Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAĞILMA DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELERİ Kırım Savaşı’nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması na katılan Osmanlı Devleti’nin, bu antlaşmanın aşağıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAĞILMA DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELERİ Kırım Savaşı’nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması na katılan Osmanlı Devleti’nin, bu antlaşmanın aşağıda."— Sunum transkripti:

1

2 DAĞILMA DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELERİ

3 Kırım Savaşı’nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması na katılan Osmanlı Devleti’nin, bu antlaşmanın aşağıda verilen maddelerden hangisiyle yenilmiş bir devlet durumuna düşürüldüğü anlaşılmaktadır? A)Osmanlı Devleti’nin, devletlerin genel hakları bakımından bir Avrupa devleti sayılması B)Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımaları C)Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nden, Hristiyan azınlığın haklarını yeniden düzenlemesini istemeleri D)Osmanlıların da, Rusların da Karadeniz’de tersane ve savaş gemisi bulundurmamaları E)Osmanlı Devleti ile bu antlaşmayı imzalayan devletlerden biri ara- sında anlaşmazlık çıktığında, önce antlaşmayı imzalayan öteki devletlere başvurulması 1.

4 Osmanlı İmparatorluğu, Yükselme Devri’nde Batı ile ilgili sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözmeye çalışmıştır. Tanzimat Devri- ’nde ise bu tür sorunların çözülmesinde Batılı büyük devletlerle gö- rüş birliği içinde olmaya önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batıya karşı tutumundaki bu değişmenin bir açıklaması olamaz? A) Büyük devletlerin olumsuz tutumlarından çekinmektedir. B) Islahatların Avrupa devletlerince de tanınmasına çalışmaktadır. C) Siyasal gücünü bu yolla korumak istemektedir. D) Genişleme siyasetini bu yolla sürdürmektedir. E) Batı ile sorunlarını barış yolu ile çözmeye çalışmaktadır. 2.

5 XIX. yüzyılda Rusya’nın; I. Balkan Yarımadasını Slavlaştırmaya çalışma II. Açık ve sıcak denizlere çıkmak isteme III. Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışma IV. Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalışma V. Osmanlı ülkesinde yapılan ıslahatları yetersiz bulma VI. Hürriyetçi fikirlere karşı çıkma girişimlerinden hangileri, Osmanlı Rus ilişkileri üzerinde en az etkili olmuştur? A) I ve III B) III ve V C) I ve V D) IV ve VI E) I ve II 3.

6 Hünkar İskelesi Antlaşmasında Osmanlı Devleti, Rusya bir saldırıya uğrarsa Boğazları kapatmayı kabul etmiştir. Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Prusya B) İngiltere C) Avusturya D) Piyemonte E) İspanya 4.

7 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan önce toplanan İstanbul Konferansı’na katılan Avrupa Devletleri, Bosna- Hersek ve Bulga- ristan’da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Dev- leti’ne önermişlerdir. Osmanlı Devleti ise bu öneriyi reddetmiştir. Osmanlı Devleti’nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa devletleri arasındaki görüş birliğinden yararlanmak istemesi B) Dünyadaki siyasi bloklaşmalara karşı olması C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi D) Ruslarla iyi ilişkiler içinde olmak istemesi E) İçişlerine karışılmasına karşı olması 5.

8 XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin sınırları daralırken sınırlar için- deki nüfusu gitgide artmaktaydı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir? A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının C) Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkması D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının E) Köyden kentlere göçlerin artmasının 6.

9 Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni parçalamışlardır. Fransa ve İngiltere’nin tutumundaki bu değişme, I. Osmanlı Devleti siyasi gücünü yitirmiştir. II. Avrupa’da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmıştır. III. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni yenilik yapmaya zorlamıştır. IV. Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar gereksinimleri artmıştır. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E ) III ve IV 7.

10 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi sonucu sınır- larının daralmasına karşın, devam eden göçler nedeniyle sınırların içindeki nüfus giderek artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesinde bu durumun sonuç-larından biri değildir? A) Şehirlerde günlük yaşam şeklinin değişmesi B) Azınlık sorununun ortadan kalkması C) Tüketimin artması D) Konut gereksiniminin artması E) Şehir nüfusunun artması 8.

11 XIX. yüzyılda Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Gümrük vergileri artmıştır. B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır. C) Hammadde fiyatları düşmüştür. D) Osmanlı parası değer kazanmıştır. E) Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur. 9.

12 Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır: I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması II. Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi III. Eflak ve Boğdan’da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komis- yonu tarafından düzenlenmesi IV. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti çıkarlarına aykırıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 10.

13 Balta Limanı Antlaşması’nda önce, yerli ve yabancı tüccarlar mal- larını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırken iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Balta Limanı Antlaşma- sıyla bu yükümlülükten kurtulmuşlar; fakat yerli tüccarlar iç güm- rük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, Balta Limanı Antlaşması’yla ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir? A)Osmanlı pazarlarına yabancı tüccarların egemen olması B)Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaş- ması C)Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda kalması D)Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi E) Yerli mallarda kalitenin artması 11.

14 XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin milliyetçiliği yansıtmadığı savunulabilir? A)Birinci Dünya Savaşında Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması B)Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi C)Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması D)Avusturya- Macaristan veliahtının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi E)Bosna- Hersek ve Sırbistan’da bağımsızlık hareketlerinin başla- ması 12.

15 I. Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin başlaması II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13.

16 Atatürk,” Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, batıya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletle- rine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu bir hata idi; bunu tekrar etmeyeceğiz.” demiştir. Atatürk’ün bu sözleri Osmanlı Devleti’nin, I. Diğer devletlerdeki gelişmelere uzun süre kayıtsız kalması II. Yalnız askeri başarılarla yetinme III. Kendini diğer devletlerden üstün görme politikalarından hangilerini hata olarak kabul ettiğinin bir göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 14.

17 Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya’nın özgürlük ve milli-yetçilik düşüncesi karşısında bir politika izlediğinin göstergesi olduğu savunulabilir? A)Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi B)Lehistan’ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh Kralı seçtirmek istemesi C)Mora’da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi D)Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinden çekinmesi E)Yunanistan’a katılmak isteyen Giritli Rumları İngiltere ve Fransa’yla birlikte desteklemesi 15.

18 Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunulamaz? A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar D) Kutsal yerler E) Mültezimler 16.

19 12345678910 DDDBEACBBD 11121314151617181920 ECDEBE 21222324252627282930


"DAĞILMA DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELERİ Kırım Savaşı’nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması na katılan Osmanlı Devleti’nin, bu antlaşmanın aşağıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları