Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ KÜBRA ULAŞLI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ KÜBRA ULAŞLI"— Sunum transkripti:

1 İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ KÜBRA ULAŞLI

2 SÖZLEŞMENİN İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ
İş Sözleşmesinin İstifa ile feshi İş Sözleşmesinin geçerli neden ile feshi İşçinin İş Sözleşmesini haklı nedenlerle feshi

3 Haklı Neden ile Fesih

4 *SÖZLEŞMENİN İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ
İşin Niteliğinin İşçinin Sağlığı veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olması Halinde İşçinin Sürekli Görüştüğü İşverenin veya Başka Bir İşçinin Bulaşıcı veya İşçinin İşiyle Bağdaşmayan Bir Hastalığa Yakalanması Halinde İşçi, sözleşmesini yetkili sağlık kurumlarından alacağı rapor ile beraber yazılı olarak bildirmek şartıyla derhal fesh edebilir.4857/24/1/a-b İşçi, sağlık nedeniyle sözleşmesini fesh etmesi halinde İhbar Süresi/Tazminatı ödemesine, belirli süreli sözleşmelerde sürenin bitimini beklemesine gerek yok. İşveren, sağlık nedeniyle iş sözleşmesini fesheden en az bir yıllık kıdemli işçiye kıdem tazminatı ödemelidir.

5 SÖZLEŞMENİN İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ
Yargıtay 9. Hukuk dairesinin 2010/34662nolu Kararında İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır. Yargıtay 9. Hukuk dairesinin 1988/5373 nolu İşçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması işçi yönünden bildirimsiz fesih nedeni olarak kabul edilmiştir.

6 İşverenin İş Hakkında İşçiyi Yanıltması Halinde
*İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAMASI NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESİH İşçi, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmesini yazılı olarak bildirmek şartıyla işverenin ahlak ve iyi Niyet kurallarına uymaması nedeniyle derhal fesih edebilir. İşverenin İş Hakkında İşçiyi Yanıltması Halinde İşverenin, İşçiye veya Aile Üyelerine Hakaret Etmesi veya Cinsel Tacizde Bulunması Halinde

7 c. İşverenin, İşçiye veya Aile Üyelerine Sataşması, Tehdit Etmesi, Hapsi Gerektiren Bir Suç İşlemesi, İşçiyi veya Aile Üyelerini Kanuna Karşı Kışkırtması, İşçi Hakkında Asılsız İhbar Ve İsnatlarda Bulunması Halinde

8 İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAMASI NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESİH
İşçininin, Diğer İşçi veya 3. Kişiler Tarafından İşyerinde Taciz Edilmesi ve Bunun İşverene Bildirilmesine Rağmen Gerekli Önlemin Alınmaması Halinde İşçinin Ücretinin Ödenmemesi veya Kanun ve Sözleşme Şartlarına Göre Eksik Ödenmesi Halinde Parça Başı Ücret Anlaşması Durumunda, İşverenin İşçiye Yapabileceğinden Daha Az İş Vermesi Nedeniyle Ücret Farkının Zaman Esasına Göre Karşılanmaması Halinde

9 İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARİNA UYMAMASI NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESİH-YARGI KARARLARI Davacıya lojman tahsis edileceğine dair hizmet akdi şartı gereğince yerine getirilmemiştir. Bu durumda davacı hizmet akdini feshetmekte haklıdır. İşçinin iş sözleşmesinde işlemiş ücretlerinin, takip eden ayın ilk haftasında ödeneceği kararlaştırılmış olmasına rağmen bu süreden sonra ödenmesi işçiye bildirimsiz fesih hakkı verir.

10 İşçinin ücretinin düşürülmesi ve fazla çalışmalarının da ödenmemesi
nedeniyle hizmet akdinin feshi haklı sebebe dayandığından, işçi kıdem tazminatı isteyebilir İşçinin sosyal güvenlik hakkı da ücret kadar önemli ve temel anayasal haklardandır. Bu nedenle sigortasız çalıştırılan işçinin hizmet akdini feshetmesi haklı sebebe dayanır. Kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.

11 İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAMASI NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESİH
İşçi, fesih bildiriminde işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan tutum ve davranışıyla ilgili yaşadığı sorunu/olayı belirtmeli, olaya şahit olan kişilerin yazılı ve imzalı ifadelerini de eklemelidir. İşçi, işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymaması nedeniyle derhal fesih hakkını sorunu / olayı / durumu öğrendiği günden itibaren 6 işgünü içinde kullanmalıdır. Her halükarda olayın gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra derhal fesih hakkını kullanamaz. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2010/3345 nolu ve yerleşik kararında “Haklı fesih nedeninin devamlı olması durumunda hak düşürücü süre işlemez” Örneğin; ücreti ödenmeyen işçi ödeme yapılmadığı sürece her zaman haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu örnekte işçi açısından haklı fesih nedeni her an devam etmektedir.

12 İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAMASI NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESİH
İşçi, işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesini fesh etmesi halinde İhbar Süresi/Tazminatı ödemesine, belirli süreli sözleşmelerde sürenin bitimini beklemesine gerek bulunmamaktadır.. İşveren, kendisinin iyi niyet ve ahlak kurallarına uymaması nedeniyle sözleşmesini feshi eden en az bir yıllık kıdemi olan işçisine Kıdem Tazminatı ödemelidir.

13 ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİNİN DERHAL FESHİ
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkması halinde bir haftalık süreden sonra İşçi, sözleşmesini yazılı olarak bildirmek şartıyla derhal fesh edebilir. Zorlayıcı sebepler; Deprem Sel Yangın İşyerine devletin el koyması gibi beklenmeyen ve işin sürdürülmesinde kesin bir imkânsızlık doğuran olaylar verilebilir.

14 ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİNİN DERHAL FESHİ
İşçi, fesih bildiriminde işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin neler olduğunu, bu zorlayıcı sebepler nedeniyle sözleşmesini fesh ettiğini belirtmelidir. İşveren, işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebebin ortaya çıktığı günden itibaren 7 gün boyunca en az yarım ücret ödemek zorundadır, 7. günden sonra ücret veya yarım ücret ödeyip ödememek işveren insiyatifindedir.

15 ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİNİN DERHAL FESHİ
İşçi, işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle sözleşmesini fesh etmesi halinde İhbar Süresi/Tazminatı ödemesine, belirli süreli sözleşmelerde sürenin bitimini beklemesine gerek bulunmamaktadır. İşveren, işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle sözleşmesini fesh eden en az bir yıllık kıdemi bulunan işçisine kıdem tazminatı ödemelidir.

16

17 TEŞEKKÜRLER


"İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ KÜBRA ULAŞLI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları