Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme"— Sunum transkripti:

1 Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme
Öğr. Gör. Tuğba KAMAN

2 1 ORGANİK TARIMDA TOPRAK İŞLEME
A. Minimum Toprak İşleme B. Malçlı Toprak İşleme C. Şeritvari Toprak İşleme D. Düşey Malçlama - Derin Toprak İşleme E. Kompost Kullanımı

3 ORGANİK TARIMDA TOPRAK İŞLEME
A. Minimum Toprak İşleme Bitkisel üretim veya mevcut toprak koşullarında, işlenme gereksinimini karşılamak için toprağın en az düzeyde işleme tabi tutulmasına minimum toprak işleme denir

4 B. Malçlı Toprak İşleme Malçlı toprak işleme, ön bitkinin hasadı ve sonraki ürünün ekimi arasında toprak yüzeyinin saman, mısır sapları ve darı anızı gibi çeşitli ürün artıkları ile kaplanmasıdır. Toprak işleme çizel pulluğu, diskli aletler, tarla kültüvatörleri, kesme pulluklar veya ot yolucularla yapılır. Yabancı otlar, herbisit uygulaması veya ürünün çapalanması ile kontrol altına alınır.

5 çizel pulluğu çizel pulluğu diskli aletler Tarla kültüvatörleri

6 Malçlama toprak sıcaklığını düşürerek toprak suyunu artırır
Malçlama toprak sıcaklığını düşürerek toprak suyunu artırır. Bu durum soğuk iklimlerde büyüme sezonunun uzamasına neden olur. Toprak yüzeyine uygulanan malçın %70-75 bir örtü sağlaması gerekir. Saman ile yapılacak malçlamada 0,5 kg m2lik uygulama bu amacı sağlar. Daha az miktarlar toprağı korumakta yetersiz kalır.

7 Buna karşılık fazla miktarda uyguladığında ise bitki gelişimi engellenmektedir.
Tarım sahalarında erozyon korunmasında malç kullanımı bir takım problemleri de beraberinde getirir. Bu problemleri şöyle sıralayabiliriz; Sürüm aletleri artıklarla tıkanır. Yabancı ot ve hastalık kontrolü güçleşir. Ürün artıkları altına ekim yapmak çoğunlukla başarısız olur. Özellikle humid ve yarı humid sahalarda ürün miktarı azalır.

8 C. Şeritvari Toprak İşleme
Şeritvari toprak işleme, ekim işlemi sırasında tohum yatağının hazırlığı için toprak yüzeyinin yaklaşık 1/3’ünün işlenmesine izin veren korumalı toprak işleme sistemidir.

9 Su erozyonuna karşı şeritvari ekim yöntemi %5-15 eğime sahip araziler için uygundur.
Normal olarak %5’ten az eğimli arazilerde gerekli değildir. %15’ten fazla eğimli arazilerde de korumadaki etkinliği yetersizdir. Şeritvari ekim işleminin en önemli dezavantajı küçük sahalarda tarım yapma zorunluluğudur. Ayrıca yabancı ot kontrolü, böcek ve tarla faresi gibi zararlılardan korunma da çok güç olmaktadır.

10 D. Düşey Malçlama - Derin Toprak İşleme
Toprak sıkışması sorunu olan topraklarda su infiltrasyonu ve bitki kök gelişmesi bozulmaktadır. Düşey malçlama tekniğinde ekimden önce bitki sıraları altı dip kazanla işlenmektedir. Özel olarak hazırlanan bir sistemde dip kazanın açtığı çiziye malç malzemesi düşey olarak yerleştirilir. Bu işlem için pamuk tarımında kullanılmak üzere bitkiyi söken, parçalayan, düşey malçlama yapan ve düşey malçlama yapılan çizilerin üzerinde sırt oluşturan bir makine geliştirilmiştir.

11 Malç malzemesinin düşey olarak bir duvar şeklinde toprağa yerleştirilmesinin faydaları şunlardır:
 Bitki artıklarının toprağa gömülmesi haşere zararını ortadan kaldırır.  Organik maddenin toprağa iadesi ile toprağın durumu iyileşir.  Yerleştirilmiş elastik organik materyal toprak sıkışması sorununu ortadan kaldırır.  Toprağın su geçirgenliği artar, yüzey akışı azalır.

12 E. Kompost Kullanımı Hayvan gübreleri ve yeşil gübre ile birlikte organik tarımın en önemli bitki besleme girdilerinden birisi komposttur. Kompost, ısınma, soğuma ve olgunlaşma olarak adlandırılan üç dönemde meydana gelir. Isınma dönemi, mikrobiyolojik faaliyetlerin yoğun yaşandığı dönemdir. Soğuma döneminde mikrobiyolojik faaliyetler azalır ve yığın sıcaklığında belirli bir dereceye kadar ısı düşer. Olgunlaşma ise organik maddenin tamamen ayrıştığı dönemdir.

13

14 Fotoğraf 1.2: Kompost materyalleri

15 Kompost sayesinde atık maddeleri değerlendirerek kaynak kazanılmış, organik çöplerin uygun olmayan koşullarda depolanmasıyla oluşan doğal kaynakların kirlenmesi ve bozulması önlenmiş olur.

16 Kompostun tarımda kullanımı doğrudan toprağa uygulama veya bitki yetiştirme ortamı olarak kullanma şeklinde olur. Doğrudan toprağa uygulanan kompost bitkiye besin elementi sağladığı gibi toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde de etkili olur. Bu nedenle sorunlu toprakların iyileştirilmesinde kullanılır. Kompost ilavesi toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirir.

17 Kompost sıkı toprakların havalanmasını ve drenajını, kumlu toprakların ise su tutma kapasitesini iyileştirir ve bir arada tutar. Kompost ayrıca toprağın değiştirme kapasitesini artırır ve toprağı bir arada tutar. Diğer maddeler ile beraber kullanıldığında kompost su ve toprağın değişme kapasitesini artırır. İlave olarak kök büyümesi için gereken hava boşluğu miktarını artırır. Kompostun pH’ı genellikle nötre yakındır. Bu, zirai ürünlerin çoğunda istenen bir pH değeridir.

18 2.Organik Tarımda Gübreleme
2.1 Organik Gübreler a. Ahır Gübreleri b. Tavuk Gübreleri

19 1. Organik Gübreler Organik gübreler, bitkisel ve hayvansal artıklardan meydana gelen gübrelerdir. Organik gübreler hayvan barınaklarındaki büyük ve küçükbaş hayvanların katı ve sıvı dışkılarından oluşan ahır gübreleri, kümes hayvanlarının dışkıları, evsel atıklar, gıda fabrikalarındaki atıklar, tarımsal endüstri atıkları, kompost, bitki artıkları, yosunlar, özel olarak hazırlanmış toprak solucanı kompostları ve arıtma tesislerinden elde edilen atıklardan oluşmuştur.

20

21 Organik gübrelerin içeriğinde makro ve mikro bitki besin maddeleri yoğun olarak bulunmaktadır. Bu maddelerin dışında bazı faydalı mikroorganizmalar da organik gübrelerin bünyesinde yer almaktadır. Bu sebeple organik gübreler çok yönlü etkiye sahiptir. Organik gübreler, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde olumlu etkide bulunurlar.

22 Tarım alanlarında çeşitli tarımsal işlemlerden dolayı organik madde oranları zamanla azalmaktadır. Bu durum toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Tarım alanlarında azalan organik madde miktarını karşılamak amacıyla organik gübreleme yapılması şarttır. Fakat yapılacak organik gübrelemede, gübrenin besin değerlerinin istenilen düzeyde olmasına dikkat etmelidir. Organik gübrelemede en önemli noktalardan biri, gübrenin, toprakların iyi özelliklerini artırıcı kalitede olmasıdır.

23 Hayvansal Gübreler Hayvansal gübreler tarımsal üretimde eskiden beri kullanılan, büyük ve küçükbaş hayvan gübreleri ile kümes hayvanlarından elde edilen gübrelerdir.

24 Hayvansal gübrelerle ilgili olarak en önemli sorun depolamadır
Hayvansal gübrelerle ilgili olarak en önemli sorun depolamadır. Çünkü iyi şartlarda depolanmayan gübrelerde organik madde ve besin maddeleri değerini kaybetmektedir. Hayvansal gübrelerin en iyi değerlendirme şekli kompost yapımıdır. Hayvanlardan sağlanan dışkı; sap, saman, ot, yaprak ve bitki artıkları ile karıştırılır. Böylece gübrenin hem sıvı kaybı önlenir, hem de idrarla karışımı daha kolay olur. Bu işlem için ahırın yanında açılan bir çukurda gübre biriktirilir.

25 Hayvansal gübrelerin taze olarak uygulanmaması gerekir
Hayvansal gübrelerin taze olarak uygulanmaması gerekir. Çünkü taze gübredeki azot havaya karışabilir. Ayrıca taze gübre içerisindeki zararlı mikroorganizmalar çevreye yayılarak bazı hastalıklara neden olabilir. Bu sebeplerden gübre kullanılmadan önce belirli bir süre uygun koşullarda olgunlaştırılmalıdır.

26 a. Ahır Gübreleri Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların katı dışkıları ile ahır hayvanlarının altına serilen yataklıkların artıklarından oluşan karışıma ahır gübresi denir. Ahır gübresi organik tarımın önemli bir gübresidir. Ahır gübresi, bir yandan toprağın yapısını olumlu yönde etkilerken, diğer yandan bitkiler için gerekli besin elementlerini sağlayarak ürün miktarı üzerine olumlu etki yapar.

27 Ahır Gübrelerinin Faydaları
Toprağın su tutma kapasitesi artar ve geçirgenliği olumlu yönde etkilenir. Toprak işlemesinde toprağın zamanında tava gelmesini sağlar. Kumlu toprakların parçacıkları birbirine bağlandığı gibi, ağır killi topraklarda parçacıklar arasını gevşeterek poroziteyi artırır. Dolayısıyla topraklar bitki gelişmesi için daha uygun bir yapı kazanır. Toprak ısısını iyileştirir. Uzun yıllar ahır gübresi uygulanan topraklar koyu renkli olur. Böylece bu toprakların sıcaklığı bitki gelişmesi için daha uygun duruma gelmektedir.

28 Toprakların pH’ı üzerinde etkili olur
Toprakların pH’ı üzerinde etkili olur. Ahır gübresi alkali reaksiyona sahip (yüksek pH) olması nedeniyle asit tepkimeli (düşük pH) topraklarda kullanılarak toprak pH’ını dengeler. Bitkilerin daha iyi yetişmesini sağlar. Ahır gübrelerinin önemli özelliklerinden biri de zengin mikroorganizma kaynağı olmasıdır. Ahır gübresi, organik yapısı nedeniyle toprak havalanmasına olumlu etki yapar. Öte yandan ahır gübresinin toprakta parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve organik asitler, bitki besin elementlerini bitkiler için yarayışlı şekle sokar. Toprakla karıştırılan ahır gübresi, topraktaki mikroorganizma sayısını ve etkinliğini artırır. Biyolojik değişimlerin hızlandırılmasını sağlar.

29 Fotoğraf 2.1: Ahır gübresinin uygulanması

30 b. Tavuk Gübreleri Tavuk gübresi, azot içeriği yönünden diğer çiftlik gübrelerine oranla daha değerlidir. Nem içeriği az, kuru madde miktarı yüksektir. Ancak doğrudan kullanılması durumunda bitkilerde yanmalara neden olur. Bu nedenle ya toprağa az miktarda uygulanarak veya sap, saman ve yosun ile karıştırılarak bitki besin düzeyi seyreltilip kullanılabilir. Tanklarda biriktirildiğinde yeterince su katılarak hem çözülmesi kolaylaşarak seyreltilir ve hem de sulama suyuna ilavesi kolaylaşır.

31 2.2. Yeşil Gübreleme A) Yeşil Gübre Bitkisinin Seçilmesi
B)Yeşil Gübre Bitkilerinin Yetiştirilmesi C) Yetiştirme Sistemleri D) Yeşil Gübre ile Toprakta Sağlanan Organik Madde Miktarı E) Yeşil Gübrenin Toprağa Etkisi F) Yeşil Gübrelerin Toprak Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi G) Yeşil Gübrenin Ürüne Etkisi

32 2.2. Yeşil Gübreleme Yeşil gübre, ahır gübresinin temin edilemediği hallerde kullanılabilecek en uygun gübredir. Toprakta gerekli organik maddeyi sağlamak amacıyla yetiştirilen bitkilerin gelişmelerinin belli bir devresinde ve yeşil halde iken sürülerek, toprak altına geçirilmesine yeşil gübreleme denir. Baklagil bitkileri en iyi yeşil gübre bitkileri olarak kabul edilmektedirler.

33 A) Yeşil Gübre Bitkisinin Seçilmesi
Seçilecek yeşil gübre bitkisinin her şeyden önce mevcut iklim, toprak ve yetiştirme şartlarına iyi bir şekilde uyması gerekir. Örneğin, bizzat baklagil bitkileri içerisinde bazılarının sıcak iklimden hoşlanmalarına karşılık diğer bir grup baklagil bitkileri serin iklimlerde daha iyi gelişebilmektedirler.

34 Yetiştirilecek yeşil gübre bitkisinin seçilmesinde göz önünde bulundurulması gerekli konular şunlardır; Sırasıyla yem bitkisi olarak değeri, Toprağa kazandıracağı organik madde ve baklagillerden ise azot miktarı, Tohumluk fiyatı, Köklenme durumu, Toprak altına getirilme ve ayrışmasındaki kolaylık, Gelişme durumu ve toprak istekleridir. Örneğin Uygun iklim şartlarında yulaf veya buğdaydan sonra soya fasulyesi ekilir ve sonbaharda toprak altına getirilir.

35 B)Yeşil Gübre Bitkilerinin Yetiştirilmesi
Yeşil gübre bitkilerinin yetiştirilmesinde dikkate alınacak konular gübreleme ve kullanılacak tohumluk miktarıdır. Gübreleme

36 Kullanılacak tohumluk miktarı
Kış periyodunda toprak yüzünde iyi bir bitki örtüsünün bulunması ve böylece toprağın erozyondan korunması isteniliyorsa, tohumluk miktarının artırılması gerekir. Yeşil gübre bitkisi olarak yetiştirilecek çavdar ve kışlık buğday için dekara kg, yulaf ve arpa için ayrı veya karışım halinde, dekara kg tohumluk kullanılması gerekir.

37 C) Yeşil Gübrenin Toprağa Etkisi
Özellikle derin köklü yeşil gübre bitkileri toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirerek çabuk tava gelmesini ve tavını da uzun süre muhafaza etmesini sağlar. Yeşil gübrenin özellikle ağır ve işlenmesi güç olan topraklar için ayrı bir önemi vardır. Öte yandan yeşil gübre hafif toprakların fiziksel özelliklerini de iyileştirmektedir.

38 Yeşil gübre bitkileri örtü bitkisi olarak da iş görür
Yeşil gübre bitkileri örtü bitkisi olarak da iş görür. Bu bitkiler özellikle meyilli yerlerde toprağı su ve rüzgâr erozyonundan korur. Toprak yüzüne sağanaklar halinde düşen yağışların toprak yapısını bozmasını engeller. Yeşil gübre bitkileri ayrıca kış periyodunda toprak yüzünde bulundukları zaman yağan karı toprak yüzünde tutarak toprağın sıcak kalmasını ve çok yıllık bitkilerde ortaya çıkan kök kayıplarının azalmasını sağlar. Yeşil gübre ile toprağa giren organik yapıdaki malzeme birçok küçük toprak canlısı için uygun bir beslenme ortamı oluşturur.

39 F) Yeşil Gübrelerin Toprak Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
Yeşil gübre topraktaki bitki besin maddelerinin çözünürlüklerini artırır. Yeşil gübre ile toprağa ilave edilen bitki materyali ayrışır. Serbest hale geçen organik ve inorganik asitlerin etkisiyle topraktaki kalsiyum, fosfor, magnezyum ve diğer elementlerin çözünürlükleri artar.

40 3 Ticari Organik Gübreler
Organik tarımda kullanılan başlıca ticari organik gübreler ve özellikleri: Guano: Özellikle deniz kuşları, diğer kuşlar ve yarasaların yaşadığı ortamlardan toplanan ve kuru haldeki gübrelere guano adı verilmektedir. Kuş gübreleri % 100 doğal yapıdadır.

41

42

43

44

45

46

47 4. Sıvı Organik Gübreler Sıvı organik gübreler, hayvansal gübreler veya bitkisel maddelerden hazırlanmaktadır. Bu maddeler su içerisinde bekletilir. Kullanılan maddenin cinsine göre birkaç gün veya birkaç hafta su içerisinde kalan organik maddeler süzülür, temiz su ile seyreltilir. Daha sonra toprak veya yapraklara uygulama yapılır.

48 Resim 2.15: Sıvı gübre elde etmede kullanılan hayvansal gübre

49

50 5. Mineral Gübreler

51

52

53 Bitki küllerinden elde edilen mineral gübreler kalsiyum ve potasyum bakımından zengindir. Yine mineral gübre olarak kullanılan kireç, kireç taşının öğütülmesi ile elde edilir. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Kireç fazla asitli topraklarda denge sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

54 2. Mikrobiyolojik Gübreler
Bitkiler için gerekli olan bazı bitki besin maddelerinin topraktan alınmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların, tarımsal üretimde kullanılmak üzere hazırlanan ticari şekillerine mikrobiyolojik gübreler denir. Mikrobiyolojik gübreler, toprak verimliliği ve bitki gelişmesi üzerine direkt etkili olduğundan organik tarımda çok önemli bir yer tutmaktadır. Organik madde bakımından fakir topraklara, organik gübrelerle birlikte yapılacak mikrobiyolojik gübre uygulamaları çok iyi sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

55 Mikrobiyolojik gübrelerin başlıca avantajları şunlardır:
Toprakta bulunan bazı mineral maddelerin, bitkilerin yararlanabileceği bitki besin elementi formuna dönüşmesini sağlar. Toprak organik maddesinin ayrışmasını sağlar. Atmosferin bileşiminde bulunan azot gazının toprağa bağlanmasını sağlar. Bitkilerin fosfor alımına yardımcı olur. Bitkilerin su ve besin maddeleri alımını hızlandırır.

56 Bu avantajının yanında mikrobiyolojik gübrelerin çok uzun olmayan bir bekleme süreleri vardır. Belirlenen süre sonunda kullanılmayan mikrobiyolojik gübreler canlılıklarını kaybeder. Organik tarımda kullanılan mikrobiyolojik gübrelerde kullanılan başlıca mikroorganizmalar ve faydaları şunlardır:

57

58

59

60

61

62 TEŞEKKÜRLER..


"Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları