ ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 DİN PSİKOLOJİSİ ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ
NOT: Bu slayttabaşka bir resim ister misiniz? Resmi seçin ve silin. Şimdi yer tutucuda Resimler simgesini tıklatarak kendi resminizi ekleyin.

2 Aşağıdakilerden hangisi Din Bilimlerinden biri değildir?
Kelam Din Antropolojisi Din Sosyolojisi Din Fenomenolojisi Din Psikolojisi

3 Aşağıdakilerden hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen kavramdır?
Psikoteoloji Teozofi Sosyal Psikoloji Nörobiyoloji Psikiyatri

4 V. Frankl'ın kurduğu Logoterapi ekolünün merkez kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Pozitif Psikoloji Anlam Arayışı Transpersonal Psikoloji Hümanistik Psikoloji Varoluş Analizi

5 "Tabiatüstü, ilahi ve kutsal bir varlıkla ilişkili olan inanların, tasavvurların, tecrübelerin, duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü" şeklindeki din tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? C.G.Jung W.James A.Maslow E.Fromm S.Freud

6 Dinin kökenini bireye aşkın bir kaynağa en eski insan atalarının psikolojik kalıtımlarında var olan arketiplere dayandıran psikolog kimdir? C.G.Jung S.Freud E.Fromm W.James A.Maslow

7 Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “Tanrı Noktası”, “İnanç Geni” vb
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “Tanrı Noktası”, “İnanç Geni” vb. gibi dindarlığın biyolojik kaynakları ile ilgi araştırmalar yapmamıştır? M. Persinger L. Koening A, Newberg D. Hammer A. Maslow

8 Aşağıdaki psikologlardan hangisi dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkilerinden bahsetmiş, dini nevroz olarak tanımlamıştır? W. James S. Freud V. Frankl A. Maslow C.G. Jung

9 Kuran’da ruhsal ve bedensel, bilinçli ve bilinç dışı tüm fonksiyonların bütününden oluşan insanın psikolojik yapısı anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Nefs Ruh Kalb Fıtrat Akıl

10 Din Psikolojisini ilahiyat ilimlerinden farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Dini kaynaklardan bağımsız çalışması Tecrübî bir bilim olması Dini inanç ve davranışları incelemesi Yeni bir araştırma alanı olması Hüküm koyucu değil, tasvir edici olması

11 Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin amacını oluşturur?
Dinin değişmez öz ve asıl yapsını ortaya karmak Bağlayıcı dini hükümlere ulaşmak Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu ortaya çıkarmaya çalışmak Hak ve batıl din ve inançlar arasındaki farkı ortaya koymak Tanrı'nın varlığı yokluğu ile ilgili deliller üretmek

12 Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin, belli bir zaman ve artlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasına ne ad verilir? Manevi yaşam Nesnel din Öznel din Dindarlık İşlevsel din

13 Aşağıdaki kavramlardan hangisi, dini yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan ilgilidir?
Nöroteoloji İnanç Geni Tanrı Noktası Sinirbilim Biyoteoloji

14 İslamî literatürde dini kabiliyet ve eğilim anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Ahlak İhsan Müslüman Fıtrat Mümin

15 Bireyin Tanrıyla olan ilişkisi, maddeyle olan ilişkisiyle kıyaslanacak olursa karakteristik farklılık hangi noktada ortaya çıkar? Dindeki ilişkinin metafizik boyutlu olması Dindeki ilişkinin karşılıklı ve canlı olması Dindeki ilişkinin hayatın daha fazla anını etkilemesi Dindeki ilişkinin çok boyutlu olması Dindeki ilişkinin daha uzun ömürlü olması

16 Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenini dikkate alan kuramlardan biridir? Tutuculuk Kuramı İlgisizlik Kuramı Kararsızlık Kuramı Öğrenmişlik Kuramı Belirsizlik Kuramı

17 Dini uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit ve model alma yoluyla geliştiği, ödül ve ceza ile pekiştiği yorumu hangi gelişim teorisinde yapılmaktadır? Harms teorisi Bağlanma teorisi Bilişsel gelişim teorisi Baldwin teorisi Sosyal öğrenme teorisi

18 İlk din psikologlarından W
İlk din psikologlarından W.James, önemli dini şahsiyetler üzerinde hangi yöntemle araştırmalar yapmıştır? Sistematik gözlem Anket Semantik analiz Kişisel dökümanların incelenmesi Deney

19 Tanrı ve diğer dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiği ölçülerek anlam haritaları oluşturulmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Derinlikli klinik analiz Davranış analizi Semantik analiz Kişilik testi iç gözlem

20 Kur'an'da en geniş şekilde yer alan Din Psikolojisi konusu aşağıdakilerden hangisidir?
İman ve inkâr psikolojisi Fıtrat/ doğal inanma yeteneği Dini ve ahlaki yönden insan tipleri Nefs, Kalb gibi psikolojik kavramlar Rüya, vahiy gibi psikolojik olaylar

21 Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etki boyutu çerçevesinde araştırılan konulardan biri değildir?
Toplumsal ilgi ve tutumlar Beden ve ruh sağlığı Benlik algısı ve benlik saygısı Kişilik ve karakter gelişimi Dini bilgi seviyesi, dini öğrenmeye isteklilik

22 Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın psikolojik kaynakları arasında yer almaz?
Çaresizlik Duygusu Bilişsel Tatmin Suçluluk Duygusu Sosyal Statü Ölüm Korkusu

23 Aşağıdakilerden hangisi, dini inanç ve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği yönünde kanaatlerin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? Bazı insanların dini kuralları katı ve sığ bir şekilde ele almaları Bazı normal dışı olaylara aralarındaki bazı benzerliklerden dolayı dini özellikler atfedilmesi Bazı mistik tecrübeler esnasında ortaya çıkan anormal durumlar Din eğitiminde cezalandırıcı bazı tehdit ve yaptırımların gereğinden fazla kullanılması Din eğitimine erken yaşlarda başlanması

24 Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah'ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığı sorun çözme yöntemi hangisidir? Kendini yönetme İşbirlikçi Dini Başaçıkma Yöntemi Takdire uyma Iraksak düşünce Toplumu yönetme

25 Dini şüphe olayı ağırlıklı olarak hangi gelişim döneminde ortaya çıkar ve gelişir?
Yetişkinlik Yaşlılık Ergenlik Çocukluk Ortayaş

26 Ülkemizdeki araştırmalara göre yaş-dindarlık ilişkisi ile ilgili aşağıdaki kanaatlerden hangisi daha yaygındır? Yaş-dindarlık ilişkisi belirsizdir. Yaş ile dindarlık arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Yaşa bağlı olarak dindarlık sabitlenmektedir. Yaş ilerledikçe dindarlık düzeyi düşmektedir. Yaş ilerledikçe dindarlık düzeyi artmaktadır.

27 "İnançları yaşayan bir iman haline gelen bir şahıs" örneği hangi gelişim döneminde hassas ve güçlü bir dini uyarıcıdır? Ergenlik Erinlik Çocukluk Yetişkinlik Yaşlılık

28 Genel olarak cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz? Örneklem farklılığı Medeni durum Dinin cinsiyet vurgusu Ölçeklerin farklılığı Yaş

29 Çocukların dualarında kişisel korunma ve lütuf isteklerinin fazla olması onların hangi özellikleriyle açıklanabilir? Diğerkâmlık Narsisim Himaye altında bulunma Benmerkezcilik Düşünmeden kabul

30 Daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entellektüeller arasında görülen dini yönelim aşağıdakilerden hangisidir? İç Güdümlü Araştırmacı Dış Güdümlü İnkarcı İdeolojik


"DİN PSİKOLOJİSİ ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları