Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TARİHİ (11-13 YÜZYIL)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TARİHİ (11-13 YÜZYIL)"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TARİHİ (11-13 YÜZYIL)
ÖSS- YGS SORULARI

2 Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?
1. 1985 Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorlu- ğu’nun Yükselme döneminde Anadolu’daki zanaatkarlar “lonca” denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seç-mişlerdir.” Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? A) Loncaların ticari alanda başarılı oldukları B) Devletin zanaatkarları desteklediği C) Halkın çoğunluğunun zanaatkar olduğunu D) Zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu E) El sanatlarının Anadolu’da başlıca gelir kaynağı olduğunu

3 A) Ticaret B) Savunma C) Eğitim D) Mimari E) Tarım
2. 1988 Anadolu Selçuklu Devleti döneminde İtalyan, Fransız, İranlı, Suriyeli ve Yahudilerden bazı gruplar Antalya, Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere, bazı Türkler ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a yerleşmişlerdir. Bu durumun başlıca nedeni aşağıdaki alanların hangisinde görülen gelişmelerdir? A) Ticaret B) Savunma C) Eğitim D) Mimari E) Tarım

4 A) Ticari ilişkileri geliştirmek
3. 1991 Anadolu Selçukluları Antalya, Alanya ve Sinop gibi limanları ele geçirdikten sonra bu limanlarda Avrupalı tüccarlara düşük güm-rük tarifesi uygulamışlardır. Anadolu Selçuklularındaki bu uygulamanın amacı aşağıdakile-den hangisidir? A) Ticari ilişkileri geliştirmek B) Avrupa’nın Türklere karşı birleşmesini önlemek C) Avrupa’da nüfus bölgeleri kurmak D) Denizlerde üstünlük sağlamak E) Anadolu’da siyasal birliği sağlamak

5 Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-tur?
4. 1991 Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-tur? A) Ordudaki asker sayısının azalmasına B) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine C) Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine E) Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına

6 A) Sınırların güvenliğinin artırılmasına
5. 1992 Anadolu Selçuklu Devleti’nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine “melik” deniyordu. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu. Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisi-ne önem verildiğini gösterir? A) Sınırların güvenliğinin artırılmasına B) Ekonomik durumun düzeltilmesine C) Ülke bütünlüğünün korunmasına D) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasına E) Dış ilişkilerin artırılmasına

7 A) Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının
6. 1993 Anadolu Selçuklu döneminde ülkede Müslüman Türklerle birlik-te yaşayan Hristiyan ve Musevi topluluklar genelde şehirlerde oturur, zanaat ve ticaretle uğraşır ibadet ve dini törenlerini serbestçe yerine getirirlerdi. Bunlar, askerlik yapmazlar ancak vergi öderlerdi. Bu durum Anadolu Selçuklularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının B) Ticaretin ülke ekonomisindeki payının az olduğunun C) Anadolu’da İslamiyet’in giderek yaygınlaştığının D) Yabancılardan alınan vergilerin giderek azaltıldığının E) Devlet yönetiminde yabancılara da görev verildiğinin

8 A) Vergi toplama düzenini B) Üretimde artışı
7. 1995 Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak da-ğıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır. Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdaki-lerden hangisini sağlamaya yöneliktir? A) Vergi toplama düzenini B) Üretimde artışı C) Toprak bütünlüğünün korunmasını D) Ülkede asayişi E) Yönetimde sürekliliği

9 I. Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması,
8. 2004 Anadolu Selçukluları XI. yüzyıl sonlarından XII. yüzyıl sonlarına kadar Bizanslılar ve Haçlılarla savaşlar yapmışlardır. Bu savaşların, I. Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması, II. Anadolu’da yerleşim alanlarının boşalması, III. Anadolu’dan geçen dünya ticaret yollarının önem kazanması durumlarından hangilerinde etkili olduğu savunulabilir? Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

10 Bu bilgilere dayanarak Anadolu Selçukluları dönemiyle ilgili;
9. 2005 Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da vilayetlerin ve yerel askeri güçlerin başında bulunan subaşılar, bu vilayetlerdeki iktala-rın sahibi değil, yöneticisi ve askerlerin amiriydiler. Bu bilgilere dayanarak Anadolu Selçukluları dönemiyle ilgili; I. Toprağın mülkiyeti işleyene aittir. II. Yönetim ve askerlik hizmetleri birlikte yürütülmüştür. III. Subaşılar sultana bağlı değildir. yorumlarından hangileri yapılabilir? Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11 Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi
10. 2008 Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyet’e girmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler ara-sında sayılamaz? Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği Bağımsızlığı kaybetme korkusu

12 11. 2013 Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların Keyhüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi adlar kullanmalarının aşağıdaki-lerden hangisini gösterdiği savunulabilir? İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devam ettirdiklerini Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını Anadolu’nun eski kültürlerinden etkilendiklerini Arapça unvanları öne çıkardıklarını Bizans’ın hükümdarlık unvanlarını kullandıklarını


"TÜRKİYE TARİHİ (11-13 YÜZYIL)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları