Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRME TARİH BİLİMİ. A. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRME TARİH BİLİMİ. A. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur."— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME TARİH BİLİMİ

2 A. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur. Olgu, olay neticesinde uzun sürede gerçekleşen durumdur. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi olguya örnek gösterilemez? A)Fransız İhtilali sonrası milliyetçilik akımlarının yayılması B)Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’nun Türkleşmesi C)Mohaç Meydan Muharebesi’yle Macaristan’ın alınması D)Balkanların fethedilmesiyle Osmanlıların bu bölgede iskan politikası uygulaması E)Rönesans hareketleriyle Avrupalıların bilim ve teknikte ilerlemeleri

3 Tarihi araştırmalar yapılırken tarafsız olunmalıdır. Bu amaçla tarihi olayları değerlendirirken; I. Değişik kaynaklardan faydalanılmalıdır. II. Olaylar, döneminin şartlarına göre değerlendirilmelidir. III. Subjektif davranılmalıdır. yargılarından hangisine ya da hangilerine başvurulmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II, III

4 Kimyada deney, sosyolojide ise gözlem metodu kullanılırken bu durum tarih bilimi için geçerli değildir. Bu durumların nedenleriyle ilgili olarak; I. Tarih biliminde olayların tekrar edilmesinin mümkün olmayışı, II. Tarih biliminin konusunun sadece insan olması, III. Tarih biliminin yalnız siyasi olayları incelemesi yargılarından hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

5 I. Eski yazıların incelenmesi II. Eski paraların değerlendirilmesi III. Milletlerin dil yapılarının incelenmesi Yukarıda verilenlerin araştırılmasında hangi bilim dallarından faydanılması söz konusudur? A)Paleografya, filoloji, nümizmatik B)Nümizmatik, paleografya, filoloji C) Filoloji, nümizmatik, paleografya D) Filoloji, paleografya, nümizmatik E) Paleografya, nümizmatik, filoloji

6 Türkler tarih boyunca birçok milletlerle kültür alışverişinde bulunmuş, değişik kültürlerin etkisiyle çeşitli takvimler kullanmışlardır. Buna göre; I. On iki hayvanlı, II. Hicri, III. Miladi takvimlerden hangisi ya da hangileri Türklerin değişik kültürlerden etkilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

7 (....) Tarih biliminde mutlak doğru yoktur. (....) İnsanı ilgilendiren sosyal, ekonomik, siyasi ve dini alanda ortaya çıkan her şeye “olgu” denir. (....) Tarihi olayların zaman içinde sıralanmasında yardımcı olan bilim paleografyadır. (....) Bir olayın ara ş tılmasında, olayın meydana geldi ğ i zamanın ko ş ullarının dikkate alınması, tarihte ara ş tırmayı kolayla ş tırır. (....) Tarihi kaynakların incelenmesini kolayla ş tırmak için tasnif (sınıflandırma) yapılır. D B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ yazınız. D Y Y D

8 C. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeler yazınız. 1.Tarihi olayları neden-sonuç ili ş kisini dikkate almadan aktaran tarih yazım tekni ğ ine........................... denir. 2.Armaların incelenmesinde.................., kitabelerin incelenmesinde ise.................... tarihe yardımcı olan bilim dallarıdır. 3.Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılarına................... denmektedir. 4.Türkler sırasıyla......................................................,...........................,..............................,......................... ve.............. takvimleri kullanmı ş lardır. 5................. hikayeci tarih anlayı ş ının öncüsü kabul edilirken........................... ise ö ğ retici tarih anlayı ş ının öncüsü kabul edilir. hikayeci tarih heraldik Oniki Hayvanlı Türk Takvimi vakanüvis epigrafya Rumi takvim Celali takvimi Hicri takvim Miladi Herodot Thukydides

9 Ç. A ş a ğ ıda verilenleri e ş le ş tiriniz. 1. ( ) Antropoloji (A) Ö ğ retici tarih 2. ( ) Şehnameci (B) İ nsan ırklarını inceleyen bilim dalı 3. ( ) Celali takvim (C) Selçuklular Döneminde kullanılan takvim 4. ( ) Thukydides (D) Osmanlı Devleti’nde ilk tarih yazıcıları B D C A


"ÖLÇME DEĞERLENDİRME TARİH BİLİMİ. A. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları