Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ"— Sunum transkripti:

1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ

2 Eğitim ve Teknoloji birbirlerini nasıl etkilemektedir?
Bilgi çağının öğrencisini nasıl tanımlarsınız? Bilgi çağının öğretmenini nasıl tanımlarsınız? Eğitim Teknolojisini nasıl tanımlarsınız? Etkili öğretim için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli değişken(ler) nedir?

3 “Eğitim” sözcüğünden ne anlıyorsunuz?

4 Davranışcı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Selahattin Ertürk

5 Yapılandırmacı yaklaşıma göre eğitim, yaşantılar, deneyimler, gözlemler ve deneme- yanılma yoluyla bireyin kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir.

6 Eğitimin tanımı içerisinde geçen birey, davranış, yaşantı, kasıt, istendik ve süreç kavramları üzerinde tartışınız. Bireyin (insanın) eğitim açısından üç önemli boyutu vardır. Bunlar biyolojik, kültürel ve sosyal boyutlarıdır.

7 Biyolojik boyutu canlı organizma oluşundan kaynaklanır.
Kültürel boyutu sosyal yolla iletilen davranış biçimleri, sanat, inanç, gelenek ve insan çalışma ve düşüncelerinin tüm ürünleridir. Sosyal boyutu organize gruplar halinde yaşamasından kaynaklanır.

8 Yaşantı: Bireyin çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı izlenimdir.
Kasıt: Bireyde oluşması istenilen davranış değişikliklerinin daha önceden seçilmiş, hedeflenmiş ve tesadüfi olmadığını belirtmek için kullanılmıştır. İstendik: Davranış değişikliklerinin neler olacağının daha önceden tasarlandığını göstermek için kullanılmıştır. Süreç: Bir işi sonuçlandırmakta yerine getirilen eylemler, işler dizisi.

9 “Eğitim planlı olmalıdır” Sözü üzerinde tartışınız.
PROGRAM GELİŞTİRME Eğitimde planlama eğitim programı geliştirerek yapılır. Bir eğitim programı nasıl hazırlanır? Eğitim programının çeşitli basamakları vardır. Bu basamaklar şunlardır:

10 Hedef davranışlar belirlenip sıraya konur.
Hedef davranışları kazandıracak öğrenme yaşantıları geliştirecek eğitim durumları düzenlenir. Eğitim durumlarının hedef davranışları kazandırmadaki etkinlik derecesi araştırılarak değerlendirme yapılır. Eğitim Programı(tanım): Belli öğrencileri belli zaman süreci içerisinde yetiştirmeye yönelik geçerli öğrenme yaşantıları düzenidir. (S. Ertürk)

11 EĞİTİM PROGRAMI HEDEF DAVRANIŞ Niçin? İÇERİK DEĞERLENDİRME Ne?
Kalite Kontrol ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ (EĞİTİM DURUMLARI) Nasıl?

12 Hedef Davranış: Yetiştirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özelliklerdir. Eğitim Durumları Öğrenme İlkeleri Öğretme Stratejileri Yöntemler Teknikler Araç-Gereçler

13 Eğitimde program geliştirmenin temel öğeleri: HEDEFLER
EĞİTİM SINAMA DURUMLARI DURUMLARI

14 Hedef: Öğrenciye planlı ve tertipli yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan davranışlar veya davranış değişiklikleri. Eğitim Durumları: Öğrenme yaşantılarının planlanması ve etkili öğretme-öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması. Sınama Durumları (Değerlendirme): Oluşturulan programın hedeflere ulaşmada işlerliğinin belirlenmesi.

15 Bir alemdi insan alem içinde
Kayboldu gitti bir kutu içinde… GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

16 DERSİN SİTESİ https://sites. google
DERSİN SİTESİ https://sites.google.com/site/bedenegitimi2016/home E-POSTA ADRESİM

17 TEKNOLOJİ Teknoloji : Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanmasıdır (Heinic ve diğerleri, 1993). En yalın anlamı ile kuramsal bilgilerin ve bilimsel yasaların uygulamaya dönüştürülmesi işidir. Endüstrinin çeşitli alanlarına ilişkin araç, gereç, yöntem, teknik ve uygulamaların bütünüdür.

18 TEKNOLOJİ Genel anlamda; kazanılmış yeteneklerin işe koşulmasıyla doğaya egemen olmak için gerekli işlevsel yapılar oluşturma. İnsanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerilerden yaralanabilmesinde, onları daha sistemli ve bilinçli olarak uygulamasında yardımcı olur.

19 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ En basit anlamıyla ne öğreteceğiz ve niçin öğreteceğiz sorularını yanıtladıktan sonra, nasıl öğreteceğiz sorusuna verilecek en uygun yanıtlar olarak tanımlanabilir. Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir.

20 Eğitim Teknolojisinin Temel İlkeleri
1. Hedef: Tam öğrenmenin gerçekleşmesi ve süreçte öğrencilerin tümünün istenen amaca ulaşması esas alınır. 2. İşlev: Kuramsal bilgi ve bilimsel ilkeleri sosyal yaşamda ortaya çıkan eğitim sorunlarının çözümünde etkili biçimde uygulamak, geliştirmektir. 3. Konu ve Yöntem: Eğitim teknolojisi, eğitim sorunlarını akılcı ve bilimsel bir araştırma konusu yapmıştır.

21 Eğitim Teknolojisinin Temel İlkeleri
4. Kapsam: Eğitim teknolojisi eğitim kuramlarını, eğitimin her alanında bir bütünlük içinde uygulamaya dönüştürür. 5. Program: Eğitim ve öğretim programları içeriğinde devamlılık sağlamak esastır. 6. Personel: Başta öğretmen olmak üzere diğer eğitim personelinin etkinliğini artırmak eğitim uygulamalarında esas alınır.

22 Eğitim Teknolojisinin Temel İlkeleri
7. Süreç: Öğrenme ve öğretme süreçlerini, öğrenci farklılıkları ve yeteneklerine uyarlamak esastır. 8. Çevre: Eğitim yaşantılarının meydana geldiği çevreyi kontrol etmektir. 9. Başarı: Eğitim teknolojisi, eğitimde öğrencilerin başarısızlıklarını belirler, öğrenme sistemini analiz eder ve başarıyı arttıracak öneriler geliştirmedir. 10. Değerlendirme: Eğitim teknolojisi, eğitimde istenen hedefe erişme durumunu ölçebilecek ortam geliştirmedir.

23 Eğitim Teknolojisinin Kapsamı

24 Eğitim Teknolojisinin Yararları
Serbesti: Öğretmen ve öğrencilerin serbest olarak çeşitli eğitim yaşantıları oluşturmalarıdır. Birinci Kaynaktan Bilgi: Birinci elden bilgiye ulaşılır. Fırsat Eşitliği: Zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim yapılabilir (İnternet). Çeşitlilik ve Kalite: Çok zengin uyarıcılarla ve çeşitli şekillerde zengin bilgi ve etkinliklerin yapılmasını sağlar.

25 Eğitim Teknolojisinin Yararları
Yaratıcılık: Üst düzey becerilerden olan yaratıcı düşünce geliştirilir. Bireysel Öğretim: Birey kendi hızına göre aktif öğrenme şansına sahiptir. Kopya Edilebilen Bir Sistem: Oluşturulan eğitim süreçleri yaygınlaştırılabilir. Üretken Eğitim ve Hızlı Öğrenme: Öğrenciler geleneksel ortamlara göre daha hızlı öğrenerek üretirler.

26 Öğretim Teknolojisi Kimilerine göre öğretim sürecinde kullanılan araç ve gereçleri ifade ederken, kimilerine göre de öğretim süreçlerinin nasıl tasarlandığını, uygulandığı ve değerlendirildiğini gösteren alandır. Öğrenme için süreçler ve kaynakların tasarlanması, geliştirilmesi, kullanılması, yönetimi ve değerlendirilmesinin teori ve uygulanmasıdır. Öğrenme öğretme ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı etkinlikler bütünüdür.

27 Öğretim Teknolojileri Uygulama Aşamaları
1. Tasarlama 1.1.   Öğretimsel sistemlerin tasarımı: Girdi Öğrenci Özellikleri Kazanımlar Ders Programı Süreç Öğretim Boyutu Stratejiler Ürün Öğrencinin Kazandıkları

28 Öğretim Teknolojileri Uygulama Aşamaları (TASARLAMA)
İletişimin nasıl olacağı, İletişimin hangi kaynaklardan yaralanılacak 1.2 Mesaj Tasarımı Farklı öğretim stratejileri kullanmadır. 1.3 Öğretim Stratejileri Öğrenen bireyin özellikleridir. 1.4 Öğreneninin Özellikleri

29 Öğretim Teknolojileri Uygulama Aşamaları (GELİŞTİRME)
2.1 Yazılı Teknolojiler 2.2 Görsel İşitsel Teknolojiler 2.3 Bilgisayar Tabanlı Teknolojiler

30 Öğretim Teknolojileri Uygulama Aşamaları (KULLANMA)
3.1 Medya Kullanımı: Araçların kullanımı. 3.2 Yeniliğin Yaygınlaştırılması: Yeniliklerin uygulanması, tekrar edilmesi ve yaygınlaştırılması. 3.3 Uygulama ve Kuramsallaştırma: Planlananların uygulanması ve tekrarlanarak kurumsallaştırılması. 3.4 Politika ve Düzenlemeler:Uygulamaların yapılması sırasında yer alan düzenlemeler ve izlenen adımlar.

31 Öğretim Teknolojileri Uygulama Aşamaları (YÖNETİM)
4.1 Proje yönetimi:Öğrenenlerin aktif olarak proje üretmelerinin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi. 4.2 Kaynak yönetimi: Öğretim için yararlanılan kaynakların kontrol edilmesi ve etkin kullanılması. 4.3 Dağıtım sisteminin yönetimi:Öğretim süreçlerinin uygulanmasının kontrol edilmesi, kullanılan araçların kullanım süreçlerinin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi. 4.4 Bilgi yönetimi:Bilginin kontrol edilmesi ve organizasyonun sağlanması.

32 Öğretim Teknolojileri Uygulama Aşamaları (DEĞERLENDİRME)
5.1 Problem Analizi:Yapılan öğretimsel uygulamalarda aksayan yönlerin, ihtiyaçların tespit edilmesi ve analizi. 5.2 Kriter Dayanıklı Değerlendirme:Belli bir kritere göre yapılan ölçmedir. 5.3 Sürece Yönelik Değerlendirme:Not verme amacıyla değil, öğrencinin gelişimini izleme. 5.4 Ürüne Yönelik Değerlendirme:Not verme amacıyla yapılan öğrencilerin kazandıklarının belirlendiği ölçme.

33 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi

34 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi
Öğrenme ve performans problemlerinin analizi için öğretimsel ve öğretimsel olmayan süreç ve kaynakların tasarlanması, gelişimi, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimini kapsar. Sistematik bir öğretim tasarlama süreci ve öğretim materyallerinin kullanımını içeren yaklaşımdır.

35 Öğretim Materyali Genel olarak hedefleri gerçekleştirmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders sunum içeriklerini kapsar. Öğrenme-öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, varlıkların tanıtılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme-öğrenme yardımcılarıdır.

36

37 FATİH PROJESİ Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

38 FATİH PROJESİ FATİH Projesine Talim Terbiye Kurulu Başkanından Eleştiri Kocelide yapıldığının 80 bin civarında ki diz üstü bilgisayarlarının 6. sınıf öğrencilerine dağıltıldığını ama bu bilgisayarların öğrenciler tarafından kullanılırken daha çok ders dışı faliyetlerde kullanıldığını sonuç olarak Kocelide 6. sınıf öğrencilerinini başarısının düştüğünün görüldüğünü söyledi. “Bazen teknolojiyi kullanmakta çok acele etmemek gerektiğini” söyledi. Temel eğitimsorunlarını çözememiş ülkelerde de teknolojinin bu sorunları çözemeyeceğini vurguladı. ABD’de okulların dijitalleştirilmesi projesine 2005’ten bu yana 33 milyon dolarlık yatırımyapan Arizona’daki Kyrene okulları ile ve Türkiye’de her öğrenciye bir bilgisayar projesini uygulayan Kocaeli’nde bilgisayarların eğitimde kullanılmalarının sonuçlarını karşılaştıran Selçuk, şöyle konuştu:

39 FATİH PROJESİ FATİH Projesine Talim Terbiye Kurulu Başkanından Eleştiri “Kyrene’nin ulusal sınavlardaki test sonuçları yükselmedi, ama artık öğrenciler internette araştırma yapar hale geldi. Teknoloji kullanımı yaygınlığı açısından eyaletin saygınlığı arttı, ama öğrenme başarısı artmadı. Kocaeli’ndeki örneklerden çıkan sonuçlardan 6. sınıflarda başarının düştüğünü, bazı ailelerin dağıtılan bu notebook’ları sattığını, sınıf düzenini bozduğunu, dershanelere getirmelerinin yasaklandığını öğrendik.” 

40 FATİH PROJESİ TEKNOLOJİNİN ETKİSİ % 1'i GEÇMİYOR  Yapılan araştırmalara göre bir öğrencinin okul başarısına, yani öğrenmesine teknolojinin etkisinin yüzde 1 olduğunu söyleyen Selçuk, şöyle konuştu: “Bir öğrencinin okul başarısının öğrenme yeteneğinin yüzde 50’si genetik donanımlara bağlıdır. Öğretmen yüzde 30 oranında etkilidir. Geriye kalan yüzde 20, aile, okul, akran ve teknolojinin de aralarında olduğu 114 faktöre bölünüyor. Bunların içinde teknolojinin öğrenme başarısındaki etkisi yüzde 1’i geçmiyor. İyi öğretmenlerin eğittiği çocukların başarısı yüzde 80’e çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde de 1 dolar teknolojiye yatırımyapılıyorsa, 1 dolar da öğretmene yapılıyor.”

41 Eğitim Teknolojisinin Tarihi
1.Dönem: Eğitim teknolojisinin endüstriyel teknolojiden yaklaşık bir yüzyıl kadar geride bulunduğu dönemdir. Comenius ( ): Öğretim yöntemi doğal istekleri takip etmeli, Bilgiler gerçek yaşantılarda uygulanmalı, Ardışıklık önemlidir, Kullanılacak araç-gereçler konu ile ilgili olmalı, Öğretim faaliyetleri kolaydan zora doğru olmalı, Genel prensipler açıklanmalı ve bununla ilgili mutlaka örnekler verilmelidir.

42 2.Dönem: İşitme (radyo-telefon) aynı zamanda görme araçlarının (televizyon) icat edildiği ve eğitim-öğretim ortamları içinde kullanılmaya başladığı 1980’lere kadar olan dönemdir. Eğitim teknolojisi altın çağına 2. Dünya Savaşı ile başlamıştır. John Dewey öğrenme ve öğretme ortamları olan okullar birer deneyim kazanma laboratuarıdır. Okullar küçük bir toplumdur. Öğrenme ve öğretme ortamlarının etkili öğrenme deneyimleri kazandırmak için iyi bir şekilde tasarlanmalıdır.

43 3.Dönem: Kitle eğitimi ve bireysel öğretim söz konusudur.
Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar temelli eğitim kavramları ortaya çıktı. Cd-Rom, Vcd ve Dvd sistemleri geliştirilmiş ve bilgisayarda etkili olarak kullanılmıştır. Laptoplar sayesinde bireyler istedikleri programları ve bilgileri istedikleri yerlere taşıdılar.

44 4. Dönem: Eğitim teknolojisinin bu iki yönlü gelişiminin sonucu yöntem ve araçların birleştirilerek daha ileri düzeyde otomasyon ve bir basamak ilerisinde de sibernasyon dönemlerini kapsamaktadır. Otomatik Yapı: Kendi sistemini başkasının yardımı ve kontrolü olmadan tek başına işleten yapılardır. Geliştirilecek olan yeni bilgisayar programları sayesinde kendi kendine işleyen ve üretim yapabilen makineler geliştirtmiştir.

45 Sibernik Yapı: Bilgisayar ve otomatik yapılardan oluşur
Sibernik Yapı: Bilgisayar ve otomatik yapılardan oluşur. Siberne olmuş sistemler kendi sistemleri içinde oluşan hataları kendileri bulup onarabilmektedir. Bu sistemler kendilerine uygun olan bilgisayar programlarını üretip işletebilirler. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitim programları ortaya çıkarılacak ve istendiği an hemen verilebilecektir. Öğrencilere görsel, ses ve animasyonları olan eğitim araç-gereçleri öğrenciye sunulacaktır.

46 Sanal Yapılar: Otomasyon ve siberne olan yapılar ile yönetilecek ve üst düzeyde verim elde edilecektir. Sanal yapılar internet sistemleri ile daha çok yaygınlaşmışlardır. Bunların sonucunda sana dershaneler ve okullar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bireyler evlerinden ve iş yerlerinden sanal okullarına girip derslerini alacak ve ilköğretim, lise, üniversite bir branşta diploma alırlar.

47 5. Dönem: Multimedya öğrenme kaynaklarına dünyanın her yerinden rahatlıkla ulaşılabilecek farklı dillere çevrilebilecektir. Öğretmenlerin rolleri değişecektir. Öğretmen yol gösterici- rehber olacaktır. Öğrenciler öğrenme faaliyetlerini kendileri gerçekleştireceklerdir. Yaşam boyu öğrenme devam edecektir.

48 Okullar tamamen kalkacak, sanal ortama taşınacaktır
Okullar tamamen kalkacak, sanal ortama taşınacaktır. Bilgi toplumdan ya da sanal ortamdan öğrenilecektir. 1. sınıf, 2. sınıf gibi eğitim düzeyleri ortadan kalkacak; yetenek, bilgiyi kullanma ve yeni bir şeyleri ortaya çıkarabilme kabiliyetleri ön plana çıkacaktır. Öğrenme öğretme kuramları değişecek, geliştirilen her bilişim teknolojisine uygun kuramlar ve yöntemler geliştirilecektir.

49 Öğretim Teknolojisinin Tarihi
1. Öğretmen tarafından dersin sunumunda kullanılacak görsel- işitsel materyallerin tasarımı yerine, öğretimin doğrudan öğrenci için tasarlanması kavramı. 2. B.F.Skinner, Sidney L.Pressey, N.A.Crowder gibi araştırmacılar tarafından ifade edilen öğrenme teorisindeki gelişmeler. 3. “ Sistem Anlayışı ” olarak ifade edilen ileri donanım teknolojisinin etkisi.

50 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Tarihi
II. Dünya savaşı: Askerler için hazırlanan eğitim materyalleri ve testleri psikologlar geliştirdiler. Eğitimde materyal geliştirmeye ilişkin organizasyonlar kuruldu. *R.Miller: Ayrıntılı görev analizi yöntemini geliştirdi (İş analizi) Bir işin yapılmasındaki tüm işlemlerin adım adım aşamalı olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

51 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Tarihi
2. Skinner: Programlı öğretim hareketi, programlı öğretim materyalleri. Programlı öğretim eğitime sistematik bir yaklaşım getirmiştir. Hedeflerin belirlenmesi,hedeflere ulaşılacak adımların belirlenmesi,uygulanması,değerlendirilmesi ve geliştirilmesi vb. Bireysel öğrenme Pekiştirme ve anında dönüt Adım adım öğrenme (Bilgisayar destekli eğitimin temeli atılıyor.)

52 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Tarihi
3. Davranışsal hedeflerin yaygınlaşması. *Mager : Hedefleri ayrıntılı hazırlaması (1960). *Tyler: Hedeflerin davranışa dönüştürülmesi gerekir. *Bloom: Hedefler taksonomisini ( Bilişsel, duyuşsal, psiko-motor)

53 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Tarihi
4. Norm dayanaklı yerine kriter dayanaklı değerlendirme *Norm dayanaklı: Grup içindeki duruma göre değerlendirme *Kriter dayanaklı: Bireyin bağımsız olarak hedefleri kazanma durumuna bakılıyor. 5. Gagne: Öğrenme hiyerarşisini getiriyor (Dikkati Çekme, Motivasyonu sağlama, hedeften haberdar etme, geçiş, işleniş, dönüt, transfer) *Öğrenme Ürünleri: Sözel bilgi, bilişsel stratejiler, tutumlar, zihinsel ve psikomotor beceriler.

54 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Tarihi
6. Sputnik’in uzaya fırlatılması. *Scriven ve Cronbach: Formative ve Summative değerlendirme olmalıdır. *Formative: sürece dayalı, not verme amaçlanmaz.Quizler vb. *Summative: Ürüne dayalı not verme amacıyla yapılır. Ara sınav ve final gibi. Özellikle sürece dayalı değerlendirmenin de yapılması savunuluyor.

55 Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Tarihi
1970: Öğretim tasarımı modelleri geliştirilmiştir. Sistematik Yaklaşımın önemi vurgulanır. : Mikrobilgisayar eğitim teknolojisini etkiliyor. Derslerde kullanılıyor. Bu konuda yayın ve materyaller artıyor. Bilişsel psikoloji önceki etkisini yitiriyor. ve sonrası: Performans teknolojisi hareketi, Oluşturmacılık (Constructivism) ve bilgisayar ve elektronik temelli sistemlerin etkisi ile aktif öğrenme materyalleri artıyor.

56 Öğretim Materyallerinin Tarihi
Geçmişten günümüze öğretim materyallerinin tarihi aşağıda kısaca verilmektedir: *1920’den önce tebeşir ve ders kitabı ağırlıktaydı. *1920’lerde okul müzeleri kuruluyor. İçinde filmler, resimler, fotoğraflar vb yer alıyor. *Görsel öğretim hareketi 1920’lerden sonra hız kazanıyor yılında Thomas Edison şöyle diyor: “Kitapların bir süre sonra okullarda modası geçmiş olacak. Gelecek on yılda filmler büyük devrim yaratacak” .

57 Öğretim Materyallerinin Tarihi
*1930’larda işitsel teknolojiler devreye giriyor. Radyo programları *II. Dünya Savaşı ile birlikte göze ve kulağa hitap eden araç ve materyaller çok sayıda geliştirilmiştir. Tepegöz ve slayt projektörü de bu dönemde kullanılmıştır. *1950: Öğretimsel televizyon geliyor. *Sonra bilgisayarlar devreye giriyor. İlk bilgisayar 1940’larda yapılıyor. 1960’lı yıllarda Bilgisayar destekli öğretim hareketi başlıyor.

58 Öğretim Materyallerinin Tarihi
*1980’li yıllarda bilgisayarın okullardaki etkisi artıyor. Mikrobilgisayarlar küçük ve ucuz olmaları sebebiyle tercih ediliyor. *1985’den sonra okullarda bilgisayar teknolojisi yaygınlaşıyor. Öğretmenler eğitiliyor. *1990’lı yıllarda multimedya, uzaktan eğitim, web temelli eğitim vb. hızla yaygınlaşıyor.


"TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları