Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN PSİKOLOJİSİ AÖF ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN PSİKOLOJİSİ AÖF ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ."— Sunum transkripti:

1 DİN PSİKOLOJİSİ ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ

2  Aşağıdakilerden hangisi Din Bilimlerinden biri değildir?  Kelam  Din Antropolojisi  Din Sosyolojisi  Din Fenomenolojisi  Din Psikolojisi

3  Aşağıdakilerden hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen kavramdır?  Psikoteoloji  Teozofi  Sosyal Psikoloji  Nörobiyoloji  Psikiyatri

4  V. Frankl'ın kurduğu Logoterapi ekolünün merkez kavramı aşağıdakilerden hangisidir?  Pozitif Psikoloji  Anlam Arayışı  Transpersonal Psikoloji  Hümanistik Psikoloji  Varoluş Analizi

5  "Tabiatüstü, ilahi ve kutsal bir varlıkla ilişkili olan inanların, tasavvurların, tecrübelerin, duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü" şeklindeki din tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  C.G.Jung  W.James  A.Maslow  E.Fromm  S.Freud

6  Dinin kökenini bireye aşkın bir kaynağa en eski insan atalarının psikolojik kalıtımlarında var olan arketiplere dayandıran psikolog kimdir?  C.G.Jung  S.Freud  E.Fromm  W.James  A.Maslow

7  Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “Tanrı Noktası”, “İnanç Geni” vb. gibi dindarlığın biyolojik kaynakları ile ilgi araştırmalar yapmamıştır?  M. Persinger  L. Koening  A, Newberg  D. Hammer  A. Maslow

8  Aşağıdaki psikologlardan hangisi dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkilerinden bahsetmiş, dini nevroz olarak tanımlamıştır?  W. James  S. Freud  V. Frankl  A. Maslow  C.G. Jung

9  Kuran’da ruhsal ve bedensel, bilinçli ve bilinç dışı tüm fonksiyonların bütününden oluşan insanın psikolojik yapısı anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Nefs  Ruh  Kalb  Fıtrat  Akıl

10  Din Psikolojisini ilahiyat ilimlerinden farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?  Dini kaynaklardan bağımsız çalışması  Tecrübî bir bilim olması  Dini inanç ve davranışları incelemesi  Yeni bir araştırma alanı olması  Hüküm koyucu değil, tasvir edici olması

11  Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin amacını oluşturur?  Dinin değişmez öz ve asıl yapsını ortaya karmak  Bağlayıcı dini hükümlere ulaşmak  Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu ortaya çıkarmaya çalışmak  Hak ve batıl din ve inançlar arasındaki farkı ortaya koymak  Tanrı'nın varlığı yokluğu ile ilgili deliller üretmek

12  Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin, belli bir zaman ve artlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasına ne ad verilir?  Manevi yaşam  Nesnel din  Öznel din  Dindarlık  İşlevsel din

13  Aşağıdaki kavramlardan hangisi, dini yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan ilgilidir?  Nöroteoloji  İnanç Geni  Tanrı Noktası  Sinirbilim  Biyoteoloji

14  İslamî literatürde dini kabiliyet ve eğilim anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Ahlak  İhsan  Müslüman  Fıtrat  Mümin

15  Bireyin Tanrıyla olan ilişkisi, maddeyle olan ilişkisiyle kıyaslanacak olursa karakteristik farklılık hangi noktada ortaya çıkar?  Dindeki ilişkinin metafizik boyutlu olması  Dindeki ilişkinin karşılıklı ve canlı olması  Dindeki ilişkinin hayatın daha fazla anını etkilemesi  Dindeki ilişkinin çok boyutlu olması  Dindeki ilişkinin daha uzun ömürlü olması

16  Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenini dikkate alan kuramlardan biridir?  Tutuculuk Kuramı  İlgisizlik Kuramı  Kararsızlık Kuramı  Öğrenmişlik Kuramı  Belirsizlik Kuramı

17  Dini uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit ve model alma yoluyla geliştiği, ödül ve ceza ile pekiştiği yorumu hangi gelişim teorisinde yapılmaktadır?  Harms teorisi  Bağlanma teorisi  Bilişsel gelişim teorisi  Baldwin teorisi  Sosyal öğrenme teorisi

18  İlk din psikologlarından W.James, önemli dini şahsiyetler üzerinde hangi yöntemle araştırmalar yapmıştır?  Sistematik gözlem  Anket  Semantik analiz  Kişisel dökümanların incelenmesi  Deney

19  Tanrı ve diğer dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiği ölçülerek anlam haritaları oluşturulmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?  Derinlikli klinik analiz  Davranış analizi  Semantik analiz  Kişilik testi  iç gözlem

20  Kur'an'da en geniş şekilde yer alan Din Psikolojisi konusu aşağıdakilerden hangisidir?  İman ve inkâr psikolojisi  Fıtrat/ doğal inanma yeteneği  Dini ve ahlaki yönden insan tipleri  Nefs, Kalb gibi psikolojik kavramlar  Rüya, vahiy gibi psikolojik olaylar

21  Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etki boyutu çerçevesinde araştırılan konulardan biri değildir?  Toplumsal ilgi ve tutumlar  Beden ve ruh sağlığı  Benlik algısı ve benlik saygısı  Kişilik ve karakter gelişimi  Dini bilgi seviyesi, dini öğrenmeye isteklilik

22  Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın psikolojik kaynakları arasında yer almaz?  Çaresizlik Duygusu  Bilişsel Tatmin  Suçluluk Duygusu  Sosyal Statü  Ölüm Korkusu

23  Aşağıdakilerden hangisi, dini inanç ve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği yönünde kanaatlerin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?  Bazı insanların dini kuralları katı ve sığ bir şekilde ele almaları  Bazı normal dışı olaylara aralarındaki bazı benzerliklerden dolayı dini özellikler atfedilmesi  Bazı mistik tecrübeler esnasında ortaya çıkan anormal durumlar  Din eğitiminde cezalandırıcı bazı tehdit ve yaptırımların gereğinden fazla kullanılması  Din eğitimine erken yaşlarda başlanması

24  Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah'ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığı sorun çözme yöntemi hangisidir?  Kendini yönetme  İşbirlikçi Dini Başaçıkma Yöntemi  Takdire uyma  Iraksak düşünce  Toplumu yönetme

25  Dini şüphe olayı ağırlıklı olarak hangi gelişim döneminde ortaya çıkar ve gelişir?  Yetişkinlik  Yaşlılık  Ergenlik  Çocukluk  Ortayaş

26  Ülkemizdeki araştırmalara göre yaş-dindarlık ilişkisi ile ilgili aşağıdaki kanaatlerden hangisi daha yaygındır?  Yaş-dindarlık ilişkisi belirsizdir.  Yaş ile dindarlık arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  Yaşa bağlı olarak dindarlık sabitlenmektedir.  Yaş ilerledikçe dindarlık düzeyi düşmektedir.  Yaş ilerledikçe dindarlık düzeyi artmaktadır.

27  "İnançları yaşayan bir iman haline gelen bir şahıs" örneği hangi gelişim döneminde hassas ve güçlü bir dini uyarıcıdır?  Ergenlik  Erinlik  Çocukluk  Yetişkinlik  Yaşlılık

28  Genel olarak cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz?  Örneklem farklılığı  Medeni durum  Dinin cinsiyet vurgusu  Ölçeklerin farklılığı  Yaş

29  Çocukların dualarında kişisel korunma ve lütuf isteklerinin fazla olması onların hangi özellikleriyle açıklanabilir?  Diğerkâmlık  Narsisim  Himaye altında bulunma  Benmerkezcilik  Düşünmeden kabul

30  Daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entellektüeller arasında görülen dini yönelim aşağıdakilerden hangisidir?  İç Güdümlü  Araştırmacı  Dış Güdümlü  İnkarcı  İdeolojik


"DİN PSİKOLOJİSİ AÖF ARA SINAV SORU ÖRNEKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları