Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Ekim 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Aslı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Ekim 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Aslı."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Ekim 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Aslı Ece Yakıcı

2 ÇOCUK GASTROENTEROLOJI VAKA SUNUMU 29.09.2015

3  2 yaş erkek hasta  Şikayeti; kanlı kusma, siyah renkli kaka yapma

4  Bilier atrezi tanısı ile Mart 2013’te canlıdan (anneden) karaci ğ er nakli olan hasta acil servisimize kanlı kusma ve siyah renkli kaka yapma şikayeti ile geldi.

5  1 hafta önce ÜSYE öyküsü mevcut.  Hasta dolven şurup kullanmış.

6 Özgeçmiş  Prenatal: Özellik yok.  Natal: NSVY, miadında, 3100 gr  Postnatal: 2 günlükken sarılık başlamış. 1,5 aylıkken bilier atrezi tanısı almış. 5 aylıkken karaci ğ er nakli olmuş. 7 aylıkken volvulus tanısı almış.  İ nek sütü, ayçekirde ğ i ve baklagil alerjisi var.

7 Soygeçmiş  Anne: 28 yaşında, sa ğ -sa ğ lıklı  Baba: 28 yaşında, sa ğ -sa ğ lıklı  Anne baba arasında akrabalık yok  Ailede bilinen bir hastalık öyküsü yok

8 Fizik muayene:  Ateş: 36,6 °C  Nabız: 110/dk  SS: 40/dk  TA: 80/50 mm/Hg  Boy: 93 cm 18p -1.08 sds  Kilo 13kg 14p -0.91 sds  BMI: 15  RA:94

9  Genel durum: Orta  Cilt: Turgor, tonus do ğ al. Ödem, peteşi yok.  Baş boyun: Saç ve saçlı deri do ğ al. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok. Fontaneller kapalı.  Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar do ğ al. Göz kürelerin her yöne hareketi do ğ al.  Kulak-burun- bo ğ az: Bilateral kulak zarları do ğ al. Burun tıkanıklı ğ ı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller do ğ al  Kardiyovasküler: S1, S2 do ğ al. S3 yok.AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 4. interkostal aralıkta  Solunum sistemi: Her iki toraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Dinlemekle ral,ronküs, ekspiryum uzunlu ğ u yok.  G İ S: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri do ğ al. Palpasyonla defans, rebound yok. Batında üst kısımda ameliyat skarı mevcut. Karaci ğ er sa ğ lob umblikus hizasında palpabl. Sol lob ksifoid altında 1-2 cm palpabl.  Genitoüriner sistem: Haricen erkek.

10 Laboratuvar  Glukoz:60 mg/dl  Üre:58 mg/dl  Kreatinin:0.45 mg/dl  Tot bil:1.2 mg/dl  Direkt bil:0.5 mg/dl  AST:29 U/L  ALT:14 U/L  GGT:14 U/L  LDH:242 U/L  Total protein: 6.3 g/dl  Albümin: 3.77 g/dl  Soyum:135 mEq/l  K:4.73 mEq/l  Kalsiyum: 9.5 mg/dl  Ürik asit: 5.8 mg/dl  WBC: 15300  NEU:11400  HGB:11.1 g/dl  HCT: 32.8 %  MCV: 78.3 fl  Plt: 271000  CRP:5.4  PT:16.1  Akt: 69  INR:1.27  APTT:25.9

11 Ön tanılar

12  GIS kanaması olan hasta takibe alındı. Hemogram kontrolleri ile izlendi.  Aktif kanaması olmadı.  Kan transfüzyonu yapılmadı.  Dışkı rengi takip edildi. Normale döndü ğ ü görüldü.

13

14  Endoskopisi yapıldı.  Mide ülseri (1 adet, 2x2 cm), pilor pililerinde ödem ve hiperemi mevcut.

15

16 Hastada steroit dışı yangı karşıtı ilaca (SDYK İ ; non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç, NSA İİ ) ba ğ lı kanama oldu ğ u düşünüldü.

17 Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar  NSA İİ ’ler semptomatik, anti inflammatuar, anti piretik ve analjezik ilaçlardır.

18 TEMEL ETKİLERİ ve ETKİ MEKANİZMALARI 1) Analjezik etkileri (PG’ler, COX enzimleri, aljezik ve hiperaljezik ağrı mediyatörleri) 2) Antipiretik etkileri (Normalde etkisiz, sitokinler ve PG’ler, ısı kaybını artırmak) 3) Antiinflamatuvar etkileri (PG’ler, PMNL’lerin aktivasyonunun inibisyonu, lizozomal membran stabilizasyonu, SSS’de PG sentez inhibisyonu)

19  Çok sayıda NSA İİ bulunmaktadır. Naproksen, ibuprofen, indometazin, tolmetin, diklofenak, asetilsalisilik asit yaygın olarak kullanılmaktadır. Aspirin ucuz ve etkili olmasına karşın, günümüzde yan etkilerinden, REYE sendromuna yol açabilece ğ inden dolayı eskiye oranla daha az kullanılmaktadır

20

21

22 1. Gastrointestinal sistem yan etkileri  Bu ilaçları kullanan hastaların yaklaşık % 25'inde hazımsızlık, yanma, dispepsi, yaygın karın a ğ rısı gibi G İ S'e ait yan etkiler görülür.  Ayrıca ülser oluşumu ve komplikasyon (kanama, perforasyon ve ölüm) riski de artmıştır. Bu risk de ğ işik çalışmalarda 3-10 kat arasında bildirilmektedir.

23 1. Gastrointestinal sistem yan etkileri  Bu ilaçlara ba ğ lı gelişen G İ mukoza lezyonlarına analjezik veya NSA İİ gastropatisi adı verilir. Bu lezyonların meydana gelmesinde lokal ve sistemik mekanizmalar birlikte rol oynar. Gastrik ve duodenal mukozada direkt etkiyle epitelin zedelenmesine ve yüzeyel peteşiler ve gizli kanamalara veya masif akut kanamalara neden olabilir.  Ayrıca COX enzimini inhibe ederek sitoprotektif etkili PG'lerin sentezini azaltır. Bu PG'ler bikarbonat salınımını artırarak zedelenmeye karşı yüzeyel epitelin direncini artırarak, mukozal yenilenmeyi sa ğ layarak ve mukozal kan akımını artırarak sitoprotektif etki gösterirler. NSA İİ 'lar bu mukozal koruyucu mekanizmaları inhibe eder

24 1. Gastrointestinal sistem yan etkileri  Hastalarda G İ S toksisitesi gelişimi için bazı risk faktörleri vardır. Bu faktörler hastaya ve ilaca ba ğ lı risk faktörleri olarak 2'ye ayrılır;

25 1. Gastrointestinal sistem yan etkileri 1. Hastaya ait risk faktörleri a. İ leri yaş, b. Daha önceden olan mide veya duodenum ülser öyküsü, c. Eşlik eden kalp veya böbrek yetmezli ğ i, d. Eşlik eden steroid, kombine NSA İİ, profilaktik aspirin, antikoagulan kullanımı e. Sigara kullanımı: İ lave risk oluşturur ve G İ kanama riskini % 40 artırır.

26 1. Gastrointestinal sistem yan etkileri 2. İ laca ba ğ lı risk faktörleri a. Yüksek doz ve çoklu NSA İİ kullanımı: b. Yeni NSA İİ kullanıcısı: Akut kullanımda risk artar. c. Spesifik NSA İİ 'lar; Selektif COX-2 inhibisyonu yapanlarda yan etki olasılı ğ ının daha az oldu ğ u bildirilmektedir. d. Tedavi süresi: Düzenli kullanım süresi uzadıkça risk azalır, ortaya çıkan mukozal hasar ile kullanım süresi arasında ters ilişki vardır. Süre 30-90 güne uzadı ğ ında kanama riski 1/3 oranında azalır. Risk tedavinin ilk haftalarında en fazladır

27  NSA İİ 'ların hemen hepsi KC enzim düzeylerinde artışa neden olabilir, fakat genellikle tedavinin devamına ra ğ men düzelir. Hepatosellüler toksik etkileri, serum transaminaz seviyelerinde artışla birliktedir.  Kolestatik toksik etkileri ise bilirübin ve ALP seviyesinde artışa yol açar. Bazen belirgin hepatit görülür ve özellikle de akut viral bir hastalıkla birlikte aspirin kullanımı sonrasında olabilir (Reye sendromu)

28  Bu sunum, çocukluk çağında sık kullanılan NSAİ ilaçlardan biri olan ibuprofen kullanımı sırasında kanama ile sonuçlanabilecek gastrointestinal yan etkilerin görülebileceğini hatırlatmak için hazırlanmıştır.

29 2. Renal yan etkiler  NSA İİ 'lar böbrekte vazodilatatör etkili olan PGE2 ve prostasiklin sentezini inhibe ederek renal kan akımında, renin salgılanmasında ve glomerüler filtrasyon hızında (GFR) azalmaya neden olur. Su ve tuz atılımını azaltarak retansiyona neden olur ve hipertansif hastaların kan basıncını artırabilirler. Bu etkiler akut böbrek yetmezli ğ ine yol açabilir.  Hasta özellikle birlikte ACE inhibitörü ve diüretik alıyorsa, renal yetmezlik riski artar.  NSA İİ 'lar nadiren interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, akut renal yetmezlik veya akut tubuler nekroz gibi daha ciddi renal hastalıklara da neden olabilir.

30  Bir NSA İİ 'ın başlanmasından sonraki 2 hafta içinde serum kreatinin seviyesinde geçici bir artış görülmesi oldukça sıktır, fakat bu ilaç devam edilse bile normale döner. NSA İİ kullanımına ba ğ lı renal hastalık için risk faktörleri renal hastalık öyküsü, diüretik tedavisi veya hipoalbüminemi ile birlikte volüm kaybı ve hepatik hastalıktır.

31 3. Hematolojik yan etkiler  Hematolojik sistem yan etkileri: Tromboksan A2 sentezini bloke ederek antitrombolitik etki, hemostazda yavaşlama, kanama süresinde uzama ve daha nadir olarak da aplastik anemi, trombositopeni (TSP), agranülositoz ve kan diskrazilerine neden olabilirler.  Aplastik anemi yüksek mortaliteye sahiptir, fakat fenilbutazon veya oksifenbutazon dışında NSA İİ 'larla nadiren birliktedir.  TSP ço ğ u NSA İİ ile birlikte iken, tüm NSA İİ 'lar trombosit agregasyonu ile interfere olur.  Aspirin ile trombosit fonksiyonları üzerine olan bu etki irreversibl ve trombositin yaşamı süresince görülürken, di ğ er NSAI İ 'larla bu etki ilaç kanda belirli miktarlarda varken daha sık görülür.  Bunun pratik anlamı, trombosit fonksiyonları NSA İİ kesildikten sonra yaklaşık 3 yarı ömür sonrası ve aspirin kesildikten sonra yaklaşık 4 gün sonra normale döner

32 4. Kardiyovasküler yan etkiler  Yüksek dozlarda NSA İİ kullanımı dolaşan kan hacmini ve kalp atış hızını artırabilir ve ayrıca hiperkalemiye ba ğ lı EKG de ğ işiklikleri ortaya çıkarabilir.  Ateroskleroz inflamatuar özellikleri olan bir süreçtir ve selektif COX-2 inhibitörleri, inflamasyonu inhibe ederek potansiyel olarak anti-aterojenik etkilere sahiptir.  Ancak bununla birlikte COX-2 antagonistlerinin vazodilatatör ve antiagregatör prostosiklin sentezinde azalmaya neden olması, artmış protrombotik aktiviteye neden olabilir.

33 5. Pulmoner ve allerjik yan etkiler  PG'lerin sentezinin inhibe edilmesi bronkospazma yol açabilir. Bu durum aspirine hassas kişilerde daha sık görülür. Bronkodilatatör etkili PG sentez inhibisyonu mast hücre stabilizasyonunun bozulmasına ve histamin gibi vazoaktif aminlerin salınımına, bu da astım nöbetleri, ürtiker, serum hastalı ğ ı veya anjioödem meydana gelmesine yol açabilir.  Aspirin ve NSA İİ 'lerle ilişkili birçok farklı allerjik reaksiyon bildirilmiştir, bunlardan en sık olanları; kaşıntı ve şişlik gibi deri semptomları, rinit ve astım semptomları gibi solunum semptomları ve anaflaksiyi içerir.  NSA İİ allerjisinin genel populasyonda yalaşık olarak %1 oldu ğ u tahmin edilmektedir. Astımlı hastaların yaklaşık %10'unda, NSA İİ alımı ile astım semptomları kötüleşir. E ğ er astımlı kişinin birlikte kronik sinüzit/ nazal polibi varsa, NSA İİ 'lere allerji olasılı ğ ı %40'a çıkar. Kronik ürtikerli hastalarda, NSA İİ 'lar deri reaksiyonlarını kötüleştirebilir

34 6. Dermatolojik yan etkiler  Fotosensitivite birçok NSA İİ ile gözlenen sık bir yan etkidir. Bunun dışında morbiliform veya vezikülobüllöz erüpsiyonlar, eksfolyatif eritrodermi, ürtiker, eritema multiforme, Steven-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis gibi yan etkiler de görülebilir.

35 7. Santral sinir sistemi yan etkileri  Bu ilaçların ço ğ u SSS'ne kötü penetre olur. Buna ra ğ men, SSS'nin bazı bölgelerinde COX enzimi yapısal olarak eksprese edilir. Bunun anlamı sınırlı penetrasyona ra ğ men, NSA İİ kullananlarda başa ğ rısı, baş dönmesi, sersemlik, tinnitus, depresyon, konfüzyon, halusinasyonlar gibi problemler ortaya çıkabilir.

36 8. Eklem kıkırda ğ ı üzerine etkileri  NSA İİ 'lar glikozaminoglikan (GAG) sentezini bozabilir ve kıkırdak matriksinin temel maddesi olan proteoglikan kaybını artırabilir. Ancak her NSA İİ kıkırdak üzerinde aynı etkiyi göstermez. Örne ğ in indometazin eklem kıkırda ğ ında proteoglikan sentezini bozarken, tiaprofenik asit kıkırdak üzerine zararlı etki yapmaz ve hatta kondroprotektif oldu ğ u düşünülür

37 9. Gebelikte kullanımı  Bu ajanlar gebelik esnasında ve özellikle de 3. trimestirde önerilmez. Direkt teratojenik ilaç grubunda de ğ illerdir, ancak fetusda fetal duktus arteriosusun erken kapanmasına ve renal yan etkilere yol açabilir. Ayrıca prematür do ğ uma da neden olabilirler. Buna ra ğ men, anti- fosfolipid sendromu (AFS) olan gebelerde heparin ile birlikte düşük doz Aspirin kullanılması gereklidir.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Ekim 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Aslı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları