Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme

2 1 ORGAN İ K TARIMDA TOPRAK İŞ LEME A. Minimum Toprak İş leme B. Malçlı Toprak İş leme C. Ş eritvari Toprak İş leme D. Dü ş ey Malçlama - Derin Toprak İş leme E. Kompost Kullanımı

3 ORGANİK TARIMDA TOPRAK İŞLEME A. Minimum Toprak İş leme Bitkisel üretim veya mevcut toprak ko ş ullarında, i ş lenme gereksinimini kar ş ılamak için topra ğ ın en az düzeyde i ş leme tabi tutulmasına minimum toprak i ş leme denir

4 B. Malçlı Toprak İş leme Malçlı toprak i ş leme, ön bitkinin hasadı ve sonraki ürünün ekimi arasında toprak yüzeyinin saman, mısır sapları ve darı anızı gibi çe ş itli ürün artıkları ile kaplanmasıdır. Toprak i ş leme çizel pullu ğ u, diskli aletler, tarla kültüvatörleri, kesme pulluklar veya ot yolucularla yapılır. Yabancı otlar, herbisit uygulaması veya ürünün çapalanması ile kontrol altına alınır.

5 çizel pullu ğ u diskli aletler Tarla kültüvatörleri

6 Malçlama toprak sıcaklı ğ ını dü ş ürerek toprak suyunu artırır. Bu durum so ğ uk iklimlerde büyüme sezonunun uzamasına neden olur. Toprak yüzeyine uygulanan malçın %70-75 bir örtü sa ğ laması gerekir. Saman ile yapılacak malçlamada 0,5 kg m2lik uygulama bu amacı sa ğ lar. Daha az miktarlar topra ğ ı korumakta yetersiz kalır.

7 Buna kar ş ılık fazla miktarda uyguladı ğ ında ise bitki geli ş imi engellenmektedir. Tarım sahalarında erozyon korunmasında malç kullanımı bir takım problemleri de beraberinde getirir. Bu problemleri ş öyle sıralayabiliriz; Sürüm aletleri artıklarla tıkanır. Yabancı ot ve hastalık kontrolü güçle ş ir. Ürün artıkları altına ekim yapmak ço ğ unlukla ba ş arısız olur. Özellikle humid ve yarı humid sahalarda ürün miktarı azalır.

8 C. Şeritvari Toprak İşleme Ş eritvari toprak i ş leme, ekim i ş lemi sırasında tohum yata ğ ının hazırlı ğ ı için toprak yüzeyinin yakla ş ık 1/3’ünün i ş lenmesine izin veren korumalı toprak i ş leme sistemidir.

9 Su erozyonuna kar ş ı ş eritvari ekim yöntemi %5-15 e ğ ime sahip araziler için uygundur. Normal olarak %5’ten az e ğ imli arazilerde gerekli de ğ ildir. %15’ten fazla e ğ imli arazilerde de korumadaki etkinli ğ i yetersizdir. Ş eritvari ekim i ş leminin en önemli dezavantajı küçük sahalarda tarım yapma zorunlulu ğ udur. Ayrıca yabancı ot kontrolü, böcek ve tarla faresi gibi zararlılardan korunma da çok güç olmaktadır.

10 D. Düşey Malçlama - Derin Toprak İşleme Toprak sıkı ş ması sorunu olan topraklarda su infiltrasyonu ve bitki kök geli ş mesi bozulmaktadır. Dü ş ey malçlama tekni ğ inde ekimden önce bitki sıraları altı dip kazanla i ş lenmektedir. Özel olarak hazırlanan bir sistemde dip kazanın açtı ğ ı çiziye malç malzemesi dü ş ey olarak yerle ş tirilir. Bu i ş lem için pamuk tarımında kullanılmak üzere bitkiyi söken, parçalayan, dü ş ey malçlama yapan ve dü ş ey malçlama yapılan çizilerin üzerinde sırt olu ş turan bir makine geli ş tirilmi ş tir.

11 Malç malzemesinin dü ş ey olarak bir duvar ş eklinde topra ğ a yerle ş tirilmesinin faydaları ş unlardır:  Bitki artıklarının topra ğ a gömülmesi ha ş ere zararını ortadan kaldırır.  Organik maddenin topra ğ a iadesi ile topra ğ ın durumu iyile ş ir.  Yerle ş tirilmi ş elastik organik materyal toprak sıkı ş ması sorununu ortadan kaldırır.  Topra ğ ın su geçirgenli ğ i artar, yüzey akı ş ı azalır.

12 E. Kompost Kullanımı Hayvan gübreleri ve ye ş il gübre ile birlikte organik tarımın en önemli bitki besleme girdilerinden birisi komposttur. Kompost, ısınma, so ğ uma ve olgunla ş ma olarak adlandırılan üç dönemde meydana gelir. Isınma dönemi, mikrobiyolojik faaliyetlerin yo ğ un ya ş andı ğ ı dönemdir. So ğ uma döneminde mikrobiyolojik faaliyetler azalır ve yı ğ ın sıcaklı ğ ında belirli bir dereceye kadar ısı dü ş er. Olgunla ş ma ise organik maddenin tamamen ayrı ş tı ğ ı dönemdir.

13

14 Foto ğ raf 1.2: Kompost materyalleri

15 Kompost sayesinde atık maddeleri de ğ erlendirerek kaynak kazanılmı ş, organik çöplerin uygun olmayan ko ş ullarda depolanmasıyla olu ş an do ğ al kaynakların kirlenmesi ve bozulması önlenmi ş olur.

16 Kompostun tarımda kullanımı do ğ rudan topra ğ a uygulama veya bitki yeti ş tirme ortamı olarak kullanma ş eklinde olur. Do ğ rudan topra ğ a uygulanan kompost bitkiye besin elementi sa ğ ladı ğ ı gibi topra ğ ın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde de etkili olur. Bu nedenle sorunlu toprakların iyile ş tirilmesinde kullanılır. Kompost ilavesi topra ğ ın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyile ş tirir.

17 Kompost sıkı toprakların havalanmasını ve drenajını, kumlu toprakların ise su tutma kapasitesini iyile ş tirir ve bir arada tutar. Kompost ayrıca topra ğ ın de ğ i ş tirme kapasitesini artırır ve topra ğ ı bir arada tutar. Di ğ er maddeler ile beraber kullanıldı ğ ında kompost su ve topra ğ ın de ğ i ş me kapasitesini artırır. İ lave olarak kök büyümesi için gereken hava bo ş lu ğ u miktarını artırır. Kompostun pH’ı genellikle nötre yakındır. Bu, zirai ürünlerin ço ğ unda istenen bir pH de ğ eridir.

18 2.1 Organik Gübreler a. Ahır Gübreleri b. Tavuk Gübreleri 2.Organik Tarımda Gübreleme

19 1. Organik Gübreler Organik gübreler, bitkisel ve hayvansal artıklardan meydana gelen gübrelerdir. Organik gübreler hayvan barınaklarındaki büyük ve küçükba ş hayvanların katı ve sıvı dı ş kılarından olu ş an ahır gübreleri, kümes hayvanlarının dı ş kıları, evsel atıklar, gıda fabrikalarındaki atıklar, tarımsal endüstri atıkları, kompost, bitki artıkları, yosunlar, özel olarak hazırlanmı ş toprak solucanı kompostları ve arıtma tesislerinden elde edilen atıklardan olu ş mu ş tur.

20

21 Organik gübrelerin içeri ğ inde makro ve mikro bitki besin maddeleri yo ğ un olarak bulunmaktadır. Bu maddelerin dı ş ında bazı faydalı mikroorganizmalar da organik gübrelerin bünyesinde yer almaktadır. Bu sebeple organik gübreler çok yönlü etkiye sahiptir. Organik gübreler, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde olumlu etkide bulunurlar.

22 Tarım alanlarında çe ş itli tarımsal i ş lemlerden dolayı organik madde oranları zamanla azalmaktadır. Bu durum toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Tarım alanlarında azalan organik madde miktarını kar ş ılamak amacıyla organik gübreleme yapılması ş arttır. Fakat yapılacak organik gübrelemede, gübrenin besin de ğ erlerinin istenilen düzeyde olmasına dikkat etmelidir. Organik gübrelemede en önemli noktalardan biri, gübrenin, toprakların iyi özelliklerini artırıcı kalitede olmasıdır.

23 Hayvansal Gübreler Hayvansal gübreler tarımsal üretimde eskiden beri kullanılan, büyük ve küçükba ş hayvan gübreleri ile kümes hayvanlarından elde edilen gübrelerdir.

24 Hayvansal gübrelerle ilgili olarak en önemli sorun depolamadır. Çünkü iyi ş artlarda depolanmayan gübrelerde organik madde ve besin maddeleri de ğ erini kaybetmektedir. Hayvansal gübrelerin en iyi de ğ erlendirme ş ekli kompost yapımıdır. Hayvanlardan sa ğ lanan dı ş kı; sap, saman, ot, yaprak ve bitki artıkları ile karı ş tırılır. Böylece gübrenin hem sıvı kaybı önlenir, hem de idrarla karı ş ımı daha kolay olur. Bu i ş lem için ahırın yanında açılan bir çukurda gübre biriktirilir.

25 Hayvansal gübrelerin taze olarak uygulanmaması gerekir. Çünkü taze gübredeki azot havaya karı ş abilir. Ayrıca taze gübre içerisindeki zararlı mikroorganizmalar çevreye yayılarak bazı hastalıklara neden olabilir. Bu sebeplerden gübre kullanılmadan önce belirli bir süre uygun ko ş ullarda olgunla ş tırılmalıdır.

26 a. Ahır Gübreleri Büyükba ş ve küçükba ş hayvanların katı dı ş kıları ile ahır hayvanlarının altına serilen yataklıkların artıklarından olu ş an karı ş ıma ahır gübresi denir. Ahır gübresi organik tarımın önemli bir gübresidir. Ahır gübresi, bir yandan topra ğ ın yapısını olumlu yönde etkilerken, di ğ er yandan bitkiler için gerekli besin elementlerini sa ğ layarak ürün miktarı üzerine olumlu etki yapar.

27 Ahır Gübrelerinin Faydaları Topra ğ ın su tutma kapasitesi artar ve geçirgenli ğ i olumlu yönde etkilenir. Toprak i ş lemesinde topra ğ ın zamanında tava gelmesini sa ğ lar. Kumlu toprakların parçacıkları birbirine ba ğ landı ğ ı gibi, a ğ ır killi topraklarda parçacıklar arasını gev ş eterek poroziteyi artırır. Dolayısıyla topraklar bitki geli ş mesi için daha uygun bir yapı kazanır. Toprak ısısını iyile ş tirir. Uzun yıllar ahır gübresi uygulanan topraklar koyu renkli olur. Böylece bu toprakların sıcaklı ğ ı bitki geli ş mesi için daha uygun duruma gelmektedir.

28 Toprakların pH’ı üzerinde etkili olur. Ahır gübresi alkali reaksiyona sahip (yüksek pH) olması nedeniyle asit tepkimeli (dü ş ük pH) topraklarda kullanılarak toprak pH’ını dengeler. Bitkilerin daha iyi yeti ş mesini sa ğ lar. Ahır gübrelerinin önemli özelliklerinden biri de zengin mikroorganizma kayna ğ ı olmasıdır. Ahır gübresi, organik yapısı nedeniyle toprak havalanmasına olumlu etki yapar. Öte yandan ahır gübresinin toprakta parçalanması sonucu olu ş an karbondioksit ve organik asitler, bitki besin elementlerini bitkiler için yarayı ş lı ş ekle sokar. Toprakla karı ş tırılan ahır gübresi, topraktaki mikroorganizma sayısını ve etkinli ğ ini artırır. Biyolojik de ğ i ş imlerin hızlandırılmasını sa ğ lar.

29 Foto ğ raf 2.1: Ahır gübresinin uygulanması

30 b. Tavuk Gübreleri Tavuk gübresi, azot içeri ğ i yönünden di ğ er çiftlik gübrelerine oranla daha de ğ erlidir. Nem içeri ğ i az, kuru madde miktarı yüksektir. Ancak do ğ rudan kullanılması durumunda bitkilerde yanmalara neden olur. Bu nedenle ya topra ğ a az miktarda uygulanarak veya sap, saman ve yosun ile karı ş tırılarak bitki besin düzeyi seyreltilip kullanılabilir. Tanklarda biriktirildi ğ inde yeterince su katılarak hem çözülmesi kolayla ş arak seyreltilir ve hem de sulama suyuna ilavesi kolayla ş ır.

31 2.2. Yeşil Gübreleme A) Ye ş il Gübre Bitkisinin Seçilmesi B)Ye ş il Gübre Bitkilerinin Yeti ş tirilmesi C) Yeti ş tirme Sistemleri D) Ye ş il Gübre ile Toprakta Sa ğ lanan Organik Madde Miktarı E) Ye ş il Gübrenin Topra ğ a Etkisi F) Ye ş il Gübrelerin Toprak Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi G) Ye ş il Gübrenin Ürüne Etkisi

32 2.2. Yeşil Gübreleme Ye ş il gübre, ahır gübresinin temin edilemedi ğ i hallerde kullanılabilecek en uygun gübredir. Toprakta gerekli organik maddeyi sa ğ lamak amacıyla yeti ş tirilen bitkilerin geli ş melerinin belli bir devresinde ve ye ş il halde iken sürülerek, toprak altına geçirilmesine ye ş il gübreleme denir. Baklagil bitkileri en iyi ye ş il gübre bitkileri olarak kabul edilmektedirler.

33 A) Yeşil Gübre Bitkisinin Seçilmesi Seçilecek ye ş il gübre bitkisinin her ş eyden önce mevcut iklim, toprak ve yeti ş tirme ş artlarına iyi bir ş ekilde uyması gerekir. Örne ğ in, bizzat baklagil bitkileri içerisinde bazılarının sıcak iklimden ho ş lanmalarına kar ş ılık di ğ er bir grup baklagil bitkileri serin iklimlerde daha iyi geli ş ebilmektedirler.

34 Yeti ş tirilecek ye ş il gübre bitkisinin seçilmesinde göz önünde bulundurulması gerekli konular ş unlardır; Sırasıyla yem bitkisi olarak de ğ eri, Topra ğ a kazandıraca ğ ı organik madde ve baklagillerden ise azot miktarı, Tohumluk fiyatı, Köklenme durumu, Toprak altına getirilme ve ayrı ş masındaki kolaylık, Geli ş me durumu ve toprak istekleridir. Örne ğ in Uygun iklim ş artlarında yulaf veya bu ğ daydan sonra soya fasulyesi ekilir ve sonbaharda toprak altına getirilir.

35 B)Yeşil Gübre Bitkilerinin Yetiştirilmesi Ye ş il gübre bitkilerinin yeti ş tirilmesinde dikkate alınacak konular gübreleme ve kullanılacak tohumluk miktarıdır. Gübreleme

36 Kullanılacak tohumluk miktarı Kı ş periyodunda toprak yüzünde iyi bir bitki örtüsünün bulunması ve böylece topra ğ ın erozyondan korunması isteniliyorsa, tohumluk miktarının artırılması gerekir. Ye ş il gübre bitkisi olarak yeti ş tirilecek çavdar ve kı ş lık bu ğ day için dekara 10-13 kg, yulaf ve arpa için ayrı veya karı ş ım halinde, dekara 13- 17 kg tohumluk kullanılması gerekir.

37 C) Ye ş il Gübrenin Topra ğ a Etkisi Özellikle derin köklü ye ş il gübre bitkileri topra ğ ın fiziksel özelliklerini iyile ş tirerek çabuk tava gelmesini ve tavını da uzun süre muhafaza etmesini sa ğ lar. Ye ş il gübrenin özellikle a ğ ır ve i ş lenmesi güç olan topraklar için ayrı bir önemi vardır. Öte yandan ye ş il gübre hafif toprakların fiziksel özelliklerini de iyile ş tirmektedir.

38 Ye ş il gübre bitkileri örtü bitkisi olarak da i ş görür. Bu bitkiler özellikle meyilli yerlerde topra ğ ı su ve rüzgâr erozyonundan korur. Toprak yüzüne sa ğ anaklar halinde dü ş en ya ğ ı ş ların toprak yapısını bozmasını engeller. Ye ş il gübre bitkileri ayrıca kı ş periyodunda toprak yüzünde bulundukları zaman ya ğ an karı toprak yüzünde tutarak topra ğ ın sıcak kalmasını ve çok yıllık bitkilerde ortaya çıkan kök kayıplarının azalmasını sa ğ lar. Ye ş il gübre ile topra ğ a giren organik yapıdaki malzeme birçok küçük toprak canlısı için uygun bir beslenme ortamı olu ş turur.

39 F) Ye ş il Gübrelerin Toprak Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Ye ş il gübre topraktaki bitki besin maddelerinin çözünürlüklerini artırır. Ye ş il gübre ile topra ğ a ilave edilen bitki materyali ayrı ş ır. Serbest hale geçen organik ve inorganik asitlerin etkisiyle topraktaki kalsiyum, fosfor, magnezyum ve di ğ er elementlerin çözünürlükleri artar.

40 3 Ticari Organik Gübreler Organik tarımda kullanılan ba ş lıca ticari organik gübreler ve özellikleri: Guano: Özellikle deniz ku ş ları, di ğ er ku ş lar ve yarasaların ya ş adı ğ ı ortamlardan toplanan ve kuru haldeki gübrelere guano adı verilmektedir. Ku ş gübreleri % 100 do ğ al yapıdadır.

41

42

43

44

45

46

47 4. Sıvı Organik Gübreler Sıvı organik gübreler, hayvansal gübreler veya bitkisel maddelerden hazırlanmaktadır. Bu maddeler su içerisinde bekletilir. Kullanılan maddenin cinsine göre birkaç gün veya birkaç hafta su içerisinde kalan organik maddeler süzülür, temiz su ile seyreltilir. Daha sonra toprak veya yapraklara uygulama yapılır.

48 Resim 2.15: Sıvı gübre elde etmede kullanılan hayvansal gübre

49

50 5. Mineral Gübreler

51

52

53 Bitki küllerinden elde edilen mineral gübreler kalsiyum ve potasyum bakımından zengindir. Yine mineral gübre olarak kullanılan kireç, kireç ta ş ının ö ğ ütülmesi ile elde edilir. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Kireç fazla asitli topraklarda denge sa ğ lamak amacıyla kullanılmaktadır.

54 2. Mikrobiyolojik Gübreler Bitkiler için gerekli olan bazı bitki besin maddelerinin topraktan alınmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların, tarımsal üretimde kullanılmak üzere hazırlanan ticari ş ekillerine mikrobiyolojik gübreler denir. Mikrobiyolojik gübreler, toprak verimlili ğ i ve bitki geli ş mesi üzerine direkt etkili oldu ğ undan organik tarımda çok önemli bir yer tutmaktadır. Organik madde bakımından fakir topraklara, organik gübrelerle birlikte yapılacak mikrobiyolojik gübre uygulamaları çok iyi sonuçlar alınmasını sa ğ lamaktadır.

55 Mikrobiyolojik gübrelerin ba ş lıca avantajları ş unlardır: Toprakta bulunan bazı mineral maddelerin, bitkilerin yararlanabilece ğ i bitki besin elementi formuna dönü ş mesini sa ğ lar. Toprak organik maddesinin ayrı ş masını sa ğ lar. Atmosferin bile ş iminde bulunan azot gazının topra ğ a ba ğ lanmasını sa ğ lar. Bitkilerin fosfor alımına yardımcı olur. Bitkilerin su ve besin maddeleri alımını hızlandırır.

56 Bu avantajının yanında mikrobiyolojik gübrelerin çok uzun olmayan bir bekleme süreleri vardır. Belirlenen süre sonunda kullanılmayan mikrobiyolojik gübreler canlılıklarını kaybeder. Organik tarımda kullanılan mikrobiyolojik gübrelerde kullanılan ba ş lıca mikroorganizmalar ve faydaları ş unlardır:

57

58

59

60

61

62 TE Ş EKKÜRLER..


"Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Gübreleme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları