Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ

2 Merkezimizin Vizyonu  Öğrencilerimize üstün zeka ve özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel ve sanatsal değerleri benimseterek ülkemize ve insanlığa üstün yararlar sağlayan bir kurum olmak.

3 Merkezimizin Misyonu  Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerinin yetenek ve potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları, uzmanlar ve sanatçılar yetiştirmektir.

4 Merkezimizin Değerleri  Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezinde çalışan personel tarafından benimsenmiş olan değerler aşağıda belirtilmiştir.  Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve anayasal haklar doğrultusunda;  Çevremizdekilere karşı saygılı davranırız.  Merkezimizde iletişim kanalları herkese açıktır.  Sevgi saygı hoşgörü anlayışını benimseriz.  Hizmetten yararlananların memnuniyeti bizim için önemli ve önceliklidir.  Çalışanların iş doyumu, iş yeri mutluluğu, dayanışma ve iş birliği önemlidir.  Karar sürecinde herkesin katılımını sağlarız.  Problemler çözülmek için vardır, anlayışını benimseriz.  Ekip çalışmasını sağlarız.  Çevreye duyarlılık esastır.  Öğretmenlik onur ve erdemi önemlidir.  Çalışma felsefemiz, değişim, yenilik ve sürekli gelişmedir.  Öncü, rehber ve örnek model olmaya çalışırız.  Öğrenci merkezli eğitim esastır.  Meslek etiğine her zaman uyarız.

5 Merkezimizin Tarihçesi:  Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Milli eğitim Bakanlığının 16.09.2002 tarih ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 3817 sayılı makam onayı ile açılmıştır.  Ancak öğretmen seçimi ve öğrenci alımı 2004-2005 eğitim öğretim yılında gerçekleşmiştir. Merkez eğitim öğretime 28 Şubat 2005 tarihinde başlamıştır.  Merkezimiz 2005 yılında Hasan Ali Yücel Lisesi binasında hizmete açılmıştır. Mayıs 2006’da şuan ki İlimiz eski halk eğitim ve eğitim araçları binası olarak kullanılan Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokaktaki mevcut binasına taşınmıştır. Merkez binası iki katlıdır ve bir de bodrum katı bulunmaktadır.  Merkezimizde,2000-2001 yıllarında Aslıhan GÖRMÜŞ (Valilik oluru ile Vekalet),  2002-2004 yıllarında Ayhan ELİÇORA (Valilik oluru ile Vekalet),  2005-2006 yıllarında Veysel SÖKER(Valilik oluru ile Vekalet),  2007-2010 yıllarında Ali PENLEVAN (Valilik oluru ile Vekalet) müdürlük görevini yürütmüşlerdir.  2010 şubat ayından itibaren asıl kadrosu ile Merkez Müdürü olarak atanan Ayhan ELİÇORA yöneticilik görevini yürütmektedir.

6 Merkezimizin Yönerge ile belirlenen Amaçları:  MADDE 6 – (1) Merkezlerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin;  a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasını,  b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini,  c) Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini,  ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,  d) Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını,  e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini,  f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini,  g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini,  ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır.

7 Merkezimizin Yönerge ile belirlenen İ lkeleri;  MADDE 7 – (1) Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenir ve yürütülür;  a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır.  b) Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimleri bir bütünlük içerisinde ele alınır.  c) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.  ç) Çocuk/ öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde yapacakları çalışmalar arasında işbirliği sağlanır.  d) Çocuk/ öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılır.  e) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir.  f) Çocuk/ öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtmaları sağlanır.  g) Çocuk/ öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.  ğ) Eğitim-öğretim sürecinin; çocuk/öğrenci, örgün eğitim kurumu, veli ve merkez ile iş birliğinde devam ettirilmesine çalışılır.

8 Merkezimizin İşleyişi  Merkezimize öğrenciler okullardan aday gösterilmektedir.  Aday gösterilen öğrenciler Merkez Tanılama Komisyonunca Grup (TKT7-11) Testine alınmaktadır.  Grup Testinde başarılı olan adaylar bireysel Zeka (Wısc-R) Testine alınmaktadır.  Bu test sonucunda elde edilen puanlar liste halinde bakanlığa gönderilmektedir.Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeterli puan aldığı belirlenen (ZB=130) öğrencilerin kaydı yapılmak üzere Merkezimize bildirilmektedir.

9 UYUM ÖZEL YET. GEL. En az 12 öğrencilik gruplarla işlenir. Öğrenciler, veliler, yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlar…. uyum programına alınırlar. Uyum programı herkesin birbirini anlamaya çalıştığı ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır. Tamamen öğrencileri tanımaya yönelik etkinlikler planlanır. Kurumun daha önceden oluşturulmuş misyonu, vizyonu ilke ve değerleri etkinliklere katılanlara aktarılır. 40 saat veya iki ay

10 Gözlem formları hazırlanmaktadır. Kişilik özellikleri Sosyal uyum Duygusal gelişim Psikomotor gelişim Zeka ve yetenek verileri TKT ve WISC’R dan alınmaktadır. Yaratıcılık, azim ve kararlılık etkinliklerle ölçülmektedir. “Aklın başlangıcı kavramların tanımlanmasıdır" Tanımlayamadığımız hiçbir husus bize ait değildir.” SOKRATES UYUM ÖZEL YET. GEL. Destek e ğ itim ö ğ retmenleri tarafından

11 DESTEK EĞİTİMİ Destek Eğitim Programı sürecinde zenginleştirme,farklılaştırma ve hızlandırmanın sağlanabilmesi için tema/atölye temelli etkinlikler uygulanır. ÖZEL YET. GEL. 2,3,4,5 sınıflar İletişim BecerileriGrupla Çalışma Teknikleri Problem Çözme Teknikleri Bilimsel Çalışma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Teknikleri GirişimcilikÖğrenme becerileri Eleştirel Düşünme Yaratıcı DüşünmeKarar VermeKaynaklardı Etkin Kullanma Fen Bilimleri MatematikTürkçeSosyal BilgilerYabancı Dil Bilişim TeknolojileriTeknoloji ve TasarımGörsel SanatlarMüzik

12 İLETİŞİM Amaç iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Empati Lider olarak iletişim becerileri Grup içinde iletişim Dinleme Beden dilini kullanma ……… UYUM ÖZEL YET. GEL.

13 ÖĞRENME STRATEJİLERİ  Bilginin alınması, yapılandırılması ve işlenmesi Bireysel öğrenme stilini tespit etme Bireysel öğrenme stratejilerini tanıma ve uygulama Farklı Öğrenme Stratejilerini uygulayarak öğrenme.

14 Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ / Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ / KEND İ KEND İ NE Ö Ğ RENME 1. Öğrenci, bağımsız bir araştırmayı tamamlayabilecek 2. Öğrenci, kişisel ilgileri doğrultusunda bir çalışma alanı seçebilecek. 3. Öğrenci, amacını gerçekleştirebilmesi için gereken gözden geçirmeyi ve değerlendirmeyi yaparak, hedeflenen tarihe kadar, detaylı bir plan geliştirip tamamlayacak. 4. Öğrenci, bir ilgi alanını araştırmak için, araştırma becerilerini kullanabilecek. 5. Öğrenci, araştırmadan elde edilen bilgiyi, analiz ve kritik etmek için düşünme becerilerini kullanabilecek.

15 Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ / YARATICILIK  Öğrenci yaratıcı düşünce unsurlarını WILLIAMS modeline göre sergileyebilecek.  AKICILIK: Öğrenci sunulan bir probleme yönelik birçok fikir veya alternatif üretebilecek  ESNEKLİK: Öğrenci bir probleme değişik perspektiflerden yaklaşabilir, böylece çeşitli kategorilerde sonuçlar/fikirler üretebilecek.  ÖZGÜNLÜK: öğrenci benzersiz ve alışılmadık fikirler üretebilecekler.  DETAYLANDIRMA: öğrenci fikirleri ve ürünleri güzelleştirmek için detaylar ilave edebilecek.

16 Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ / DÜŞÜNME BECER İ LER İ  Organize Düşünme Becerilerini kullanabilecek. 1. Öğrenci bir hedef ortaya koyacak ve hedefi gerçekleştirmek için plan geliştirebilecek 2. Öğrenci etkili karar verme becerilerini kullanabilecek 3. Öğrenci Bilgileri sınıflandırıp kategorize edebilecek 4. Öğrenci Bilgileri özetleyebilecek

17 GRUPLA ÇALIŞMA TEKN İ KLER İ Ekip-grup bilinci oluşturma Ortak amaç doğrultusunda yapılanmak İşbirliği yapma, sorumluluk bilinci geliştirme Liderlik Organizasyon oluşturma …….

18 GRUPLA ÇALIŞMA / GRUP D İ NAM İĞİ  1- Öğrenci grubun bir üyesi olarak işbirliği içerisinde çalışabilecek a) Öğrenci, grup üyesi olarak grubun amaçları doğrultusunda sorumluluk üstlenebilecek a) Öğrenci, Grubun hedef ve amaçlarının tanımlanmasına katılacak. b) Öğrenci, grubun tanımlanmış görevinin tamamlamasına, dikkatini toplayıp katılacak. c) Öğrenci, kişisel iç disipliniyle, grubun ileriki çalışmalarına katkıda bulunabilecek  2- Öğrenci, çeşitli amaçlar için, değişik grupların oluşumuna diğerleriyle etkili ve sorumlu bir biçimde etkileşimde bulunacak

19 GRUPLA ÇALIŞMA / L İ DERL İ K  1- Öğrenci liderliği anlayıp geliştirebilmeli. a) Öğrenci lider gerekliliğini tanılayabilecek. b) Öğrenci bir liderlik tanımı ortaya koyabilecek. c) Öğrenci, etkili bir liderlik için gerekli kişisel özellikleri tanımlayabilecek.  2. Öğrenci, liderlik çeşitleri ve özelliklerini analiz edip değerlendirebilecek

20 PROBLEM ÇÖZME BECER İ LER İ Problemi tespit etme Veri toplama Bilimsel problem çözme yöntemlerini tanıma ve kullanma Yeniden yapılanma Sistemi tekrar sorgulama Ürünsel çalışma Ekip veya bireysel çalışma

21 YARATICI PROBLEM ÇÖZME  1- Öğrenci çözülebilecek veya geliştirilebilecek problemler, olaylar veya iddiaları araştırabilecek. (Sıkıntıyı görebilme)  a- Öğrenci çevresindeki problem konusu olabilecek şeyleri fark edebilecek ve araştırabilecek.  b- Öğrenci toplumsal duyarlılık duygusunu geliştirebilecek  c- Öğrenci yaratıcı problem çözme süreçlerinin ileriki uygulamalarında/başvuracağı-yapacağı tek bir sıkıntıyı tanımlayabilecek.

22 B İ L İ MSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLER İ Bilimsel düşünme becerisi Bilimsel araştırma becerisi Bilimsel veri toplama becerisi Verileri organize etme becerisi Bilimsel yöntemler kullanarak veriyi işleme becerisi Verileri yorumlama becerisi Not alma, yazma, dosyalama becerileri

23 B İ L İ MSEL ARAŞTIRMA Problem tespit etme Literatür tarama Hipotez geliştirme Değişkenleri tespit etme Yöntem belirleme Veri toplama Verileri analiz etme ve yorumlama Fen ve Sosyal Bilimlerde araştırma becerisi kazandırılmalıdır.

24 Temel amaç tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu amaçla öğrenciye en az iki en fazla 4 alanda eğitim verilir. Bu etkinlikler sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri, ….. gibi özellikler gözlemlemek amacıyla program uygulanır. Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe dersleri programda verilmelidir. Sanat alanında, destek eğitiminde tanılanan öğrenciler, ek olarak sanat alanı BYF programına alınmalıdır. UYUM ÖZEL YET. GEL. 6,7 sınıflar

25 Program, disiplindeki genel hakimiyet sağlandıktan sonra derinlemesine konulara girilebilir. Örn. Fizik Matematik Özel alanında üst düzey yeterlilik. İlgili disiplinlere hakimiyet Birden fazla özel alan Ürünsel çalışma Gerektiğinde Dış Destek UYUM ÖZEL YET. GEL. 8,9,10.sınıflar

26 "Bilgi çağının insanı, kendini tanımaktan, ifade etmekten ve düşündüklerini açıklamaktan korkmayan; edindiği bilgiler aracılığı ile görevleri ve geleceği arasında ilişkiler kurarak, yeni bilgiler üretebilen insandır.” Peter DRUCKER Disiplinler arası işbirli ğ i Problem çözme becerisi Süreç yönetimi becerisi Özel alan bilgisi Sabır Yaratıcılık Özgüven Beceri Malzeme bilgisi UYUM ÖZEL YET. GEL. 11,12 sınıflar.

27 GRUP ETK. SOSYAL FAAL İ YET KURUM DIŞI UYG Çok üst düzey veya alt düzeyde olan ö ğ rencilere yapılan çalışmalardır. Sosyal ve duygusal gelişim için, akranlarıyla birlikte, yetenekleri dikkate alınarak önceden planlanmış etkinliklerdir. Toplumsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandı ğ ı halka açık etkinliklerdir. Özgüven gelişimi için sık yapılması gereken faaliyetlerdendir. Mekana ba ğ lı kalmadan sahada e ğ itim yapılabildi ğ i durumlarda uygulanır. Üst programlarda Üniversitelerle işbirli ğ i yapılmalıdır.

28 ATÖLYE ÇALIŞ. KULÜP ÇALIŞMA. KAMPLAR ORGAN İ ZASYON Psikomotor özellikleri geliştirir. Özgüven sa ğ lar. Malzeme bilgisi artar. Ö ğ renciler arası işbirli ğ ini artırır. Büyük küçük ö ğ rencilerin bir araya gelmesini sa ğ lar, etkileşim artar, özgüveni en üst düzeye çıkarır, iletişim ortamlarının oluşmasını sa ğ lar… Sosyal gelişim, paylaşım, özgüven gelişimi, birlikte yaşam kültürü oluşturma, ö ğ retmenlerin ö ğ rencileri çok yönlü tanımalarına fırsat verme.. gibi Yaratıcılık, problem çözme, bilimsel çalışma, iletişim becerileri, gibi birçok özelliklerin gelişmesini sa ğ lar.

29 67891011121314151617 YAŞ-PROGRAM -Ö Ğ RETMEN Yaş Sınıf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DESTEK E Ğİ T İ M İ BYFÖYG PROJE 1.Program Süreleri ö ğ renciye göre uyarlanabilir. 2.Ö ğ rencinin tüm gelişim süreçlerine paralel ilerlemelidir. 3.Destek E ğ itimi Davranış geliştirme ve disipline etme sürecidir. Rehberlik a ğ ırlıklıdır. 4.Amaç Buluş Yapmak de ğ il süreç becerisi kazandırmaktır. Sınıf Ö ğ rt. İ lk. Branş Ö ğ rt.Orta Ö ğ retim Branş Ö ğ rt. Üni. Des.

30 PROGRAMLARIN İ LKELER İ  Programın süresi, öğrenci istenilen seviyeye gelinceye kadar devam eder.  Programları o alanda yetkin kişiler tarafından verilmesi esastır.  Her program öncesi uygulanacak olan program için, öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyi en az iki ölçme aracıyla tespit edilmelidir.

31 DANIŞMANLIK  Davranış gelişimi,  Bağlılık  Örnek model olma  Aile ile iletişim  Mentörlük-ağabeylik sistemi

32 İ LKELER Sevgi ve saygı. Özgür bir eğitim ortamı Zengin ve her öğrenciye uygun materyal Kurum içi gelenekler oluşturulmalıdır.

33 İ LKELER  Öğrenme süreci, her öğrencinin kendine has kabiliyetleri, ilgi alanları ve öğrenme tarzını dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir. (Renzulli, 1994)  Öğrenciler bireysel olarak değerlendirilir ve programı tamamlayan öğrenciler üst programa alınırlar.

34 İ LKELER Aile eğitimi çok önemlidir. Bireysel farklılıklar çok önemlidir. Öğrenciyi anlamak Veliyi anlamak

35 Konuların İşlenişinde değerlendirme  Bilgi Basamağı  Kavrama Basamağı  Uygulama Basamağı  Analiz  Sentez  Değerlendirme basamaklarına göre yapılmaktadır.

36 Öğretmen Durumumuz BRANŞLARA GÖRE NORM KADRO VE MEVCUTLARI Sıra NoBranşlar Branş Kodu Ders Saati NormBilsem mevcutToplam 1Bilişim Teknolojileri 111930111 2Biyoloji 112330101 3Coğrafya 120730100 4Türk Dili ve Edebiyatı 128330100 5Felsefe 137130100 6Fen ve Teknoloji 138660211 7Fizik 139030100 8Fransızca 141730000 9İngilizce 152460200 10Kimya/Kimya Teknolojisi 162730100 11İlköğretim Matematik 171560200 12Müzik 182260200 13Rehber Öğretmen 1894-200 14Görsel Sanatlar/Resim 192560200 15Tarih 203630111 16Türkçe 214360200 17Almanca 224630000 18Matematik 235330100 19Sınıf Öğretmenliği 2403-200 20Sosyal Bilgiler 251030100 21Teknoloji Tasarım 490030100 TOPLAM 7502733

37 MERKEZ İ M İ Z İ N MEVCUT DURUMU MEVCUT DURUMHEDEFLER KURUM B İ NASI Bina üç katlıdır. Kaloriferle ısınmaktadır. Sınıf düzeni, laboratuarlar, atölyeler, çalışma alanları, birimler, idari birimler vb. yerleşimi uygun ve kısmen ihtiyaçlarımıza cevap verecek düzeydedir. Yaklaşık olarak 1200 m2’lik bir kapalı alana sahiptir. Personel ve öğrenci girişi Yangın merdiveni girişi Binamızın birinci katı MEM büro olarak kullanılmaktadır.Bu kısım tadilatı yapılarak Merkezimize kazandırılması hedeflenmektedir. LABORATUAR Laboratuar ihtiyacımız şu anda yoktur ancak ilerleyen zamanlarda öğrenci ve öğretmen sayısındaki artışa bağlı olarak fen bilimleri laboratuarları ve müzik odaları yetersiz kalacaktır. Kuruma yeni bölümler veya birimler oluşturulması için I. Katın kullanılması amaçlanmaktadır. KÜTÜPHANE Mevcut kurum kütüphanesinde 150 kitap vardır.Kitap sayısı arttırılmalıdır. Bunu sağlamak için öğrenci ve velilerden destek istenecek, yayın evleriyle bağlantıya geçilecektir. UYGULAMA ALANI Mevcut durumda uygulama alanı ve sera bulunmamaktadır.Merkezimizin yangın merdiveni tarafında kalan bahçenin düzenlenerek kullanılması düşünülmektedir. KURUM BAHÇES İ Kurumumuzun müstakil bahçesi bulunmamaktadır.Bahçe tahsisi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir.

38 Merkezimize Kayıtlı Öğrencilerin İstatistiki Bilgileri 2014-2015 için SınıfGrup KAYITLI ÖĞRENCİ ErkekKızToplam 12A10 20 11 B131629 10 B9 19 9 C121426 8 D6915 7 D20828 7 E8513 6 E121325 5 F221436 5 G549 4 G171532 4 H7411 3H17 34 Toplam 158139297

39 2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI ZONGULDAK B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ Ö Ğ RENC İ SAYILARI Sınıf GrupErkekKızToplam 12 B131629 11 B91019 10 C121426 9 D6915 8 D20828 8 E8513 7 E121325 6 F221436 6 G549 5 G171532 5 H7411 4H17 34 5 I 201636 Toplam 168145313

40 2012-2013 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI ZONGULDAK B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ Ö Ğ RENC İ SAYILARI Sınıf GrupErkekKızToplam 12 A10 20 11 B131629 10 B9 19 9 C121426 8 D6915 7 D20828 7 E8513 6 E121325 5 F221436 5 G549 4 G171532 4 H7411 3H17 34 Toplam158139297

41 2011-2012 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI ZONGULDAK B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ Ö Ğ RENC İ SAYILARI Sınıf GrupErkekKızToplam 12 A11 22 11 A10 20 10 B131629 9 B91019 8 C121426 7 D6915 6 D20828 6 E8513 5 E121325 4 F221436 4 G549 3 G171532 Toplam145129274

42 2014-2015 Ö ğ retim yılı ö ğ renci sayılarımız Yetenek alanlarına göre ErkekKızToplam Genel Zihinsel153133286 Resim81321 Müzik81018 Toplam169156325

43 2014-2015 ö ğ retim yılı ö ğ renci sayılarımız Sınıf Seviyelerine göre SınıfErkekKızToplam 5345286 6312455 7302050 8131124 9221840 10141226 1161824 12 820 Toplam162163325

44 2015-2016 e ğ itim ö ğ retim yılı ö ğ renci sayılarımız SINIF SEV İ YES İ PROGRAMI Z İ H İ NSELRES İ MMÜZ İ K 3UYUM DESTEK 1611 4UYUM DESTEK 2454 5UYUM DESTEK 3357 6DESTEK 45600 7BYF 13052 8BYF 23000 9ÖYG 11500 10ÖYG 21700 11PROJE 1300 12PROJE 2600 TOPLAM2001701614

45 BAŞARILARIMIZ  Öğrencilerimiz yerel ve ulusal olarak düzenlenen bir çok yarışmada derece almışlardır.  TÜBİTAK, GYTE, Kocaeli Üniversitesi işbirliği ve MEB onayı ile düzenlenen Türkiye çapında 45 ilden 358 projenin katıldığı 2.Fen Bilimleri Proje Yarışmasında Fen ve Teknoloji alanında Türkiye ikinciliği,  SBS sınavında 500 tam puan alarak bir öğrencimiz (Mustafa Azat GÜÇLÜ) Türkiye birincisi olmuştur.  2010 SBS sonucu 9 öğrencimiz Zonguldak Fen Lisesini kazanmıştır.  2010 Trafik haftası nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında bir öğrencimiz ikinci (Elif Nur ÜNLÜ),bir öğrencimizde (Zeynep ÖZER) üçüncü olmuştur.  2013 Enerji Verimliliği Haftasında Enerji Bakanlığı Tarafından düzenlenen enerji verimliliği konulu resim yarışmasında öğrencimiz Janset ESEN Türkiye birincisi olmuştur.  2015 Bu benim eserim yarışmasında bölge finallerine kaldık.

46 Elemeleri geçerek ulusal ve uluslararası katıldığımız yarışmalar;  Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında, TUBİTAK’ ın ortaöğretim kurumları arası proje yarışmasına öğrencimiz Duygu KARABAKAL ‘ ın hazırladığı “Soğan hangi pH da en iyi yetişir” isimli proje yarışmada elenmiştir.  Ayrıca Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Bengü TAYMAZ tarafından hazırlanan ve İNEPO ya gönderilen “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” adlı proje uluslar arası alanda yarışmada elenmiştir.  Bu Benim Eserim adlı proje yarışmasına Ali PEHLEVAN danışmanlığında Mustafa UÇAR tarafından hazırlanan “Kurboyasın”; Yakup EKER danışmanlığında Nurhan TUNCER tarafından hazırlanan “Ekstraksiyon yöntemiyle meyvelerden boya eldesi”; Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Abdülhakim BİBEROĞLU tarafından hazırlanan “Dört mevsim şemsiye”, ve yine Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Bengü TAYMAZ tarafından hazırlanan “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” projelerinden “Kur boyasın”ve “Ekstraksiyon yöntemiyle meyvelerden boya eldesi” projeleri sergilenmeye layık görülmüş ama sergide elenmişlerdir. “Dört mevsim şemsiye”, “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” projeleri ise sergilenmeden elenmişlerdir.  DÜŞ ÇİZGİSİ adlı tasarım proje yarışmasına Nurhan AKKIN ve Zeynep SAĞLAM danışmanlığında Şevval ADIGÜZEL tarafından hazırlanan “Pratik ayakkabı” adlı proje uluslar arası alanda elenmiştir.  Mustafa Akyel eşliğinde öğrencilerimiz her yıl Nisan aylarında düzenlenen MAFETYA yarışmalarına katılmaktadırlar.  Fen ve Teknoloji Öğretmenimiz İsmail AKAR VE Öğrencilerimizden Aylin Sena BEKTAŞ’IN hazırladıkları Müziğin Rengi adlı projemiz Bu Benim Eserim adlı yarışmada Ankara bölge sergisinde sergilenmiştir.  Her yıl ülkemizin değişik bir ilinde düzenlenen robot yarışmalarında finallerde yarıştık.

47 Stratejik Amaçlarımız  Eğitim kalitemizi artırmak  Merkezimizin fiziki donanımını yeterli hale getirmek.  Merkezimiz öğretmen ve öğrencilerinin sanatsal,bilimsel gelişmeleri yakından takip etmelerinde destek olmak.  Merkez ile veliler arasında iletişimi güçlendirmek

48 Projelerimiz  2011 Yılında TÜB İ TAK ortaklı ğ ında Yeşil ve Siyah Do ğ a ve Bilim Kampı Projesi.  2012 Yılında Zonguldak ve Yöresinden Çıkarılan Kömürün Önemi ve Çevreye Etkisi Projesi.  2013 Yılında Üstün yetenekliler ile Üniversite Köprüsü E ğ itim Programı (ÜYÜKEP)  2013 Yılında BEÜ ÖZELMER ve Merkezimiz arasında imzalanan İ şbirli ğ i Protokolünce Do ğ a Kampı Etkinlikleri Düzenlenmiştir.  2014 Yılında BEÜ ÖZELMER ile temiz enerji kaynakları üzerine bilim kampı yaptık.

49 İ şbirli ğ i Protokollerimiz  Karabük Üniversitesi KUYEM ile Merkezimiz arasında işbirli ğ i protokolü imzalanmıştır.Bu kapsamda bir çalıştay düzenlenmiştir.  Bülent Ecevit Üniversitesi ÖZELMER ile Merkezimiz arasında işbirli ğ i protokolü imzalanmıştır.Bu protokol kapsamında ÜYÜKEP projesi hazırlanmıştır.Bu proje ile ö ğ rencilerimiz üniversite hocalarımız ile buluşturulmuştur.

50 Merkezimiz iletişim bilgileri  Web adresimiz: http://zonguldakbilsem.meb.k12.tr/ http://zonguldakbilsem.meb.k12.tr/  Mail aderisimiz: 888844@meb.k12.tr888844@meb.k12.tr  Tel : 372 2571406  Fax:372 2572444  Adres:Terakki Mahallesi Gündo ğ du Sokak No:4 Zonguldak  Okul Aile Birli ğ i Akbank Zonguldak Merkez Hes.No:  TR 13 0004 6002 0388 8000 2017 01


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları