Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik tover@sakarya.edu.tr

2 E-devlet uygulamaları B İ L İ M VE TEKNOLOJ İ DE TAR İ H İ GEL İ Ş İ M İ lk ça ğ lardan bu yana insano ğ lu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla imkanları dahilinde çeşitli faaliyetlerde bulunarak varlı ğ ını sürdürmüştür. Yüzyıllar boyunca gerçekleşen tüm faaliyetler ve teknolojik gelişimler bu günkü teknolojik gelişimlere zemin oluşturmuştur.

3 E-devlet uygulamaları B İ L İ M VE TEKNOLOJ İ DE TAR İ H İ GEL İ Ş İ M İ lk ça ğ larda ateşin keşfiyle, madenlerin işlenmesi, do ğ al yaşamda ki hayvanlardan faydalanılması ve tekerle ğ in icat edilmesi önemli faaliyetlerindendir. Tekerle ğ in icat edilmesi binlerce yıl sonra otomobil ve benzeri araçların üretilmesine zemin oluşturmuştur.

4 E-devlet uygulamaları B İ L İ M VE TEKNOLOJ İ DE TAR İ H İ GEL İ Ş İ M Bu gelişimleri, sonra ki ça ğ larda; su, rüzgar gibi do ğ al güçlerin üretim faaliyetlerinde kullanılması izlemiş ve bu gelişim faaliyetleri ça ğ ımızı modern üretim sistemlerinin geliştirilmesine taşımıştır. Fakat bu günkü anlamda üretim faaliyetleri 18. yüzyılda “sanayi/endüstri ça ğ ı” olarak kabul edilen buhar enerjisinden faydalanılmasıyla olmuştur. Buhar enerjisinden faydalanılmasıyla, birçok önemli icat ard arda gelmiştir.

5 E-devlet uygulamaları B İ L İ M VE TEKNOLOJ İ DE TAR İ H İ GEL İ Ş İ M Sanayi/endüstri ça ğ, 18. yüzyılda İ ngiltere’de yaşanan ve izleyen yüzyılın ortalarında doruk noktasına çıkan bir de ğ işim ve gelişimdir. Başka bir ifadeyle sanayi ça ğ ; 18. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da yaşanan ekonomik bir de ğ işim sürecidir. Bu süreç sadece üretimde de ğ il insanların yaşam tarzında da bir de ğ işim oluşturmuştur.

6 E-devlet uygulamaları OSMANLI’DA B İ L İ M ve TEKNOLOJ İ Osmanlı Devleti, kuruluş ve gelişme dönemlerinde, bilimsel ve kültürel açıdan oldukça yüksek de ğ erlere sahip bir toplum olarak tarih sahnesine çıkmış ve beklide o devirlerde bugün üniversite olarak adlandırılan e ğ itim kurumlarını kurarak teknoloji üretim ve kullanımı açısından öncü olmuştur.

7 E-devlet uygulamaları OSMANLI’DA B İ L İ M ve TEKNOLOJ İ Ne yazık ki; Osmanlı Batı’daki gelişmeleri yakından takip etmedi ğ i için 1450 yılında geliştirilen ve yazılı bilginin hızla yayılmasına olanak sa ğ layan matbaa ancak 1726’da İ brahim Müteferrika ile Paris elçisi Sait Çelebi tarafından İ stanbul’da kurulmuştur. Bu gecikme Osmanlı toplumunda Batı toplumlarına göre önemli bir bilgi açı ğ ı oluşturmasına neden olmuştur.

8 E-devlet uygulamaları OSMANLI’DA B İ L İ M ve TEKNOLOJ İ Aynı zamanda e ğ itimin, devlet görevleriyle sınırlı olması nedeniyle küçük bir elit gruba yönelinmiş, bu durumda daha sonraları Osmanlı İ mparatorlu ğ u’nun bilim ve teknolojide geri kalmasının belki de en önemli sebeplerinden biri olmuştur.

9 E-devlet uygulamaları OSMANLI’DA B İ L İ M ve TEKNOLOJ İ On altıncı ve on yedinci yüzyıla kadar Osmanlı İ mparatorlu ğ u ile o dönemin Avrupa krallıkları aşa ğ ı yukarı aynı uygarlık düzeyindeydiler. Hem Osmanlı’da hem de Avrupa’daki okullarda İ slam alemi yoluyla geçmiş olan Öklid geometrisi, Aristoteles fizi ğ i ve İ bni Sina tıbbı okutulmaktaydı. Teknoloji düzeyi her iki alemde hemen hemen aynıydı. Ancak bilimsel devrim batılı ülkelere yeni bilgi üretme yolunu ö ğ retince bu durum, gittikçe artan bir hızla batı ülkeleri lehine de ğ işmeye başlamıştı.

10 E-devlet uygulamaları OSMANLI’DA B İ L İ M ve TEKNOLOJ İ Batı’da başlayan bu bilimsel devrim önceden belirlenmiş bir hedefe yönelik de ğ il sadece yeni bilgilere yol açacak şekilde gelişmiş, her yeni bilgi yeni sorular ortaya çıkarmış, bu yeni sorulara cevap aranması da yeni bilgiler do ğ urmuştu. Bu durumda o güne kadar görülmemiş bir süreç yaşanmasına neden olmuş ve yeni bilgiler birikime ulaşarak toplum hayatını yeni bir aşamaya taşımış ve yeni bir ça ğ a girilmesine sebep olmuştur.

11 E-devlet uygulamaları Tarım Ça ğ ı Sanayi Ça ğ ı Bilgi Ça ğ ı

12 E-devlet uygulamaları B İ LG İ VE B İ L İ Ş İ M ÇA Ğ Ça ğ ların getirdi ğ i bu bilgi birikiminin katlanarak büyümesi sonucunda insano ğ lu elde etti ğ i bilgiyi yeni nesillere aktarmaya başlamış ve bu birikimin deneysel araştırmalara aktarılması sa ğ lanmıştır. İ nsano ğ lunun sürekli elde etti ğ i tecrübe ve deneysel birikimleri yeni ürün ve teknolojilerin do ğ masına sebep olmuştur.

13 E-devlet uygulamaları Yüzyılın önemli icatlarından biri olan bilgisayarın endüstride yaygın olarak kullanılmasıyla “bilgi ve bilişim ça ğ ı” olarak adlandırılan yeni bir dönem başlamıştır. Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile birçok alan için yeni bakış açıları gelişmiştir.

14 E-devlet uygulamaları Bilgisayar ve internet gibi iletişim teknolojilerinin insanlı ğ ın kullanımına girmesiyle zaman ve mekan kavramlarında önemli de ğ işimler yaşanmaya başlamış ve bilgi akışı ola ğ anüstü bir hızla artırmıştır. Ticarette, Sanayide, E ğ itimde ve Yönetimde köklü de ğ işikler gündeme gelmiştir.

15 E-devlet uygulamaları Bilgisayarlar ve bilişim teknolojileri; bilgiyi işleyen, depolayan, yeni bilgiler üreten, da ğ ıtan ve bilgiyi stratejik bir avantaj olarak insanlı ğ ın hizmetine sunan önemli araçlardır.

16 E-devlet uygulamaları Veri: Veri, insanlar tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirilmeden önce bir işletme veya onun çevresinde oluşmuş olaylarla ilgili gerçeklerin oluşturdu ğ u bir dizin olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile organizasyon yada fiziksel çevre içinde süre gelen işlenmemiş olguların insanların anlayabilece ğ i ve kullanabilece ğ i bir biçime dönüşmüş hali olarak ifade edilebilir. Kısaca sayısal veya mantıksal her türlü de ğ er bir veridir Bilgi: işlenmiş veri

17 E-devlet uygulamaları Bilişim: Bu gerçekler kümesinin insanlar için anlamlı ve faydalı hale dönüşüm süreci olarak adlandırılabilir. Karar verme süreci örnek olarak verilebilir. Kısaca; girişimcilikte karar ve yönetim için gerekli olan bilginin toplanması, işlenmesi, de ğ erlendirilmesi, da ğ ıtımı ve kullanımı olarak da tanımlanabilir.

18 E-devlet uygulamaları Bir başka tanıma göre bilişim; bilginin üretilmesi, iletimi ve kullanılmasında yararlanılan araçlar, teknikler ve kavramlar bütünüdür.

19 E-devlet uygulamaları İ nternet; haberleşme ve bilgisayarlardaki gelişimi de beraberinde getirmiştir. e-işletmeler, e-devlet uygulamaları Uydu ve Uzay Teknolojileri Kablo TV ve İ nternet Hizmetleri Elektronik doküman paylaşımı

20 E-devlet uygulamaları İ nternet haberleşme ve bilgisayarlardaki gelişimi de beraberinde getirmiştir. İ nternet pazar ve pazar yapısındaki de ğ işimi de beraberinde getirdi: finansal servisler ve bankacılık. İ nternet birçok geleneksel işletme modelini modası geçmiş konumuna getirdi: müzik ma ğ azaları ve video ma ğ azaları.

21 E-devlet uygulamaları Bilgisayar tabanlı bilişim sistemleri Bilişim sistemi teknolojiden daha fazlasıdır. İ şletmeler bilişim sistemlerine yatırım yaparak bir de ğ er yaratır ve karlarını artırırlar. Bilişim sistemleri işletme çevresindeki sorunlara organizasyonel ve yönetimsel çözümler üretir.

22 E-devlet uygulamaları B İ LG İ TOPLUMUNDA B İ LG İ N İ N ÖNEM İ İ nsanlardaki daha iyiyi bulma arzusu, teknolojik bilgiyle birleşerek küçülen dünyada, toplumsal bilgi düzeyinin artmasına sebep olmaktadır. İ nsanlık tarihinde bilgi her zaman ön planda yer almıştır. Ancak, bilgi hiç bir dönemde günümüzde oldu ğ u kadar öneme sahip olmamıştır. Günümüzde gelişmişli ğ in ölçüsü bilginin etkinli ğ i ve yeni bilgi üretimiyle ifade edilir duruma gelmiştir.

23 E-devlet uygulamaları B İ LG İ TOPLUMUNDA B İ LG İ N İ N ÖNEM İ 1980’li yıllardaki, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler bilgi toplumunun oluşmasının başlangıç yılları olmuştur. Bilgi toplumu; her türlü bilgiyi üreten, a ğ lar yardımıyla hazır bilgilere erişen, elde etti ğ i bilgiyi yayabilen ve bilgiyi her sektörde kullanan toplum olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik gelişmenin etkileri ülkeden ülkeye de ğ işmekle birlikte, etkinli ğ i artarak devam etmektedir. Bu nedenle toplumlar, bilgi birikimlerini artırarak gelişmelerini tamamlamak, bilgiye erişmek, erişilmiş bilgileri kullanmak, yaymak ve bunlardan teknoloji üretmek amacıyla yo ğ un bir rekabete girmişlerdir.

24 E-devlet uygulamaları B İ LG İ TOPLUMUNDA B İ LG İ N İ N ÖNEM İ Bilgi toplumu ülkeleri sanayi ürünü satmaktan ziyade teknolojik bilgi satma e ğ ilimi içine girmişlerdir. Bu ülkeler, teknolojik bilgiyi gelişmekte olan ülkelere satarak orada sanayileşmeyi gerçekleştirmektedirler. 21. yüzyıl ülkeleri ürün ihracına göre de ğ il teknoloji ihracına göre sınıflanmaktadır. Sanayi toplumunun malları fabrikalarda üretilirken bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi a ğ larına ba ğ lı olarak üretilmektedir.

25 E-devlet uygulamaları Bilgi Üretme Bilgi toplumu sıfatını kazanmış ve ileri seviyede sanayileşmiş; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, İ ngiltere, İ sviçre ve İ sveç gibi ülkeler AR-GE faaliyetlerine GSMH’nın yüzde 2’sinden fazla kaynak ayırmaktadırlar. “GSMH, bir ülkede belli bir dönemde (Genelde 1 yıl) üretilen nihai mal hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal de ğ eridir. OECD’ye üye di ğ er ülkelerde bu oran yüzde 1’in altında seyretmektedir. “OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Ekonomik İ şbirli ğ i ve Kalkınma Örgütü’dür. Ekonomik İ şbirli ğ i ve Kalkınma Örgütü ülkeler arasında fikir paylaşımı ortamı oluşturmak amacıyla kurulmuş, 30 üye ülkesi bulunan ve merkezi Fransa'da olan bir kuruluştur.” Türkiye’nin AR-GE faaliyetlerine ayırdı ğ ı kaynak GSMH’nın yüzde 0.46’sıdır. AR- GE faaliyetlerine yapılan harcamaların sınıflandırılmasında yüzde 1’in altında bulunan ülkeler, genellikle bilgi toplumu olamamış ülkeler olarak de ğ erlendirilmektedir.

26 E-devlet uygulamaları Bilgiye Erişme Bilgi toplumunun en önemli özelliklerinden bir tanesi hazır bilgilere erişebilme imkanının olmasıdır. İ letişim teknolojilerinin sa ğ ladı ğ ı imkanlarla faturaların, bankadaki hesap durumunun ö ğ renilmesi ve ödenmesi, elektronik gazetelerin sabah kahvaltısında okunması mümkün olmaktadır. Bu teknolojik imkanlar sayesinde veri tabanlarına, bankalara ve izinli bilginin neredeyse bütününe ulaşabilmektedir. Araştırma faaliyetleri evdeki bilgisayarlar yardımıyla araştırmacının iş arkadaşlarına ulaşma imkanı verdi ğ i gibi di ğ er ülkelerdeki bilim adamlarına ulaşma imkanı da vermektedir. Bu sayede bilim adamları arasında görüş alışverişi ve ortak proje yönetimi mümkün hale gelmiştir.

27 E-devlet uygulamaları Bilgi Derleme Bilginin derlenerek denetim altına alınması, bilgi işlem metotlarıyla kullanıma hazır hale getirilen bilginin ekonomik, toplumsal ve bilimsel gelişmelere katkısı yüzünden daha da önem kazanmıştır. Bilgisayar ve bilişim mühendisli ğ i, bilgisayar donanımı ve yazılım, veri iletişimi, veri gizlili ğ i ve şifreleme gibi konularla beraber, uzman sistemler ve robotlar gibi di ğ er yapay zeka uygulamaları ile ilgili meslek alanları ve uygulamalar da gerekmektedir. Kütüphanecilik, yayıncılık ve haberleşme gibi alanlarla da ilgisi bulunmaktadır. Bilgi toplumunun en önemli özelli ğ i bilginin toplanması, işlenmesi ve da ğ ıtımı işlemlerinde meydana gelen gelişmelerdir. Bilgi bu dönemde, di ğ er ürünler gibi ticareti yapılan, kar getiren bir ürün alarak ticari hayatın bir parçası olmuştur.

28 E-devlet uygulamaları Bilgiyi Kullanma Teknolojik gelişmelerin toplum hayatında meydana getirdi ğ i de ğ işiklikler yalnızca iş hayatında de ğ il aynı zamanda ev ve aile düzeyinde de etkisini göstermektedir. İ nsan emrindeki teknolojik araçlar sayesinde; bulaşık ve çamaşır, yemek pişirme, so ğ utma, ısıtma gibi işler yapılmaktadır. Her gün bir yenisinin insan emrine sunuldu ğ u bu elektronik aletler, insanlara yeni kolaylıklar sa ğ lamaktadır.

29 E-devlet uygulamaları Bilgiyi Kullanma Bilgisayarlar, bilgiyi toplayan, depolayan ve istendi ğ inde sunan makinelerdir. Bilgi a ğ ları ise bilgisayarlar arasındaki bilgi aktarımını sa ğ layan şebekelerdir. Günümüzde insanlar evden alışveriş ve banka işlemlerini bilgi teknolojileri sayesinde yapabilmektedir.

30 E-devlet uygulamaları B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ N İ N ETK İ LER İ Haberleşme araçlarının yaygınlaşması ve yeni haberleşme araçlarının geliştirilmesi, fax, telefon, video, telekonferans ve uydu araçlarıyla bilgi iletişim imkanlarının kolaylaşıp yaygınlaşması ile insan hayatında iletişim araçlarının geniş bir şekilde kullanılmaya başlanması gelişmeyi hızlandırmıştır.

31 E-devlet uygulamaları B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ N İ N ETK İ LER İ Teknolojik bilginin sa ğ ladı ğ ı yeni imkanlar sayesinde, bankacılık, sermaye piyasaları ve di ğ er ulaşım hizmetlerinde de bir entegrasyon sa ğ lanmıştır. Bütün bu işlerde her türlü bilgi kullanılmakta ve işlenmekte, insanlar daha çok bilgiden yararlanmak için yeni araçları edinmek istemekte, bu ise sınırlar ötesi ticaretin canlanmasına ve durgunlu ğ un ortadan kalkmasına hizmet etmektedir.

32 E-devlet uygulamaları B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ N İ N ETK İ LER İ Yeni teknolojiler uluslararası rekabet avantajları oluşturmaktadır. Teknolojik yenilikler, rekabetin artmasına, kaliteli ürünün piyasaya sunulmasına yardımcı olmaktadır. Bu dönemde, gelişen globalleşme ile birlikte sınırlı ve karmaşık bir pazardan daha büyük bir pazara girip ondan pay almak için firmalar birbirleriyle kıyasıya yarışmaktadır. Rekabet sürekli yenilik ve kıyasıya bir mücadele anlamı taşımaktadır. Bilgi ça ğ ı; sürekli yenileme, araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunma ve yeni bilgiler elde etme mücadelesi olarak gelişen bir dönem olarak görülmektedir.

33 E-devlet uygulamaları Üretim Tarzında De ğ işme İ leri teknolojilerin hızlı, çok çeşitlili ğ e elverişli, karmaşık yapısı hem araştırma-geliştirme, hem sanayi hem de hizmet alanlarının üretim tarzlarında ve donanımlarında de ğ işim gerektirmiştir. Bilgisayarlarla kontrol edilen robotların do ğ rudan üretim ve montajda kullanılması çeşitli işlemlerin simülasyonlarla gerçekleştirilmesi üretim anlayışında köklü de ğ işimlere neden olmuştur.

34 E-devlet uygulamaları Bilgi Toplumuna Uygun E ğ itim Bilgi toplumu, her tür bilginin yeni haberleşme teknolojileri ile fertlerin ulaşabilme ve kullanma imkanının sa ğ landı ğ ı toplumdur. Yeni nesillerin ça ğ daş bir e ğ itim sistemi içerisinde hızla de ğ işen teknolojik ortama ayak uydurabilmesini sa ğ lamak ve bilgi toplumunu oluşturabilmek için devlete önemli görevler düşmektedir.

35 E-devlet uygulamaları Kariyer/Meslekler Üzerindeki Etki Bilişim teknolojileri alanında yaşanan de ğ işim, küresel ekonominin yeni gücünü oluşturmuş, günümüze damgasını vuran ekonominin baş aktörleri ise şirketler olmuştur. Bilgi, yeni ekonomik düzende asıl üretim faktörü ve sermaye olurken, bu sermaye ile rekabeti yaratan asıl unsurda insandır.

36 E-devlet uygulamaları Örgüt Üzerindeki Etki Bilişim teknolojilerinin kullanımı çalışma şartlarından, örgütsel yapıya, insan kaynakları yönetiminden işyerinin yeniden yapılanmasına kadar ilgili bütün alanlarda örgüt işleyişine etki etmiştir. Bilişim teknolojileri, esnek uzmanlaşmayı, dikey örgütlenmiş büyük örgütler yerine birbiri ile ba ğ lantılı alt gruplar şeklinde yatay örgütlenmeyi, net bir işbölümü ve yakın denetim yerine düşünme ve eylemi birleştiren esnek firma anlayışını, klasik emir- komuta ilişkisi yerine ekip çalışması ve çalışanların katılım mekanizmalarının işletildi ğ i yeni demokratik yapılanmalara dayalı bir bakış açısını getirmiştir.

37 E-devlet uygulamaları Örgüt Üzerindeki Etki Düzleşme Sorumlulu ğ un da ğ ıtılması Esneklik Maliyetlerdeki düşüş Güçlenme (karar veren olma) İ şbirli ğ i ve takım çalışması

38 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Ça ğ ımızda teknoloji çok hızlı de ğ işmektedir. Bunun sonucunda toplumun tarımsal ve sanayi malları ihtiyacı çok az sayıda insanın çalışmasıyla karşılanabilmektedir. Geriye kalanını robotlar, çok daha ucuza çok daha kaliteli olarak üretebilmektedir. Örne ğ in, ABD’nde çalışabilir nüfusun % 5’i tarımda istihdam edilmektedir. Böylece ABD, tarımda ileri teknolojinin kullanılması ile 300 milyonu bulan kendi nüfusunu % 5’lik bir tarımsal nüfus ile besledi ğ i gibi di ğ er ülkelere de tarım ürünleri ihraç edebilmektedir. Bu ülkede; tarım üretiminde insanın yerine makineler istihdam edilirken, ülke sanayide ileri teknolojinin kullanılması sonucu %19’luk bir nüfus ile dünyanın en büyük sanayi üretim gücü durumundadır.

39 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Çok az sayıda insanla çok daha kaliteli ve fazla üretim elde edilmesi bilgi seviyesinin yüksekli ğ i sayesindedir. Bilgi seviyesi geliştikçe üretim tekni ğ i de gelişmekte ve çok daha az sayıda istihdam ile çok daha fazla ürün elde edilebilmektedir. Onun için rekabette en önemli sermaye bilginin kendisidir. Üretimin verimlili ğ ini bilgi belirlemektedir. İ nsanlar önümüzdeki dönemde üretime daha az zaman ayırıp daha çok bilgi edinmeye ve daha çok bilgi üretmeye zaman ayıracaklar.

40 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Bilgi yo ğ un toplumlarda bilgiye dayalı üretim ve hizmetlerin artmasıyla, iletişimde de ğ işik elektronik araçlar kullanılması ve tüm topluma yaygınlaştırılması sonucu ekonomik yapıda de ğ işiklikler oluşmaktadır. İ şgücü da ğ ılımında sanayiden hizmet sektörüne do ğ ru bir kayma olurken, bilgisayar kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve telekominikasyonun her yere girmesiyle bilgi kaynaklarına verilen önem artmaktadır.

41 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Sürekli yeni teknolojiler keşfetme ve üretme u ğ raşısı ekonomik, sosyal, politik, kültürel yapılarda de ğ işim ve uyum sürecine girişe neden olmuştur. İ şte bilgi teknolojileri bakış açıları, de ğ erler, davranış kalıpları ve sosyal yaşama ilişkin yeni kuralları ile sosyal ve kültürel alanda büyük de ğ işimlere neden olmuştur. Bu de ğ işimlerden biri bilgi teknolojilerinin kişisel düzeyde özgürleşme, kendini kanıtlama ve kendini gerçekleştirmeye imkan vermesidir.

42 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Böylece, buharlı makinelerin kırsal alanlardan göç edenleri fabrikalarda toplayıp bir araya getirmesinin aksine bilgi teknolojileri da ğ ılma senaryolarını oluşturmuştur. Özellikle a ğ deste ğ iyle insanlar sıcak masalara, ofis-evlere ve tele merkezlere da ğ ılabilir ve bu şekilde kırsal alandan göç etmesinin de bu teknolojiyle önü kesilebilir. Yukarıda da de ğ inildi ğ i gibi, bilgi toplumunda yaşamanın olumlu yönleri oldu ğ u kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bilgi toplumunun bilgi teknolojileri aracılı ğ ıyla “yapay algılamalar dünyası” yaratarak, bilgisayar tasarım modelleri ve benzetim modelleri ile post-modern dönemde yalnızlaştırarak e ğ lendirmesidir.

43 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Ayrıca, kültürel katılım yolu ile ö ğ renmeyi geniş erişim imkanlarıyla ö ğ renmeye dönüştürmesidir. Teknolojik üstünlü ğ ün co ğ rafik yakınlı ğ a ra ğ men sosyal uzaklı ğ a yol açması ve muhit duygusunu yok etmesi olarak de ğ erlendirilmektedir.

44 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki İ nsanların bilgi ve refah seviyesinin artmasıyla hayat süreleri uzamış, ulaşım kolaylaşmış iletişim hizmetleri yaygınlaşmış, insanların fiziksel ve zihinsel yetenekleri gelişmiş, bilgi a ğ ları yardımı ile evde oturdu ğ u yerden banka işlemini, alışverişini ve hatta günlük görevini yapabilir olmuştur.

45 E-devlet uygulamaları Toplum ve Kültür Üzerindeki Etki Tüm bu imkanlar bilgi teknolojisinin getirmiş oldu ğ u yenilikler sayesinde gerçekleşmektedir. Kısacası, bilgi teknolojisinin getirdi ğ i bu imkanlar, formal ilişkilerdeki kolaylı ğ ın yanında insanlar arasındaki sosyal ilişkilerde bir azalma ve topluma yabancılaşma, toplumdan kopma gibi sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bilgi teknolojisinin oluşturdu ğ u yeni toplum tipinde, toplumsal önceliklerden ferdi önceli ğ e geçilmektedir. Her ferdin bir de ğ er oldu ğ u fikri bu yeni toplum tipinde öne çıkarak geleneksel toplum davranışları kaybolmaktadır.


"E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları