Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ O.E.C.D SUMEYRA CELIK ZIRVE 23 OCTOBER 2015. + TARIHCE KURULUS UYE ULKELER AMACI TURKIYE ILE ILISKILER/TURKIYE ICIN EKONOMIK VE SOSYAL FAYDALARI DUNYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ O.E.C.D SUMEYRA CELIK ZIRVE 23 OCTOBER 2015. + TARIHCE KURULUS UYE ULKELER AMACI TURKIYE ILE ILISKILER/TURKIYE ICIN EKONOMIK VE SOSYAL FAYDALARI DUNYA."— Sunum transkripti:

1 + O.E.C.D SUMEYRA CELIK ZIRVE 23 OCTOBER 2015

2 + TARIHCE KURULUS UYE ULKELER AMACI TURKIYE ILE ILISKILER/TURKIYE ICIN EKONOMIK VE SOSYAL FAYDALARI DUNYA EKONOMISINE FAYDALARI SONUC/FINAL/NE ANLADIK?

3 + kurulus Ekonomik Kalkınma ve İş birli ğ i Örgütü / İ ktisadi İş birli ğ i ve Geli ş me Te ş kilatı Organisation for Economic Co-operation and Development –OECD,, uluslararası bir ekonomi örgütüdür.Organisation for Economic Co-operation and Development –OECD,, uluslararası bir ekonomi örgütüdür. 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözle ş mesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmu ş tur ve sava ş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İş birli ğ i Örgütü'nün (OEEC) do ğ rudan mirasçısıdır. Üyelerinin büyük bir bölümü AB ve dıger gelısmıs ve geli ş mekte olan ulkelerdır. OECD ülkeleri sanayile ş ip zengin olmu ş ülkelerdir. 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözle ş mesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmu ş tur ve sava ş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İş birli ğ i Örgütü'nün (OEEC) do ğ rudan mirasçısıdır. Üyelerinin büyük bir bölümü AB ve dıger gelısmıs ve geli ş mekte olan ulkelerdır. OECD ülkeleri sanayile ş ip zengin olmu ş ülkelerdir.

4 + Organization for economıc co-operation & development

5 + Kurucu uyeler 30 eylul 1961 Avusturya Belçika Kanada Danimarka Fransa Almanya Yunanistan İ zlanda İ zlanda Luxemburg ırlanda İ talya Hollanda Norveç Portekiz İ spanya İ spanya İ sveç İ sveç İ sviçre İ sviçre Türkiye Birle ş ik KrallıkBirle ş ik Krallık Amerika Birle ş ik DevletleriAmerika Birle ş ik Devletleri

6 + Sonradan katılanlar Yugoslavya** (1962) Yugoslavya** (1962) Japonya* (1964)Japonya* (1964) Finlandiya (1969)Finlandiya (1969) Avustralya* (1971)Avustralya* (1971) Yeni Zelanda* (1973)Yeni Zelanda* (1973) Meksika* (1994)Meksika* (1994) Çek Cumhuriyeti* (1995)Çek Cumhuriyeti* (1995) Macaristan* (1996)Macaristan* (1996) Polonya* (1996)Polonya* (1996) Güney Kore* (1996)Güney Kore* (1996) Slovakya (2000)Slovakya (2000) Ş ili* (2010) Ş ili* (2010) Estonya* (2010)Estonya* (2010) Slovenya* (2010)Slovenya* (2010) İ srail (2010) İ srail (2010)

7 + amacları/amacın ne senın? Örgütün tüzü ğ e ba ğ lanmı ş amaçları Finansal istikrarın e ş zamanlı olarak korundu ğ u üye ülkelerde ve hem de özellikle geli ş mekte olan ülkelerde halkın ya ş am standartının iyile ş tirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik geli ş im sa ğ layan politikaya destek ve yardım, i ş sizli ğ in ortadan kaldırılması; Ekonomik geni ş leme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik e ş güdümlü geli ş menin desteklenmesi; Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geli ş tirilmesine destek verilmesi. OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik ya ş amda, a ş a ğ ıda belirtilen üç ilkeyi vazgeçilmez de ğ erler olarak benimsemi ş lerdir: Demokrasi;/ İ nsan haklarına ve yurtta ş özgürlü ğ üne ba ğ lılık; İ nsan haklarına ve yurtta ş özgürlü ğ üne ba ğ lılık; Bu ülkeler, aynı zamanda, yukarıda belirtilen amaçların gerçekle ş tirilmesine de hizmet ederler. OECD, bir taraftan bu ülkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sa ğ larken, di ğ er taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ülkelerinin tanıtımını yapmaktadır.

8 + Oecd calısma prensıplerı Bılgı toplama/data collection analız/analysis Muzakere etme/discussion Karar verme/decision Uygulama/implemantation TAK İ P, SONUCLARI IZLEME /SURVEILLANCE N PIER REVIEWS

9 + Oecd & Turkıye TR oecd nın kurucu uylerındendır. Yıllar suresınce ulkemız cesıtlı sekıllerde organızasyonun ımkanlarından faydalanarak ulkemızın gelsımı ıcın ımknalar saglamıstır. Ancak bunların en belırgın olanı ‘94 yılında Istanbul da kurulan OECD ozel sektoru gelıstırme merkezıdır. Merkez'de, Kafkasya, Orta Asya, Karadeniz Ekonomik İş birli ğ i Örgütü'ne üye ülkeler, Akdeniz, Orta Do ğ u ve Güney Do ğ u Avrupa ülkeleri özel sektör ve hükümet temsilcilerinin katıldıkları e ğ itim programları duzenlenmektedır. Öte yandan, 1993 yılında kurulan OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi, piyasa ekonomisine geçi ş sürecinde teknik bilgi yardımı sa ğ lamak amacıyla, OECD üyesi ülkelerin öncülü ğ ünde, sözkonusu ülkelerin üst düzey vergi memurlarına vergi e ğ itimi vermektedir. Bugün ülkemiz dünya ve özellikle Batı ekonomileriyle bütünle ş me yolunda önemli mesafeler katetmi ş durumdadır. Ülkemizin ana hedeflerinden biri, serbest piyasa ve rekabet ilkeleri do ğ rultusunda sözkonusu dı ş a açılı ş ve bütünle ş me sürecini hızlandırmaktır. Bu yakla ş ımın ı ş ı ğ ında, OECD üyeli ğ imizin de ğ eri daha da artmı ş tır.

10 + Oecd karar verıcılerı ve yonetım seklı Oecd councıl-karar verıcı ve yonlendırıcı Uye ulkerın temsıcılerı ve avrupa bırlıgı uyelerınden olusur. Genel sekreter tarafından yonetılır Kararlar oybırlıgı ıle alınır Secretarıat- konuları analız eder ve teklıf hazırlar Generl secreter Genele secreter yardımcısı ve Dıger yonetııcılerden olusur Committees-tartısır arastırı ve takıp eder Uye ulkeler kararları arastırır ınceler ve genel secreterle bırlıkte takıp eder ve degerlendırır.

11 + Oecd publications/yayınlar Oecd yıllık ve surelı bılgılerı yıllık baz da ve belırlı perıyolarda yayınlar bu yayınlar tum dunyaca kredıbılıtesı olan kabul gormus yayınlardır Oecd Ekonomık outlook-uye ve uye olmayan buyuk ulkelerın ekonomık gelısımlerını ınceler Oecd fact book-dunya ekonomısının gelısıını analız eder Oecd economıc survey-ısteyen uye ve uye olmayan ulkelere ekonomık tavsıyeler ve data sunar Goıng for growth-ulkelerın ekonomılerını kıyaslalar ve ekonomık durumunu yonlendırıcı bılgı verır “

12 + Sonuc-yani bu oecd olmasa?... Oecd netıce olarak tum dunya ulkelerının daha gelısmıs olabılmelerı ıcın calısır. Ekonomık ve sosyal olarak farklı kulturlerın daha ıyı anlasabılmerı adına uygulamalar yapar Gerek uye ulkeler gerekse uye olmayan ulkerın aralarındakı ekonomık ve egıtım farklarının yakınlastırılması adına calısır Evet faydalı ve gereklı bır kurulustur. Olmasa hayatımız tam olmazdı… Kaynakca Wikipedia Oecd.org Mfa.gov.tr

13 + sorular Oecd kurucu ulkeler kac tanedır Oecd ne zaman kuruldu Oecd nın uc ana bacagı nedır


"+ O.E.C.D SUMEYRA CELIK ZIRVE 23 OCTOBER 2015. + TARIHCE KURULUS UYE ULKELER AMACI TURKIYE ILE ILISKILER/TURKIYE ICIN EKONOMIK VE SOSYAL FAYDALARI DUNYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları