Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH BİLİMİ ÖSS- YGS SORULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH BİLİMİ ÖSS- YGS SORULARI."— Sunum transkripti:

1 TARİH BİLİMİ ÖSS- YGS SORULARI

2 1. 1981 Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşimini ortaya koymak isteyen bir araştırıcı İzmir’e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul’da yapması önerilmiş; böyle yaparsa bu konuda daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir. İstanbul’un hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuş-tur? A) Yeni Türk Devleti’nin en kalabalık ve gelişmiş kenti olmasına B) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret ve kültür merkezi olmasına C) Haçlı seferlerinin Anadolu’ya geçiş noktası üzerinde bulunmasına İstanbul’un, Türklerden önce Araplar tarafından da kuşatılmış olmasına E) Halkının değişik kültürlerden gelen araştırıcıları hoşgörüyle karşılama- sına

3 2. 1981 I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII. Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır. II. Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır. Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir? A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla B) Savaşlar sırasındaki kültür alışverişleriyle C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla E) Ulusların birbiriyle yarışmalarıyla

4 3. 1982 Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır? Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine İki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe

5 4. 1986 Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değer-lendirilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir? A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların B) Başka olaylarla benzerliklerin C) Olayla ilgili değişik yorumların D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun E) Eleştirinin yapıldığı günün koşullarının

6 5. 1988 Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz? A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma B) Kaynak taraması yapma C) Buluntuları inceleme D) Deney yapma E) Olaylar arasında ilişki kurma

7 6. 1990 Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? A) Türkiye, şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir. B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır. C) Kars Antlaşması, Ekim ayının birinci yarısında imzalanmıştır. D) Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur. E) Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

8 7. 1992 İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları yer göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına “Tarih” denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yoktur? A) Eski devirleri aydınlatması B) Kronolojiye yer vermesi C) Olayların analizini yapması D) Belgelerden yararlanması E) Olayların geçtiği yeri belirtmesi

9 8. 1997 Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durum: İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoş görünün payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar. Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir? A) İnsan ilişkileri B) Neden- sonuç ilişkileri C) Yer D) İnsan topluluklarının yaşayışları E) Zaman

10 9. 1997 Osmanlı İmparatorluğu’nda, İstanbul’un fethi ile Kuruluş, II. Viyana Kuşatması ile Duraklama, Patrona Halil Ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir. Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir? A) Diğer devletlerle ilişkilerin B) Ünlü kişilerin C) Önemli olayların D) Yapılan yeniliklerin E) Kentlerin el değiştirmesinin

11 10. 1997 MÖ tarihleri Milat takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe sayısal olarak artar. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan eski bir tarihi gösterir. B) MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. C) MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur. D) MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. E) MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.

12 11. 1998 Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir? Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi Yıllıkların edebi dille yazılmış olması

13 12. 2000 Herodotos’tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronolojik cetveller ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

14 13. 2004 Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens ve yönetici mezarının içinde MÖ yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgilere dayanarak, I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. III. Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

15 14. 2005 Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda MÖ. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla MÖ. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları bulunmuş, ayrıca yan yerleşim yerinde MÖ. 2000’li yılların başlarına ait topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır? Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine Günümüzden dört beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna Bölgede yaşayanların metali tanımadığına Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

16 15. 2007 Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak, I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır. II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanamaz. III. Tarihi bir olay, kendinden sonraki tarihi olayı etkiler yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

17 16. 2011 Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir Pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur. Tarih biliminde bu bilgelere; I. paleoğrafi II. arkeoloji III. antropoloji bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir? Yalnız III B) Yalnız I C) I, II ve III D) I ve II E) Yalnız II

18 17. 2015 Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale’de şehit düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur. Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir? Ferman Tarihî para İstiklal madalyası Şehidin hatıratı Halil İnalcık’ın eseri


"TARİH BİLİMİ ÖSS- YGS SORULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları