Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAĞIN OLUŞUMU VE YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAĞIN OLUŞUMU VE YAPISI"— Sunum transkripti:

1 TOPRAĞIN OLUŞUMU VE YAPISI

2 Toprak Nedir? Toprak; kayaların ve organik maddelerin ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.

3 Toprak Oluşum Faktörleri
Ana Materyal (Kayalar, Mineraller, Org.Mat.) İklim (Yağış, Sıcaklık, Rüzgar) Zaman Orman Organizma (Bitkiler, Hayvanlar ve Diğer Canlılar) Topoğrafya (Yükseklik, Eğim, Yöney)

4

5 Gözeneklerdeki hava ve su
Toprağın Yapısı Hava %25 Mineral Madde (Kum, toz, Kil) %45 Toprak organik madde Humus Su %25 Organik Madde %5 Gözeneklerdeki hava ve su

6 Topraktaki Canlılar HER DM3 ÜNDE: TOPRAĞIN SADECE 15 CM DERİNLİĞİNE
KADAR OLAN KESİMİN HER GRAMINDA: BAKTERİ MANTAR ALG HER DM3 ÜNDE: TEK HÜCRELİ (PROTOZOA) 50.000’İ KURTÇUKLARDAN (NEMATOD) OLUŞAN ÇOK HÜCRELİ (METAZOA) BULUNMAKTADIR. KAYNAK: THE UNESCO COURIER / HAZİRAN 1997

7 Bitki ve Toprak İlişkisi
Güneş Enerjisi Toprak Oluşturan Faktörler Zaman Anakaya İklim Topoğrafya Canlılar Co2 O2 Su Buharı Ölü Örtü Toprağın İşlevleri Üretim Tampon, Filtre ve değişim Gen Koruma Hammadde Ölü Örtü Ayrışması Su Azot Besin Maddeleri Anakaya Ayrışması Anakaya

8 1 cm toprak = 200-1000 yıl ( ortalama 500 yıl )

9 TOPRAĞIN YAPISI Toprak taneleri agregalar şeklinde biraraya gelerek Ped olarak adlandırılan yapıları oluştururlar ve şekillerine göre sınıflandırılmışlardır. Toprağın dokusu toprak profilinin gelişimini değerlendirmek açısından önemli bir indikatördür. Genelde, toprak profili olgunlaştıkca doku daha kompleks bir hal alır.

10 TOPRAK PROFİLİ O Horizon: Bitki kalınıtıları ve organik madde.
Yüzeyden ana kayaya kadar horizonlar dizisini gösteren toprağın dikey kesiti O Horizon: Bitki kalınıtıları ve organik madde. A Horizon: Organik madde zengin+mineraller. E Horizon: Mevcut bulunduğunda O yada A Horizonunu üzerleyen beyaz renkli, daha az organik madde içermekte. Demir içeren bileşenleri kaybetmiş B Horizon: Toprak oluşum sırasında aşağıya doğru taşınıp birikmiş kil mineralllerince zengin zon. C Horizon: Ayrışma sonucu kısmen altere olmuş ana kaya. R Horizon: Konsolide olmuş ana kaya

11

12 Tane büyüklük dağılımı (=tekstür)
Toprağın inorganik katı kısmı değişik irilikteki tanelerden oluşur. Teknik anlamda üzerinde analizlerin yapıldığı toprak kütlesi 2 mm den küçük zerrelerden oluşur. Toprağı oluşturan bu 2 mm den küçük eşdeğer çapa sahip zerreler ise Kum, Silt (Mil) ve Kil adı verilen üç büyüklük grubuna ayrılır. Bir toprak kütlesi içerisindeki kum, silt ve kil iriliğindeki zerrelerin bir birine göre oransal dağılımı ise tane büyüklük dağılımı, tekstür veya bünye adıyla tanımlanır. Tekstür doğrudan veya dolaylı olarak tüm toprak özelliklerini etkilediği için iyi bilinmesi gerekir. Doğal koşullarda hiçbir toprak kütlesi pür kum, silt veya kil olamaz. Topraklar kum, silt ve kil içeriklerine göre tekstür sınıflarına ayrılarak ifade edilir.

13 Tekstür sınıfı, Tekstür üçgeni
Tekstür grubu Alt grubu Tekstür sınıfı Kumlu topraklar (Hafif bünyeli) Kaba tekstürlü Kum, Tınlı kum Tınlı topraklar (Orta bünyeli) Orta kaba tekstürlü Kaba kumlu tın Kumlu tın İnce kumlu tın Orta tekstürlü Çok ince kumlu tın Tın, Siltli tın, Silt Orta ince tekstürlü Killi tın, Kumlu killi tın, Siltli killi tın Killi topraklar (Ağır bünyeli) İnce tekstürlü topraklar Kumlu kil, Siltli kil Kil

14 dane boyutuna toprağın sınıflandırılması
Malzeme türü Dane boyutu(mm) Çakıl >2 Kum Çok iri kum 1-2 İri kum Orta kum İnce kum Çok ince kum Silt Kil < 0.002 (Soil Survey Staff, USDA, 1975)

15 Bünye gruplarının görevleri
Kum; Toprağın iskeletidir. Fiziksel toprak özelliklerinde etkilidir. Fakat toprağın kimyasal özellikleri ve verimliliğine doğrudan katkısı yoktur. Silt (Mil); Kum ve kil arasında geçiş niteliğindeki özelliklere sahiptir. Daha çok fiziksel özelliklere etki eder. Kil; Toprağın fiziksel ve özellikle kimyasal özellikleri üzerine oldukça etkili olan, aktif gruptur. Toprağın su tutma ve iletmesinden, topraktaki organik madde ayrışmasına kadar fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok özellik toprağın kil fraksiyonu tarafından yönlendirilir.

16 Strüktür tipleri

17 Toprakta Kimyasal Reaksiyonlar
Tuzun çözünmesi NaCl → (Na+) + (Cl-) Kalsitin çözünmesi CaCO3 + 2H → Ca2+ + H2O + CO2 Feldispatların killere ayrışması Feldispat + Asit + Water →Kil + Kuvars + (Na+, Ca2+, K+) Piritin ayrışması sonucu sülfirik asitin oluşumu 2FeS2 + 5H2O + 7.5O2 → 4H2SO4 + Fe2O3 + H2O Karbonik asitin oluşumu CO2 + H2O → H2CO3

18 Toprağın Bazı Özellikleri
Su ve hava iletkenliği Su tutma ve drenaj Toprak sıcaklığı Sıkışma, sertlik, gözeneklilik Bitki besin elementi durumları katyon değişim kapasitesi pH ve tamponlama kapasitesi Organik madde Tuzluluk-alkalilik Verimlilik-üretkenlik

19 Porozite (Gözeneklilik) Kütle yoğunluğu, Tane yoğunluğu,
Toprak porozitesi, toplam boşluk hacminin toplam toprak hacmine oranıdır. Boşluklarla birlikte birim hacimde yer alan tanelerin ağırlığını ifade eden Kütle yoğunluğu ile boşluksuz birim hacimdeki katı tanelerin ağırlığını ifade eden tane yoğunluğu değerlerinden hesaplanır. Toprak porozitesi, katı faz içinde yer alan tanelerin yoğunluğundan, büyüklüğünden, şekil ve dizilişlerinden etkilenen bir toprak özelliğidir.

20 Toprak rengi Birçok toprak özelliği ve toprağın oluşumu hakkında önemli ip uçları verir. Fakat diğer bazı özelliklerle doğrulanması gerekir. Genel bir yaklaşım olarak; Organik madde, koyu renkler (kahverengiden siyaha) Kireç ve tuz, açık renkler, Demir oksitler sarı-kırmızı renkler oluşturur. Genllikle koyu renkli topraklar daha üretken, açık renkli topraklar daha az üretkendirler Yağışlı bölge toprakları daha koyu renkli olurken, kurak bölgeler açık kahverengi renklere, Akdeniz kuşağı kırmızı renklere, uzun süre su etkisinde kalmış alanlar gri renge sahiptir.

21 Toprağın Su Tutması Su toprakta gözenekler içerisinde tutulur. İri gözenekler, suyun ve havanın hareketinde rol alırken, orta gözenekler suyun yerçekimine karşı toprak sisteminde tutularak bitkilerin faydalanmasına sunar. Küçük gözeneklerde tutulan su ise büyük kuvvetlerle tutulduğundan bitkiler bu sudan yararlanamazlar.

22 pH pH= -log[H+] Topraktaki kimyasal bileşekilerin iyonizasyonunu ve taşıdıkları yükü etkileyerek kimyasalların çözünürlülüğünü kontrol eder. Dolayısıyla, toprak ve havalandırma zonu boyuca potansiyel kirleticilerin taşınımını etkileyen önemli bir parametredir. Asidik Toprak : pH<5.5 Nötral Toprak: 6<pH<8 Bazik Toprak : pH>8.5 Yüksek miktarlarda yağış alan bölgelerde, majör katyonlar (Ca, Mg, Na, K) toprak profilinden yıkanma eğilimindedirler. Organik madde içerikleri yüksektir (%1-%5) Bu topraklar genelde asidik karaktertedirler. Kurak Bölge topraklarında elementler yıkanmadığı için organik madde içerikleri düşüktür(<%1).

23 Tuzluluk - Elektriksel İletgenlik (EC) Doğal olarak, kurak ve yarı kurak iklim koşullarında, topraktan su kaybının yüzeysel buharlaşma ile oluştuğu ve çözünebilir tuz yıkanmasının olmadığı topoğrafik yüzeylerde zamanla toprağın kolay çözünebilir tuz içeriği artar. Tuzluluk ve alkaliliğin teşhisi için pH, Elektriksel iletkenlik (veya % tuz) ve değişebilir Na özellikleri belirlenir.

24 TuzluluK : EleCtRICAL Conductivity (EC)
Tuzluluk sınıfı EC % Tuz Tuzsuz <4 <0,15 Hafif tuzlu 4-8 0,15-0,35 Orta tuzlu 8-16 0,35-0,65 Çok tuzlu 16< 0,65< Birçok kültür bitkisi EC nin 4 ün altında olmasını ister. Bazı kültür bitkileri ise tuzluluğa karşı son derece hassastır. Hafif tuzda bile önemli zarar görür.

25 Katyon Değiştirme Kapasitesi (CEC)
Topraktaki kil minerallerin taşıdıkları yükün bir sonucu ortaya çıkan bir özelliktir. Kil mineralleri genelde (-) yüklüdürler. Topraktaki toplam (-) yükün konsantrasyonu genelde 1 kg topraktaki toplam (+) yükün mili mol olarak ölçülmesiyle belirlenir ve toprağın katyon değiştirme kapasitesinin bir ölçüsüdür. CEC: milimol/kg toprak, toprak için ortalama bir değerdir. CEC>300 MİLİMOL/kg toprak yüksek bir değerdir:

26

27 Mühendislik açısından toprak (zemin) sınıflandırılması (Unified Soil Classification System, Casagrande, 1952) USCS toprağı 2 ana grup altında sınıflandırmakta: İri daneli topraklar ve İnce daneli topraklar İri daneli topraklar dane boyutu dağılımlarına göre sınıflandırılmakta. Toprak dane boyutunun %50’den fazlası (kuru ağırlık olarak) > mm İnce daneli topraklar plastisite karakterlerine göre sınıflandırılmakta. Toprak dane boyutunun %50’den fazlası (kuru ağırlık olarak) < mm Mühendislik amaçlı sınıflandırmalarda İnce daneli topraklar likit limit ve plastik limit özelliklerine göre ayrılmakta. Likit limit( (LL,%): Toprağın sıvı gibi davrandığı nem muhtevası. Plastik limit (PL,%): Belli bir nem muhtevasının altında toprak artık plastik bir madde olarak davranmakta. O nem oranına PL denir. Plastisite İndex (PI) = LL-PL :Toprağın plastik bir madde olarak davrandığın su muhtevası aralığı. Düşük plastisite indeksli topraklar (%5) sorunlar yaratabilir çünkü toprağın su muhtevasındaki küçük değişikler toprağın katı halden çıkıp sıvı gibi davranmasına neden olabilir. Plastisite: Toprağın belli bir basınç altında kırılmaya yada kopmaya karşı gösterdiği direnç.

28 Mühendislik açısından toprak(zemin) sınıflandırılması (Unified Soil Classification System, Casagrande, 1952) Birinci harfler: G:Çakıl (Gravel) S: Kum (Sand) M: Silt (Silt) C: Kil (Clay) O: Organik (Organic) İkinci harfler: W:İyi derecelenmiş (well graded)= Her boyutta daneler içeren iri daneli toprak P: Kötü derecelenmiş toprak(poorly graded soil ) = aynı boyutta daneler içeren iri daneli topraklar M: Silt boyutunda daneler içeren iri daneli toprak C: Kil boyutunda daneler içeren iri daneli L: Düşük plastisiteli ince daneli toprak H: Yüksek plastisiteli ince daneli toprak PT: Turba, anaerobik yani oksijensiz ortamlarda gelişmiş koyu renkli, organik maddece zengin toprak)

29 PLANLAMA AÇISINDAN TOPRAĞIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
Dayanıklılık: Topraktaki kohezyon ve sürtünme kuvvetlerinin fonksiyonu Hassasiyet: Vibrasyon ve kazı gibi olaylar sonucu toprağın dayanıklılığındaki değişimi yansıtmakta Kum ve çakıllı toprakların hassasiyeti düşük Killi toprakların hassasiyeti yüksek: > % 75 dayanıklıkta azalma Sıkıştırılabililirlik: Toprak danelerinin elastisitesinin bir fonksiyonu; yapıların oturması ile ilişkili İri daneli (kum ve çakıl) toprakların sıkıştırılabililirliği düşük Killi toprakların sıkıştırılabililirliği yüksek Erozyona karşı hassasiyeti: Erozyona karşı hassasiyeti yüksek:Gevşek, konsolide olmamış topraklar, korunması olmayan kumlar ve siltler Erozyona karşı hassasiyeti düşük: %20den fazla kil içeren kohesiv topraklar yada çimentolanmış topraklar

30 PLANLAMA AÇISINDAN TOPRAĞIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
Geçirimlilik: Suyun bir malzeme içerisinde hareket etme kolaylılığının ölçümü Kum ve çakıllı topraklar: Yüksek geçirimlilik : birkaç yüz m3/gün /m2 alan Killi topraklar: Düşük geçirimlilik: <1/10 m3/gün /m2 alan Korezyon: Toprak yüzeyinden zemin içerisine doğru gelişen yavaş kimyasal bozunma. Toprak ve gömülü maddenin kimyasal bileşimi ve toprağın nem oranı herhangi bir maddenin korezyona uğramasını kontrol eden faktörlerdir. kolaylıkla elektrik akımı ileten toprakların korezyon potansiyeli yüksektir. Toprak rezistivitesinin ölçümü toprağın korezyon potansiyelinin ölçümünün bir yoludur. Kazılabilme kolaylılığı: Büzülme-şişme potansiyeli: Toprağın su alma ve kaybetme potansiyelinin ölçümü

31 ARAZİ KULLANIMI VE TOPRAK

32 TOPRAK EROZYON ORANLARI
Evrensel toprak kaybı formülü A=RKLSCP A= araştırma alanıdaki yıllık ortalama toprak kaybı (tons/ acre) R= yağış erozyon faktörü; R= 0.01ΣEI ; E=( log I) E= kinetik enerji (foot-tons acre-inch) I=yağış miktarı (inches/hr) K=Toprağın erozyona uğrama hassasiyeti index (tons/acre) LS= Yamaç uzunluğu-eğim faktörü C=Toprak örtüsü faktörü P= Erozyon kontrol faktörü

33 Şehirleşmenin toprağa etkisi
Duraylı toprakların dayanılılıklarında azalma Dolgu amacıyla dışarıdan getirilen malzemeler ana toprağın karakterini değiştirmekte. Toprağı dren etmek yada topraktan aşırı derecede su çekmek toprağın kurumasına, sübsidansa, toprağın mühendislik özelliklerinde değişikliklere neden olmakta. Toprak kirliliği Toprak kaybı

34

35 TOPRAK KİRLİLİĞİ Ağır metaller (Pb, Hg, As, Cd, Zn) ve diğerleri
“Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar”, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Kirleticiler: Ağır metaller (Pb, Hg, As, Cd, Zn) ve diğerleri Tarımda kullanılan kimyasal maddeler (Pestisidler, Insektisitler, Herbisitler) Endüstiyel organik çözücüler, hidrokarbonlar, PAH, petrol ürünleri, VOCs Sızdıran yeraltı gasolin tankları Septik tanklar

36 TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak kirletici maddelerin topraktaki kalıcılığı, hem kimyasal maddenin hem de ortamın fiziksel ve kimysal özelliklerine ve ortamdaki fizikokimyasal ve biyolojik proseslere bağlıdır. Toprak kirliliğinin tespiti, bu gibi alanlardaki yapılaşmada (ev, okul, park, fabrika vb.) sorun teşkil etmekte. Toprak kirliliğin temizlenmesi maliyeti yüksek olabilir. Potansiyel teşkil eden yerlerin düzenli gözlemlenmesi kirlilik önemli derecede zararlara neden olmadan önlenmesi açısından önemli.

37 TOPRAK VERİMLİLİĞİ Diğer koşullar uygun olduğunda toprağın bitkilerin büyümesi için ihtiyaç duyduğu besinleri( N, K, Fosfat vb) saglama kapasitesi. Taşkın düzlükleri ve buzul çökelleri üzerinde gelişmiş topraklar verimli (yeterince besin ve organik madde içermekte) Yüksek derecede yıkanmış ana kaya üzerinde gelişmiş topraklar yada organik maddece fakir gevşek topraklar besince fakirdirler ve verimlilikleri düşüktür. Erozyon, toprak besinlerinin yıkanması (Leaching), sel gibi doğal olaylar, pestisidlerin sürekli kullanımı gibi etkenler toprak verimliliğini düşürmektedir.

38 ÇÖLLEŞME Nedenler Ormanlık alanların yokedilmesi Overgrazing
Toprak erezyonu Sulama alanların kötü drenajı Su kaynakların aşırı derecede kullanımı Çölleşmenin ana semptonları:yeraltısu tablasındaki düşüş, toprağın ve yüzeye yakın toprak suyunun tuzlanması (salinizasyonu), nehirlerdeki yüzey sularının, göllerin dağılımındaki azalma, doğal olmayan yüksek oranlardaki toprak erozyonu, dogal bitkisel örtüye zarar. Bu semptonlar birbirleri ile ilişkili: Örneğin, toprağın tuzlanması ve bitkilerin yokolması. Çölleşmeye maruz kalan kurak bir alan yukarıdaki semptonların herhangi birini yana tamamını az yada büyük ölçüde gösterebilir.

39 Toprak Erozyonu OLAYIDIR TOPRAĞIN
Bitki örtüsünün olmaması veya tahrip edilmesi nedeniyle , su ve rüzgâr etkisiyle; TOPRAĞIN AŞINMASI TAŞINMASI BAŞKA BİR YERDE BİRİKMESİ OLAYIDIR

40 Su Erozyonu Türkiye'de akarsularla birlikte alandan taşınan toprak, ABD'nin 7, Avrupa'nın 17 ve Afrika'nın 22 katı daha fazla düzeydedir. Fırat Nehri, yılda 108 milyon ton, Yeşilırmak 55 milyon ton toprak taşımaktadır. Her yıl Keban barajı'na 32 milyon, Karakaya Barajı'na 31 milyon ton toprak birikmektedir. Erozyonla yılda 90 milyon ton bitki besin maddesi toprak birlikte yitirilmektedir.

41 Rüzgâr Erozyonu Humus bakımından fakir, toz bakımından zengin topraklar kolayca erozyona uğrar

42 Erozyonun Nedenleri arasında Dünya ormanlarının %25’i yok edildi. Dakikada 50 dönüm orman ortadan kaldırılıyor.

43 Hatalı Tarım Teknikleri
Erozyonun Nedenleri Hatalı Tarım Teknikleri Ormaniçi Yerleşim Ormandan Açılan Tarım Arazileri

44 Erozyon Dereceleri A Horizonunun A Horizonunun % 25’i kayıp
HAFİF A Horizonunun % 25-75’i kayıp ORTA A Üst toprağın tamamı ve B horizonunun ya da alt toprağın % 75’i kayıp ÇOK ŞİDDETLİ A Horizonunun %75’i veya tamamı ve alt toprağın % 25’i kayıp ŞİDDETLİ B C

45 Erozyonun Sonuçları Susuzluk ve Çölleşme, barajların
dolması, tarımda verim azalması

46 Rüzgar Perdeleri ve Yeşil Kuşaklar
Erozyonuna Karşı Önlemler Şeritsel Ekim, Eğime Dik ve Eş Yükselti Eğrilerine Paralel Tarım Rüzgar Perdeleri ve Yeşil Kuşaklar Teraslama

47 Türkiye Erozyon Haritası
% 7 Hafif % 20 Orta % 63 Şiddetli ve Çok Şiddetli

48 Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toprak kaybı sürecinin en önemli etkeni erozyondur. Arazi eğimi, iklim, bitki örtüsü ve toprak özelliklerinin etkileşimi sonucu oluşan doğal erozyonun yanısıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir. Türkiye kara yüzeyinin %90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon cereyan etmektedir. Arazinin %63'ü çok şiddetli ve şiddetli, %20'si ise orta şiddetli erzyonla karşı karşıyadır. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hektarlık bir arazide toprak giderek yok olmaktadır. Erozyon büyük ölçüde tarım alanlarında yaşanmaktadır. İşlenen tarım alanların %75'inde (yaklaşık 20 milyon Ha) yoğun erozyon görülmektedir. Diğer bir anlatımla Türkiye tarım alanlarının ancak 5.0 milyon hektarlık bölümünde erozyon yoktur. Su ve rüzgar erozyonu tüm ülke topraklarının %86.5'inde cereyan etmekte, rüzgar erozyonu 506 bin hektarlık bir yayılımla daha çok kural iklime sahip olan Konya ve dolaylarında görülmektedir Yanlış toprak kullanımı, yanlış tarım uygulamaları, kent, sanayi, ulaşım ve benzeri yatırımların yanlış konumlanması süreci ise erozyonun hızını arttırdı. Afet nitelikli erozyon yetmezmiş gibi, tarım arazileri, özellikle de verimli tarım arazileri, tarım dışı kullanımlarla açık bir saldırı ve talanla karşı karşıya yıllarında amaç dışı tarım toprağı %33 artmış ve betonlaşarak elden çıkan verimli tarım toprağı 600 bin hektara, yani verimli alanların yaklaşık onda birine yaklaşmıştır


"TOPRAĞIN OLUŞUMU VE YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları