Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR YÖNET İ M İ NE G İ R İ Ş 1. HAFTA. HAFTANıN KONU BAŞLıKLARı Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve Özellikler Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR YÖNET İ M İ NE G İ R İ Ş 1. HAFTA. HAFTANıN KONU BAŞLıKLARı Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve Özellikler Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve."— Sunum transkripti:

1 SPOR YÖNET İ M İ NE G İ R İ Ş 1. HAFTA

2 HAFTANıN KONU BAŞLıKLARı Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve Özellikler Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve Özellikler Spor Yönetimi Spor Yönetimi Spor Yönetimi Felsefesi Spor Yönetimi Felsefesi Spor Yönetiminin Ayırt Edici Özellikleri Spor Yönetiminin Ayırt Edici Özellikleri Spor Yönetimi Çevresi Spor Yönetimi Çevresi Spor Organizasyonları Spor Organizasyonları Spor Endüstrisi Bölümleri Spor Endüstrisi Bölümleri

3 SPOR YÖNETIMINE İ LIŞKIN KAVRAMLAR VE ÖZELLIKLER 20. ve 21. yüzyıllarda ça ğ daş anlamda geliştirilen ve de ğ işen spor yönetimi yapısı, seyircileri, sporcuları, di ğ er katılımcıları, sponsorları ve yöneticileri bir araya getiren farklı yapısal özelliklere sahip olan bir kavramdır. 20. ve 21. yüzyıllarda ça ğ daş anlamda geliştirilen ve de ğ işen spor yönetimi yapısı, seyircileri, sporcuları, di ğ er katılımcıları, sponsorları ve yöneticileri bir araya getiren farklı yapısal özelliklere sahip olan bir kavramdır. Spor tarihindeki spor yönetimi anlayışı, toplumların sosyal ve kültürel yapısının de ğ işimi ile gelişmiş ve ça ğ daş spor yönetimi anlayışını almıştır. Spor tarihindeki spor yönetimi anlayışı, toplumların sosyal ve kültürel yapısının de ğ işimi ile gelişmiş ve ça ğ daş spor yönetimi anlayışını almıştır.

4 SPOR YÖNETIMINE İ LIŞKIN KAVRAMLAR VE ÖZELLIKLER Günümüzdeki ça ğ daş spor yönetimi tanımını yapabilmek ve yapısını anlayabilmek için spor, yönetim, yönetici, organizasyon gibi bazı kavramları iyi bilmek gerekir (Basım ve Argan, 2009). Günümüzdeki ça ğ daş spor yönetimi tanımını yapabilmek ve yapısını anlayabilmek için spor, yönetim, yönetici, organizasyon gibi bazı kavramları iyi bilmek gerekir (Basım ve Argan, 2009).

5 SPOR KAVRAMI Spor, bir rekreasyon, bir yarışma, bedensel ve fiziksel bir aktivite ve dansı ifade eder. Spor, bir rekreasyon, bir yarışma, bedensel ve fiziksel bir aktivite ve dansı ifade eder. Her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın spor insanlı ğ ın var oluşunda temel ihtiyaçlar için kullanılan, günümüzde ise sosyal bir katılım, sa ğ lık kazanma aracı, bir iş veya e ğ lence olarak görülmektedir. Her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın spor insanlı ğ ın var oluşunda temel ihtiyaçlar için kullanılan, günümüzde ise sosyal bir katılım, sa ğ lık kazanma aracı, bir iş veya e ğ lence olarak görülmektedir.

6 YÖNETIM KAVRAMı Yönetim kavramı bazen “idare” bazen “sevk ve idare” bazen de “kurum” veya “örgüt” anlamında kullanılmaktadır (Genç, 2004). Yönetim kavramı bazen “idare” bazen “sevk ve idare” bazen de “kurum” veya “örgüt” anlamında kullanılmaktadır (Genç, 2004). Yönetim; başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır (Eren, 2003). Yönetim; başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır (Eren, 2003).

7 YÖNET İ C İ KAVRAMI Genel bir tanıma göre ise yönetici; emrine verilmiş bir grup insanı belirli bir takım amaçlara ulaştırmak için uyum içerisinde çalıştıran kişidir. Genel bir tanıma göre ise yönetici; emrine verilmiş bir grup insanı belirli bir takım amaçlara ulaştırmak için uyum içerisinde çalıştıran kişidir. Eren (2003) ise yöneticiyi “bir zaman dilimi içerisinde bir takım amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, demirbaş vb. üretim araçlarını bir araya getiren onlar arasında uygun bir bileşim, uyuşma ve ahenkleşmeyi sa ğ layan kişidir” Eren (2003) ise yöneticiyi “bir zaman dilimi içerisinde bir takım amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, demirbaş vb. üretim araçlarını bir araya getiren onlar arasında uygun bir bileşim, uyuşma ve ahenkleşmeyi sa ğ layan kişidir”

8 SPORDA YÖNETICILIK Sporda yönetimin tanımından yola çıkılacak olursa sporda yönetici; “spor örgüt veya organizasyonunun belirlenmiş amaçlara ulaşması için insan ve hammadde kaynaklarını en verimli ve uygun bir şekilde kullanan, olaylara ve kişilere yön veren kişidir”, şeklinde tanımlanabilir. Sporda yönetimin tanımından yola çıkılacak olursa sporda yönetici; “spor örgüt veya organizasyonunun belirlenmiş amaçlara ulaşması için insan ve hammadde kaynaklarını en verimli ve uygun bir şekilde kullanan, olaylara ve kişilere yön veren kişidir”, şeklinde tanımlanabilir.

9 ORGANIZASYON KAVRAMı Organizasyon, antik Yunancada “organon” kelimesinden gelmektedir ve organ, alet, uzuv ya da araç anlamındadır. Organizasyon, antik Yunancada “organon” kelimesinden gelmektedir ve organ, alet, uzuv ya da araç anlamındadır. Bir örgütün fonksiyonlarını yerine getiren her parçası onun organıdır (Genç, 2004). Bir örgütün fonksiyonlarını yerine getiren her parçası onun organıdır (Genç, 2004).

10 SPOR YÖNET İ M İ Literatürdeki ço ğ u kayna ğ a göre ça ğ daş spor yönetiminin iki formu mevcuttur. Literatürdeki ço ğ u kayna ğ a göre ça ğ daş spor yönetiminin iki formu mevcuttur. Birinci form, sporla ilgili çeşitli alanlarda yönetimsel profesyonel bir çalışma alanıdır. Di ğ eri ise, akademik bir çalışma alanıdır. Birinci form, sporla ilgili çeşitli alanlarda yönetimsel profesyonel bir çalışma alanıdır. Di ğ eri ise, akademik bir çalışma alanıdır.

11 SPOR YÖNETIMI Profesyonel Çalışma Alanı olarak spor yönetimi için DeSensi, Kelly, Blanton ve Beitel (1990), spor ve fiziksel aktivite ile ilgili ürün veya hizmet üreten kuruluşların planlama, organizasyon, yöneltme, kontrol, bütçeleme, liderlik etme ve de ğ erlendirme becerilerinin kombinasyonu olarak tanımlamışlardır. Profesyonel Çalışma Alanı olarak spor yönetimi için DeSensi, Kelly, Blanton ve Beitel (1990), spor ve fiziksel aktivite ile ilgili ürün veya hizmet üreten kuruluşların planlama, organizasyon, yöneltme, kontrol, bütçeleme, liderlik etme ve de ğ erlendirme becerilerinin kombinasyonu olarak tanımlamışlardır.

12 SPOR YÖNETIMI Temel işletme tanımlarında madde ve insan kaynaklarını kullanarak örgütün amaçlarını gerçekleştirme işlevine yönetim denmektedir. Temel işletme tanımlarında madde ve insan kaynaklarını kullanarak örgütün amaçlarını gerçekleştirme işlevine yönetim denmektedir. O halde spor yönetimi de “spor örgütü veya kuruluşunun amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli madde ve insan kaynaklarını kullanmasıdır” diyebiliriz. O halde spor yönetimi de “spor örgütü veya kuruluşunun amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli madde ve insan kaynaklarını kullanmasıdır” diyebiliriz.

13 SPOR YÖNET İ M İ FELSEFES İ Yönetim felsefesinin spor ile ilgili organizasyon, etkinlik, üretim ve hizmet kavramlarına uygulanması ile ele alınabilecek olan spor yönetimi; bazı özel yöntem ve yönetim şekilleri ile normal yönetim anlayışından farklılıklar göstermektedir Yönetim felsefesinin spor ile ilgili organizasyon, etkinlik, üretim ve hizmet kavramlarına uygulanması ile ele alınabilecek olan spor yönetimi; bazı özel yöntem ve yönetim şekilleri ile normal yönetim anlayışından farklılıklar göstermektedir

14 SPOR YÖNETIMI FELSEFESI Temelde spor yönetiminin felsefesi; spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanması olarak belirtilmektedir. Temelde spor yönetiminin felsefesi; spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanması olarak belirtilmektedir. Sporun kendisinin bir ürün olarak di ğ er ürünler gibi saklanma, üretim sırasında sisteme müdahale, satış esnasında uzun süreli reklam ve tutundurma çalışmaları farklı oldu ğ u için yönetim felsefesi de farklılık göstermektedir. Sporun kendisinin bir ürün olarak di ğ er ürünler gibi saklanma, üretim sırasında sisteme müdahale, satış esnasında uzun süreli reklam ve tutundurma çalışmaları farklı oldu ğ u için yönetim felsefesi de farklılık göstermektedir.

15 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI Mullin (1980), spor yönetiminin di ğ er yönetimlerden farklı üç özelli ğ ini; spor pazarlaması, sporun kurumsal mali yapısı ve spor endüstrisi kariyer yolları olarak belirtmiştir. Mullin (1980), spor yönetiminin di ğ er yönetimlerden farklı üç özelli ğ ini; spor pazarlaması, sporun kurumsal mali yapısı ve spor endüstrisi kariyer yolları olarak belirtmiştir. Stratejik yönetim, organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, liderlik, ve organizasyon kültürü spor organizasyonlarının yönetiminde farklılık göstermektedir (Hoye ve ark., 2006). Stratejik yönetim, organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, liderlik, ve organizasyon kültürü spor organizasyonlarının yönetiminde farklılık göstermektedir (Hoye ve ark., 2006). Bu farklılıklar sporun kendisine özgü yapısından kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar sporun kendisine özgü yapısından kaynaklanmaktadır.

16 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: STRATEJIK YÖNETIM Rekabetçi çevrede, organizasyonun yerini ve pozisyonunu analiz etmeyi içermektedir. Uygun stratejiyi belirlemek için amacını ve yönünü iyi belirlemek gerekir. Rekabetçi çevrede, organizasyonun yerini ve pozisyonunu analiz etmeyi içermektedir. Uygun stratejiyi belirlemek için amacını ve yönünü iyi belirlemek gerekir. Bir spor organizasyonunun başarısı büyük oranda stratejik kararların kalitesine ba ğ lıdır. Spor yöneticilerinin ofiste aldı ğ ı kararlar ço ğ u zaman, sahadaki performans ve taktik ile do ğ rulu ğ unu yitirmektedir. Bu nedenle spor yöneticileri kararları hem teorik hem de uygulama alanında de ğ erlendirmelidir. Bir spor organizasyonunun başarısı büyük oranda stratejik kararların kalitesine ba ğ lıdır. Spor yöneticilerinin ofiste aldı ğ ı kararlar ço ğ u zaman, sahadaki performans ve taktik ile do ğ rulu ğ unu yitirmektedir. Bu nedenle spor yöneticileri kararları hem teorik hem de uygulama alanında de ğ erlendirmelidir.

17 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: ORGANIZASYON YAPıSı Bir organizasyon için yapı; efektif ve etkili bir performans için limitlerin ve sınırların belirlenebilece ğ i bir plan anlamındadır (Slack, 1997). Bir organizasyon için yapı; efektif ve etkili bir performans için limitlerin ve sınırların belirlenebilece ğ i bir plan anlamındadır (Slack, 1997). Spor organizasyonları için iyi bir organizasyon yapısı oluşturmanın yolu, gönüllü ve ücretli çalışanları iyi motive edici, dengeli ve eşit bir kontrol süreci geliştirmekten geçmektedir. Spor organizasyonları için iyi bir organizasyon yapısı oluşturmanın yolu, gönüllü ve ücretli çalışanları iyi motive edici, dengeli ve eşit bir kontrol süreci geliştirmekten geçmektedir.

18 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: INSAN KAYNAKLARı İ nsan kaynakları yönetimi, genel işletme veya spor organizasyonlarına temelde etkili ve tatminkâr işgücü sa ğ laması işidir. İ nsan kaynakları yönetimi, genel işletme veya spor organizasyonlarına temelde etkili ve tatminkâr işgücü sa ğ laması işidir. Ancak bazı spor organizasyonlarının büyüklü ğ ü ve hem gönüllü hem de ücretli çalışanlarının olması yönetimsel zorluklar ortaya koymaktadır. Ancak bazı spor organizasyonlarının büyüklü ğ ü ve hem gönüllü hem de ücretli çalışanlarının olması yönetimsel zorluklar ortaya koymaktadır. Spor endüstrisindeki bu karmaşık yapı spor yöneticilerinin işini zorlaştırmaktadır (Hoye ve ark., 2006). Spor endüstrisindeki bu karmaşık yapı spor yöneticilerinin işini zorlaştırmaktadır (Hoye ve ark., 2006).

19 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: LIDERLIK Spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biri de liderliktir. Spor organizasyonlarını idare eden yöneticiler, ortak bir amaç do ğ rultusunda takımın bir parçası olma yolunda kendi vizyonlarını takip etmeleri için başkalarını etkilemek zorundadırlar. Spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biri de liderliktir. Spor organizasyonlarını idare eden yöneticiler, ortak bir amaç do ğ rultusunda takımın bir parçası olma yolunda kendi vizyonlarını takip etmeleri için başkalarını etkilemek zorundadırlar. Di ğ er organizasyonlarla işbirli ğ i oluşturmak, projeler geliştirmek, çatışmaları çözmek ve genel işletme koordinasyonunu sa ğ lamak için di ğ er yöneticiler ile birlikte çalışacak ustalıkta olmalıdır (Hoye, 2006). Di ğ er organizasyonlarla işbirli ğ i oluşturmak, projeler geliştirmek, çatışmaları çözmek ve genel işletme koordinasyonunu sa ğ lamak için di ğ er yöneticiler ile birlikte çalışacak ustalıkta olmalıdır (Hoye, 2006).

20 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: LIDERLIK İ yi spor yöneticileri aynı zamanda iyi birer lider olmalıdır. İ yi spor yöneticileri aynı zamanda iyi birer lider olmalıdır. Spor örgütleri ve organizasyonlarının yapısına uygun hızlı karar verebilen etkili işbirli ğ i kurabilen, sorun çözücü ve sporun do ğ asına uygun yönetimsel özellikler gösteren spor yöneticileri başarılı ve aynı zamanda iyi birer lider olabilirler. Spor örgütleri ve organizasyonlarının yapısına uygun hızlı karar verebilen etkili işbirli ğ i kurabilen, sorun çözücü ve sporun do ğ asına uygun yönetimsel özellikler gösteren spor yöneticileri başarılı ve aynı zamanda iyi birer lider olabilirler.

21 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: ORGANIZASYON (ÖRGÜT) KÜLTÜRÜ Bir organizasyon (örgüt) içerisindeki bireylerin veya grupların de ğ er ve normları o organizasyonun kültürünü oluşturur. Bir organizasyon (örgüt) içerisindeki bireylerin veya grupların de ğ er ve normları o organizasyonun kültürünü oluşturur. Örgüt kültürü örgütsel performans, çalışanların ba ğ lılı ğ ı, işbirli ğ i, etkililik, iş performansı ve karar verme ile ilgilidir (Hoye ve ark., 2006). Örgüt kültürü örgütsel performans, çalışanların ba ğ lılı ğ ı, işbirli ğ i, etkililik, iş performansı ve karar verme ile ilgilidir (Hoye ve ark., 2006).

22 SPOR YÖNETIMININ AYıRT EDICI ÖZELLIKLERI: ORGANIZASYON (ÖRGÜT) KÜLTÜRÜ Endüstriyel sektörlerdeki iş ve örgüt kültürünün spor için kullanılmaya başlaması ise bu sektörler ile olan etkileşim nedeni ile gerçekleşmiştir. Endüstriyel sektörlerdeki iş ve örgüt kültürünün spor için kullanılmaya başlaması ise bu sektörler ile olan etkileşim nedeni ile gerçekleşmiştir. Ancak sporun toplumsal boyutu spor yönetimindeki örgütsel kültürün farklılı ğ ını ortaya çıkarmıştır. Ancak sporun toplumsal boyutu spor yönetimindeki örgütsel kültürün farklılı ğ ını ortaya çıkarmıştır. Örne ğ in; spor branşlarının ortaya çıkışında bir sosyal oluşum ve kültür etkisi vardır. Toplumlar kendi kültürlerine uygun spor dalları ile özdeşleşmiştir (Amerikan futbolu, Avustralya ragbisi, İ ngiliz kriketi, Japon sumo güreşi vb.) Örne ğ in; spor branşlarının ortaya çıkışında bir sosyal oluşum ve kültür etkisi vardır. Toplumlar kendi kültürlerine uygun spor dalları ile özdeşleşmiştir (Amerikan futbolu, Avustralya ragbisi, İ ngiliz kriketi, Japon sumo güreşi vb.)

23 SPOR ORGAN İ ZASYON T İ PLER İ Spor organizasyonlarının tarihine bakacak olursak, eski Yunan’da büyük tanrılar şerefine spor, müzik ve şiir yarışmaları düzenlemenin adet oldu ğ u görülmektedir. Spor organizasyonlarının tarihine bakacak olursak, eski Yunan’da büyük tanrılar şerefine spor, müzik ve şiir yarışmaları düzenlemenin adet oldu ğ u görülmektedir. Spor organizasyonları, beden e ğ itimi sınıflarından profesyonel spor kulüplerine, üniversite spor kulüplerinden spor federasyonlarına, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) çeşitli spor birliklerine kadar geniş yelpazede yer alır. Spor organizasyonları, beden e ğ itimi sınıflarından profesyonel spor kulüplerine, üniversite spor kulüplerinden spor federasyonlarına, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) çeşitli spor birliklerine kadar geniş yelpazede yer alır.

24 ÖZEL ORGAN İ ZASYONLAR Özel organizasyonlar kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan organizasyonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kar amaçlı organizasyonlar bireysel veya grup yatırımcıların sahip oldu ğ u ve bu kişiler tarafından yönetilen organizasyonlardır. Örn; BJK, FB, GS, NBA vb. Özel organizasyonlar kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan organizasyonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kar amaçlı organizasyonlar bireysel veya grup yatırımcıların sahip oldu ğ u ve bu kişiler tarafından yönetilen organizasyonlardır. Örn; BJK, FB, GS, NBA vb. Özel olup kar amacı gütmeyen organizasyonlar ise, üyelerin sahip oldu ğ u kazanç amacı olmayan tenis kulüpleri, yelken kulüpleri, üniversite takımları, yüzme kulüpleri veya bu tür kulüplerin katıldı ğ ı organizasyonlardır. Özel olup kar amacı gütmeyen organizasyonlar ise, üyelerin sahip oldu ğ u kazanç amacı olmayan tenis kulüpleri, yelken kulüpleri, üniversite takımları, yüzme kulüpleri veya bu tür kulüplerin katıldı ğ ı organizasyonlardır.

25 HALK ORGANIZASYONLARı Halk organizasyonları birçok amaç için var olabilir. Sosyal etkileşimi canlandırmak, kültürel aktiviteler sa ğ lamak, politik aktivitelere yardım etmek veya daha birçok nedenle kurulmuş olabilir. Halk organizasyonları birçok amaç için var olabilir. Sosyal etkileşimi canlandırmak, kültürel aktiviteler sa ğ lamak, politik aktivitelere yardım etmek veya daha birçok nedenle kurulmuş olabilir. Halk organizasyonları ve kuruluşlarında özel organizasyonlarda oldu ğ u gibi kar amaçlı iş veya çalışma yoktur. Kazanılan para bir sahip veya yatırımcıya gitmez, ancak organizasyonun kapasite, hizmet ve kalitesini artırmak için kullanılabilir (Parks, Zanger ve Quarterman, 1998). Halk organizasyonları ve kuruluşlarında özel organizasyonlarda oldu ğ u gibi kar amaçlı iş veya çalışma yoktur. Kazanılan para bir sahip veya yatırımcıya gitmez, ancak organizasyonun kapasite, hizmet ve kalitesini artırmak için kullanılabilir (Parks, Zanger ve Quarterman, 1998). Örn; Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonaları vb. devlet destekli organizasyonlardır. Örn; Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonaları vb. devlet destekli organizasyonlardır.

26 SPOR YÖNETIM ÇEVRESI Spor örgütlerinin genel çevresi birçok sektörden oluşabilir. Ekonomik, politik, sosyokültürel, yasal, demografik, ekolojik, teknolojik, iş ortamı, alan ve algılanan çevre spor örgütlerinin çevresini oluşturur. Spor örgütlerinin genel çevresi birçok sektörden oluşabilir. Ekonomik, politik, sosyokültürel, yasal, demografik, ekolojik, teknolojik, iş ortamı, alan ve algılanan çevre spor örgütlerinin çevresini oluşturur. Spor endüstrisi içerisinde örgütsel çevreyi anlayabilmek için birçok araştırma yapılmıştır. Spor endüstrisi içerisinde örgütsel çevreyi anlayabilmek için birçok araştırma yapılmıştır.

27

28 SPOR YÖNETIM ÇEVRESI Burns ve Stalker (1961) yirmi İ ngiliz firması üzerinde yaptıkları çalışmada örgütün de ğ işik çevresel durumlarda yönetimsel ve örgütsel yapısını incelemiştir. Burns ve Stalker (1961) yirmi İ ngiliz firması üzerinde yaptıkları çalışmada örgütün de ğ işik çevresel durumlarda yönetimsel ve örgütsel yapısını incelemiştir. Örgütün iş çevresinin de ğ işmesi durumlarında ne gibi de ğ işiklikler olaca ğ ını bulmaya çalışmışlardır. Sonuç olarak iki tip yapı tespit etmişlerdir; mekanik ve organik yapılanma. Örgütün iş çevresinin de ğ işmesi durumlarında ne gibi de ğ işiklikler olaca ğ ını bulmaya çalışmışlardır. Sonuç olarak iki tip yapı tespit etmişlerdir; mekanik ve organik yapılanma.

29

30 SPOR YÖNETIM ÇEVRESI Sonuç olarak e ğ er bir örgütün dış çevresi karmaşık, de ğ işken ve farklı ise, örgütün iç yapısını etkili hale getirmek için farklı alt birimlerin koordinasyonunu iyi sa ğ lamak ve örgüt mekanizmasını yüksek düzeyde bütünleştirmek (entegre etmek) gereklidir. Sonuç olarak e ğ er bir örgütün dış çevresi karmaşık, de ğ işken ve farklı ise, örgütün iç yapısını etkili hale getirmek için farklı alt birimlerin koordinasyonunu iyi sa ğ lamak ve örgüt mekanizmasını yüksek düzeyde bütünleştirmek (entegre etmek) gereklidir. E ğ er bir organizasyonun çevresi dura ğ an ve basit ise örgüt mekanizmasını daha az bütünleştirmek yeterli olacaktır (Slack, 1997). E ğ er bir organizasyonun çevresi dura ğ an ve basit ise örgüt mekanizmasını daha az bütünleştirmek yeterli olacaktır (Slack, 1997).

31 SPOR ENDÜSTRISINDE BÖLÜMLER Spor endüstrisi ürünün çeşidi ile alakalı olarak üç ana bölüme ayrılabilir. Spor endüstrisindeki bu yapılanmalar segment ya da bölüm olarak ifade edilmektedir. Spor performans, spor üretim ve spor promosyon bölümü (Pitts, Fielding ve Miller, 1994). Spor endüstrisi ürünün çeşidi ile alakalı olarak üç ana bölüme ayrılabilir. Spor endüstrisindeki bu yapılanmalar segment ya da bölüm olarak ifade edilmektedir. Spor performans, spor üretim ve spor promosyon bölümü (Pitts, Fielding ve Miller, 1994).

32 SPOR PERFORMANS BÖLÜMÜ Performans bölümünde ligler, yarışmalar veya organizasyonlardaki müsabakalar, etkinlikler, fitness salonları, spor ve rekreasyon merkezleri, devlet kurum ve kuruluşlarına ba ğ lı spor ile ilgili kamplar, tesisler ve organizasyonlar bulunmaktadır. Performans bölümünde ligler, yarışmalar veya organizasyonlardaki müsabakalar, etkinlikler, fitness salonları, spor ve rekreasyon merkezleri, devlet kurum ve kuruluşlarına ba ğ lı spor ile ilgili kamplar, tesisler ve organizasyonlar bulunmaktadır. Spor yönetimi mezunları performans bölümü ile ilgili yukarıda sayılan alanlarda kendilerine yönetici, asistan, pazarlama elemanı, tesis müdürü, organizasyon sorumlusu, vb. daha birçok pozisyonda iş bulabilirler. Spor yönetimi mezunları performans bölümü ile ilgili yukarıda sayılan alanlarda kendilerine yönetici, asistan, pazarlama elemanı, tesis müdürü, organizasyon sorumlusu, vb. daha birçok pozisyonda iş bulabilirler.

33 SPOR ÜRET İ M BÖLÜMÜ Üretim bölümü, performansı etkiletici her türlü malzemenin üretildi ğ i ve geliştirildi ğ i bölümdür. Üretim bölümü, performansı etkiletici her türlü malzemenin üretildi ğ i ve geliştirildi ğ i bölümdür. Spor yönetimi e ğ itimi alan kişiler, spor ürün ve ekipman satış elemanı, firma ve ma ğ aza temsilcileri olarak çalışabilirler. Spor yönetimi e ğ itimi alan kişiler, spor ürün ve ekipman satış elemanı, firma ve ma ğ aza temsilcileri olarak çalışabilirler.

34 SPOR PROMOSYON BÖLÜMÜ Spor yönetimindeki en popüler alanlardan biri spor promosyon bölümüdür. Spor yönetimindeki en popüler alanlardan biri spor promosyon bölümüdür. Promosyon bölümünde ise pazarlama faaliyetleri, medya, sponsorluk ve turizm gibi alanları içermektedir. Promosyon bölümünde ise pazarlama faaliyetleri, medya, sponsorluk ve turizm gibi alanları içermektedir. Bu bölüm faaliyetleri do ğ rultusunda uluslar arası, yerel ve ulusal turnuvalar, spor şirketleri, spor ürünleri üretim ve satış firmaları, federasyonlar, kulüpler, turizm, medya, spor kanalları ve spor ile ilgili daha birçok alan spor yöneticilerinin iş sahası olabilir. Bu bölüm faaliyetleri do ğ rultusunda uluslar arası, yerel ve ulusal turnuvalar, spor şirketleri, spor ürünleri üretim ve satış firmaları, federasyonlar, kulüpler, turizm, medya, spor kanalları ve spor ile ilgili daha birçok alan spor yöneticilerinin iş sahası olabilir.

35

36 FAYDALI KAYNAKLAR Spor Yönetimi – Nejat BASIM & Metin ARGAN (Detay Yayıncılık) Spor Yönetimi – Nejat BASIM & Metin ARGAN (Detay Yayıncılık) Spor Yönetimi – Metin Argan (Edt.) (AÖF Yayınları) Spor Yönetimi – Metin Argan (Edt.) (AÖF Yayınları) Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İ lişkileri Açısından Spor Yönetimi Dünyada ve Türkiye’de – Kurthan F İ ŞEK Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İ lişkileri Açısından Spor Yönetimi Dünyada ve Türkiye’de – Kurthan F İ ŞEK Spor Yönetimi – Müslim BAKIR (Edt.) (Beta Yayınları) Spor Yönetimi – Müslim BAKIR (Edt.) (Beta Yayınları)

37 HAFTAYA KONUMUZ SPOR YÖNETIM FONKSIYONLARı

38 TEŞEKKÜRLER


"SPOR YÖNET İ M İ NE G İ R İ Ş 1. HAFTA. HAFTANıN KONU BAŞLıKLARı Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve Özellikler Spor Yönetimine İ lişkin Kavramlar ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları