Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
STRATEJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2 Öğretim Stratejisi ve Başlıca Öğretim Stratejileri
Strateji (yaklaşım); Konunun seçimi, analiz edilmesi, sentezlenmesi ve öğretiminde hangi öğretim modelinin uygulanacağının belirlenmesini ifade eder. Strateji sınıf içinde öğretme öğrenme etkinliklerinin belirlenmesinden değerlendirilmesine kadar ilgili öğretim sürecine yön verir. Diğer bir ifadeyle, strateji dersin hedefine ulaşmasını sağlayan, uygulanacak yöntemin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

3 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrencilere kazandırılacak davranışlar, belirlenen bir öğretim yöntemiyle kazandırılmaktadır. Her öğretme etkinliğinde kullanılabilecek tek bir yöntem olmadığına göre, öğrenciye bir davranışı kazandırmada en etkili yöntem veya yöntemler çok iyi seçilmelidir. Amaçların alanı, seviyeleri ve konu alanı değiştikçe uygulanacak yöntemler de değişecektir. Öğretmenin başta benimsediği öğretme stratejisi, seçilecek yönteme yön verecektir. Belli başlı öğretim stratejileri şunlardır: Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Tam Öğrenme ve Etkili Öğretim Stratejisi ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4 Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi (Anlamlı Öğrenme Kuramı)
İlke kavram ve genellemelerin öğretilmesinde kullanılan bir öğretme yaklaşımıdır. Bilgilerin sunulmasında tümdengelim yolu kullanılır. Öğretmen, konusu ile ilgili sunacağı bilgileri önceden düzenler, ilke ve kavramlardan genel bilgilere doğru bir sıraya koyar ve sınıf ortamında sunar. Bu stratejide tartışma yöntemi, gösteri yöntemi ve soru-cevap tekniğine yer verilmesi durumunda öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlar. Daha çok derlerin giriş bölümünde bilgi düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanılır. Sunuş yoluyla öğretim yaklaşımında anlamlı öğrenmenin oluşabilmesi için iki temel ilkenin yerine getirilmesi gerekir: 1. Öğrenilecek bilgiler öğrenci anlamlı hale getirilmelidir. 2. Anlamlı bir öğrenme için öğrencide olumlu yönde bir hazırlığın olması gerekir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

5 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Bu stratejinin kullanılmasında bazı ilkeleri uyulması gereklidir: Kazandırılacak hedef davranışlar, bilişsel, duyuşsal ve devimsel alanların en alt basamakları olan bilme, alma ve uyarılma basamaklarından birinde olmalıdır. Öğretmen önce bilgi basamağındaki kavramları sınıfa anlatmalı ve her bir durumla ilgili olarak yaşamın içinden örnekler vermelidir. Anlaşılmayan konular tekrar anlatılmalı ve bu defa değişik örnekler verilmelidir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

6 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Bu stratejinin kullanılmasında bazı ilkeleri uyulması gereklidir: Sınıfa soru sorulmalı ve alınan doğru cevaplar pekiştirilmelidir. Öğrencilerden, verilen kavramlara yeni örnekler vermeleri istenmeli, doğru olanlar pekiştirilmelidir. Öğretmen sınıfı sürekli denetlemeli ve her öğrenciyle göz iletişimi kurmalıdır. Her öğrencinin söz hakkı alması sağlanmalıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

7 Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Aşamaları
1. Giriş(Ön organize edicinin sunumu) İlgi çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme Organize edicinin sunulması (Kavram haritaları, şemalar) Tanımlama ve ön açıklama Örnekler verme ve şekillerle açıklama Öğrencilere tekrar ettirme 2. Kavram, ilke ya da bilgi biriminin sunulması: Bilgi birimi sunulur Bilgi biriminin özellikleri açıklanır Bilgi birimi organize edicilerle ilişkilendirilerek açıklanır. 3. Bilişsel yapının güçlendirilmesi Farklı tanım ve düşüncelerin ortaya konması Öğrencilerin örnekler üretmesi Öğrencilerin farklı örnekler vermesi ve farklı durumlarda kullanması ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

8 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
2. Buluş Yoluyla Öğretme Öğrencilerin etkinliğine dayalı bir yaklaşımdır. Belli bir problemle veya konu alanı ile ilgili bilgileri toplama ve bu bilgiler üzerinde analiz çalışması yaparak belli yargılara varma işlemlerini içerir. Bu öğretme stratejisinin uygulandığı sınıflarda öğrenciler problem çözme gücü kazanır, elde ettiği ilke ve genellemeleri karşılaştığı yeni problemlere uygulayarak yaşamlarını kolaylaştırırlar. Bu amaçla, öğrencilere hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri için veri toplama, analiz etme ve bunlardan ilke ve genellemelere varma fırsatları verilir, pratik yapmaları sağlanır. Bu yaklaşımda öğretmenin görevi öğrenciyi yönlendirmek ve cevabı ona buldurmaktır. Bunun için öğretime öğrencide merak uyandıracak bir problemle başlanır. Öğrenciye yeter sayıda örnekler verilerek problemin çözümüne ulaşması sağlanır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

9 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Buluş yoluyla öğretim bir tümevarım yoludur. Öğrenci aktif, öğretmen rehber durumundadır. Bu yaklaşımda soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma, örnek olay, grupla çalışma, çeşitli grup tartışmaları, laboratuar yöntemleri kullanılabilir. Öğretmen dersin konusunu problem haline getirerek derse giriş yapar ve sorularla öğrencilerin meraklarını problem üzerine odaklaştırır. Öğrencilerin katılımıyla yapılan tartışmalarla problem çözülmeye çalışılır. Burada öğretmenin görevi öğrenciyi aktif hale getirmek ve onu yönlendirmektir. Güdülemenin tam yapılamadığı, örneklerin açık, anlaşılır ve yeter sayıda olmadığı durumlarda öğrencilerin genellemelere ulaşması zor olmaktadır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

10 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Buluş yoluyla öğrenmede öğrencinin kendi gözlemleri ve etkinliklerine' bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve genellemeye ulaşması sağlanır. Bruner'e göre öğrenci bilgiye kendisi ulaşmalı ve keşfetmelidir. Bireylerin öğrenme doğalarında, araştırma, merak, bulma, keşfetme isteği vardır. Öğrenciler bir bilim adamı gibi bilgiyi kendileri yapılandırmalıdır. Bunun için aktif olarak, deney yapmaya, ilke ve kavramları bulmaya yönlendirmelidir. Böylece öğrenciler kendisine güvenen, olumlu benlik geliştiren ve bağımsız davranan bireyler olarak yetiştirilirler. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

11 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Buluş yoluyla öğretim stratejisinde iki temel yaklaşım vardır: Yapılandırılmamış yaklaşım Öğrencinin tamamıyla kendi çalışmasını başlatarak yönlendirilmesiyle öğrenme gerçekleşir. Öğrenci kavramları, ilke ve problemin çözümünü doğal bir ortamda kendi kendine bulur. Daha çok okul öncesi dönemde tercih edilir. Yapılandırılmış yaklaşım Öğrencinin kazanacağı hedef davranışları öğretmen belirler ve öğrencinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşması için gerekli yönergeler ve ipuçları verilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

12 Bu Yaklaşımı Kullanırken Uyulması Gereken İlkler Şunlardır
Kazandırılacak hedef davranışlar, bilişsel alanın kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme; duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarında bulunmalıdır. Öğretmen olgu ve olaylardan belirli ilkeler bulduracak, nedenini, niçinini, ve benzeri belirtecekse, bunlarla ilgili örnekleri sınıfa getirmelidir. Öğrencilerin örnek üzerinde gerekli işlemleri yapmaları sağlanmalı, hedef davranışlarla ilgili neden, niçin, nasıl vb. açık uçlu sorular sormalı, sınıftan alınan doğru cevaplar pekiştirilmeli. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

13 Bu Yaklaşımı Kullanırken Uyulması Gereken İlkler Şunlardır
Öğretmen bu yaklaşımda herhangi bir açıklama ve anlatımda bulunmamalı, yalnız yol gösterici olmalıdır. Örnek üzerinde yapılan işlemler sonucunda nedeni, niçini, nasılı ve benzeri bulunduktan sonra öğrencilerden bunlarla ilgili yeni örnekler istenmelidir. Öğretmen, sınıfta bir konu etrafında yapılan tartışmanın başka bir alana kaymasına izin vermemelidir ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

14 Buluş yoluyla öğretim stratejisinin uygulama aşamaları:
Öğretmenin örnekleri sunması Öğrencilerin örnekleri açıklaması Öğretmenin ek örnekler vermesi Öğrencinin ek örnekleri açıklaması ve öncekilerle karşılaştırılması Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları vermesi Öğrencilerin bunları (zıt örnekleri) karşılaştırılması ve duruma uymayan örnekleri belirlemesi Öğretmenin öğrencilerin belirlediği, özellikleri ve ilkeleri açıklaması (tamamlaması) Öğrencilerin belirledikleri özellikleri ve ilkeleri düzenlemesi Öğrencilerin ek örnekler vermesi ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

15 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

16 Buluş Yoluyla Öğretim (Bruner) Sunuş Yoluyla Öğretim (Asubel)
Buluş Yoluyla Öğretim ve Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejilerinin Karşılaştırılması Buluş Yoluyla Öğretim (Bruner) Sunuş Yoluyla Öğretim (Asubel) Öğretmenin düzenlediği, merkezde olduğu ve öğrencinin de kısmen aktif olduğu bir yaklaşımdır. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. İlke, kavram ve geneIIemelere öğrenci ulaşır. İlke, kavram ve genellemeler öğretmen tarafından sunulur. Tümevarım Yaklaşımı kullanılır. Tümdengelim yaklaşımı kullanılır. Derslerin etkinlikler bölümünde kullanılır. Derslerin giriş bölümünde kullanılır. Kavrama, uygulama, analiz sentez gibi hedeflerin kazandırılması önemlidir. Soyut konuların ve kavramların öğretiminde kullanılır(5. Sınıftan itibaren kullanılması önerilir) Öğrencinin merak ve keşfetme isteği harekete geçirilir. Öğrencinin bilgiye araştırma, inceleme ve problem çözme yoluyla ulaşması sağlanır. Öğrenciye hazır bilgiler anlamlı olarak verilir. Konular öğretmen tarafından anlamlı bir bütünlüğe dönüştürülerek aktarılır. Her iki yaklaşımda da; öğrencinin aktif katılımı, ön öğrenmelerin harekete geçirilmesi ve yeni konularla ilişkilendirilmesi gerektirir. Her iki yaklaşımda bilişsel özellikler taşır ve anlamlı öğrenmenin oluşturulmasına çalışılır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

17 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Bilginin anlamlı bir biçimde yapılandırılması için tümdengelim yöntemi kullanılabilir. Öğrencilerin, bütünden parçaya doğru yoğunlaşmasının anlamlı öğrenmesinin gerçekleşmesine yardımcı olacağı savunulmaktadır. Bu düşüncenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2005) A) Öğretim durumlarını ön öğrenmelere göre hazırlamak B) Öğrenmenin temel kavramlar etrafında gerçekleşmesini sağlamak C) Eğitim programlarını öğrencilerin beklentilerine göre değiştirmek D) Araştırma etkinliklerinin gücünü artırma E) Bilgi kaynaklarını sorgulamayı sağlama Soru: Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla öğretmenin etkin olduğu bir süreç izlenir. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, dersini monotonluktan uzak tutmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? (KPSS 2005) A) Öğrencilerin soru sormalarına fırsat vermek B) Konuyu bütün olarak, bölmeden anlatmak C) Farklı öğretim tekniklerini kullanma D) Öğretim materyali ve araç-gereçlerden yararlanmak E) Ders sonunda konuyu kısaca özetlemek ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

18 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında, öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS ) A) Öğrencilere bulamayacakları bilgileri bulmalarında yardımcı olma B) Anlaşılması zor olan konuları anlaşılır hale getirici önlemler alma C) Öğrencileri, grup halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme D) Öğrencilere, deney, gözlem, vb.nin nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olma E) Öğrencilere deneyimler kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama Soru: Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurur? (KPSS 2003) A) İçeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma B) İlke ve genellemeleri dolaylı olarak tanıtmaya çalışma C) İçeriğin aktarılmasına ayrılan süreyi ekonomik kullanma D) Sınıfta seviye grupları (homojen gruplar) oluşturma E) Konuyla ilgili öğrenmeleri bir problem üzerinde örneklendirme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

19 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne denir? (KPSS 2003) A) Sunuş yoluyla öğretim B) Buluş yoluyla öğretim c) Tam öğrenme yoluyla öğretim D) Birebir (bireysel) öğretim E) Programlı öğretim Soru: Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendi kendini değerlendirmesi yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi, diğerlerine göre daha az tercih edilir? (KPSS 2005) A) Yansıtıcı öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme c) Sunuş yoluyla öğrenme D) İşbirlikli öğrenme E) Proje tabanlı öğrenme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

20 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Öğretme-öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri genellemelere varmaları, soruna çözüm önermeleri vb. istenmektedir. Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2002) A) Tam öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Öğretimde proje yöntemi D) Bireyselleştirilmiş öğretim E) Sunuş yoluyla öğretim Soru: Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? (KPSS 2001) A) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma B) Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama c) Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme D) Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme E) Sunuşunu, önemli kısımları toplayarak bitirme. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

21 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluşla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır? (KPSS 2001) A) Konuşu değişik örneklerle açıklamak B) Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak C) Öğrencileri, düşünme süreçlerinden yararlanmaya özendirmek D) Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek E) Öğrencilerden, öğrenilenleri gerekçeleriyle açıklamalarını istemek. Soru: Kavram haritalarından en çok aşağıdaki kuramların hangisine bağlı olarak yürütülen öğretmen öğrenme yaklaşımında kullanılır. (KPSS 2004) A) Buluş yoluyla öğrenme B) Tam öğrenme C) Yapılandırmacılık (constructivism) D) Anlamlı öğrenme E) Çoklu zeka kuramı ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

22 3. Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretme
Bu öğretme yaklaşımında ders programlarında yer alan problemlerin çözümü için uygulanan bir tür problem çözme yaklaşımıdır. Öğrencilerin problem çözme (bilimsel yöntem) becerilerini kullanarak öğrenmenin sağlandığı öğrenme yoludur. Öğrenci problem çözmenin (bilimsel yöntemin) aşamalarını karşılaştığı durumlara (problemlere) uygular. Öğrenci süreçte tamamen aktiftir. Öğretmen ise bu yaklaşımda rehber konumundadır. (Ön bilgi dahil vermez) Öğrencilerin çalışmalarını kontrol eder, onları yönlendirir ve düşünmeye sevk eder. Öğrenci bu öğretme yaklaşımıyla problemi fark etme ve çözme becerisi kazanır ve bu beceriyi toplum hayatında karşılaştığı problemlerin çözümünde uygular. Bilimsel düşünme ve bilimsel yöntemin problem çözme aşamaların edinmiş olur. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

23 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Özellikle öğrencilere yaşamlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarında değişik çözümler üretmesini öğretir. Ayrıca öğrendikleri konuları değişik durumlarda denemelerine olanak sağlar. Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi özellikle uygulama ve daha üst düzeyindeki hedef alanlarının öğrenciye kazandırılmasında etkilidir. Aştırma-İnceleme yoluyla öğretim stratejisinin uygulaması 1. Problemin hissedilmesi ve belirlenmesi. 2. Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması. 3. Problem durumu ile ilgili bilgilerin toplanması. 4. Problemin çözümü ile ilgili hipotezler (denenceler) kurma. 5. Problemin çözümü için yöntem geliştirme, veri toplama ve analiz etme. 6. Hipotezleri test etme, doğruluklarını belirleme. 7. Çözüme ulaşma, uygulama ve sonuçlandırma. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

24 Dikkat: Buluş yoluyla öğretim stratejisinde
problem çözmenin (bilimsel yöntem) basamakları öğrenciye öğretilir iken, araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinde ise öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabileceği bir problem durumuna problem çözmenin (bilimsel yöntemin) aşamalarını kullanarak çözüm üretme yetenekleri geliştirilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

25 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Bir öğretmen, öğrencilerine önce bir problem durumu sunar. Öğrenciler problem durumuyla ilgili bildiklerini ortaya koyarak problemi tanımlarlar. Bu sınıfta probleme dayalı öğrenme sürecine göre bundan sonra yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2005) Problem çözümünde ihtiyaç duyulacak bilgiler listelenir. Öneriler, çözümler ya da hipotezler belirlenir. C) İhtiyaç duyulan bilgilerle ilgili araştırmalar yapılır. D) Öğrenciler problemle ilgili önerilerini birbirleriyle paylaşır. E) Öğrenciler elde ettikleri bulguları birbirleriyle paylaşırlar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

26 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
4. Tam Öğrenme Tam öğrenme, “işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ve bu öğrenme koşulları öğretme-öğrenme süreci boyunca devam etmiş ise dünyada herhangi birinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir” görüşü üzerine temellendirilmiş bir yaklaşımdır. Tam öğrenmelerin temelinde yatan düşünce; öğrencilere duyarlı ve planlı bir öğretim hizmeti sağlanır, öğrenme güçlükleriyle karşılaşanlara yerinde ve zamanında yardım edilir, bu öğrenmeler için yeterli zaman verilirse hemen hemen tüm öğrencilerde yüksek düzeyde bir öğrenme geliştirebilirler (Bloom, 1979: 4). Tam öğrenme, okullarda davranışların öğrenme oranının % 90’a çıkaran bir öğrenme modelidir. Bu yaklaşımın başarılı olmasında başlıca etken, öğrencilerin öğretme öğrenme süreci boyunca sürekli olarak güdülenmeleri ve öğrenme güçlüğü ile karşılaştıklarında yardım almalarıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

27 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Tam Öğrenme Modeli (Okulda Öğrenme Kuramı) GİRDİ ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Bilgi Beceri Yeterlik Duyuşsal Giriş Özellikleri İlgi Tutum Akademik Benlik SÜREÇ ÖĞRETİM ÇIKTI ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme Ünitesi Öğrenme düzeyi Öğrenme hızı Duyuşsal ürünler Öğretim Hizmetlerinin Niteliği İpuçları Pekiştireçler Öğrenci Katılımı Dönüt ve Düzeltme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

28 Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri
Öğrenci Nitelikleri (Giriş Davranışları) Öğretim Hizmetlerinin Nitelikleri Öğrenme Ürünleri Öğretim sürecinde öğrencileri ve öğrenmeleri etkileyen dışsal koşullar dört tanedir: İpucu (öğrencinin neyi öğrenece­ğini açıklayıcı mesajlar) Pekiştirme (davranışı gösterme eğilimini güçlendiren uyarıcıları verme) Katılım (öğrencilerin öğrenme sürecinde yaptıkları) Dönüt ve düzeltme (öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerini bildirme) Öğrenme düzeyi ve çeşidi. Öğrenme hızı. Duyuşsal ürünler (kendine güven, ruh sağlığı, güdü). Bilişsel ürünler (Kavrama, analiz sentez, değerlendirme) Bilişsel giriş davranışları Sözel, işlemsel yetenek Okuduğunu anlama- Dinleme becerisi Bilgi, beceri, yetenek ön koşul bilgiler Problem çözme becerisi. Duyuşsal giriş davranışları İlgi Tutum Akademik Özgüven (benlik) ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

29 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: İşbirlikli öğrenme sürecinde ve öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerden biri olamaz? (KPSS 2005) A) Etkili iletişim becerileri B) Düşüncelere hoşgörülü yaklaşma C) Çok yönlü düşünme D) Benmerkezci bakış açısı E) Olumlu bağımlılık Soru: Öğrenciler arasında işbirliğinin daha fazla olması beklenen sınıf düzeni aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2005) A) Tam daire düzeni B) Küme düzeni C) Yarım daire düzeni D) Sıralı düzen E) Karma düzen Soru: İşbirliğine dayalı öğretim yöntemleri yoğun olarak kullanıldığında aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmesi mümkün olabilir? (KPSS 2004) A) Sözlü ve yazılı iletişim becerisi B) Alternatif düşünme C) Düzenli çalışma alışkanlığı D) Görev paylaşımı ve dayanışma E) Yaratıcı düşünme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

30 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Soru: Birlikte öğrenme yöntemi, farklı yeteneklerdeki öğrencilerin bir araya getirildiği grupların oluşturulmasını kapsayan bir işbirlikli öğrenme yaklaşımıdır. Bu yöntemin uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2003) A) Grup üyeleri arasında yarışmayı özendirme B) Öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkararak geliştirme C) Öğrencilerin birbirlerini kontrol etmelerini sağlama D) Öğrencilerin ilgi görmelerine olanak sağlama E) Öğrenciler arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirme Soru: İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almaktadır. Bu durumun, öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir? (KPSS 2002) A) Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi B) Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri C) Öğrenciler arası etkileşimin azalması D) Grupta çalışma katılım ve ilginin azalması E) Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

31 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
24. Bir Türkçe öğretmeni bir okuma parçasını aşağıdaki basamakları izleyerek işlemektedir: Sınıfı küçük gruplara ayırır. Okudukları parçayı bireysel olarak özetledikten sonra özetlerini grup arkadaşlarının özetleriyle karşılaştırmalarını ister. Okuma parçası hakkında kitaptaki soruları önce bireysel olarak cevaplandırmalarını sonra, cevapları grup içinde tartışmalarını ister. Daha sonra, gruplardan parçanın içerdiği fikirlerin ilişkisini gösteren bir kavram haritası oluşturmalarını ister. Bu öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS-2008) A) Aktif öğrenme B) Bireysel öğrenme C) Çoklu zekâya dayalı öğrenme D) Yapılandırmacı öğrenme E) Tam öğrenme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

32 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
14. Bir Türkçe öğretmeni sınıfta kişilik gruplar oluşturmuştur. Gruplara, • televizyonda Türkçenin kullanılması, • gazete ve dergilerde Türkçenin kullanılması, • öykülerde Türkçenin kullanılması ve • akranlarının Türkçeyi kullanmaları konularını vermiştir. Öğrencilerden sorunu belirlemelerini, veri toplamalarını, verileri değerlendirmelerini ve rapor yazıp sunmalarını istemiştir. Bu öğretmenin uyguladığı yaklaşım, yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?(KPSS-2008) A) Çoklu zekâya dayalı öğrenme B) Örnek olay incelemesi C) Grup tartışması D) Proje tabanlı öğrenme E) Kaynak kişiden yararlanma ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

33 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
17. Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin, eğitim programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Okul müdürü, öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır?(2009) A) Yapılandırmacı B) Mikro öğretim C) Tam öğrenme D) Çoklu zekâ E) İşbirliğine dayalı öğrenme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

34 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
18. Öğretmen bitkiler konusunu işlerken sırasıyla aşağıdaki yolu izler: Öğretmen : Kavramları tanımlar ve açıklar. Diğer kavramlarla ilişkisini kurar. Kavramların örneklerini ve örnek olmayanlarını verir. Öğrenciler : Öğretmenin verdiği örnekleri açıklar ve sınıflar. Kendi örneklerini verirler. Öğretmen : Öğrencileri okul bahçesine çıkarır. Sınıfta üzerinde çalışılan yaprak türlerini bulmalarını ve topladıkları örnekleri sınıflamalarını ister. Öğrenciler : Yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunarlar. Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisinde belirtilen yöntem, teknik ya da yaklaşımı kullanmıştır?(2009) A) Sunuş yoluyla – Proje tabanlı B) Kavrayarak – Tam öğrenme C) Sunuş yoluyla – Aktif öğrenme D) Örnekleyerek – Buluş yoluyla E) Aktif öğrenme – Sunuş yoluyla ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

35 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
16. Aşağıdaki tabloda iki farklı öğrenme yaklaşımının özellikleri verilmiştir. I II Öğrenciye öğretim sürecinde bireysel olarak sorumluluk verilmez. 􀂃 Sosyal becerilerin geliştirilmesi öncelikle hedeflenmez. 􀂃 Bir lider belirlenir. 􀂃 Öğretmen, süreci yönetir. Birlikte öğrenme önemlidir. Sosyal becerilerin geliştirilmesi önemlidir. Liderlik paylaşılmıştır. Öğretmen, süreci gözler ve yönlendirir. Bu öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? I II A) Geleneksel Bireyselleştirilmiş B) Geleneksel İşbirlikli C) Büyük grupla Bireyselleştirilmiş D) Büyük grupla Düzey gruplarında E) İşbirlikli Geleneksel ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

36 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER... ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ


"ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları