Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA. BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA Anlatımda Ba ğ la ş ıklık : Bir metinde dil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA. BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA Anlatımda Ba ğ la ş ıklık : Bir metinde dil."— Sunum transkripti:

1 BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA

2 BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA Anlatımda Ba ğ la ş ıklık : Bir metinde dil ö ğ elerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine ba ğ la ş ıklık denir. Ba ğ la ş ıklı ğ a uyulmadı ğ ı takdirde cümle içerisinde anlatım bozuklu ğ u ortaya çıkabilir. Bunlar bazen bir ekin bazen de bir kelimenin eksikli ğ inden kaynaklanabilir. Örnek : (Y) Bu sabah istasyon onunla kar ş ıla ş tım. (D) Bu sabah istasyonda onunla kar ş ıla ş tım. (Y) Sütü az, çayı hiç sevmem (D) Sütü az severim, çayı hiç sevmem. (Y) Sararan yapraklar, dallardan usulca dü ş üyorlar. (Özne-yüklem uyuşmazlığı) (Y) Bu tabloları kimse be ğ enmedi, kıyasıya ele ş tirdi. (Özne-yüklem uyuşmazlığı) (Y) Sa ğ lık ve ekonomik alanda çalı ş malar yapılıyor. (Tamlama yanlışlığı)

3 Anlatımda Ba ğ da ş ıklık : Dil ö ğ elerinin ifade etti ğ i durum ve hususlar arasındaki anlam ba ğ lantılarına ba ğ da ş ıklık denir. Ba ğ da ş ıklı ğ a uyulmadı ğ ı takdirde anlamsal olarak anlatım bozuklukları ortaya çıkar. Örnek : (Y) Çam fidanlarını özenle ektiler. (D) Çam fidanlarını özenle diktiler. (Y) Annemin dokudu ğ u pati ğ i be ğ endim. (D) Annemin dokudu ğ u pati ğ i çok be ğ endim. (Y) Bir haftalık turistik yerlere gezi düzenleyeceklermi ş. ( D ) T uristik yerlere b ir haftalık gezi düzenleyeceklermi ş.

4 Anlatımda Ba ğ da ş tırma : Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana getirilerek olu ş turdu ğ u söz gruplarına ba ğ da ş tırma denir. Yaygın olan ifadelerle olu ş turulmu ş ba ğ da ş tırmalara alı ş ılmı ş ba ğ da ş tırma ; birbiriyle uyu ş mayan kelimelerden meydana gelen ba ğ da ş tırmalara alı ş ılmamı ş ba ğ da ş tırma denir. Örnek : Dilsiz hayaller ( Alı ş ılmamı ş Ba ğ da ş tırma ) Dilsiz insan ( Alı ş ılmı ş Ba ğ da ş tırma ) A lı ş ılmı ş ba ğ da ş tırma A lı ş ılmamı ş ba ğ da ş tırma sıcak havalar yitik dü ş ler kara gözler hayal demeti dilsiz insanlar dilsiz hayaller ilk göz a ğ rısı beyaz titreyi ş kilometrelerce yolkilometrelerce özgürlük sıcak bakı ş larbir çakıl ta ş ı gülümseyi ş i

5 Anlatımda Ba ğ lam : Kelime, kelime gruplarının ya da cümlelerin metinde bulundu ğ u yere ba ğ lı olarak farklı anlamlar kazanmasına ba ğ lam denir. Örnek : Bugün hava çok so ğ uk. Bizi so ğ uk kar ş ıladı. Çocuk kara göz, kara ka ş lıydı. Kara günümüzde yanımızda o vardı sadece. Hâlin gere ğ i, bir cümle veya metinde sözün ba ğ lama uygun bir ş ekilde kullanılmasıdır. Örnek : Güzel bir ev alana “Güle güle oturun.” demek hâlin gere ğ idir. Hasta birine “Geçmi ş olsun. ” demek.

6


"BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA. BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK-BAĞDAŞTIRMA Anlatımda Ba ğ la ş ıklık : Bir metinde dil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları