Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ya ş adı ğ ımız Ortamdaki Sinyal Çöplü ğ ü ve İ nsan Sa ğ lı ğ ı Üzerindeki Etkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ya ş adı ğ ımız Ortamdaki Sinyal Çöplü ğ ü ve İ nsan Sa ğ lı ğ ı Üzerindeki Etkileri."— Sunum transkripti:

1 1 Ya ş adı ğ ımız Ortamdaki Sinyal Çöplü ğ ü ve İ nsan Sa ğ lı ğ ı Üzerindeki Etkileri

2 Yüksek Gerilim Hatları, TV,bilgisayarlar, FM ve TV vericileri, mikrodalga fırınlar, mobil telefonlar, mobil telefon baz istasyonları,kablosuz telefonlar, uydu antenleri ve verici antenler, radar antenleri, bluetooth, kablosuz internet, kablosuz ses ve görüntü sistemleri gibi elektrikle çalı ş an bütün cihazlar elektromanyetik enerji yayar. 2

3 Elektromanyetik Alan Elektromanyetik dalga bir radyo frekans kayna ğ ından üretilen ses,data,resim gibi bilgileri ta ş ıyan ve bo ş lukta yayılan bir alandır. Günlük ya ş antımızda ne kadar sık ve uzun süreli kullandı ğ ımızın farkına bile varmadı ğ ımız elektronik cihazlar elektromanyetik alan (EMA) yaratmaktadır. 3

4 Genel Özellikler Kimyasal ba ğ ları koparacak enerjileri yok. Biyolojik etkile ş im Duyu organları ile algılanamaz Ölçülebilir (Gaussmetre) Uzakla ş tıkça ş iddeti azalır Korunulabilir 4

5 Elektro Manyetik Alan Do ğ al EM Kaynaklar Güne ş Yıldızlar Atmosferik de ş arj (yıldırımlar) Do ğ al Olmayan EM Kaynakları(Elektromanyetik kirlilik kaynakları) Enerji nakil hatları TV ve Bilgisayarlar Elektrikli ev aletleri Mikrodalga fırınlar Radyo TV vericileri Telsiz haberle ş me sistemleri 5

6 Dü ş ük Frekanslı Alanlar Güç Kaynakları Elektrikli Ev Aletleri TV ve Bilgisayar Ekranları Radyo Dalgaları TV ve Radyo Vericileri Cep Telefonları Güne ş I ş ı ğ ı Kızılötesi I ş ın Morötesi I ş ın İ yonizasyon Radyasyonu X-I ş ınları Gamma I ş ınları 0-0,01 MHz 0,01-300.000 MHz300.000-3 Milyar MHz3 Katrilyon MHz Elektro Manyetik Alan 6

7 Elektromanyetik dalgalar binaların içine girebilirler. Bütün cisimler elektriksel iletkenliklerine ba ğ lı olarak elektromanyetik dalgaları yansıtma ya da geçirme özelli ğ ine sahiptir. Elektromanyetik dalgalar, bina duvarından geçerken havada yayılmalarına göre enerjilerinin daha büyük bir kısmını kaybederek zayıflarlar. 7

8 Sağlık Etkileri 8 Vücut fonksiyonları 1-250 mikrovolt gerilimli elektriksel sinyaller ile sa ğ lanır Sinir Sistemi 500.000 km elektriksel donanıma sahip Hatlardaki yükler insan vücudu içinde serbest yükleri çeker/iter Elektrik yükler hareket eder Hücre zarı elektromanyetik alana çok duyarlı

9 EMA’nın Olası Etkileri 9 Hücreler arası aktivite Hormon salgısı İ mmun sistem(ba ğ ı ş ıklık sistemi) Embriyo

10 Baz İstasyonları ve Zararları Mobil (gezgin) telefon sistemlerinde, haberle ş menin yapılaca ğ ı alan hücre adı verilen küçük alanlara bölünmü ş tür. Her hücrenin merkezinde bir baz istasyonu bulunur. Mobil telefonlar haberle ş melerini baz istasyonu üzerinden yaparlar. 10

11 Hareket Halinde İletişim 11 Hücre A Hücre B (A) (B) (A/B) Kapsama alanı

12 Baz İstasyonu 12 Antenlerin büyük bir ço ğ unlu ğ u “Yönlü Anten” lerdir. Yönlü antenler sadece baktıkları yöne do ğ ru yayın yaparlar. Dolayısı ile antenlerin arkasında, altında ve üstünde her hangi bir yayın ( Elektromanyetik dalga ) olmaz.

13 Baz İstasyonları ve Zararları Baz istasyonları tarafından da yayınlanabilen mikrodalgaların dokulara iki temel etkisi bulunmaktadır. Birincisi termal etki adı verilen etkidir ve bu dalgalar dokuları ısıtır. İ kinci olarak ise bu dalgalar hücrelerin yapısını bozucu etki gösterirler ki buna da kimyasal etki ya da termal olmayan etki adı verilmektedir. Yapılan ara ş tırmalarda hücrelerin kimyasal etkiye maruz kalması ile; 13

14 Baz İstasyonları ve Zararları Büyük moleküllerin (proteinler vb.) deforme olması Hücre zarlarının birbirine yapı ş ması Hücre zarlarında delikler açılması (elektro-porasyon) Enzimlerinin bozulması ile hücre dı ş ına Ca”, Na’ ve K’ kaçı ş ı Sinir zarlarının bozulması ile REM uykusu adı verilen rüya görmenin azalı ş ı Ayrıca bu etkilere ba ğ lı olarak uykusuzluk, sinirlilik, unutkanlık, depresyon, ba ş a ğ rısı, ba ş dönmesi, Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz gibi dejeneratif beyin hastalıklarının meydana geldi ğ i bilim insanlarınca tespit edilmi ş tir. 14

15 Baz İstasyonları ve Zararları Elektromanyetik dalgaları engelleyen boya ve kuma ş lar mevcut artık. Evinizde ya da istedi ğ iniz yerde bunları kullanarak bu dalgaların etkilerinden tam olarak korunabilirsiniz. 15

16 Cep Telefonu ve Zararları Günde 1 Saat Risk Günde 1 saatlik bir konu ş manın uzun vadede ciddi bir risk olu ş turmaktadır.Bazı bilim adamları ise günlük 2 saatlik cep telefonu konu ş masının dahi beyin hücrelerine zarar verebilece ğ ini vurguluyor. 16

17 Cep Telefonu ve Zararları 17 Kanser ve beyin hücrelerine etkisi Finlandiya'da insan hücreleriyle ve canlı farelerle yapılan iki yıllık bir deneyin sonuçlarına göre cep telefonları zararlı maddelerin beyine kan yolu ile girmesini engelleyen kan bariyerlerine zarar vermektedir. Küçülen bariyerler beyne ula ş an zararlı molekülleri filtreleme görevini tam olarak yerine getirememektedir.Selçuk Üniversitesi'nde yapılan bir ara ş tırmanın sonuçlarına göre, cep telefonu kullanımı alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların olu ş ma riskini artırmaktadır

18 CEP TELEFONUNUN ZARARLARI KISA VADEL İ ZARARLARI (24 SAAT) Görü ş alanında daralma. Kalp pilinin bozulma riski. Yo ğ un stres ve yorgunluk hissi. Konsantrasyon ve dikkat bozulması. Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma. İş itmede geçici aksaklıklar olu ş ması. Ba ş a ğ rıları ve sersemleme. 18

19 CEP TELEFONUNUN ZARARLARI UZUN VADEL İ ZARARLARI (10 YIL) Genetik yapının bozulması. Beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri. Kan beyin bariyerinin zedelenmesi. Kalp rahatsızlıkları. Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski. Kalıcı isitme bozuklukları. Embriyo gelisiminin zarar görmesi. Beyin hücrelerinin ölümüne yol açar ve kan ile beyin arasındaki koruyucu duvara zarar verir. Kadınlarda düsük riskinin artması. Kan hücrelerinin bozulması. Ba ğ ısıklık sisteminin bozulması. Yüksek tansiyon. Çocukta kansere sebep olabilir. 19

20 Cep telefonun zararlarından korunmak için neler yapmalıyız Cep telefonu görü ş meleri olabildi ğ ince kısa tutulmalı. Cep telefonunu kablolu kulaklık ile kullanmak daha sa ğ lıklı olacaktır. Aradı ğ ınız ki ş i telefonu açıncaya kadar telefonu kendinizden uzak tutabilirsiniz. Arama yerine SMS atabilirsiniz. Cep telefonu görü ş melerini çocuklarınızdan olabildi ğ ince uzakta yapabilirsiniz. Hamile olanlar çok acil durumlar haricinde cep telefonundan uzak dursunlar. 20

21 Cep telefonun zararlarından korunmak için neler yapmalıyız Geceleri yatarken mutlaka cep telefonunuzu kapatın. Çünkü biyolojik ritminizi alt üst edebilir. Cep telefonunu kalp, beyin gibi son derece hassas bölgelerden uzakta ta ş ıyın. Ayrıca aldı ğ ınız cep telefonlarının SAR de ğ erinin dü ş ük olmasına dikkat edin. 21

22 SAR Değeri 22 Specific Absorption Rate (Özel So ğ urma Oranı) yani SAR, insan vücudu tarafından absorbe edilen elektro-manyetik radyasyon oranı anlamına geliyor. Vücut ısısını yükseltme etkisine sahip. Amerika Federal İ leti ş im Komisyonu tarafından, cep telefonlarında izin verilen SAR oranı, 1.6 olarak belirlenmi ş. Daha yüksek SAR oranı içeren telefonların satı ş ına izin verilmiyor. RIM, Sony Ericsson, Motorola, Apple ve Nokia gibi markalar sınırın e ş iklerinde dola ş ıyor. 1.6’dan dü ş ük SAR oranının herhangi bir sa ğ lık sorununa neden oldu ğ u saptanmı ş de ğ il. *Ortalama bir insanın kan dola ş ımında 4 W/kg SAR de ğ eri vücut sıcaklı ğ ını 1 derece artırır.

23 Laptoplar ve Kablosuz İnternet 23

24 Bilgisayarların Dizüstünde Kullanılmasının Zararları Uzmanlar, laptop bilgisayarlarını dizlerinin üzerine yerle ş tirerek çalı ş an kullanıcılarda "kızarmı ş deri sendromu" adlı durumun ortaya çıkabilece ğ i uyarısında bulundular. İ smi açıklanmayan 12 ya ş ındaki bu çocu ğ un da, günde bir kaç saat boyunca dizüstü bilgisayarını bacaklarının üzerine koydu ğ u, bir kaç ay boyunca bu alı ş kanlı ğ ı devam ettirince de, dizlerinde renkli bölgeler olu ş tu ğ u açıklandı. Kullandı ğ ı bilgisayarın sol tarafı çok ısınsa da, bunu dikkate almadı ğ ı ö ğ renilen çocu ğ un baca ğ ının renginin de ğ i ş ti ğ i, bilgisayarın altından yayılan sıcaklı ğ ın 52 dereceyi bulabilece ğ i ve cilt kanserine bile yol açma ihtimali bulundu ğ u uyarısı yapıldı. Birçok bilgisayar üreticisi, artık kullanım kılavuzlarına dizüstlerin bacakların üzerinde uzun süre durmasıyla zarar verebilece ğ i bilgisini ekliyor. 24

25 Kablosuz Modem Kullanmanın Zararları Normal bir cep telefonu günümüzde ş ebekesine göre 1 ila 1,9 Ghz frekanslarda çalı ş ıyor. Buda saniyede 1,9 milyar titre ş im demek oluyor. Bir nevi mikro dalga yani ve radyasyon etkisi gösteriyor. Wireless te ise durum daha da vahim bu frekans 2,4Ghz lere kadar çıkıyor. 25

26 26 Do ğ al manyetik alandan 1 milyar kat daha güçlü olan bu dalgalar beyin hücrelerini öldürme sinir sistemi rahatsızlıkları hatta kanserojen etki gibi pek çok soruna yol açabiliyor. Avusturya okullarda kablosuz a ğ ba ğ lantılarını yasakladı. Kanada da bir okulda manyetik alan filtrelendi. Bu okulda bulunan astımlı çocukların ilaç kullanımları azaldı diyabet hastalarında kan ş ekerinin kontrolü kolayla ş tı kronik yorgunluk hastalı ğ ında da ciddi bir azalma belirlendi.

27 Kablosuz Modem Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Wireless notebook kullananlar cihazı dizlerinde kullanmasınlar. Modemlerin wireless antenlerine yakın oturmayın Mümkünse oturma odanız ve yattı ğ ınız odada wireless yayın yapmayın. 27

28 Elektromanyetik radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri Ortamdaki iyonla ş tırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların etkisinde kalma sonucunda canlılarda bir çok hastalık ortaya çıkabilir. 28

29 Elektromanyetik Hipersensitivite Semptomları Elektrohipersensitivite elektromanyetik alanlara kar ş ı a ş ırı hassasiyet sonucu fiziksel rahatsızlıkların görülmesi hastalı ğ ıdır. Genel Yorgunluk, halsizlik Cilt Ciltte lekelenmeler, his/duyu kaybı, yanma hissi, kuruluk Karıncalanma, ka ş ıntı,kızarıklık, tahri ş Sinir Sistemi Ba ş a ğ rısı Uyku bozuklu ğ u,gerginlik/sinirlilik Konsantrasyon güçlü ğ ü, bulanık görme Ba ş ta a ğ ırlık hissi Ba ş ta sıcaklık hissi Ba ş dönmesi 29

30 Elektromanyetik Hipersensitivite Semptomları Hormonal/ Metabolik Carpıntı Nefes alıp verme güçlü ğ ü, bo ğ az kurulu ğ u Kulak çınlaması İş itme kaybı, kulakta a ğ rı, basınç hissi Tat alma güçlü ğ ü, koku alma güçlü ğ ü Gözlerde yanma, a ğ rı, batma İ shal, kabızlık, bulantı, kusma Kan basıncı yüksekli ğ i tansiyon Kuru öksürük, karın a ğ rısı Alerji, sırt a ğ rısı, eklemlerde a ğ rı 30

31 EMA’nın İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ 31 ● Hematolojik Etkiler: Hematokrit seviyesinde artı ş (24 GHz; günde 180 dk/1 gün); Beyaz kan hücrelerinde azalma (24 GHz; günde 180 dk/1 gün); Lenfosit seviyesinde yükselme (0.425 GHz; günde 240 dk/47 gün); Lökosit seviyesinde dü ş me (24 GHz günde 180 dk/1 gün) ; Eritrosit sayısında dü ş me (2.45 GHz; günde 5 dk/1 gün). ● Kardiyak Fonksiyonlara Etkiler: Kalp hızında dü ş me (0.96 GHz; günde 60 dk/1 gün); Bradikardi (0.96 GHz; günde 5-10 dk/1 gün); EKG de de ğ i ş meler (2.4 GHz; günde 20 dk/10 gün)

32 EMA’nın İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ 32 Nöroendokrin Sisteme Etkiler: Troid hormonu sevisinde yükselme (3 GHz günde 180 dk/48 gün); Serum thyroxine seviyesinde dü ş me (2.45 GHz; günde 240/480 dk/1 gün); Adrenal bezde a ğ ırlık artı ş ı (2.45 GHz; günde 5 dk/6 gün) Büyüme ve Geli ş im Etkileri: Vücut- beyin a ğ ırlı ğ ında azalma (2.45 GHz; günde 300 dk/16 gün); Fetus a ğ ırlı ğ ında azalma (2.45 GHz; günde 100 dk/12 gün); Do ğ um sonrası ölümde artı ş (2.45 GHz; günde 10 dk/1 gün).

33 EMA’nın İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ 33 Genetik Etkiler: Akci ğ er hücrelerinde kromozom aberasyonu (0.019 GHz; günde 30 dk/1 gün); Sperm hücrelerinde kromozom translocation (9.4 GHz; günde 60 dk/10 gün); Mutasyon da artı ş (9.4 GHz; günde 0.03 dk/1 gün); Doku nekrozu (1.6 GHz; günde 100 dk/1 gün) Klinik Kimya ve Metabolizma Etkileri: Serum glikoz seviyesinde artı ş (2.45 GHz; günde 120 dk/1 gün); Ürik asit sevisinde artı ş (2.45 GHz; günde 120 dk/1 gün); Metabolik hızda azalma (2.45 GHz; gündü 30 dk/1 gün); ATP sevisinde azalma (0.591 GHz; günde 0.5 dk/1 gün). Testisler Üzerindeki Etkiler: Testiküler dejenerasyon (9.27 GHz; günde 4.5 dk/295 gün); Testiküler lezyon (10 GHz; günde 5 dk/1 gün). Oküler Etkiler: İ ntraküler sıcaklıkta artı ş ve katarakt geli ş imi.

34 Uluslar Arası Standartlar 34 Uluslararası alanda ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Uluslararası İ yonla ş tırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) tarafından belirlenen sınır de ğ erler birçok Avrupa ülkesinde ve dünyanın farklı ülkelerinde en yaygın kabul gören de ğ erler arasındadır. ICNIRP, Dünya Sa ğ lık Örgütü (WHO) ve Dünya Çalı ş ma Örgütü (ILO) tarafından resmen tanınan ba ğ ımsız bir ara ş tırma kurulu ş udur.

35 ICNIRP 35 ICNIRP, Konusunda ba ğ ımsız, bilimsel çalı ş malar yapmak ulusal ve uluslararası sa ğ lık kurulu ş ları ve örgütleri ile ortak çalı ş malar yürütmek, elde edilen sonuçlara göre RF konusunda insan ve toplum sa ğ lı ğ ı için kılavuz hazırlamak,Bilimsel verilere dayanarak ilgi ve yükümlülük alanına giren konularda önerilerde bulunmak,Uluslararası ve ulusal programların olu ş turulması konusunda prensip kararlar almak,

36 Güç Karşılaştırması 36 Verici TipiFrekans AralığıGüç Televizyon vericileri(UHF) 475-860MHz40,000 W Televizyon vericileri (VHF) 30-300MHZ2,000 W Kırsal alandaki mobil baz istasyonları 900-1800 MHz40 W Şehirlerdeki mobil baz istasyonları 900-1800 MHz10 W Araç telefonları450MHz3 W Mobil telefonlar900MHz0.25-0,4 W

37 ELEKTROMANYETİK RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER Elektrikli aletleri kendinizden mümkün oldu ğ unca uzakta çalı ş tırın. Elektromanyetik etki mesafe ile hızla azalacaktır. Kullanmadı ğ ınız elektrikli aletleri ya kapalı tutun ya da fi ş ten çıkartın. “Stand by” konumunda kaldı ğ ı sürece elektromanyetik kirlilik yaratacaktır. Dü ş ük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösterin ya da ekran filtresi kullanın. Ekonomi (halojen ve flöresan) lambaları mümkünse kullanmayın, kullanıyorsanız kendinizden uzak tutunuz. 37

38 ELEKTROMANYETİK RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER Dinlendirici bir uykuya geçmek için yatak odasında TV, radyo bulundurmayın. Elektrikli saat/radyo/alarm ba ş ucunuzda bulundurmayın (pilli kullanmayı tercih edin). Yatak odasında ba ş ucunuzdaki duvarla kom ş unuzda bir elektronik aletin biti ş ik durmamasını sa ğ lamaya çalı ş ın. Cep telefonunu kullanmadı ğ ınız sürece kapalı tutun. Gerekmedikçe cep telefonları kullanmayın. 38

39 ELEKTROMANYETİK RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER Tüm TV, bilgisayarların arkasında elektromanyetik alan daha büyüktür. Lap Top bilgisayarlar ş arjlı kullanıldı ğ ında dü ş ük elektromanyetik alana sahiptir. Saç kurutma makinesinin manyetik alanı çok yüksek oldu ğ undan, sürekli kullanmak yerine aralıklarla ve kısa süreli kullanın. Mikrodalga fırın çalı ş ırken en az 1 m. den uzakta durun ve gerekmedikçe kullanmayın. 39

40 ELEKTROMANYETİK RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER Fotokopi makinalarından (yüksek manyetik alana sahiptir) en az 50 cm. uzakta durun. Elektirikli tra ş makinesi kullanmayın veya ş arjlı kullanın. TV. ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2 m. uzakta bulunun. Çama ş ır, bula ş ık makinesi vs. çalı ş ırken yakınında bulunmayın. Cep telefonu baz istasyonlarının evlerinizin çatısına, okullara veya yakın çevrenize takılmasına izin vermeyiniz. 40

41 41 UNUTMAYINIZ K İ ! KULLANDI Ğ INIZ HERHANG İ B İ R ELEKTR İ KL İ ALET YA Ş AMINIZI KOLAYLA Ş TIRIYORSA, KAR Ş ILI Ğ INDA BÜYÜK OLASILIKLA SA Ğ LI Ğ INIZDAN B İ R Ş EYLER GÖTÜRÜYORDUR.

42 42 Dinledi ğ iniz İ çin Te ş ekkürler…


"1 Ya ş adı ğ ımız Ortamdaki Sinyal Çöplü ğ ü ve İ nsan Sa ğ lı ğ ı Üzerindeki Etkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları