Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ - -. ANNE ve BABA TUTUMLARI Anne Baba Tutumlarını 5 Ana Başlıkta Toplayabiliriz 1. Aşırı Baskılı ve Otoriter Tutum, 2. Aşırı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ - -. ANNE ve BABA TUTUMLARI Anne Baba Tutumlarını 5 Ana Başlıkta Toplayabiliriz 1. Aşırı Baskılı ve Otoriter Tutum, 2. Aşırı."— Sunum transkripti:

1 ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ - -

2 ANNE ve BABA TUTUMLARI Anne Baba Tutumlarını 5 Ana Başlıkta Toplayabiliriz 1. Aşırı Baskılı ve Otoriter Tutum, 2. Aşırı Hoşgörülü Tutum ( Çocuk Merkezci Aile ), 3. Aşırı Koruyucu Tutum, 4. Dengesiz ve Kararsız Tutum, 5. Mükemmelliyetçi Tutum

3 1. Aşırı Baskılı ve Otoriter Tutum Aşırı baskılı, otoriter tutum, çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran, onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur. Bu tutumda anne baba katı bir disiplin uygular, çocuk her kurala uymak zorundadır. Anne ve babanın birisi veya her ikisinin baskısı altında olan çocuk; sessiz, uslu, nazik, dürüst ve dikkatli olmasına karşılık; küskün, silik, çekingen, başkalarının etkisinde kolay kalan kalabilen, aşırı hassas bir yapıya sahip olabilir..

4 Otoriter, Eleştirici Anne - Babalar Çocukları üzerinde baskı kurarlar. Çocuklarının çabalarını göremezler. Çocuklarını dinlemezler. Sürekli eleştiren, yargılayan, suçlayan anne, babalardır. Sadece kendi kuralları, istekleri, duyguları ön plandadır. Her zaman hakimiyet anne – babadadır. Çocuk ne yaparsa yapsın hep eleştirilir, suçlanır.

5 Bu tarz anne – baba tutumu çocuklarda; Kendini, duygularını ifade edememe.. İçine kapanıklık, güvensizlik, isyankar tutumlar, aşağılık duygusu gelişebilir.. Saldırganlık ve davranış sorunları davranışlarını geliştirir. Suçlayan, cezalandıran ve sürekli karışan anne babaların çocuklarının, kolayca ağlayan çocuklar olduğu görülür..

6 Güç İstenmeyen, zorlayıcı şekilde kullanıldığında tüm insanlarda; korku öfke üzüntü pişmanlık çaresizlik acıma değersizlik gibi duyguların yaşanmasına neden olur.

7 2. Aşırı Hoşgörülü Tutum ( Çocuk Merkezci Aile ) Çocuk merkezci aileye, genellikle orta yaşın üzerinde çocuk sahibi olan ailelerde ya da çocuğun kalabalık yetişkinler grubu içinde yetişen tek çocuk olması halinde sıklıkla rastlanır.. Böyle bir ortamda çocuk ailede insiyatif sahibi tek kişidir ve onun isteklerine diğer aile bireyleri kayıtsız şartsız uyarlar.. Anne baba ile çocuk arasında sağlıklı bir iletişim bulunmaması, çocuğun dengesiz bir ortam içinde abartılmış bir sevgi gösterisi içinde büyüyor olması, onun “ doyumsuz “ bir birey olmasına neden olur..

8 ANNE ve BABA TUTUMLARI Aşırı Hoşgörülü Tutum ( Çocuk Merkezci Aile ) Bu tür bir anlayışla yetişen çocuklar anne ve babalarına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterirler.. Bu yönde aşırı şımartılmış çocuklar daha yaşamlarının ilk günlerinden itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı ve isteklerinin buyruk niteliği taşıdığı beklentisini geliştirmişlerdir.. Bu anlayışla yetişen çocuklar büyüdüklerinde toplum içinde ve okula başladıklarında kurallar karşısında hayal kırıklığına uğrarlar, kolay uyum sağlayamazlar..

9 3. Aşırı Koruyucu Tutum Ana babanın aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir.. Bunun sonucu olarak çocuk, diğer kimselere aşırı bağımlı, güvensiz, duygusal kırıklıkları olan bir kişi olabilir.. Bu bağımlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir ve aynı koruyucu tutumu ilerde eşinden bekleyebilir..

10 Aşırı Koruyucu Anne - Babalar Çocuklarına hayat tecrübesi yaşama fırsatı tanımazlar, Çocuklarının büyüdüğünü fark etmeyip bebekmiş gibi davranırlar. Çocuklarına hiçbir iş ve sorumluluk vermezler, her şeyi kendileri yaparlar.

11 Aşırı Koruyucu Tutum O halde çocuk gelişimi açısından belirli yeterliliklere sahip olmaya başladıkça ( örneğin yeterli kas gelişimi gibi.. ) onun kendine olan güvenini sağlayacak, özerk bir birey olmasını sağlayacak girişimlerine fırsat vermek gereklidir.. ( kendi başına yemek yemesine, kendi başına giyinmesine fırsat verme vb. gibi )

12 4. Dengesiz ve Kararsız Tutum Anne babanın çocukları ile ilişkilerinde görüş ayrılığında olabildiği veya çocuğun aynı davranışlarına farklı an ve zamanlarda farklı tepkiler göstermesi ile ortaya çıkan anne baba tutumudur.. Anne ile babanın çocuğun yanında “ çocuk konusunda “ birbirlerini eleştirmeleri, birinin olumlu yaklaşımına diğerinin olumsuz tutumu ya da taraflardan birinin çocuk kayırması çok sıklıkla rastlanan yanlış tutumlardandır..

13 Dengesiz ve Kararsız Tutum Bu tür anne baba tutumu ile karşılaşan çocuk hangi koşulda nasıl davranacağını bilemez, hangi davranışın uygun hangi davranışın uygun olmadığını kestiremez.. Bu da zamanla çocukta bazı iç çatışmalara, huzursuzluklara dolayısı ile tutarsız bir yapının oluşumuna sebep olur..

14 Mükemmeliyetçi Anne - Babalar Bu anne – babaları memnun etmek çocuklar için oldukça zordur. Çocuk çırpınıp çabaladıkça anne – baba daha fazlasını (en mükemmelini) ister. Zamanla çocuk aşırı kaygı, stres, tedirginlik, hayal kırıklığı gibi duyguları yaşamaya başlar. “Tırnak yeme, kekemelik, alt ıslatma, yalan, çalma,...gibi” davranış sorunlarıyla kendini ifade eder. Anne – babadaki mükemmeliyetçilik sadece çocuğa yönelik değil tüm aile yaşantısında kendini gösterir (düzenli, titiz, katı, kuralcı,...vb.).

15 SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

16 Çocu ğ unuz size önemli bir ş ey söylemeye çalı ş ırken telefon görü ş mesi yapmaktan kaçının. Ba ş ka insanların özellikle dahil olması gerekmedi ğ i sürece, konu ş malarınızı özel tutun. Çocu ğ unuzla aranızdaki en iyi ileti ş im etrafta ba ş ka insanlar yokken gerçekle ş ir.

17 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya güç duruma dü ş ürmek sadece içerleme ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir ileti ş ime de ğ il.

18 Çocu ğ unuzun tepesinden konu ş ulmamalı. Konu ş urken fiziksel olarak çocu ğ unuzun düzeyine inilmeli Çocu ğ unuzun bir davranı ş ı ya da bir olay nedeniyle çok sinirliyseniz, objektif davranamayaca ğ ınız için, yeniden sakinle ş ene kadar ileti ş im kurmaya çalı ş mayın. Beklemek, yatı ş mak ve çocukla daha sonra konu ş mak en iyisidir.

19 Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Gerçek bir aktif dinleme kolay i ş de ğ ildir ve bedeniniz ve zihniniz yorgunken daha da zorla ş acaktır. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin.

20 Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın. Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın. "Senin için neyin iyi oldu ğ unu ben biliyorum", "sadece dedi ğ imi yap, sorun çözümlenecektir" ya da "ben sözümü bitireyim sen de konu ş acaksın" gibi cümleleri, telkinlerde bulunmayı ve ahlaki açılardan kınamayı en az düzeyde tutun. Bunlar açık ileti ş im kurma ve bu açıklı ğ ı devam ettirmeye yardımcı olmayacaktır.

21 Aptal, budala, tembel gibi a ş a ğ ılayıcı sözler kullanmayın. Çözüme yönelik somut adımlar geli ş tirmesi için çocu ğ a yardımcı olun. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz.

22 E ş ler nasıl bir disiplin uygulayacakları konusunda aralarında konu ş malı ve kuralları belirlemelidirler. Disiplinin yanlı ş davranı ş ları cezalandırmak de ğ il, do ğ ru davranı ş ları ö ğ retmek olarak görülmesi çok önemlidir. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın.

23 Çocu ğ unuzun kendisini güvende hissedece ğ i bir ev ortamı olu ş turun. Çocu ğ unuzu oldu ğ u gibi kabul edin. Çocukların duydukları ş eylerin kendileri hakkındaki duygularını etkileyece ğ ini unutmayın. Saygılı ve destekleyici bir dil kullanın. Bu bakımdan genel kural ş udur: Çocuklarınızla konu ş urken, çocu ğ unuzun kendisini anlatırken hangi kelimeleri kullandı ğ ını duymak istiyorsanız, siz de o kelimeleri kullanın.

24 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın demek yerine hangi davranı ş ı veya seçimini be ğ enmedi ğ inizi ve neden be ğ enmedi ğ inizi belirtin.

25 En güzel iletişim dili sevgidir. Sevginin ilk görevi dinlemektir. Aşağılamak, suçlamak yerine onu dinleyin, ona “sen dinlemeye değersin” deyin.

26 Derdini, sorununu (huysuzluk, saldırganlıkla değil) konuşarak anlatır. Konuşma yeteneği, kelime haznesi gelişir. Çocuğu Dinlediğinizde;

27 Davranışlarını takdir edin, takdir edilen çocuk; Kendini önemli hisseder. İtaatkâr ve üretken olur. Takdiri çocuğa değil davranışına yapın. Onlara inanın. NASIL DAVRANMALIYIZ !

28 Ona zaman ayırın, pahalı oyuncaklardan iyidir. Ona güvendiğinizi gösterin, kendine güvenen çocuk davranışlarında da istekli olur.

29 Aile içinde vazgeçilmez bir kişi olduğunun altını çizin. Nasihatlerinizi önce kendi davranışlarınızda gösterin.

30 Ona verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin

31 Çocuğunuza hayatın bir yardımlaşma olduğunu öğretin..

32 “ Siz gül fidanı yetiştiren, her türlü hürmete layık bahçıvansınız. Olumlu çocuk yetiştirmenin ilk şartı, olumlu anne-babadır. Hiç birimiz mükemmel değiliz o zaman onlardan mükemmel olmalarını bekleyemeyiz.”


"ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ - -. ANNE ve BABA TUTUMLARI Anne Baba Tutumlarını 5 Ana Başlıkta Toplayabiliriz 1. Aşırı Baskılı ve Otoriter Tutum, 2. Aşırı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları