Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİLİK, VERİMLİLİK KÜLTÜRÜ, KALİTE KÜLTÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİLİK, VERİMLİLİK KÜLTÜRÜ, KALİTE KÜLTÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİLİK, VERİMLİLİK KÜLTÜRÜ, KALİTE KÜLTÜRÜ
Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

2 VERİMLİLİK ANALİZLERİ
Verimlilik: Çıktı / Girdi Girdi-çıktı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Kullanılan kaynak (işgücü, makine-teçhizat, para) maliyetinin minimizasyonu ile ilgilidir. Aynı miktarda girdiyle daha fazla çıktı elde edilebilir mi? Diğer bir ifade ile belirli bir çıktı daha az girdi ile üretilebilirmi? Sorusuna cevap arar. Etkinlik: Fiili performans / Standart performans Doğru işlerin yapılması ile ilgilidir Hedeflere ulaşma düzeyidir Ekonomiklik: Gelir / Maliyet Rantabilite: (Kar / Sermaye) x 100

3 Verimlilik & Etkinlik Sebepler Verimlilik Sonuçlar Etkinlik K A Y N U
H E D F R Ş Daha Az israf Daha İyi Sonuca Ulaşma HEDEFLER

4 Verimlilik Tanımı Bir kurumda üretilecek mal, hizmet ve bilgi için gerekli kaynakların etkili kullanımıdır. Kaynakların etkinliğinin artırılması için üretimde kullanılan girdilerin birbiriyle kombinasyonlarının uyumlu olması gerekmektedir. Bu anlamda tek tek kıt kaynakların kısmi verimliliğinden ve tüm kaynakların toplam verimliliğinden söz edilebilir.

5 Ekonomi biliminde verimlilik kavramı Stanley Jevons ( ) tarafında marjinal verimlilik tanımlamasıyla literatüre kazandırılmıştır. Verimlilikle ilgili uğraşan bilim adamları konunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu vurgulamaktadır. Yine ekonomi bilim tarihi Adam Smith ( ), Maynard Keynes( ) gibi otoritelerin çalışmalarında verimlilikle ilgilendiğini göstermektedir. Maynard Keynes’ in’ın bu konu ile ilgili kurmuş olduğu Enstitü halen faaliyet göstermektedir.

6 Adam Smith toplumların zenginliğini bu çerçevede değerlendiriken, Keynes hayat standardının verimliliğe bağlı olduğunu ve bunun verimlilikten bağımsız düşünülemeyeceğini belirtmiştir. OECD li yıllarda üretimin üretim faktörlerinden herhangi birine oranı olarak tanımladığı verimliliği, en önemli araştırma konularından biri olarak görmektedir. Üretim faktörleri Doğal kaynaklar Sermaye İş gücü (emek) Girişimci (müteşebbis)

7 Üretim çalışmalarında zaman ve hareket etüdlerine başlayan ve “Yönetim Bliminin Babası” kabul edilen F. Taylor 19.yüzyılın sonlarında verimliliğin prensiplerini oluşturmuştur. Üretim işlerini planlama işlerinden ayıran ve çalışanları doğru işle eşleştirmenin önemini vurgulayan Taylor, verimlilik için uygun eğitim, uygun iş metodu ve araçları ve uygun güdülerin zorunluluğunu ortaya koymuştur. Frank ve Lilian Gilbreth 20. yüzyıl başlarında verimliliğin fabrikaların yanı sıra evlerde de elde edileceğini göstermişlerdir.

8 1900 lü yılların başında seri üretimi ilk başlatan Henry Ford ( ) 1911 de FORD fabrikasında ücretlerin $ 5 / gün olmasını sağlamıştır. E. Deming ( ) süreçlerin verimliliğini artırmak için istatistik bilimini kullanmış, karar aşamalarında eğitimli, nitelikli çalışanların katılımına önem vermiştir.

9 P. Drucker 20. Yüzyıl ortaları ve sonrası teknolojinin de gelişimi ile üretim maliyetleri ve kalite ve verimliliğin neredeyse 50 kat 100 kat iyileştiğini ifade etmekte, amaçlara göre yönetimin önemini vurgulamaktadır. İstatistikler verimlilik değişkenlerinden emek faktörünün yıllık artışlarda ortalama % 10 , sermaye faktörünün % 35 ve yönetimin % 50 düzeyinde etkisi olduğunu göstermektedir.

10 ABD : APICS, Avrupa: EPA Japonya: JUSE Türkiye : MPM
Dünyada farklı kurum ve kuruluşlar verimliliğin geliştirilmesi, sürdürülmesi, yenilik, rekabet v.b. Konularda çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir. Yaşar Holding de 2005 ten beri Verimlilik Yarışması düzenleyerek dünyadaki bu çabaların destekçisi olmuştur. 6. yılında toplam 110 projeyi değerlendiren Yaşar Holding’ te 54 proje finale kalmış 18 büyük ödül, 6 yaratıcılık ödülü, 30 u katılım ödülü almıştır.

11 Ortak kimlik duyguları güçlü, kurum organizasyonuna önem veren, sakin, temkinli, yüreklendirici, cesaret verici, üstün yetenekli YÖNETİCİLER; İYİ YÖNETİMİN, HEM HEDEFLERE ULAŞILMASINA, HEM DE BUNUN OLABİLDİĞİNCE VERİMLİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE BAĞLI OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEDİRLER …

12 Bütün bu çabalar verimliliğin bir kültür olduğunu göstermektedir
Bütün bu çabalar verimliliğin bir kültür olduğunu göstermektedir.Verimlilik Kültürü İşini doğru yapmak için oluşturulan bir kültürdür. İnsanların bu konuda çocukluklarından itibaren eğitilmesini gerektirir. Bu kültür yaşamımızın her anında davranışlarımızın doğru olması ve doğru işlerin ortaya konmasının sağlanması ile ilgilidir

13 Kök olarak ekin ekmek anlamına gelen kültür, insanın maddi ve manevi tüm faaliyet biçimlerini etkileyen öğelerden oluşur. Fiziksel öğeler ve dil, din, sanat, inanç, gelenek ve görenek, felsefe ve düşünce gibi psikolojik ve toplumsal manevi öğeleri içine alır. Bu nedenle dinamik bir yapıya sahiptir ve hayatın akışı içinde değişebilir ve değiştirilebilir. Bir toplulukta ya da kurumda üyelerden herhangi birinin varlığına gerek olmadan paylaşılan temel değerler, inançlar, alışkanlıklar, anlayış biçimi, tutum ve davranış kalıpları varsa , orada ortak bir kültür vardır, denilir.

14 Kurum Kültürü ve Kalite Kültürü

15 Kurumlaşma ve Kurum Kültürü
Öyleyse bir kurumda çalışanlardan herhangi birine bağlı olmayan bir süreklilik ve kendine özgü bir yaşam biçimi olmasına kurumsallaşma denir ve o kurum ürettiği mal ve hizmetlerle değil, kendi varlığı ile değerlendirilir. Kurum orada çalışan herkes için uygun bir davranış, paylaşılan alışkanlıklar ve ortak bir anlayış sergileyerek bir kültür kazanmıştır. Rekabete değil birbirine bağlılığa ve sadakate dayanan, paylaşılan temel değerler ve inançlar bütünüyle o kurumda işlerin nasıl yürüyeceğini belirler.

16 Kurum Kültürünün özellikleri
Kişisel insiyatif Riske karşı dayanıklılık Açık hedefler ve performans beklentileri Entegrasyon ve koordinasyona destek Yönetim desteği, yardımı Yönlendirici kontrol yöntemleri Kurumsal kimlik Kurumsal kimliğin adil olmaya odaklanması Ödül sistemi Çatışmaya karşı dayanıklılık ve eleştiriye açık olma Doğru İletişim biçimleri

17 Kültürün İletilmesi Temel kaynağı kurumun kuruculardır.
Kültürün yaşatılması için; Yöneticinin kendisine eşit hatta üstün yetenekteki kişilerin saygısını kazanan bir lider olmasına, Personel seçimi uygulamalarında etik, sabır, irade, hoşgörü özelliklerine önem vermeye Eş güdümlü çalışmalara dayanan üst yönetimin yaklaşımlarına Sosyalleşme yöntemlerine Hikayelere Adetlere Sembollere önem verilir

18 Kültür çeşitleri I. Sınıflama: Bürokratik kültür, Yaratıcı kültür, Destekleyici kültür II.Sınıflama: Pazar kültürü, Hiyerarşi kültürü, Adokrasi kültürü, Klan kültürü III. Sınıflama:Güç kültürü, Rol kültürü, Başarı kültürü, Destek kültürü

19 Kurum Kültürü ve Kalite Kültürü
Kalite kısaca kullanıma,bir plana ya da özelliğe uygunluk olarak tanımlanır. Müşteri isteklerinin ve beklentilerinin karşılanması ile ilgilidir. Kurumların varlığını sürdürme çabaları ve kendi iç işlerini yönetme kapasiteleri kaliteye ilişkin değerlerin öğrenilmesiyle ilişkilidir. Bir kurumun tüm bireyleri tarafından paylaşılan değerlerin derinlik kazanması zaman alır. Böyle bir kurumda birbirine entegre olmuş sosyal ve kültürel sistemler vardır. Bu ortamda insanlar birbiriyle rahatça konuşur ve bilgi paylaşımında bulunurlar.Kaliteyi iyileştirme konusunda sosyal ve teknik uzmanlar uzlaşma sağlayabilirler. Buna izin veren kurum kültürü kalite kültürüdür ve kalite kültürü sinerjiktir.

20 Bir kurumu başarıya götürebilecek kültürel değişimleri bir strateji olarak kullanmak olanaklıdır.
Gelecekteki kurumlar kendi kültürlerini geçmişteki kurum kültürleriyle karşılaştırdıklarında pek çok farklılıklar bulacaklardır. Dünyadaki değişen rekabet koşulları kalitenin sürekli iyileştirilmesini ve mükemmelleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu da kalitenin stratejik bir değişken olarak algılanmasına bağlıdır. Kurumların karmaşık sorunlarının çözümlenebilmesi, yönetsel, teknik, sosyal, davranışsal sistemlerin etkileşimlerinin doğru belirlenmesine bağlıdır.

21 R.M.Kanter : Kalite Kültürü= Gurur Kültürü
Kalite kültürü iyi ve gittikçe daha iyi olma yolunda çaba gösteren insanların kültürüdür. Bu kültürde; İnsanı geliştirme, kariyer planlama, daha fazla eğitime önem vermek İnsanları onore etmek, takdir etmek ödüllendirmek İnsanların kendilerine güvenmelerini sağlamak Kalite üçgeni işletmek ( Müşteri-çalışanlar-itibar) önemlidir.

22 Kalite kültürü oluşturmak için;
Paylaşılan misyon ve vizyon Amaçların şeffaflığı Doğru bir organizasyonel yapı Uygun teknolojiyle desteklenmiş süreç yönetimi Kişilere önem vermek Yönetime, çalışanlara, tedarikçilere ve müşteriye ilişkin değerlerin bilinmesi Takım halinde süreç sorumluluğu alma ve problem çözmeye yönelme Güvene dayalı sürekli ilişki kurmak ve geliştirmek gerekir. Kalite kültürünü oluşturmak için teknolojiyle desteklenen süreç yönetimine önem vermek zorunludur. Bu kavramlar birbiriyle doğrudan etkileşim içindedir.

23 Kısaca “Kalite kültürü” oluşturmak için egemen kültür- alt kültür ilişkileri, değişim kavramlarına değinmek doğru olacaktır. İnsan davranışlarının değişimi alışkanlıkların değiştirilmesini içerdiğinden sabır ve zaman gerektirir ve bazı strateji ve araçlarla desteklenir. Kalite kültürüne dönüşüm stratejileri: Şimdiki kültürün belirlenmesi, liderlik, iletişim, eğitim, takdir ve ödül sistemleri, standartlar ve ölçümler, verimlilik ilkeleri biçiminde sıralanabiilr. Kalite kültürüne sahip kurumların toplam kalite anlayışını destekleyen değerleri, inaçları ve davranış normları olmalıdır.

24 Görüldüğü gibi Verimlilik –Kalite –Maliyet üçgeni arasındaki sinerjiyi ortaya çıkarmak büyük bir sabrı, fedakarlığı, inancı, sevgiyi, uğraşıyı v.b. gerektirir. Bunun için bir misyona , vizyona, başarma isteğine vb. gerek vardır. Özetlersek; Toplumların, kurumların, bireylerin yönleri birbiriyle örtüşmeli, birbirini tamamlamalıdır.

25 TEMEL DEĞERLER Bilimsellik Dürüstlük Etik İnsana ve Fikre Saygı
Güvenilirlik Nezaket MİSYON Sürekli kendini geliştirerek, bilime, toplumun çağdaşlaşmasına katkıda bulunmak için mal, bilgi ve hizmet üretmek VİZYON Verimli, Kaliteli çalışma sistemleri kurmak, çalıştırmak ve geliştirmek. KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ekip Çalışması Eğitim Açık ve Sürekli İletişim Sağlamak Dayanışma ve sadakat Hız HEDEFLER Kişisel Gelişime, İletişime Önem Vererek Bilgi, Düşünce, Beceri ve Deneyimlerin Paylaşıldığı Bir İş Anlayışını Sağlamak

26 Bilindiği gibi son yıllarda teknolojiye dayalı olarak verimlilik işgücü verimliliği, entellektüel sermaye verimliliği, enerji verimliliği gibi konular fazlasıyla dillendirilmektedir.

27 Örneğin enerji verimliliği konusunda “ en ucuz ve en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir ve kaynağı verimlilik artışıdır” ifadesi hepimizce biliinir Sürdürülebilirlik başarılırsa bize bedava kaynaklar sunar. Verimliliğe yönelik çabalar herzaman gündemdedir, ancak takdir görmesi önemlidir. Hiç bir kurum ve kişi verimliliği sadece yüce bir kavram olduğu için gündemine almaz. Mutlaka ekonomik neticelere ulaşmak gerekir. Örneğin bazı çevreci yaklaşımlar çevreyi korumanın yanısıra daha az kaynak tüketmek amacıyla da uygulanır.

28 Bazen bu verimlilik çabalarının kuruma doğrudan bir etkisi gözlenemez.
Çünkü daha fazla organize olunmasına ihtiyaç vardır. Kurumları ve kişileri bu çabalara yöneltmek için teşvikler gereklidir. Örneğin yeşil bina ve temiz enerjiye verilen devlet teşvikleri bu kapsamdadır. Çünkü bu projeler ilk yarırımcıya rantabl gelmeyebilir.

29 Teşekkür ederim. Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU


"VERİMLİLİK, VERİMLİLİK KÜLTÜRÜ, KALİTE KÜLTÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları